Zasady właściwego użytkowania Skype'a mają za zadanie zapobieganie oszustwom i nadużywaniu naszych produktów. Produkty firmy Skype są przeznaczone wyłącznie do użytku indywidualnego w sposób zgodny z Umową o świadczenie usług firmy Microsoft oraz niniejszymi zasadami właściwego użytkowania („Dozwolone użytkowanie”). Oto niewyczerpujący wykaz praktyk, które nie są uznawane za Dozwolone użytkowanie:

  • korzystanie z abonamentów na potrzeby telemarketingu lub centrum telefonicznego;
  • odsprzedawanie minut dostępnych w ramach abonamentów;
  • współużytkowanie abonamentów przez wielu użytkowników — za pośrednictwem centrali telefonicznej, centrum telefonicznego, komputera bądź jakichkolwiek innych środków;
  • nawiązywanie połączeń telefonicznych (indywidualnie, sekwencyjnie lub automatycznie) mających na celu generowanie zysków dla siebie lub innych osób, przy czym nie dotyczy to indywidualnej komunikacji biznesowej; oraz
  • nietypowe prawidłowości w zakresie realizowanych połączeń, które odbiegają od normalnego, indywidualnego sposobu korzystania z abonamentu, na przykład regularne nawiązywanie krótkotrwałych połączeń lub dzwonienie na wiele numerów w krótkim okresie.

Inne praktyki mogą być rozpatrywane w kontekście Dozwolonego użytkowania i firma Skype zastrzega sobie prawo do uznania za niedozwolone wszelkich nielegalnych, zabronionych, nieprawidłowych i niestandardowych działań. W razie stwierdzenia, że użytkownik korzysta z z jakiegokolwiek produktu Skype'a w sposób niezgodny z niniejszymi zasadami właściwego użytkowania, firma Skype może według własnego uznania niezwłocznie zakończyć lub zawiesić stosunek wiążący ją z użytkownikiem, uniemożliwić mu korzystanie z danego produktu albo zawiesić możliwość korzystania z niego.

Abonamenty

Zgodnie z zasadami właściwego użytkowania abonamenty bez ograniczeń udostępniane przez Skype'a umożliwiają wykonywanie nielimitowanych połączeń z telefonami stacjonarnymi w krajach objętych danym abonamentem (z wyjątkiem numerów specjalnych, typu Premium, usługowych i nieprzypisanych do danego regionu geograficznego) przez okres określony w chwili zakupu. Jeśli zostanie to określone podczas zakupu, abonament może też obejmować nielimitowane połączenia z telefonami komórkowymi. Wszelkie połączenia będą zrywane po 4 godzinach. W celu kontynuowania rozmowy trzeba będzie ponownie wybrać numer.

Grupowe rozmowy wideo

Grupowe rozmowy wideo podlegają limitom czasowym wynikającym z zasad właściwego użytkowania: 100 godzin miesięcznie, 10 godzin dziennie oraz 4 godziny na pojedynczą rozmowę wideo. Po przekroczeniu podanych wyżej limitów obraz wideo zostanie wyłączony i połączenie zostanie przekształcone na rozmowę głosową. W przypadku, gdy uczestnik grupowej rozmowy wideo nie posiada wersji Oprogramowania do komunikacji internetowej obsługującej grupowe rozmowy wideo, rozmowa wideo zostanie przekształcona w rozmowę głosową tylko w odniesieniu do tego uczestnika. W grupowej rozmowie wideo może uczestniczyć od 3 do maksymalnie 50 osób w zależności od urządzenia i wymagań systemowych. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod adresem www.skype.com/go/gvc.

Dzwonienie na telefony stacjonarne i komórkowe przy użyciu środków na koncie Skype

Wszelkie połączenia będą zrywane po 4 godzinach. W celu kontynuowania rozmowy trzeba będzie ponownie wybrać numer, a następnie zostanie naliczona dodatkowa opłata za nawiązanie połączenia.

Wiadomości SMS

Długość każdej wiadomości SMS jest ograniczona do 160 znaków. Wprowadzenie dłuższej wiadomości spowoduje podzielenie jej na kilka wiadomości SMS i naliczenie opłat za wysłanie każdej z nich. W przypadku wysłania jednej wiadomości SMS do wielu odbiorców zostaną naliczone osobne opłaty za wysłanie wiadomości do każdego z nich. Jeśli firma Skype nie jest w stanie (z dowolnych powodów) wysłać wiadomości SMS, będzie kontynuować próby wysłania takiej wiadomości przez okres nie dłuższy niż 24 godziny, po upływie którego koszt wiadomości zostanie automatycznie zwrócony poprzez przekazanie środków na konto Skype użytkownika, o ile nie uda się dostarczyć wiadomości.

Wiadomości wideo

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących liczby wiadomości wideo, które można wysłać, z zastrzeżeniem niniejszych zasad właściwego użytkowania. Jeśli użytkownik nie jest abonentem Premium, wiadomości wideo będą przechowywane przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty wysłania i mogą wygasnąć po jego upływie.

Rozmowy na koszt rozmówcy

Rozmowy na koszt rozmówcy trwają nie dłużej niż 60 minut. Po upływie tego czasu należy ponownie wybrać numer.