Sist oppdatert: August 2017. Merk at Desktop API ikke lenger er fullt støttet.

LES DE FØLGENDE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE SKYPE DESKTOP API. DISSE VILKÅRENE («API-VILKÅRENE») REGULERER BRUK AV SKYPE DESKTOP API, BARE FOR DE FORMÅLENE SOM ER BESKREVET HER. DISSE API-VILKÅRENE UTGJØR EN BINDENDE AVTALE MELLOM DEG OG SKYPE. SKYPE VIL BARE LISENSIERE SKYPE DESKTOP API TIL DEG PÅ BETINGELSE AV AT DU AKSEPTERER ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. VED Å BRUKE SKYPE DESKTOP API, BEKREFTER DU AT DU FORSTÅR DENNE AVTALEN OG AKSEPTERER ALLE VILKÅRENE I DEN. OM DU IKKE AKSEPTERER ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, VIL IKKE SKYPE LISENSIERE SKYPE DESKTOP API TIL DEG.

1. Definisjoner

I tillegg til betegnelsene som defineres og skrives med stor forbokstav i disse API-vilkårene, skal alle andre ord og uttrykk skrevet med stor forbokstav i dette dokumentet ha den meningen som er definert i Microsofts tjenesteavtale, som finnes på Skype-nettstedet www.skype.com/go/tou.

Følgende ord og uttrykk skal ha følgende betydning:

Skype-merket: ordet SKYPE og alle immaterielle og industrielle eierrettigheter og -interesser over hele verden (registrerte og uregistrerte) som det omfatter og som er eid av Microsoft Corporation-konsernet;

Retningslinjer for Skype-varemerket: de bindende retningslinjene utgitt av Microsoft Corporation i sammenheng med bruken av blant annet Skype-merket, slik de er publisert på https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ eller på et etterfølgende sted, og som kan endres fra tid til annen;

Skype: Skype Communications S.A.R.L. 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

Skype-påloggingsinformasjon: Skype-brukernavnet og passordet som brukes til å logge inn på en Skype-brukerkonto;

Skype Desktop API: programvaregrensesnittet som er utgitt, framvist eller gjort tilgjengelig av Skype, som gjør det mulig å bruke visse funksjoner av Skype for Windows-skrivebordsprogrammet («Internettkommunikasjonsprogramvaren»), tilhørende dokumentasjon (inkl. i elektronisk format) og alle eventuelle framtidige versjoner, forbedringer, utvidelser, feilrettinger av programvare, oppdateringer og oppgraderinger av dette;

Skype-brukerkonto: kontoen som er registrert hos Skype eller Microsoft og som brukes til å få tilgang til Internettkommunikasjonsprogramvarens funksjoner og funksjonaliteter;

Skype-nettsted: www.skype.com, http://developer.skype.com eller annen URL som Skype kan varsle om fra tid til annen;

Du/Deg eller Din/Ditt: personen eller enheten som bruker Skype Desktop API. Om du bruker Skype Desktop API som en del av arbeidet du gjør som ansatt i eller på vegne av et foretak, skal «du/deg» eller «din/ditt» bety dette foretaket, og du bekrefter og garanterer at du har fullmakt til å inngå bindende avtaler på vegne av foretaket.

2. Berettigelse

For å bruke Skype Desktop API må du først opprette en Skype-brukerkonto.

3. Lisens

3.1 Betinget av at Du overholder disse API-vilkårene, gir Skype Deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar, ikke-viderelisensierbar og ikke-overførbar rett til å bruke Skype Desktop API for et Tillatt Formål, som definert i avsnitt 3.3 under.

3.2 Denne lisensen gir Deg ingen rettigheter til noen versjonsforbedringer eller oppdateringer og garanterer ikke at Skype Desktop API eller Internettkommunikasjonsprogramvaren vil være tilgjengelige hele tiden. Skype kan revidere, endre eller slutte å gjøre tilgjengelig, kreve at du øyeblikkelig må slutte å bruke Skype Desktop API, Internettkommunikasjonsprogramvaren eller dennes funksjoner eller deler av den, hvilket kan føre til tap av kompatibilitet eller tap av tilgang til funksjonaliteten i Internettkommunikasjonsprogramvaren, Skype-nettstedet og relatert næringsvirksomhet, fra tid til annen uten forvarsel.

