Warunki świadczenia usług transmisji

Wytyczne dotyczące transmisji przez Skype'a

1. Zastosowanie Warunków świadczenia usług transmisji

Każde użycie oprogramowania Skype w Programie (zgodnie z poniższą definicją) przeznaczonym do Transmisji (zgodnie z poniższą definicją) podlega niniejszym Warunkom świadczenia usług transmisji, chyba że firma Skype stwierdzi inaczej na piśmie.

Użytkownik, który chce korzystać z oprogramowania Skype w Programie przeznaczonym do Transmisji, musi zaakceptować Warunki świadczenia usług transmisji przez firmę Skype. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Warunkami świadczenia usług transmisji przez firmę Skype, nie wolno mu korzystać z oprogramowania Skype w Programie do Transmisji, chyba że firma Skype stwierdzi inaczej na piśmie.

2. Identyfikacja oprogramowania Skype w Programach przeznaczonych do Transmisji

Podczas korzystania z oprogramowania Skype w dowolnym Programie przeznaczonym do Transmisji użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących postanowień Wytycznych dotyczących transmisji przez Skype'a (wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami) oraz spełnić następujące wymagania dodatkowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie pozwalają na to przepisy prawa):

2.1 Programy audio. W przypadku Programów emitowanych bez obrazu obowiązują następujące wymagania:

(a) W przypadku każdego Programu, w którym oprogramowanie Skype jest używane nie dłużej niż przez 15 (piętnaście) minut, użytkownik jest zobowiązany do nadania informacji identyfikacyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi transmisji przez Skype'a na początku i końcu użycia oprogramowania Skype;

(b) W przypadku każdego Programu, w którym oprogramowanie Skype jest używane przez 15 (piętnaście) minut lub dłużej, użytkownik jest zobowiązany do nadania informacji identyfikacyjnych zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi transmisji przez Skype'a na początku i końcu użycia oprogramowania Skype oraz w odstępach nie krótszych niż 15 (piętnaście) minut;

(c) Jeśli użytkownik chce umieścić w Programie dźwięk reprezentujący konkretną funkcję lub czynność związaną z prowadzeniem rozmów (na przykład dźwięk odbierania rozmowy lub dźwięk kończenia rozmowy), musi on używać określonych dźwięków dostarczonych przez firmę Skype oraz przestrzegać wymagań dotyczących korzystania z dźwięków Skype'a określonych w Wytycznych w zakresie transmisji przez Skype'a.

2.2 Programy audiowizualne. W przypadku każdego Programu audiowizualnego (tj. transmisji z obrazem i dźwiękiem), w którym jest używane oprogramowanie Skype lub obraz wideo przedstawiający oprogramowanie Skype, obowiązują następujące wymagania:

(a) Każdy Program, który wykorzystuje lub przedstawia wizualnie użycie oprogramowania Skype, wymaga posiadania zgody i licencji Microsoft. By otrzymać licencję, znak wodny ikony Skype musi spełniać wymogi opisane w Wytycznych w zakresie transmisji przez Skype'a. By poprosić o licencję, złóż prośbę tutaj.

(b) Jeśli użytkownik w swoim Programie chce przedstawić działanie konkretnego urządzenia, musi on skorzystać z interfejsu użytkownika Skype'a stosownego do danego urządzenia zgodnie z Wytycznymi w zakresie transmisji przez Skype'a.

(c) Jeśli użytkownik chce uamieścić w Programie dźwięk reprezentujący konkretną funkcję lub czynność związaną z prowadzeniem rozmów (na przykład dźwięk odbierania rozmowy lub dźwięk kończenia rozmowy), musi on używać określonych dźwięków dostarczonych przez firmę Skype oraz przestrzegać wymagań dotyczących korzystania z dźwięków Skype'a określonych w Wytycznych w zakresie transmisji przez Skype'a.

3. Postanowienia ogólne

3.1 Definicje

3.1.1 Termin „Transmisja” oznacza transmisję skierowaną do ogółu odbiorców przy użyciu dowolnych znanych lub nieznanych mediów i formatów, w szczególności sieci do transmisji danych, Internetu, systemu poczty elektronicznej, telewizji, radia lub systemu satelitarnego, transmisji typu point to multipoint w sieciach przewodowych, bezprzewodowych i optycznych. Niniejsze Warunki świadczenia usług transmisji będą obejmować także transmisje typu narrowcasting i multicasting.

