Wytyczne dotyczące używania marki i znaku towarowego Skype

Wytyczne dotyczące używania marki i znaku towarowego Skype

Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące sposobu używania następujących aktywów marki Skype:

 • znaków towarowych, w tym logo Skype, ikony Skype oraz nazwy produktu Skype;
 • dźwięków, które towarzyszą korzystaniu ze Skype'a (np. dźwięku dzwonka);
 • interfejsu użytkownika Skype'a (wyglądu na ekranie komputera lub urządzenia przenośnego).

Wytyczne te dotyczą jedynie Skype'a i nie mają zastosowania do Skype'a dla firm. Jeśli masz pytania na temat marki Skype dla firm, skontaktuj się z zespołem pomocy zajmującym się marką Skype.

Wymagania dotyczące sposobu użycia

Miło nam, że chcesz używać aktywów marki Skype. Wymogi dotyczące ochrony wartości marki i zarządzania nią można znaleźć w wytycznych dotyczących wykorzystania znaku towarowego i marki Skype (Skype Trademark & Brand Guidelines). Korzystając z dowolnych aktywów marki Skype, zobowiązujesz się do stosowania tych wytycznych.

Jeśli masz podpisaną umowę z firmą Skype lub Microsoft, zacznij od sprawdzenia, czy przewiduje ona możliwość użycia aktywów marki Skype w planowany przez ciebie sposób. W przypadku rozbieżności między postanowieniami istniejącej umowy a tymi wytycznymi wiążące są postanowienia umowy.

Jeśli nie dysponujesz taką umową lub nie przewiduje ona użycia aktywów marki Skype w planowany przez ciebie sposób, sprawdź, czy takie użycie jest dozwolone w wytycznych firmy Microsoft dotyczących wykorzystania znaku towarowego i marki Microsoft (Microsoft Trademark Guidelines & Brand Guidelines).

W przypadku, gdy planowane użycie nie wchodzi w zakres żadnego z powyższych dokumentów lub nie masz co do tego pewności, możesz zwrócić się bezpośrednio do firmy Microsoft z wnioskiem o udzielenie oddzielnej licencji. Wniosek ten powinien zostać przygotowany i zatwierdzony przez partnera biznesowego w firmie Microsoft, z którym współpracujesz. Jeśli nie współpracujesz z żadnym parterem biznesowym w firmie Microsoft, skontaktuj się z zespołem pomocy zajmującym się marką Skype.

Używanie ikon

Ogólne wytyczne dotyczące użycia

W żadnej sytuacji nie należy używać pełnego logo Skype.

Nie wprowadzaj zmian do otrzymanego logo i ikony Skype, w tym zmian dotyczących kolorystyki, kąta nachylenia, wymiarów oraz wzajemnego położenia elementów względem siebie.

Zadbaj o to, aby logo i ikona Skype wyróżniały się na tle otaczającego je tekstu lub tła i były czytelne.

Nie zmieniaj słowa „Skype” ani jego formatu. Nie dodawaj nic do słowa „Skype” ani go nie skracaj.

Nie dodawaj dźwięków do ikony Skype.

Wprowadzanie zmian do logo i ikon Skype jest zabronione.

Jeśli, używając aktywów marki Skype, zdecydujesz się na dołączenie symbolu znaku towarowego w celu oznaczenia nim swoich znaków towarowych lub znaków towarowych innych podmiotów, dodaj poniższe oświadczenie: „Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich właścicieli”.

logo Skype
Skype color logo
logo Skype
Skype color icon
Ikona Skype
Skype color icon

Niedozwolone sposoby użycia

Niedozwolone jest dodawanie aktywów marki Skype, a także aktywów utworzonych na ich podstawie, do nazw swoich produktów, funkcji produktów, nazw usług, znaków towarowych, logo, nazw firm, nazw domen oraz kont w serwisach społecznościowych, chyba że jest to dopuszczalne na mocy wytycznych firmy Microsoft dotyczących wykorzystania znaku towarowego i marki Microsoft (Microsoft Trademark & Brand Guidelines).

Nie można stosować znaków, logo ani innych elementów, które są łudząco podobne do aktywów marki Skype, a także nie wolno sprzedawać produktów i usług pod nazwami łudząco podobnymi do nazw produktów firmy Skype.

Nie wolno kopiować ani naśladować postaci wizualnej, formy prezentacji oraz innych dających się zidentyfikować, unikalnych elementów wizualnych aktywów marki Skype i witryny www.skype.com, w tym między innymi: kombinacji kolorów, grafiki, dźwięków, obrazów, symboli dostępności, krojów czcionek i stylizacji wykorzystywanych przez firmę Skype oraz podobnych elementów.