3.3 Innenfor rammene av disse API-vilkårene skal «Tillatt Formål» bety enten:

(a) formålet å utvikle programvare eller kode for å koble en programvareapplikasjon til Internettkommunikasjonsprogramvaren («Programvareapplikasjonen») ANNET ENN som beskrevet i avsnitt 3.3 (b) under, «Programvarebruksformålet»; eller

(b) formålet å utvikle programvare eller kode for å koble en maskinvareenhet eller annet fysisk utstyr (inkl. all integrert programvare) («Maskinvareenheten») til Internettkommunikasjonsprogramvaren og distribuere den sammen med eller gjøre den tilgjengelig for denne Maskinvareenheten, «Maskinvarebruksformål».

4. Restriksjoner

4.1 Din Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet (etter hva som er aktuelt) skal ikke på noen måte og ikke i noen grad, verken direkte eller indirekte, påvirke Internettkommunikasjonsprogramvaren eller produkter eller tjenester levert av Skype på en negativ måte, eller forhindre, forsinke eller forstyrre deres funksjonalitet eller ytelse.

4.2 Uten at det foregående avsnittets generelle gyldighet begrenses, skal du sørge for at din Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet (etter hva som er aktuelt):

(i) ikke påvirker samtalekvaliteten ved bruk av Internettkommunikasjonsprogramvaren negativt;

(ii) ikke påvirker Internettkommunikasjonsprogramvarens stabilitet negativt;

(iii) ikke påvirker andre applikasjoner som bruker Skype Desktop API negativt;

(iv) ikke forsøker å installere spionprogrammer eller skadelig programvare på klientmaskinen;

(v) ikke forsøker å redistribuere informasjon om bruken av Internettkommunikasjonsprogramvaren eller Skype-produkter uten uttrykkelig tillatelse fra brukeren;

(vi) identifiserer seg korrekt overfor Skype ved tilgangskontroll;

(vii) ikke forsøker å sende meldinger eller starte samtaler til, eller kommunisere med, andre brukere av Skype-programvaren uten at brukeren spesifikt har gitt beskjed om det;

(viii) ikke forsøker å endre Internettkommunikasjonsprogramvarens brukergrensesnitt på noen måte («Brukergrensesnittet»);

(ix) ikke bruker, muliggjør eller tillater tilgang til noen av Internettkommunikasjonsprogramvarens funksjoner, unntatt gjennom en individuell Skype-brukerkonto ved bruk av Skype-påloggingsinformasjonen;

(x) ikke ber om, samler inn, lagrer, cachelagrer eller på annen måte får tilgang til Skype-påloggingsinformasjonen eller til proxytjenerens påloggingsinformasjon med formål å gjøre påloggingen til Skype-brukerkontoer automatisk.

4.3 Uten skriftlig forhåndstillatelse fra Skype skal Du ikke fjerne eller gjemme (unntatt som tillatt i API-kommandoen «set silent mode on» («slå på stille modus»)), endre, overta eller på annen måte forandre Brukergrensesnittet. Du skal alltid opptre i samsvar med kravene og spesifikasjonene for programvaredesign, -bruk og -presentasjon som angitt i avsnitt 5 under.

4.4 Om det ikke er uttrykkelig skriftlig godkjent av Skype, skal Du ikke distribuere Programvareapplikasjonen eller Maskinvareenheten (etter hva som er aktuelt) på nettet gjennom nettsted som etter Skypes mening på noen måte ligner på eller utgjør brudd på Skype-nettstedets immaterielle eierrettigheter, eller bruker Skypes varemerker eller ord som beskriver Skypes produkter eller tjenester som, eller som del av, den registrerte URL-en for nettstedet/-stedene.

4.5 Du skal alltid holde Skype-programvarens, Skype Desktop APIs og Skype-merkets verdi og rykte i hevd så godt Du overhodet kan.

4.6 Du skal ikke bruke Skype Desktop API med noen Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet (etter hva som er aktuelt) som etter Skypes mening er eller kan være uredelig, upassende eller i strid med Microsofts tjenesteavtale.

4.7 Du skal ikke samle inn noen brukers personopplysninger eller data på en villedende, ulovlig, uautorisert eller utilbørlig måte. Uten å begrense det foregåendes generelle gyldighet, skal Du aldri samle inn, lagre eller registrere Skype-passord brukerne bruker til å logge på hans eller hennes Brukerkonto («Skype-passord»). Om brukere behøver et eget passord for å bruke Din Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet (etter hva som er aktuelt), vil Du enten (i) automatisk generere et unikt passord og gi det til brukeren på en sikker måte, eller (ii) ikke tillate brukerne å bruke et passord som er det samme som brukerens Skype-passord. Du godtar at tjenestene og produktene som leveres gjennom Din Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet skal leveres av Deg i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til, de som har med personvern og behandling av personinformasjon eller trafikkdata å gjøre).

