Niniejsze warunki mają zastosowanie do wykorzystywania przez użytkownika fragmentów kodu, przycisków, łączy, zestawów SDK i integracji interfejsu API udostępnianych przez firmę Microsoft w witrynie firmy Microsoft lub programu Skype zawierającej niniejszy Regulamin i umożliwiających osobom korzystającym z witryn i aplikacji użytkownika łączenie się ze Skype'em, udostępnianie treści za jego pośrednictwem lub korzystanie z funkcji czatu w Skypie („Elementy integracji Skype’a”).

  1. LICENCJA. Próbki kodów mogą być udostępniane zgodnie z warunkami licencji open source dotyczących próbki. Jeśli nie określono inaczej, zgodnie z niniejszymi warunkami firma Microsoft udziela użytkownikowi ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, odwoływalnej licencji na umieszczanie Elementów integracji Skype’a w witrynach internetowych i aplikacjach użytkownika. Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie inne prawa.
  2. OGRANICZENIA. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym Regulaminie użytkownikowi nie wolno: (a) korzystać z Elementów integracji Skype'a w celu sprzedaży dostępu do Skype'a; (b) ukrywać lub zmieniać znaków towarowych, ikon i logotypów zawartych w Elementach integracji Skype'a; (c) korzystać z Elementów integracji Skype'a w sposób niezgodny z Wytycznymi dotyczącymi używania marki Skype lub stosowną dokumentacją techniczną; (d) korzystać z Elementów integracji Skype'a w sposób fałszywie sugerujący partnerstwo lub stowarzyszenie z firmą Skype lub Microsoft, bądź też sponsorowanie przez firmę Skype lub Microsoft; (e) wprowadzać w błąd użytkowników odnośnie do przeznaczenia Elementów integracji Skype'a ani oferować zachęt finansowych do klikania lub wywoływania Elementów integracji Skype'a; (f) kopiować, modyfikować, ponownie publikować, odtwarzać, sprzedawać, dzierżawić, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać oprogramowania; (g) wyświetlać Elementów integracji Skype'a w jakiejkolwiek witrynie lub aplikacji naruszającej Kodeks postępowania zawarty w Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft; (h) zamieszczać Elementów integracji Skype'a w reklamach lub używać ich do celów reklamowych bez uzyskania pisemnej zgody firmy Microsoft; (i) sprzedawać ani w inny sposób przekazywać stronom trzecim danych dotyczących korzystania z Elementów integracji Skype'a; (j) zmieniać ani przekierowywać jakichkolwiek łączy powiązanych z Elementami integracji Skype'a.
  3. REGULAMINY DODATKOWE. Korzystanie przez użytkownika z Elementów integracji Skype'a podlega niniejszemu Regulaminowi, a dodatkowo także Umowie o świadczenie usług firmy Microsoft oraz Wytycznym dotyczącymi używania marki Skype. W przypadku wystąpienia sprzeczności pierwszeństwo ma niniejszy Regulamin.
  4. PRYWATNOŚĆ. Użytkownik akceptuje fakt, że firma Microsoft może korzystać z narzędzi analitycznych do rejestrowania i analizowania danych wynikających z korzystania z Elementów integracji Skype'a. Witryny internetowe i aplikacje użytkownika zawierające Elementy integracji Skype'a muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych, a ponadto muszą być w nich wyświetlane zasady ochrony danych osobowych, które w wyraźny sposób informują o korzystaniu z plików cookie i pokrewnych technologii oraz o zbieraniu, udostępnianiu i używaniu danych dotyczących korzystania z Elementów integracji Skype'a.
  5. WYŁĄCZENIE GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE „W STANIE, W JAKIM JEST”. UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NIEGO. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŹNYCH I DOROZUMIANYCH ANI ZAPEWNIEŃ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE W KRAJU UŻYTKOWNIKA FIRMA MICROSOFT WYŁĄCZA DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.
  6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. FIRMA MICROSOFT W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, OBIEKTYWNEJ ANI DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA) ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, ANI TEŻ ZA ODSZKODOWANIA RETORSYJNE (ŁĄCZNIE Z DOSTARCZENIEM PRODUKTÓW LUB USŁUG ZASTĘPCZYCH; UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĄ DANYCH, UTRATĄ ZYSKÓW; PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI), WYNIKAJĄCE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB ELEMENTÓW INTEGRACJI SKYPE'A, BEZ WZGLĘDU NA TEORIĘ PRAWNĄ DOTYCZĄCĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ SPOSÓB, W JAKI SZKODY ZOSTAŁY SPOWODOWANE, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika, ponieważ jego kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne lub inne.
  7. WYPOWIEDZENIE. Firma Microsoft może wypowiedzieć niniejszy Regulamin w dowolnej chwili i z dowolnego powodu. Z chwilą otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu użytkownik zgadza się zaprzestać dalszego korzystania z Elementów integracji Skype'a oraz niezwłocznie usunąć Elementy integracji Skype'a ze swoich witryn internetowych i aplikacji. Punkty 2, 5, 6 i 8 zachowują ważność po wypowiedzeniu niniejszego Regulaminu.
  8. POSTANOWIENIA OGÓLNE. (a) Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a firmą Microsoft w zakresie jego przedmiotu i zastępuje wszystkie wcześniejsze porozumienia, powiadomienia i oświadczenia między stronami dotyczące przedmiotu Regulaminu. (b) Firma Microsoft może aktualizować niniejszy Regulamin poprzez publikowanie jego aktualizacji w tej witrynie internetowej, a dalsze korzystanie przez użytkownika z oprogramowania lub Elementów integracji Skype'a po opublikowaniu aktualizacji oznacza akceptację takiej aktualizacji. (c) Interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które stosuje się do roszczeń dotyczących naruszenia umowy bez względu na zasady kolizji przepisów prawnych. Użytkownik i firma Microsoft wyrażają nieodwołalną zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów stanowych lub federalnych w hrabstwie King w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych odnośnie do wszelkich sporów wynikających z niniejszego Regulaminu lub pozostających z nim w związku.