Nie wolno używać aktywów marki Skype w odniesieniu do produktów, usług oraz witryn internetowych, które mogą być uznane za erotyczne, wulgarne, bluźniercze, obraźliwe, obsceniczne, zniesławiające, oszczercze bądź niezgodne z prawem w inny sposób, obrażające uczucia religijne, obraźliwe pod względem rasowym, promujące nienawiść w stosunku do innych osób lub grup, albo które naruszają obowiązujące prawo lub są na innej podstawie uznane za niestosowne przez firmę Skype.

Aktywów marki Skype nie wolno używać w sposób wskazujący albo sugerujący powiązanie lub stowarzyszenie z firmami Skype lub Microsoft, bądź też sponsorowanie, popieranie lub certyfikowanie przez firmę Skype lub Microsoft.

Wszelkie odniesienia do firmy Skype muszą być prawdziwe, dokładne i uczciwe, nie mogą wprowadzać w błąd i nie mogą być uznane przez firmę Skype za niestosowne.

Nie wolno używać znaków towarowych Skype'a jako słów kluczowych lub terminów wyszukiwania w reklamach wyświetlanych w wynikach wyszukiwania.

Dozwolone sposoby użycia aktywów marki Skype

Używanie nazwy „Skype” w tekstach

Należy postępować zgodnie z wytycznymi firmy Microsoft dotyczącymi wykorzystania znaku towarowego i marki Microsoft (Microsoft Trademark & Brand Guidelines). Unikaj używania w tekstach logo, ikony, sloganu reklamowego i innych aktywów marki Skype.

Mimo że nazwa Skype i ikona aplikacji Skype są zarejestrowanymi znakami towarowymi grupy spółek Microsoft, oznaczanie ich symbolami ™ i ® nie jest konieczne, o ile nie zostało to wyraźnie zakomunikowane przez firmę Microsoft. W przypadku użycia w tekście nazwy „Skype” lub innych znaków towarowych związanych z marką Skype należy zastosować się do co najmniej jednego z poniższych wymogów:

 • Napisz to słowo dużą literą (Skype).
 • Napisz całe słowo drukowanymi literami (SKYPE).
 • Napisz całe słowo kursywą (Skype).
 • Ujmij całe słowo w cudzysłów („Skype”).

Używaj nazwy Skype tylko w znaczeniu przymiotnikowym lub jako nazwę własną, nie jako czasownik.

Właściwe użycie

„Oprogramowanie Skype oferuje produkty do komunikowania się przez Internet”.

„Korzystam z oprogramowania Skype”.

„Porozmawiajmy przez Skype'a”.

Niewłaściwe użycie

„Korzystam z oprogramowania Skype”.

„Zamierzam porozmawiać ze znajomym przez Skype'a”.

„Porozmawiajmy przez Skype'a”.

Papier firmowy i dane kontaktowe ze Skype'a

Należy postępować zgodnie z wytycznymi firmy Microsoft dotyczącymi wykorzystania znaku towarowego i marki Microsoft (Microsoft Trademark & Brand Guidelines). Aby zasygnalizować, że można skontaktować się z tobą przez Skype'a, obok nazwy użytkownika Skype'a umieść ikonę aplikacji Skype.

Umieszczenie ikony aplikacji Skype to jedyny dopuszczalny sposób oznaczania danych kontaktowych ze Skype'a.

Ikona aplikacji powinna być niewielka i należy umieścić ją w odpowiedni sposób w sąsiedztwie pozostałych danych kontaktowych, na których tle nie może się wyróżniać.

Możesz również utworzyć oficjalny przycisk Kontakt

Właściwe użycie

Skype [nazwa użytkownika Skype'a]

Witryny internetowe oferujące zajęcia dydaktyczne

Nazwy Skype można użyć jedynie do zasygnalizowania, że zajęcia mogą być prowadzone przy użyciu aplikacji Skype. Wytyczne te nie przewidują żadnych innych sposobów użycia.

Możesz wspomnieć o Skypie w tekście, stosując się do zasad opisanych w sekcji Dozwolone sposoby użycia aktywów marki Skype. Nazwy nie wolno używać w sposób sugerujący powiązanie albo stowarzyszenie z firmami Skype lub Microsoft bądź też sponsorowanie, popieranie lub certyfikowanie przez firmę Skype lub Microsoft. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do cofnięcia, wedle własnego uznania, udzielonego przez siebie zezwolenia na używanie nazwy w przypadku stwierdzenia, że może to zaszkodzić marce Skype.

Prace i projekty szkolne

Dozwolone jest używanie obrazów zawierających produkty Skype w pracach uczniów szkół i studentów uczelni. Jeśli obrazy te zawierają treści (w tym logo, zdjęcia itp.) należące do innych podmiotów, może być konieczne uzyskanie ich zgody na wykorzystanie tych treści.

W przypadku gdy planowana jest publikacja pracy, należy przed użyciem jakichkolwiek aktywów i obrazów marki Skype uzyskać zgodę zespołu pomocy zajmującego się marką Skype.