4.8 Du skal ikke bruke Skype Desktop API til å lage en Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet som uoppfordret sender ut kommunikasjoner (kommersielle eller andre) til noen tredjepart; med phishing, pharming eller å utgi seg for å være eller feilaktig fremstille et forhold til en annen person eller enhet som formål; eller som gjør masseutsendelser til en eller flere tredjeparter.

4.9 Reklame: (a) Du kan ikke plassere reklame: (i) inne i, eller som eller i et overlegg til eller i en ramme på siden av, over, under eller rundt en Skype-videosamtale eller -lydsamtale eller et Skype-vindu som viser video eller lyd eller som oppstår eller blir synlig som et resultat av eller i sammenheng med en Skype-video- eller Skype-lydsamtale eller et Skype-vindu som viser video eller lyd; eller (ii) i en lydstrømming som leveres gjennom Internettkommunikasjonsprogramvaren; (iii) i en direktemelding som sendes eller mottas av brukere av Internettkommunikasjonsprogramvaren; (iv) i eller rundt en bruker av Internettkommunikasjonsprogramvarens profilvindu; (b) Du kan ikke videregi (verken direkte eller indirekte) data du har fått i hende gjennom bruk av Skype Desktop API, inkludert aggregerte eller anonyme data, til et reklamenettverk, en informasjonsmekler eller en annen reklamerelatert tredjepart.

4.10 Du godtar at Du har eneansvar for (og at Skype ikke har noe ansvar overfor Deg eller noen tredjepart) alle tjenester og/eller produkter Du leverer gjennom Din Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet.

5. Varemerking og markedsføring

5.1 Du kan bare bruke Skype-merket for å vise til at Programvareapplikasjonen din er kompatibel med Internettkommunikasjonsprogramvaren og strengt i samsvar med Retningslinjene for Skype-varemerket. /p>

Ingen rettigheter til å bruke Skypes Varemerkeelementer gis iht. denne avtalen, og du skal ikke bruke Skypes Varemerkeelementer. Du skal sørge for at all markedsføring og fremming av funksjoner i Internettkommunikasjonsprogramvaren som er tilgjengelig via din Programvareapplikasjon gjøres i strengt samsvar med Plugged Into Skype-retningslinjene.

5.2 Du må bruke det følgende varselet på all emballasje, programvarebunntekst og/eller dokumentasjon i tilknytning til Programvareapplikasjonen og/eller Maskinvareenheten din (etter hva som er aktuelt) når Skype-merket brukes:

5.3 Skype-merket, tilhørende varemerker og logoer er varemerker tilhørende Microsoft Corporation-konsernet og er beskyttet av varemerkeregistreringer og -bruksområder i mange land verden over. Annet enn den begrensede tillatelsen til bruk av Skype-merket som gis gjennom disse API-vilkårene, har du ikke lov til og skal ikke registrere eller bruke noe handelsnavn, varemerke, logo, domenenavn, underdomene eller URL-adresse eller noe annet symbol som består av eller innlemmer Skype-merket, et annet varemerke tilhørende Microsoft Corporation-konsernet, eller lignende merker som kan forveksles med disse, uten en uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Skype eller en av Skypes tilknyttede parter. Uautoriserte referanser til eller bruk av Skype-merket skal, i tillegg til brudd på varemerkebestemmelsene, utgjøre et alvorlig brudd på disse API-vilkårene og skal føre til umiddelbar avslutning av avtalen, samt alle andre gjeldende tilleggsavtaler du måtte ha inngått med Skype. Slik avslutning skal ikke begrense Skypes rett til å kreve skadeerstatning, gå til sak for å kreve erstatning i penger eller andre rimelige midler og til å motta andre erstatninger fra deg.

6. API-endringer

Du må til alle tider og hele tiden kontrollere Skype-nettstedet for å sikre at Du er oppmerksom på eventuelle endringer i API-vilkårene. Om Du ikke kan godta en endring i API-vilkårene, skal Du øyeblikkelig slutte å bruke Skype Desktop API på noen slags måte, og om det er aktuelt også avslutte all bruk av Internettkommunikasjonsprogramvaren.

