1. Zastosowanie Warunków świadczenia usług transmisji

Każde użycie Oprogramowania Skype w Programie (zgodnie z poniższą definicją) w celach Transmisji (zgodnie z poniższą definicją) będzie podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług transmisji, chyba że firma Skype ustali inaczej na piśmie.

Jeżeli użytkownik chce używać Oprogramowania Skype w Programie w celach Transmisji, musi zaakceptować niniejsze Warunki świadczenia usług transmisji.

Jeśli użytkownik nie zaakceptuje niniejszych Warunków świadczenia usług transmisji, nie może on korzystać z Oprogramowania Skype w Programie w celach Transmisji, chyba że firma Skype ustali inaczej na piśmie.

2. Identyfikacja Skype w Programach przeznaczonych do Transmisji

Podczas korzystania z Oprogramowania Skype w Programie w celach Transmisji użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących postanowień Wytycznych w zakresie transmisji przez Skype'a (które mogą być aktualizowane co pewien czas) oraz spełnić następujące wymagania dodatkowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez prawo):

2.1 Programy audio. W przypadku Programów emitowanych bez obrazu obowiązują następujące wymagania:

(a) W przypadku każdego Programu, w którym Oprogramowanie Skype będzie używane przez piętnaście (15) minut lub krócej użytkownik nada informacje identyfikacyjne na początku i końcu jego użycia zgodnie z Wytycznymi w zakresie transmisji przez Skype'a ;

(b) W przypadku każdego Programu, w którym Oprogramowanie Skype będzie używane dłużej niż przez piętnaście (15) minut użytkownik nada informacje identyfikacyjne na początku i końcu jego użycia oraz w trakcie trwania Programu w odstępach nie dłuższych niż piętnaście (15) minut zgodnie z Wytycznymi w zakresie transmisji przez Skype'a ;

(c) Jeśli użytkownik chce zamieścić w Programie dźwięk reprezentujący konkretną funkcję lub czynność związaną z prowadzeniem rozmów (na przykład dźwięk odbierania rozmowy lub dźwięk kończenia rozmowy), musi on używać określonych dźwięków dostarczonych przez firmę Skype oraz przestrzegać wymagań dotyczących korzystania z dźwięków Skype'a określonych w Wytycznych w zakresie transmisji przez Skype'a. Aby poprosić o dźwięk Skype'a, należy wysłać wiadomość e-mail pod następujący adres: media@skype.net 

2.2 Programy audiowizualne. W przypadku każdego Programu audiowizualnego (tj. transmisji z obrazem i sygnałem audio), w którym jest używane Oprogramowanie Skype lub obraz wideo przedstawiający Oprogramowanie Skype, obowiązują następujące wymagania:

(a) Użytkownik musi pobrać logo Skype'a w postaci skalowalnego pliku wektorowego, który jest dostępny tutaj ;

(b) W przypadku każdego Programu, który wykorzystuje lub obejmuje wizualne przestawienie Oprogramowania Skype, użytkownik musi zamieścić w nim logo Skype'a w proporcjonalnej skali i odpowiedniej wielkości, aby zagwarantować jego odpowiednią czytelność. Logo takie musi być używane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w Wytycznych w zakresie transmisji przez Skype'a;

(c) Jeśli użytkownik w swoim Programie chce przestawić działanie konkretnego urządzenia, musi on skorzystać z interfejsu użytkownika Skype'a stosownego do danego urządzenia zgodnie z Wytycznymi w zakresie transmisji przez Skype'a. Aby uzyskać zasoby związane z interfejsem użytkownika Skype'a, należy wysłać prośbę w wiadomości e-mail pod następujący adres: media@skype.net ;

(d) Jeśli użytkownik chce zamieścić w Programie dźwięk reprezentujący konkretną funkcję lub czynność związaną z prowadzeniem rozmów (na przykład dźwięk odbierania rozmowy lub dźwięk kończenia rozmowy), musi on używać określonych dźwięków dostarczonych przez firmę Skype oraz przestrzegać wymagań dotyczących korzystania z dźwięków Skype'a określonych w Wytycznych w zakresie transmisji przez Skype'a. . Aby poprosić o dźwięk Skype'a, należy wysłać wiadomość e-mail pod następujący adres: media@skype.net 

3. Postanowienia ogólne

3.1 Definicje

3.1.1 Termin „Transmisja” oznacza transmisję skierowaną do ogółu odbiorców przy użyciu dowolnych znanych lub nieznanych mediów i formatów, w szczególności sieci do transmisji danych, Internetu, systemu poczty elektronicznej, telewizji, radia lub systemu satelitarnego, transmisji typu point to multipoint w sieciach przewodowych, bezprzewodowych i optycznych. Niniejsze Warunki świadczenia usług transmisji będą obejmować także transmisje typu narrowcasting i multicasting.