Publikacje, seminaria i konferencje

Informacje na ten temat znajdują się w wytycznych dotyczących wykorzystania znaku towarowego i marki Microsoft (Microsoft Trademark & Brand Guidelines) i wytycznych dotyczących publikacji, seminariów i konferencji (Publications, Seminars, & Conferences Guidelines).

Należy dołączyć czytelną czcionką następującą uwagę:

„[Wpisać używany rodzaj aktywów marki Skype] jest znakiem towarowym/są znakami towarowymi lub innymi wartościami stanowiącymi własność intelektualną grupy spółek Microsoft, a publikacja [podać nazwę publikacji] nie jest sponsorowana ani zatwierdzona przez firmy z grupy spółek Microsoft, a także nie jest z nimi powiązana w żaden inny sposób.”

Nie wolno używać nazwy Skype jako pierwszego ani najbardziej widocznego elementu publikacji, seminarium lub tytułu konferencji.

Transmisje, filmy i podkasty

Użycie Skype'a w transmisji, filmie lub podkaście może wymagać zasygnalizowania tego faktu za pomocą jednego z aktywów marki Skype. W przypadku braku oddzielnej umowy z firmą Microsoft lub Skype, która umożliwiałaby takie użycie aktywów marki Skype, należy przestrzegać postanowień dokumentu Warunki świadczenia usług transmisji.

Wszystkie pytania dotyczące transmisji prosimy kierować do zespołu pomocy zajmującego się marką Skype.

Używanie przez deweloperów

Desktop API: Korzystanie ze Skype Desktop API podlega postanowieniom Regulaminu użytkowania interfejsu Skype Desktop API dostępnego w witrynie. Na jego podstawie można powoływać się na zgodność danego produktu ze Skype'em.

Używanie URI do wykonywania działań w Skypie: Użytkownik może korzystać z przykładowych URI dostępnych w witrynie URI Skype lub utworzyć swoje własne wyłącznie w celu umożliwienia innym osobom uruchomienia aplikacji Skype lub wykonywania działań w Skypie.

Nie wolno nazwać swojej aplikacji nazwą „Skype” lub do niej zbliżoną ani używać logo lub ikony Skype. Ponadto należy przestrzegać niniejszych wytycznych.

Należy regularnie śledzić wskazane tu witryny internetowe, aby zachować zgodność z aktualnymi wytycznymi i regulaminami.

Nie wolno naśladować interfejsu Skype'a ani sugerować, że Microsoft i/lub Skype sponsorują dany produkt lub nawiązały w związku z nim partnerstwo.

Często zadawane pytania

P: Czy można używać zrzutów ekranów startowych i powitalnych produktów firmy Skype, ekranów pochodzących z produktów w wersji beta bądź z innych produktów, które nie zostały komercyjnie wydane?

O: W celu uzyskania zgody na takie działania należy się z nami skontaktować. Nawet w przypadku posiadania zgody zabronione jest:

 • modyfikowanie zrzutu ekranu (z wyjątkiem zmiany jego rozmiaru),
 • używanie fragmentów zrzutów ekranu,
 • zamieszczanie zrzutów ekranu w interfejsie własnego produktu użytkownika,
 • używanie zrzutów ekranu zawierających treści innych podmiotów (o ile nie uzyskano zgody od takich podmiotów na korzystanie z danych treści),
 • używanie zrzutów ekranu zawierających wizerunek osoby, którą można zidentyfikować.

P: Czy mogę zamieścić na swojej stronie internetowej link do witryny Skype.com?

O: Możesz zamieszczać linki do witryny Skype.com na swoich stronach internetowych pod warunkiem, że dokonasz tego w uczciwy i zgodny z prawem sposób, który w wyłącznej ocenie firmy Skype nie zaszkodzi naszej reputacji ani nie będzie jej wykorzystywał. Ponadto nie wolno zamieszczać linków w sposób sugerujący jakiekolwiek powiązania z firmą Skype albo aprobatę lub poparcie z jej strony, jeśli nie jest to zgodne z prawdą.

P: Czy mogę używać dźwięków, które słychać podczas korzystania ze Skype'a?

O: Niestety nie jest to możliwe. Dźwięków Skype'a można używać jedynie w sytuacji, gdy działający program Skype odgrywa rolę w scenariuszu transmisji. Jeżeli chcesz używać dźwięków Skype'a w tym kontekście, zapoznaj się z Dozwolonymi sposobami użycia aktywów marki Skype.

P: Czy mogę umieścić witrynę Skype na mojej stronie internetowej?

Nie. Nie można umieszczać naszej witryny w obrębie innej strony internetowej.

P: Czy mogę reklamować się w Skypie?

O: Możesz przesłać zapytanie o stawki i wniosek o reklamowanie się w Skypie do platformy Microsoft Advertising (wybierz opcję Oath Advertising).

Masz inne pytania na temat aktywów marki Skype? Skontaktuj się z zespołem pomocy zajmującym się marką Skype. Chętnie ci pomożemy.

Pobierz Wytyczne dotyczące używania marki Skype