7. Godkjennelse

Du fremstiller og garanterer at du har godkjennelse til å akseptere og innfri vilkårene og betingelsene i disse vilkårene for API-en

8. Bruk av Skype Desktop API

Du bekrefter og godtar at Din bruk av Skype Desktop API vil være på Ditt eget ansvar og for egen regning. Du godtar, på forespørsel, å sikre mot erstatning, forsvare og holde Skype, dets Tilknyttede parter og personale skadesløse fra og mot alt ansvar og kostnader, inkludert rimelige advokatkostnader denne personen har pådratt seg, i sammenheng med eller som følge av (a) Din bruk av Skype Desktop API; (b) din bruk av Skype-merket eller (c) ethvert brudd på eller overtredelse av vilkårene og betingelsene i disse API-vilkårene eller noen andre gjeldende Tilleggsvilkår og (d) Din levering av en Programvareapplikasjon eller Maskinvareenhet Du utvikler med bruk av Skype Desktop API.

9. Revisjoner av vilkår

Skype forbeholder seg retten til å endre disse API-vilkårene når som helst, på generell eller individuell basis, ved å offentliggjøre de reviderte API-vilkårene på Skype-nettstedet eller ved å på annen måte gi Deg beskjed om de reviderte API-vilkårene. En eventuell endring av API-vilkårene som fastslår Skypes rett til å ta betalt, vil være gjenstand for en varslingsfrist på tre (3) måneder. Din fortsatte bruk av Skype Desktop API utgjør Ditt samtykke til å være bundet av vilkårene og betingelsene i de reviderte API-vilkårene.

10. Begrensning av API-bruk

Om Du skulle ønske å bruke Skype Desktop API på en annen måte enn som uttrykkelig fastsatt i disse API-vilkårene, er slik bruk uttrykkelig forbudt med mindre og inntil Skype inngår en egen lisensavtale med deg.

11. Immaterielle eierrettigheter

11.1 Når Du bruker Skype Desktop API for et Tillatt Formål, beholder Du de immaterielle eierrettighetene Du måtte ha til Din Programvareapplikasjon og/eller Maskinvareenhet

11.2 Tatt i betraktning den gratis lisensen Du (eller Foretaket (som definert under)) har fått til å bruke Skype Desktop API i samsvar med disse API-vilkårene, forplikter Du Deg til å ikke, verken nå eller i framtiden, påstå en krenkelse av, true med eller framsette noe slags søksmål, erstatningskrav eller sak angående krenkelse av, hevde eller inndrive noe patent Du skaper, utvikler, anskaffer, lisensierer eller eier som bruker Skype Desktop API og som kan krenkes av bruk eller utnyttelse av Internettkommunikasjonsprogramvaren, inkl. Skype Desktop API, overfor (a) Skype eller Skypes Tilknyttede parter (eller noen av deres rettighetshavere, fullmektige eller rettsetterfølgere) eller (b) noen utvikler i Skypes utviklerfellesskap som bruker Skype Desktop API for et Tillatt Formål i henhold til disse API-vilkårene. Du skal pålegge denne restriksjonen overfor alle eventuelle fullmektige, overdragelsesmottakere eller rettighetshavere for de rettighetene som er nevnt i avsnitt 11.2, og skal ikke sette en tredjepart i stand til eller assistere denne med å gjøre noe som ville være i strid med avsnitt 11.2 om Du gjorde det.

11.3 Som mellom Deg og Skype, beholder Skype og Skypes lisensgivere de immaterielle eierrettighetene i og til Internettkommunikasjonsprogramvaren (inkl. Skype Desktop API) og alle produkter basert på denne som er laget av eller for Skype eller Skypes lisensgivere.

11.4 Om Du er en ansatt i eller sjef for et foretak og Du bruker Skype Desktop API på vegne av dette foretaket («Foretaket»), bekrefter og godtar du at: (i) ved å godta disse API-vilkårene og ved å bruke Skype Desktop API, gjør Du det på vegne av Foretaket og med uttrykkelig tillatelse fra Foretaket til at Du og Foretaket blir bundet av disse API-vilkårene når det gjelder Din og Foretakets bruk av Skype Desktop API; (ii) lisensen gitt av Skype til å bruke Skype Desktop API er avhengig av at Du får alle nødvendige godkjennelser, tillatelser og fullmakter til at Du kan opptre på Foretakets vegne og rettslig binde det i henhold til disse API-vilkårene. Du bekrefter og garanterer at Du har skaffet til veie slike godkjennelser, tillatelser og fullmakter til å bruke Skype Desktop API på vegne av Foretaket. Om Du ikke har slike fullmakter, har Du ikke lisens til å bruke Skype Desktop API.