3.1.2 Termin „Program” oznacza program audio lub wideo emitowany na żywo lub zarejestrowany wcześniej.

3.2 Użytkownik oświadcza, że ma zdolność do zaakceptowania postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług transmisji i zapewnienia zgodności z nimi. Użytkownik odpowiada za uregulowanie wszelkich kwestii prawnych oraz pokrycie wszelkich opłat i kosztów wynikających z Programu i Transmisji. Firma Skype nie będzie w żadnym wypadku odpowiadać za jakiekolwiek koszty i opłaty poniesione w związku z Programem lub Transmisją.

3.3 Użytkownik będzie na swój koszt odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi Programu lub Transmisji. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić firmę Skype, jej podmioty afiliowane oraz pracowników przed wszelkimi stratami, kosztami, zobowiązaniami, szkodami i wydatkami (łącznie z pokryciem uzasadnionych kosztów sądowych oraz innych kosztów towarzyszących) wynikającymi z: (i) Transmisji i Programów; (ii) z fałszywego przedstawienia lub naruszenia postanowień dotyczących odpowiedzialności użytkownika zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług transmisji; (iii) naruszenia jakichkolwiek postanowień, uzgodnień bądź zobowiązań użytkownika zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług transmisji.

3.4 Użytkownik dołoży wszelkich starań, by Programy, Transmisja i/lub Oprogramowanie Skype: (i) nie były używane do ataku na żadną osobę, organizację, wyznanie lub sektę; (ii) nie zawierały żadnych informacji ani promocji zabronionych przez prawo; (iii) nie były używane w celu wysuwania fałszywych lub bezpodstawnych roszczeń dotyczących jakiegokolwiek produktu lub usługi; (iv) nie zawierały żadnych treści ani informacji o charakterze oszczerczym, obscenicznym, bluźnierczym, nieprzyzwoitym, wulgarnym, odrażającym lub obraźliwym — zarówno w treści, jak i w interpretacji; (v) nie zawierały żadnych niepoświadczonych opinii; (vi) nie zawierały żadnych opisów ani odniesień do kwestii, które nie są akceptowanymi tematami dyskusji w grupach społecznych (np. bluźnierstwa, obsceniczność); (vii) nie były używane w połączeniu z reklamami i informacjami, które w mniemaniu firmy Skype mogą być szkodliwe lub szkodzić interesom ogółu, firmie Skype lub uczciwym reklamom i poważanym firmom.

3.5 Prawa przyznane użytkownikowi w ramach niniejszych Warunków są niewyłączne i mogą zostać cofnięte. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw, udziałów ani tytułów własności do logo, znaków towarowych ani innych oznaczeń pochodzenia należących do firmy Skype (zbiorczo „marka Skype”) i niniejszym przyjmuje do wiadomości, że w relacji między firmą Skype a użytkownikiem firma Skype jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw, udziałów oraz tytułów własności dotyczących marki Skype. Korzystanie z marki Skype na mocy niniejszych Warunków ma przynieść korzyści firmie Skype. Firma Skype zastrzega sobie prawo do poinstruowania użytkownika na temat sposobu użycia oraz prezentacji marki Skype w trakcie Programów. Firma Skype może także nakazać użytkownikowi zaprzestania używania marki Skype w przypadku, gdy takie użycie jest nie do przyjęcia dla firmy Skype wedle jej własnego uznania. Jeśli użytkownik otrzyma nakaz zaprzestania używania marki Skype, natychmiast się do niego zastosuje (i jeżeli taki nakaz dotyczy określonego Programu, użytkownik nie będzie uprawniony do Transmisji lub licencjonowania Transmisji takiego Programu).

3.6 Firma Skype zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili niniejszych Warunków dotyczących świadczenia usług transmisji. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Oprogramowania Skype będzie jednoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na podporządkowanie się postanowieniom zmodyfikowanych Warunków świadczenia usług transmisji. Firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zmianami w niniejszych Warunkach świadczenia usług transmisji i/lub ich wypowiedzeniem.

3.7 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSMISJI ORAZ ZDAJE SOBIE SPRAWĘ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH MU PRAW, JAK RÓWNIEŻ OBOWIĄZKÓW i POSTANOWIEŃ PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH. UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIA SKYPE ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ TYM WARUNKOM ORAZ PRZYZNAJE FIRMIE SKYPE PRAWA W NICH OKREŚLONE.

© Skype — Ostatnia aktualizacja: 13 sierpnia 2014