3.1.2 Termin „Program” oznacza materiał audio lub wideo emitowany na żywo lub nagrany wcześniej.

3.2 Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków świadczenia usług transmisji. Użytkownik odpowiada za uregulowanie wszelkich kwestii prawnych oraz pokrycie wszystkich opłat licencyjnych i kosztów związanych z Programem i Transmisją. Skype nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty ani wydatki poniesione w związku z Programem lub Transmisją.

3.3 Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność ze wszystkimi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Programu i Transmisji i pokrywa wszelkie związane z tym wydatki. Ponadto zgadza się on chronić i zabezpieczyć firmę Skype, jej podmioty stowarzyszone i pracowników oraz przejąć na siebie odpowiedzialność za wszelkie straty, koszty, zobowiązania, odszkodowania i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie i inne powiązane koszty) związane z (i) Transmisją i Programami, (ii) wynikające z niezrozumienia lub naruszenia warunków dotyczących odpowiedzialności Użytkownika zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług transmisji lub (iii) wynikające z naruszenia jakichkolwiek postanowień, uzgodnień bądź zobowiązań Użytkownika zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług transmisji.

3.4 Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby Programy, Transmisja i/lub oprogramowanie Skype: (i) nie były używane do ataku na żadną osobę, organizację, wyznanie, grupę wyznaniową ani sektę; (ii) nie zawierały żadnych informacji ani promocji zabronionych przez prawo; (iii) nie były używane w celu wysuwania fałszywych lub bezpodstawnych roszczeń dotyczących jakiegokolwiek produktu lub usługi; (iv) nie zawierały żadnych treści ani informacji o charakterze oszczerczym, obscenicznym, bluźnierczym, nieprzyzwoitym, wulgarnym, odrażającym lub obraźliwym, zarówno w treści, jak i w interpretacji; (v) nie zawierały żadnych opinii, których nie można uwierzytelnić; (vi) nie zawierały żadnych opisów ani odniesień do kwestii, które nie są akceptowanymi tematami dyskusji w grupach społecznych (np. bluźnierstwa, sprośności) ani (vii) nie były używane w połączeniu z reklamami i informacjami, które w mniemaniu firmy Skype mogą być szkodliwe lub szkodzić interesom ogółu, firmie Skype lub uczciwym reklamom i poważanym firmom.

3.5 Prawa przyznane użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług transmisji są niewyłączne i podlegają odwołaniu. Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw, tytułów własności ani udziałów w odniesieniu do logo, znaków towarowych i pozostałych oznaczeń pochodzenia należących do firmy Skype (zwanych dalej łącznie „marką Skype”). Użytkownik potwierdza, że w relacji między nim a firmą Skype, firma Skype jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw, tytułów własności i udziałów w odniesieniu do marki Skype. Korzystanie z marki Skype na mocy niniejszych Warunków ma przynieść korzyści firmie Skype. Firma Skype zastrzega sobie prawo do poinstruowania użytkownika na temat sposobu użycia oraz prezentacji marki Skype w trakcie Programów. Firma Skype może także wedle własnego uznania nakazać użytkownikowi zaprzestania używania marki Skype w przypadku, gdy sposób użycia jest nie do przyjęcia dla firmy Skype. Użytkownik, który otrzyma nakaz zaprzestania używania marki Skype, musi natychmiast się do niego zastosować (w szczególności, jeżeli taki nakaz dotyczy określonego Programu, użytkownik nie ma prawa do dalszego prowadzenia Transmisji lub licencjonowania Transmisji takiego Programu).

3.6 Firma Skype zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług transmisji w dowolnym momencie. Dalsze używanie przez Użytkownika oprogramowania Skype zgodnie z niniejszymi Warunkami oznacza zaakceptowanie przez niego zmienionych Warunków świadczenia usług transmisji. Firma Skype nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane ze zmianą niniejszych warunków transmisji i/lub ich anulowaniem.

3.7 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSMISJI ORAZ ROZUMIE OKREŚLONE W NIM PRAWA, OBOWIĄZKI I POSTANOWIENIA. KONTYNUUJĄC UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA SKYPE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSMISJI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ POSTANOWIENIOM NINIEJSZYCH WARUNKÓW ORAZ PRZYZNAJE FIRMIE SKYPE PRAWA W NICH OKREŚLONE.

© Skype — Ostatnia aktualizacja: 7 sierpnia 2018

Wytyczne dotyczące transmisji przez Skype'a