12. Gyldighetstid og avslutning

12.1 Disse API-vilkårene vil tre i kraft ved første bruk av Skype Desktop API, og vil fortsette å gjelde til enten Skype eller Du avslutter avtalen slik det er beskrevet i dette dokumentet. Skype skal ikke holdes ansvarlig i forbindelse med eventuelle skader forårsaket av endringen eller avslutningen av disse API-vilkårene.

12.2 Du kan avslutte avtalen iht. disse API-vilkårene med umiddelbar virkning når som helst. Uten at dette begrenser bruk av andre rettsmidler, kan Skype begrense, avbryte eller avslutte disse API-vilkårene og Din bruk av Skype Desktop API når som helst, om vi tror at Du bryter disse API-vilkårene eller vi tror at Du har opptrådt på en måte som viser at du ikke har til hensikt å overholde disse API-vilkårene. I tillegg kan Skype avslutte disse API-vilkårene med umiddelbar virkning når som helst, uansett årsak, inkludert men ikke begrenset til om Du opptrer på en måte som etter Skypes mening skader Skypes varemerke eller rykte eller Internettkommunikasjonsprogramvaren eller Skype Desktop API.

12.3 Ved avslutning av disse API-vilkårene av Deg eller av Skype, uansett årsak: (a) alle lisenser og rettigheter til å bruke Skype Desktop API og Skype-merket skal opphøre øyeblikkelig, og (b) Du vil øyeblikkelig avslutte all slags bruk av Skype Desktop API og Skype-merket.

13. Fraskrivelse av garantier og begrensning av erstatningsansvar

13.1 Ingen garantier SKYPE DESKTOP API OG SKYPE-MERKET LEVERES «SLIK DE ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTIER; SKYPE GARANTERER, PÅSTÅR ELLER FREMSTILLER INGENTING VERKEN PÅ UTTRYKKELIG, IMPLISITT ELLER LOVPÅLAGT MÅTE NÅR DET GJELDER SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPEMERKET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER ELLER KVALITETSBETINGELSER, YTELSE, IKKE-OVERTREDELSER, OMSETTELIGHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. VIDERE BEKREFTER OG GARANTERER SKYPE IKKE AT SKYPE DESKTOP API ALLTID VIL VÆRE TILGJENGELIG, MULIG Å GÅ INN I, UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKER, NØYAKTIG, FULLSTENDIG OG FEILFRI ELLER AT DEN VIL FUNGERE UTEN PAKKETAP.

13.2 Intet ansvar: Du gis tilgang til Skype Desktop API og Skype-merket (etter hva som er aktuelt) kostnadsfritt. I DENNE FORBINDELSE BEKREFTER OG GODTAR DU AT SKYPE, DETS TILKNYTTEDE PARTER, DETS LISENSGIVERE OG SKYPES PERSONALE IKKE HAR NOE ANSVAR I SAMMENHENG MED ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN DIN AV SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPEMERKET, SOM BESKREVET UNDER. DIN ENESTE RETTIGHET ELLER RETTSMIDDEL NÅR DET GJELDER EVENTUELLE PROBLEMER ELLER MISNØYE MED SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MERKET, ER Å ØYEBLIKKELIG SLUTTE Å BRUKE SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MERKET.

13.3 Ansvarsbegrensning: UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL SKYPE, DETS TILKNYTTEDE PARTER, DETS LISENSGIVERE ELLER SKYPES PERSONALE HA ANSVAR, VERKEN I FORM AV KONTRAKT, GARANTI, ERSTATNINGSRETTSLIG SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET), ERSTATNINGSANSVAR FOR PRODUKT ELLER NOEN ANNEN TYPE ANSVAR FOR:

13.3.1 ENHVER INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER FØLGEMESSIG SKADE (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, ALLE TAP AV ELLER ØDELEGGELSE AV DATA, AVBRUDD, DATASVIKT ELLER ØKONOMISK TAP) SOM FØLGE AV BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MERKET;

13.3.2 ALT TAP AV INNTEKT, FORRETNINGSVIRKSOMHET ELLER FORTJENESTE (DET VÆRE SEG DIREKTE ELLER INDIREKTE) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE SKYPE DESKTOP API ELLER SKYPE-MERKET; OG

13.3.3 ALT TAP ELLER SKADE DU KAN PÅDRA DEG SOM FØLGE AV;

(I) ALLE AVBRUDD ELLER FORSINKELSER I KOMMUNIKASJONEN VED BRUK AV SKYPE DESKTOP API;

(II) INNSTILLING ELLER AVSLUTNING AV DENNE AVTALEN AV DEG ELLER AV SKYPE, UANSETT ÅRSAK; OG

(III) UTGIVELSEN ELLER BESLUTNINGEN OM IKKE Å UTGI NYE VERSJONER AV SKYPE DESKTOP API TIL DEG.

13.4 BEGRENSNINGENE AV SKYPES ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG I AVSNITT 13.3 OVENFOR SKAL GJELDE UANSETT OM SKYPE, SKYPES TILKNYTTEDE PARTER ELLER SKYPES PERSONALE ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE.

13.5 INGENTING I DENNE AVTALEN ER MENT Å UTELUKKE ELLER BEGRENSE ELLER SKAL OPPFATTES Å UTELUKKE ELLER BEGRENSE SKYPES ANSVAR FOR (I) DØDSFALL ELLER PERSONSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET FRA SKYPE, SKYPES PERSONALE ELLER SKYPES REPRESENTANTER ELLER (II) NOE ANSVAR SOM IKKE KAN BEGRENSES ELLER EKSKLUDERES VED LOV.

13.6 Rettsområdets begrensninger: Siden noen rettsområder ikke tillater alle unntakene eller begrensningene som er beskrevet ovenfor, er det mulig at noen av disse unntakene og begrensningene ikke gjelder for Deg. I et slikt tilfelle vil ansvaret være begrenset til det maksimale dette lovverket fastsetter.

14. Diverse

14.1 Hele avtalen: Vilkårene og betingelsene i disse API-vilkårene utgjør hele avtalen mellom Deg og Skype på området avtalen dekker, og vil avløse og erstatte alle tidligere forståelser og avtaler i enhver slags form, uansett området de dekker. Ingenting i denne klausulen skal unnta fra eller begrense ansvaret Du eller Skype har som en følge av svindel eller bedragersk feilrepresentasjon.

14.2 Delvis ugyldighet: Hvis noen bestemmelse eller del av en bestemmelse i disse API-vilkårene kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar av en domstol eller et administrativt organ med gyldig jurisdiksjon, og den aktuelle bestemmelsen (eller delbestemmelsen) ikke er av grunnleggende art i forhold til API-vilkårene som helhet, skal ikke lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten av de gjenværende delene av API-vilkårene (inkludert resten av klausulen som inneholder den aktuelle bestemmelsen) påvirkes.

14.3 Ingen kravsfrafall: Å ikke utøve, eller å vente med å utøve, en rettighet, adgang eller et rettsmiddel gitt i henhold til disse API-vilkårene eller ved lov, skal ikke medføre fraskrivelse av denne rettigheten, adgangen eller rettsmiddelet. Om Skype tillater brudd på noen av bestemmelsene i disse API-vilkårene, innebærer ikke dette at tillatelse er gitt til gjentatt brudd på den samme bestemmelsen eller på andre bestemmelser.

14.4 Overdragelse: Du har ikke tillatelse til å overdra disse API-vilkårene eller noen av rettighetene du har i henhold til disse vilkårene. Skype kan etter eget forgodtbefinnende overdra disse API-vilkårene eller hvilke som helst rettigheter i henhold til disse vilkårene til en tredjepart, uten forvarsel.

14.5 Gjeldende lovverk og domstoler Disse API-vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Washington i USA, og skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i staten Washington i USA.

14.6 Språk: Den opprinnelige engelskspråklige versjonen av disse API-vilkårene kan ha blitt oversatt til andre språk. I tilfelle uoverensstemmelse eller motsetning mellom den engelske versjonen og en versjon på et annet språk, gjelder den engelske versjonen.

14.7 Gyldige vilkår etter avslutning av avtalen: Vilkårene i avsnittene 8, 11, 12, 13 og 14 i disse API-vilkårene og alle andre klausuler i disse API-vilkårene der det er nevnt at de fortsatt gjelder eller benyttes i tilfelle avtalen avsluttes, skal gjelde også etter avslutning av disse API-vilkårene, uansett årsak.

DU ERKJENNER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DISSE SKYPE DESKTOP API-VILKÅRENE OG FORSTÅR OG AKSEPTERER RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE, VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. NÅR DU SENDER INN DIN REGISTRERING, SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG I Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, OG GIR SKYPE RETTIGHETENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET.