LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT, FØR DU DOWNLOADER SOFTWAREN ELLER ANVENDER PRODUKTET/PRODUKTERNE ELLER SKYPES WEBSTEDER

Hovedpunkter

Det er vigtigt, at du læser og forstår hele dette dokument. Der er dog et par hovedpunkter, som vi ønsker at fremhæve:

INGEN ADGANG TIL BEREDSKABSTJENESTER: Softwaren er ikke en erstatning for din almindelige mobil- eller fastnettelefon. Det betyder, at det, bortset fra under de meget begrænsede omstændigheder nævnt i pkt. 5.6 i disse vilkår (der kun gælder for Skypes internetkommunikationssoftware), ikke er muligt at foretage nødopkald til beredskabstjenester med softwaren.Du skal derfor træffe andre forholdsregler for at sikre, at du kan foretage nødopkald, såfremt det skulle blive nødvendigt.

KONTROLLÉR EVENTUELLE BEGRÆNSNINGER FOR ANVENDELSE: I nogle områder er der begrænsninger for brug af softwaren.Det er dit ansvar at sikre dig, at du i henhold til lovgivningen har tilladelse til at bruge softwaren der, hvor du opholder dig.

INTET EJERSKAB AF NUMRE: Hvis Skype tildeler dig et Skype-nummer eller et Skype To Go-nummer, ejer du ikke nummeret og har ikke ret til at beholde nummeret i ubegrænset tid. Skype kan til enhver tid ændre eller inddrage det nummer, du har fået tildelt. Du må ikke overføre eller forsøge at overføre dit Skype-nummer eller dit Skype To Go-nummer til en anden person. Du skal sikre dig, at du opfylder alle de krav til tildeling, der vises, når du køber et Skype-nummer. I modsat fald kan det medføre, at nummeret tilbagetrækkes.Se endvidere pkt. 19.1.

SKYPE-KREDIT BLIVER INAKTIV EFTER 180 DAGE: Hvis du køber Skype-kredit, skal du være opmærksom på, at den bliver inaktiv efter 180 dage uden aktivitet. Se endvidere pkt. 9.2 og 21.7.

1. DIN AFTALE MED SKYPE

1.1 Skypes softwareprogrammer til internetkommunikation ("internetkommunikationssoftware"), andre "Skype"-brandede softwareprogrammer (under ét "Skype-software") og tilhørende dokumentation (i trykt eller elektronisk form), herunder eventuelle forbedringer, ændringer, rettelser, opdateringer, opgraderinger og fremtidige versioner deraf ("opdateringer"), uanset om programmerne stilles til din rådighed gratis eller mod betaling (under ét "software"), gives til dig i licens (sælges ikke) af Skype Software S.à r.l., medmindre du bruger en version af softwaren, som følger med Windows 8.1 eller senere. Hvis du bruger en version af softwaren, som følger med Windows 8.1 eller senere, er softwaren givet i licens til dig under Licensvilkår for Microsoft-software for den version af Windows, du kører. Disse vilkår vil (ud over licensen i afsnit 4.1) stadig være gældende for din brug af softwaren og produkterne.

1.2 De funktioner og produkter, der stilles gratis til rådighed via softwaren (med undtagelse af produkter eller funktioner, der kun stilles til rådighed i en gratis prøveperiode) ("gratisprodukter"), leveres til dig af Skype Software S.à r.l.

1.3 Eventuelle andre produkter eller funktioner vedrørende Skype-softwaren eller andre "Skype"-brandede produkter, som du betaler for (herunder produkter eller funktioner, der stilles til rådighed i en gratis prøveperiode) ("betalingsprodukter"), leveres til dig af Skype Communications S.à r.l.

1.4 "Skype-websteder" henviser til www.skype.com (som drives af Skype Communications S. à r.l.) og alle andre websteder, som har tilladelse fra Skype og indeholder et link til disse vilkår.

1.5 "Skype" henviser til Skype Communications S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, alt afhængigt af konteksten."Produkter" henviser under ét til gratisprodukter og betalingsprodukter.
"Du/dig" eller "din/dit/dine" henviser til dig, den registrerede indehaver af brugerkontoen (som beskrevet i pkt. 6.1) og licenstageren i henhold til disse vilkår.

1.6 Din aftale med Skype består af vilkårene og betingelserne i dette dokument, sammen med eventuelle regler om rimelig brug beskrevet i dette dokument og yderligere vilkår, hvortil der henvises i pkt. 14 (under ét "vilkårene"). Opstår der uoverensstemmelser mellem reglerne om rimeligt brug eller de yderligere vilkår og dette dokument, er det dette dokument, der er gældende.

2. ACCEPT AF VILKÅRENE

2.1 Hvis du vil downloade og/eller bruge softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder, skal du først acceptere disse vilkår. Du accepterer disse vilkår ved at (a) klikke for at acceptere vilkårene eller (b) downloade og/eller bruge softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder. Vi anbefaler dig at udskrive og gemme en kopi af disse vilkår. Du kan også downloade en kopi af vilkårene for køb via din kontoside på www.skype.com. Vilkårene træder i kraft den dato, hvor du accepterer dem, og gælder, indtil de opsiges af dig eller af Skype i henhold til pkt. 11.

2.2 Du kan ikke acceptere disse vilkår, hvis: (a) du i henhold til lovgivningen ikke har tilladelse til at bruge softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder i det land, hvor du opholder dig eller har bopæl, eller (b) du ikke er myndig til at indgå en juridisk bindende aftale med Skype.

2.3 Produkterne kan i visse lande leveres til dig af Skypes lokale partner. Du kan i sådanne tilfælde blive bedt om at acceptere den lokale partners egne servicebetingelser ("lokale vilkår"). Opstår der uoverensstemmelser mellem de lokale vilkår og disse vilkår, er det de lokale vilkår, der finder anvendelse, for så vidt angår den pågældende uoverensstemmelse.

3. ÆNDRING AF VILKÅRENE

3.1 Skype kan til enhver tid ændre disse vilkår. Skype offentliggør ændringerne på www.skype.com/go/tou. Ændringer i reglerne om rimeligt brug og/eller de yderligere vilkår offentliggøres på det relevante Skype-websted. Ændringerne træder i kraft på tidspunktet for offentliggørelsen. Du bør gennemlæse vilkårene jævnligt. Du forstår og accepterer, at din udtrykkelige accept af vilkårene eller din brug af softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder efter datoen for offentliggørelsen udgør din accept af de opdaterede vilkår. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede vilkår, kan du bringe dit forhold til Skype til ophør i henhold til pkt. 11 nedenfor.

4. LICENS

4.1 Licens. Under forudsætning af, at disse vilkår overholdes, tildeles du en begrænset, ikke-eksklusiv licens, der ikke må gives i underlicens eller overdrages til andre, til gratis at downloade og installere softwaren på en personlig computer, mobiltelefon eller anden enhed og til personligt at bruge softwaren via din individuelle Skype-brugerkonto som privatperson og ikke som virksomhed ("brugerkonto"). For at undgå tvivl skal det præciseres, at (a) it-administratorer, der er ansat i en virksomhed, har tilladelse til at downloade og installere Skype-softwaren på personlige computere eller andre enheder, der anvendes af medarbejdere i virksomheden, og at (b) du har tilladelse til at bruge softwaren på et universitet eller anden uddannelsesinstitution og på arbejde.Skype forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt dig i henhold til disse vilkår.

4.2 Begrænsninger Du accepterer, at du ikke har ret til at:

(a) underlicensere, sælge, overdrage, udleje, eksportere, importere, distribuere eller overføre eller på anden måde tildele rettigheder til softwaren til tredjeparter.

(b) foretage, forårsage, tillade eller bemyndige ændring, fremstilling af afledte værker eller forbedringer, oversættelse, reverse engineering, dekompilering, disassemblering, dekryptering, emulering, hacking, tilegnelse eller forsøgt tilegnelse af kildekoden eller protokollerne i softwaren eller nogen del eller funktion deraf (bortset fra i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning).

(c) fjerne, tilsløre eller ændre oplysninger om copyright eller andre ophavsretlige oplysninger i softwaren.

(d) anvende softwaren eller foranledige, at softwaren (eller dele deraf) anvendes i eller levere kommercielle produkter eller tjenester til tredjeparter. Ovennævnte forhindrer dig ikke i at anvende softwaren til egne forretningskommunikationsformål, dog med forbehold af pkt. 4.1 ovenfor.

(e) anvende softwaren på anden måde end gennem din brugerkonto, bortset fra download og installation.

4.3 Anden teknologi. Hvis du bruger software, der er forudindlæst på, integreret i, kombineret, distribueret eller brugt med eller downloadet til tredjepartsprodukter, -hardware, -softwareapplikationer, -programmer eller -enheder ("anden teknologi"), anerkender og accepterer du, at: (a) du kan blive bedt om at (i) indgå en separat licensaftale med og/eller (ii) købe et abonnement af og/eller (iii) betale et gebyr til den relevante tredjepartsejer eller licensgiver for at kunne bruge den pågældende anden teknologi, (b) visse produkter og/eller funktioner muligvis ikke vil være tilgængelige via den anden teknologi, og (c) Skype ikke kan garantere, at softwaren altid vil være tilgængelig på eller i forbindelse med den givne anden teknologi. Derudover kan vores software indeholde funktioner, der gør det muligt at sende oplysninger til eller angive din placering på et kort ved hjælp af en kortlægningstjeneste. Ved hjælp af disse funktioner, accepterer du de vilkår, der gælder for disse kortlægningstjenester, som kan omfatte, hvis det er relevant, Bing Maps' vilkår for anvendelse for slutbrugere, som er tilgængelig på http://www.microsoft.com/maps/assets/docsog Google Maps, som er tilgængelig på http://www.google.com/intl/en_ALL/help.

4.4 Meddelelser fra tredjepart. Softwaren og Skype-websteder kan indeholde tredjepartskode, som Skype, ikke tredjeparten, giver dig i licens i henhold til denne aftale. Eventuelle meddelelser vedrørende tredjepartskoden medtages kun til informationsformål.Tredjepartsscripts, som softwaren linker til, kalder eller refererer til, gives til dig i licens af de tredjeparter, der ejer den pågældende kode, og ikke af Skype.

5. BRUG AF SOFTWAREN OG PRODUKTERNE OG SKYPES WEBSTEDER

5.1 Udstyr: For at kunne anvende softwaren og produkterne skal du have en bredbåndsforbindelse. Det er dit ansvar at anskaffe alt udstyr, der er nødvendigt for at få adgang til internettet eller gøre det muligt at kommunikere, som f.eks. headset, mikrofon og webcam.Hvis du opretter forbindelse til internettet via en virksomhed eller et andet privat netværk, som skjuler din placering, kan det hænde, at der pålægges andre gebyrer end dem, der vises for din faktiske placering.

5.2 Brug af udstyr: Internetkommunikationssoftwaren kan bruge computerens (eller anden relevant enheds) databehandlingskapacitet, hukommelse og båndbredde til at formidle kommunikation og etablere forbindelse mellem brugerne af internetkommunikationssoftwaren. Hvis din brug af internetkommunikationssoftwaren afhænger af brugen af en processor og båndbredde, der ejes og kontrolleres af en tredjepart, anerkender og accepterer du, at din licens til at bruge internetkommunikationssoftwaren er betinget af, at du opnår samtykke fra den pågældende tredjepart til sådan brug.Du erklærer og garanterer, at du ved at acceptere disse vilkår har indhentet et sådant samtykke.

5.3 Opdateringer af softwaren: Skype kan automatisk kontrollere din version af Skype-softwaren. Vi kan også automatisk downloade konfigurationsændringer og opdateringer af softwaren til enhver tid. Det kan være nødvendigt at opdatere softwaren for at kunne fortsætte med at bruge Skype. Du indvilger i at acceptere sådanne opdateringer i henhold til disse vilkår, medmindre der følger andre vilkår med opdateringerne. Hvis du ikke accepterer vilkårene, skal du afbryde brugen af og afinstallere softwaren. Skype er ikke forpligtet til at gøre opdateringer tilgængelige og garanterer ikke, at vi vil fortsætte med at understøtte den version af operativsystemet eller enheden, som du har licenseret softwaren til, eller at opdateret software vil være kompatibelt til brug med slutbrugere, som bruger ældre versioner af softwaren. Microsoft Corporation eller Microsofts associerede selskaber og datterselskaber kan også automatisk downloade opdateringer til Skype-softwaren til Windows, hvis du har valgt at modtage opdateringer fra Microsoft.Disse opdateringer kan være nødvendige for at sikre fortsat softwarekompatibilitet, levere sikkerhedsopdateringer eller fejlrettelser eller for at tilbyde nye funktioner, funktionaliteter eller versioner.

5.4 Midlertidige afbrydelser, tekniske forbedringer og vedligeholdelse: Det kan til enhver tid blive nødvendigt for Skype at foretage vedligeholdelse på eller opdatere softwaren, produkterne eller Skypes websteder eller den underliggende infrastruktur, der gør det muligt for dig at bruge softwaren, produkterne eller Skypes websteder. Det betyder, at Skype kan blive nødt til midlertidigt at afbryde eller begrænse din brug af hele eller dele af softwaren, produkterne eller Skypes websteder, indtil vedligeholdelsen og/eller opgraderingen kan afsluttes. Skype vil så vidt muligt, og medmindre hurtig indgriben er nødvendig, forinden offentliggøre tidspunktet og datoen for afbrydelsen eller begrænsningen af tjenesten på Skypes websted.Du vil ikke være berettiget til at kræve erstatning for en sådan afbrydelse af eller begrænsning i brugen af softwaren, produktet eller Skypes websted.

5.5 Ingen adgang til beredskabstjenester: Hverken produkterne eller softwaren er beregnet til at understøtte eller foretage nødopkald til hospitaler, politi, læge eller nogen anden form for beredskabstjeneste, der forbinder brugeren til beredskabspersonalet eller offentlige nødtjenester ("beredskabstjenester"). Der er vigtige forskelle mellem traditionelle telefontjenester og produkterne. Du anerkender og accepterer: (i) at Skype ikke har pligt til at formidle adgang til beredskabstjenester i henhold til gældende lokale og/eller nationale regler, bekendtgørelser eller love, (ii) at det er dit ansvar, i tillæg til produkterne, at anskaffe dig en almindelig trådløs (mobil) telefontjeneste eller fastnettelefontjeneste, der giver adgang til beredskabstjenester, og (iii) at Skype og produkterne ikke er en erstatning for din primære telefontjeneste.Læs mere om opkald til 112, EU's fælles alarmnummer på www.skype.com/go/emergency.

5.6 Begrænset adgang til nødopkald (vedrører kun internetkommunikationssoftwaren).

5.6.1 I et meget begrænset antal lande, og kun hvad angår definerede softwareversioner og -platforme til internetkommunikation, vil Skype forsøge at muliggøre begrænset nødopkald som en separat funktion, men Skype giver ingen tilsagn i denne henseende. Se den samlede liste over lande ("aktiverede lande") og softwareversioner og andre platforme ("aktiverede versioner"), der muliggør begrænset nødopkald via Skype. Nødopkald via Skype er ikke tilgængeligt for andre lande, versioner eller platforme. Du bør sørge for at have adgang til en almindelig trådløs (mobil) telefontjeneste eller fastnettelefontjeneste med henblik på opkald til beredskabstjenester og kun benytte Skypes begrænsede nødopkaldsfunktion som en absolut sidste udvej. Bemærk endvidere følgende:

(i) Strømafbrydelse, batterisvigt eller afbrydelse i internetforbindelsen kan betyde, at opkald via Skype mislykkedes, herunder opkald til beredskabstjenester. De i pkt. 5.9 nævnte begrænsninger nedenfor vedrørende kvalitet kan endvidere indvirke negativt på opkaldets gennemførelse.

(ii) Et nødopkald, der foretages med internetkommunikationssoftwaren i et land, hvor denne funktion er tilgængelig og aktiveret, vil muligvis ikke få samme netværksprioritet som et opkald, der foretages via en almindelig trådløs (mobil) telefontjeneste eller fastnettelefontjeneste.

(iii) Hvis dit nødopkald tilsluttes, skal du fortælle den beredskabsmedarbejder, du taler med, hvor du fysisk befinder dig, så den rette beredskabstjeneste kan reagere på din nødsituation og finde frem til dig. Hvis du ikke på anmodning giver disse oplysninger, anerkender du, at dit nødopkald muligvis ikke kan gennemføres, og at du ikke via internetkommunikationssoftwaren vil kunne opnå adgang til den beredskabstjeneste, du har brug for. Skype påtager sig i sådanne tilfælde intet ansvar for eventuelle mislykkede nødopkald.

(iv) Bortset fra de aktiverede lande og aktiverede versioner formidler Skype ikke begrænset adgang til nødopkald i andre lande eller til eller i forbindelse med nogen andre produkter eller andre platforme, enheder, tjenester eller operativsystemer (herunder produkter, platforme, enheder, tjenester eller operativsystemer, der er udviklet af tredjeparter, som anvender Skypes API'er eller nogen af Skypes Software Development Kits (SDK) eller på anden vis).

5.6.2 I aktiverede lande bør du konfigurere den begrænsede nødopkaldsfunktion ved at angive standardplaceringen for nødopkald på siden Opkaldsindstillinger i computerversionen af internetkommunikationssoftwaren (hvis du anvender 4.1-version til Windows (eller nyere) eller version 2.8 til Mac OS X (eller nyere)). Det er dit ansvar at sørge for, at oplysningerne om opholdsstedet er korrekte og opdaterede, hvis du flytter. Skype understøtter ikke nødopkald i hovedparten af landene i verden. Hvis begrænset nødopkald understøttes i dit land, opkræver Skype ikke betaling for nødopkaldet, og det er ikke nødvendigt at have Skype-kredit. Hvis begrænset nødopkald ikke understøttes i dit land, bør du ikke, og du accepterer, at du ikke må, foretage nødopkald via internetkommunikationssoftwaren. Hvis en anden bruger med din tilladelse anvender din brugerkonto, er det dit ansvar at informere pågældende bruger om de begrænsede omstændigheder, der gør sig gældende for nødopkald.

5.7 Indhold af kommunikation: Skype er ikke kilden til og verificerer eller støtter ikke og tager ikke ansvaret for indholdet af kommunikation via softwaren, herunder, men ikke begrænset til enhver medietype, der bliver delt via vores kommunikationsfunktioner.Når du bruger softwaren, giver du Skype en immateriel rettighedslicens til at bruge indholdet af kommunikation for at kunne levere produkterne, f.eks. til at overføre din kommunikation til den tiltænkte modtager.

Skype forbeholder sig retten til at gennemgå indhold, der er sendt via softwaren, produkter eller Skype-websteder, for at håndhæve disse vilkår. Skype kan, efter eget skøn, blokere eller på anden måde forhindre levering af en onlinemeddelelse, sms, video, medietype eller anden kommunikation til eller fra softwaren, produkterne og Skype-websteder som en del af vores bestræbelser på at beskytte softwaren, produkterne, Skype-webstederne eller vores kunder eller for på anden måde at håndhæve disse vilkår. Følgende regler gælder for din adfærd og dit indhold ved brug af softwaren, produkterne og Skype-Webstederne:

(a) Softwaren, produkterne og Skype-webstederne må ikke anvendes til ulovlige formål. Du er ansvarlig for dine handlinger og konsekvenserne af dine handlinger.

(b) Undlad at sende spam/uønsket post til andre eller at bruge din konto til at hjælpe andre med at sende spam. Spam er store mængder uopfordrede mails, opkald, onlinemeddelelser og anden kommunikation og store mængder kontaktanmodninger.

(c) Undlad at uploade, downloade og dele upassende billeder (f.eks. nøgenhed, bestialitet, pornografi).

(d) Undlad at uploade eller dele billeder eller deltage i aktiviteter, der udnytter eller er til skade for børn.

(e) Undlad at deltage i aktiviteter, der er urigtige eller vildledende (f.eks. forsøg på at bede om penge under falske forudsætninger eller udgive sig for at være en anden person).

(f) Undlad at deltage i aktiviteter, der er skadelige for vores software, produkter, Skype-websteder eller deres brugere (f.eks. computervirus, forfølgelse, dele hadefulde indlæg eller opfordre til voldelige handlinger mod andre).

(g) Undgå at krænke andres juridiske rettigheder (ved f.eks. ulovlig deling af ophavsretligt beskyttet musik, billeder og andet indhold).

(h) Deltag ikke i aktiviteter, som krænker andres privatliv.

(i) Forsøg ikke at omgå, deaktivere eller på anden måde ændre i de sikkerhedsrelaterede funktioner i softwaren, produkterne eller på Skypes websteder eller andre funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen af indholdet.

Vi vil muligvis bede dig fjerne dit indhold, hvis det overtræder disse vilkår eller lovgivningen. Hvis vilkårene bliver overtrådt, vil du muligvis miste adgangen til din brugerkonto, eller kontoen kan blive annulleret. Derudover vil Skype muligvis fjerne dit indhold uden at spørge dig, hvis vi vurderer, at det overtræder disse vilkår eller lovgivningen, eller hvis vi modtager en meddelelse om krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fra en tredjepart.

5.8 Indberetning og fjernelse af indlæg: Hvis Skype bliver underrettet om, at materiale, som du opslår, uploader, redigerer, hoster, deler og/eller offentliggør på Skypes websted eller via softwaren (ekskl. din private kommunikation) ("brugerindlæg"), er upassende eller krænker en tredjeparts rettigheder, eller hvis Skype, uanset årsagen, ønsker at fjerne dit brugerindlæg, forbeholder Skype sig retten til automatisk at fjerne det pågældende brugerindlæg, uanset årsagen, øjeblikkeligt eller inden for en periode, som Skype efter eget skøn til enhver tid kan fastsætte. Brugerindlægget vil blive fjernet uden nogen form for anerkendelse af ansvar og uden præjudice for andre rettigheder, beføjelser eller indsigelser, som alle udtrykkeligt forbeholdes. Du anerkender og accepterer, at Skype ikke på noget tidspunkt er forpligtet til at genoprette brugerindlægget. Hvis et brugerindlæg krænker, eller du mener, at et brugerindlæg krænker, nogen af dine rettigheder (herunder immaterielle rettigheder), eller at det strider imod lovgivningen, bedes du straks kontakte os ved at følge vores procedure for indberetning og fjernelse af indlæg. Klik her for at læse om proceduren for indberetning og fjernelse af indlæg. Skype forbeholder sig ret til at bede dig bekræfte din identitet og til at søge yderligere oplysninger for at undersøge din klage. Du accepterer, at du er eneansvarlig for konsekvenserne af din klage (herunder, men ikke begrænset til, at brugerindlægget fjernes eller blokeres), og du anerkender og accepterer, at indgivne klager vil kunne bruges i retssager.Afgivelse af falske, misvisende eller unøjagtige oplysninger kan medføre, at du pådrages et civilretligt og strafferetligt ansvar.

5.9 Kvalitet: Skype kan ikke garantere, at softwaren, produkterne eller Skypes websteder altid vil fungere uden afbrydelser, forsinkelser eller fejl. Der er flere faktorer, der kan påvirke kvaliteten på din kommunikation og brug af softwaren, produkterne (afhængigt af de anvendte produkter) eller Skypes websteder og kan medføre kommunikationsnedbrud, herunder, men ikke begrænset til: dit lokale netværk, din firewall, din internetudbyder, det offentlige internet, det offentlige telefonnet (PSTN) og din strømforsyning.Skype påtager sig intet ansvar for afbrydelser, forstyrrelser eller forsinkelser som følge af nedbrud af eller mangelfuldhed ved sådanne enheder eller tjenester og ej heller for andre forhold, som vi ikke har nogen kontrol over.

5.10 Produktændringer: Skype forbedrer til stadighed softwaren og produkterne og kan ændre dem til enhver tid. Derudover kan der være grunde til, at Skype kan ophøre med at levere softwaren eller produkterne (eller dele heraf), herunder (uden begrænsning) at levering heraf ikke længere er muligt, de teknologiske fremskridt, at tilbagemeldinger fra vores kunder angiver, at en ændring er påkrævet, at eksterne spørgsmål kan opstå, som gør det uklogt eller upraktisk at fortsætte, eller enhver anden grund anført i punkt 11.2. Som følge af sådanne ændringer kan det være nødvendigt, at du bruger en opgraderet version af softwaren. De tekniske krav til brug af produkterne og softwaren samt funktionsbeskrivelser findes på Skypes websted. Hvis du ikke kan acceptere eventuelle ændringer af softwaren og produkterne, kan du bringe dit aftaleforhold med Skype til ophør i henhold til pkt. 11. Du bliver muligvis nødt til at opgradere til en ny version for at kunne benytte visse produkter. Du anerkender og accepterer endvidere, at visse produkter kan være omfattet af forbrugsgrænser eller geografiske begrænsninger, der til enhver tid kan ændre sig.Besøg Skypes websted for de seneste oplysninger vedrørende begrænsninger for de produkter, du anvender.

5.11 Uopfordrede idéer Skype håndterer eller accepterer ikke forslag eller idéer, der sendes til os uopfordret, herunder, men ikke begrænset til, idéer til nye produkter, teknologier, kampagner, produktnavne, produktfeedback og produktforbedringer ("uopfordret feedback"). Hvis du sender uopfordret feedback til Skype via Skypes websted eller på anden måde, anerkender og accepterer du, at Skype ikke er forpligtet til at behandle den uopfordrede feedback som fortrolig.

5.12 Rapporter Visse steder på Skypes websteder eller i softwaren kan du blive bedt om at udfylde skriftlige forslag eller rapportere problemer, f.eks. ved at benytte vores kontaktformular eller formularen til indberetning af problemer ("rapporter"). I sådanne tilfælde bedes du nøje gennemlæse eventuelle særlige vilkår, der gælder for de pågældende rapporter. Rapporterne skal betragtes som Skypes ejendom. Skype ejer eksklusivt alle på nuværende tidspunkt kendte eller herefter eksisterende rettigheder til rapporterne i hele verden for evig tid og har ret til at anvende rapporterne til et hvilket som helst kommercielt eller andet formål uden kompensation til den, der har leveret rapporterne. Eventuelle rapporter, som du sender til Skype, vil ikke blive behandlet som fortrolige, og Skype er ikke ansvarlig for en eventuel offentliggørelse af rapporterne.

5.13 Oprettelse af links Du har tilladelse til at oprette et link til Skypes websted fra et andet websted, du ejer, såfremt du gør det på en ansvarlig og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme. Du må ikke oprette et link på en sådan måde, at andre kan foranlediges til at tro, at du er tilknyttet, godkendt eller anbefalet af Skype i situationer, hvor dette ikke er tilfældet. Du må ikke "frame" dette websted på andre websteder. Skype kan til enhver tid og efter eget skøn trække tilladelsen til at linke til Skypes websteder tilbage og vil i så fald give dig besked herom.

6. DINE FORPLIGTELSER

6.1 Brugerkonto. Inden du første gang tager Skype-softwaren i brug, vil du blive bedt om at oprette en brugerkonto og vælge et bruger-id og en adgangskode. Vi anbefaler, at du vælger en adgangskode, der er svær at gætte og består af både bogstaver, tal og symboler. Du må kun anvende softwaren via din brugerkonto. Du er eneansvarlig og hæfter for alle aktiviteter, der udføres via din brugerkonto. For at forhindre uautoriseret brug skal du hemmeligholde din adgangskode, ikke videregive den til tredjeparter og ej heller bruge den til at få adgang til tredjepartswebsteder eller -tjenester. Hvis du har mistanke om, at andre kender din adgangskode, skal du straks ændre den for at beskytte din brugerkonto. Det er dit ansvar at sørge for, at du ikke kommer til at sende oplysninger om kreditkort, adgangskoder eller andre data til uvedkommende.Skype påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af dine forpligtelser i henhold til dette pkt. 6.1.

6.2 Lovlig anvendelse: Du skal anvende softwaren, produkterne og Skypes websteder i henhold til lovgivningen i det land, hvor du befinder dig. I visse lande findes der restriktioner vedrørende download og brug af softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder.Det er dit ansvar at sikre dig, at du i henhold til lovgivningen har tilladelse til at bruge softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder der, hvor du opholder dig.

6.3 Ulovlig anvendelse:Du har ikke ret til at:

(a) opfange eller overvåge, beskadige eller ændre kommunikation, som ikke er tiltænkt dig.

(b) bruge nogen form for spider/bot, virus, orm, trojansk hest, tidsbombe eller andre koder eller instruktioner, der har til formål at forvanske, slette, beskadige, emulere eller disassemblere softwaren, produkterne, Skypes websteder, kommunikationen eller protokollerne.

(c) sende uopfordret kommunikation (også kaldet "SPAM", "SPIM" eller "SPIT") eller anden form for kommunikation, der ikke er tilladt i henhold til gældende lovgivning, eller at bruge softwaren, produkterne eller Skypes websteder til phishing- eller pharming-formål og ej heller til at foregive at være eller give et misvisende billede af at have tilknytning til en anden person eller enhed.

(d) udsætte tredjepart for materiale, der er stødende, skadeligt for mindreårige, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt.

(e) bruge softwaren, produkterne eller Skypes websteder til at bringe eller forsøge at bringe andre i forlegenhed, forårsage problemer eller bekymringer for eller at true eller chikanere andre eller krænke privatlivets fred.

(f) anvende (herunder som en del af dit brugernavn og/eller profilbillede) materiale eller indhold, som er underlagt tredjeparts ejendomsret, medmindre du har en licens eller tilladelse fra ejeren.

(g) indsamle eller opsamle personlige oplysninger, herunder kontonavne, fra softwaren, produkterne eller Skypes websteder.

(h) påvirke eller forsøge at påvirke softwaren, produkterne eller Skype websteders tilgængelighed, f.eks. ved et DoS-angreb (Denial of Service) eller et DDoS-angreb (Distributed Denial of Service).

(i) bruge eller starte automatiserede systemer, herunder, men ikke begrænset til, robotter, spidere eller offline-læsere, der får adgang til softwaren, produkterne eller Skypes websteder. Uagtet det foregående accepterer du, at Skype giver operatører af offentlige søgemaskiner tilladelse til at bruge spidere og bots til at kopiere materiale fra Skypes websted med det ene formål at skabe offentligt tilgængelige, søgbare indeks over materialet, men ikke cacher eller arkiver over et sådant materiale. Skype forbeholder sig ret til at ophæve disse undtagelser til enhver tid.

6.4 Brugerindlæg Udvis respekt, når du benytter funktionerne på Skypes websteder eller i softwaren, såsom fora, blogs, e-mailfunktioner, videohosting, deling og/eller offentliggørelse af andre funktioner på Skypes websteder eller Skype-softwaren, hvor du kan opslå, uploade, redigere, hoste, dele og/eller offentliggøre indhold. Du anerkender og accepterer: (i) at du ved at bruge Skypes websteder og/eller softwaren kan blive udsat for indhold, du finder stødende eller uanstændigt, og at enhver brug sker på egen risiko, (ii) at du er eneansvarlig for ethvert brugerindlæg, du opretter, indsender, opslår eller offentliggør på Skypes websteder eller via softwaren, og at Skype ikke er ansvarlig over for dig eller tredjepart for sådanne brugerindlæg, (iii) at Skype ikke garanterer, at brugerindlæg behandles fortroligt, uanset om de offentliggøres eller ej, (iv) at Skype ikke er ansvarlig for brugerindlæg, som du muligvis har adgang til via din brug af Skypes websteder eller softwaren, og at alle brugerindlæg er ophavsmandens ansvar. Skype støtter ikke nogen brugerindlæg eller bestemte meninger, anbefalinger eller råd, der kommer til udtryk deri, og Skype fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar i forbindelse med brugerindlæg.

I forbindelse med dine brugerindlæg erklærer og garanterer du, at du:

(i) ejer eller har de fornødne licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser til at anvende og give Skype lov til at anvende alle copyrights, varemærker, forretningshemmeligheder, patenter og andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder til alle brugerindlæg i henhold til disse vilkår.

(ii) at du har indhentet skriftligt samtykke, frigivelse og/eller tilladelse fra alle identificerbare personer i brugerindlægget til at anvende deres navn og/eller lighed i brugerindlægget, således at medtagelse og brug deraf sker på den måde, det er påtænkt i disse vilkår. Du må ikke kopiere, opslå eller bruge tekster, fotos, billeder, musik, lyde eller andet indhold fra tredjeparter eller kilder ("tredjepartsindhold") uden forinden at have indhentet ejerens tilladelse. Tredjepartsindhold kan være beskyttet af lovgivning om immaterielle rettigheder, og ejeren af de immaterielle rettigheder i et sådant indhold kan være imod dets anvendelse. Du må ikke anvende tredjepartsindhold uden forinden at have indhentet tilladelse fra ejeren af den immaterielle rettighed til et sådant indhold.

Uagtet eventuelle rettigheder eller forpligtelser, der reguleres af de yderligere vilkår (som defineret herunder), giver du, hvis du på noget tidspunkt vælger at uploade eller opslå brugerindlæg på Skypes websteder eller via softwaren (med undtagelse af rapporter og indholdet af din kommunikation), automatisk Skype en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, uophørlig, uigenkaldelig, afgiftsfri licens, som kan gives i underlicens og overføres til andre, til alle rettigheder til at bruge, redigere, ændre, medtage, indføje, tilpasse, optage, fremføre offentligt, fremvise, overføre og reproducere brugerindlægget, herunder, men ikke begrænset til, alle varemærker knyttet dertil i forbindelse med Skypes websteder og Skypes software og produkter, herunder med det formål at promovere eller videredistribuere hele eller dele af Skypes websteder og/eller softwaren eller produkterne i alle medier, der er kendt på nuværende tidspunkt eller vil blive udviklet i fremtiden. Du giver endvidere også enhver bruger af Skypes websted og/eller Skypes software eller produkter en ikke-eksklusiv licens til at få adgang til dit brugerindlæg via Skypes websted og/eller softwaren eller produkterne og til at bruge, kopiere, distribuere, fremstille afledte værker af, fremvise, udføre og overføre brugerindlægget udelukkende som tilladt via funktionerne på Skypes websteder og/eller i softwaren eller produkterne og i henhold til disse vilkår for anvendelse. Du fraskriver dig endvidere alle såkaldte "ideelle rettigheder" i og til brugerindlægget i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Du må ikke via Skypes websted eller softwaren indsende eller offentliggøre brugerindlæg, der er ærekrænkende, injurierende, pornografiske, chikanerende, hadefulde, obskøne, grove, ulovlige, racistiske, anstødelige, skadelige for mindreårige, udgør en krænkelse af privatlivets fred eller af immaterielle rettigheder eller forretningshemmeligheder tilhørende tredjepart eller på anden måde kunne tænkes at udgøre en krænkelse af tredjeparts rettigheder eller danne grundlag for civilretligt eller strafferetligt ansvar. Du må endvidere ikke indsende eller offentliggøre brugerindlæg, der indeholder usande eller urigtige anbringender, anmoder om penge eller tjenester, indeholder reklamer, salgsmateriale, junk-mail, spam/uønsket post, kædebreve eller nogen form for opfordring, udgiver sig for at være en anden, indeholder programmer med virusser eller andre programmer, der har til formål at svække en anden computers funktion. Du accepterer, at du ikke med kommercielle formål for øje må henvende dig til brugere af Skypes websted eller softwaren med hensyn til deres brugerindlæg. Du accepterer, at du ikke må forsøge at omgå, deaktivere eller på anden måde forstyrre de sikkerhedsrelaterede funktioner på Skypes websted eller i softwaren eller andre funktioner, der umuliggør eller begrænser brugen af indholdet derpå.

6.5 Dine oplysninger: Skype kan til enhver tid bede dig om oplysninger med henblik på at levere softwaren eller produkterne til dig.Du sikrer, at sådanne oplysninger (herunder, hvor dette er relevant, dine faktureringsoplysninger) er fuldstændige, opdaterede og nøjagtige.

6.6 Intet videresalg. Softwaren og produkterne er til din personlige brug.Du må ikke videresælge eller kommercialisere softwaren og/eller produkterne til tredjepart.

6.7 Eksportrestriktioner: Softwaren kan være underlagt internationale regler for eksport af software.Du accepterer at overholde alle gældende internationale og nationale love, der gælder for softwaren samt slutbruger-, slutbrugs- og destinationsrestriktioner, som er udstedt af nationale regeringer eller tilsvarende institutioner samt restriktioner for embargobelagte lande.

7. EJENDOMSRET

7.1 Softwaren, produkterne og Skypes websteder indeholder beskyttede og fortrolige oplysninger, der er omfattet af love og bestemmelser om intellektuel ejendom.

7.2 Indholdet og kompilering af indhold på Skypes websteder (ekskl. brugerindlæg), såsom lyde, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, download af digitalt materiale og software, tilhører Skype, Skypes tilknyttede selskaber eller licensgivere og er beskyttet af amerikansk og international lovgivning om ophavsret. Dette ophavsretligt beskyttede materiale må ikke gengives uden Skypes udtrykkelige tilladelse. Skype forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt på Skypes websteder.

7.3 Skype og/eller Skypes licensgivere har eksklusiv ejendomsret til softwaren, produkterne og Skypes websteder og enhver intellektuel ejendom forbundet dermed (registreret eller ej, hvor som helst i verden). Du må ikke foretage nogen handling, der kan begrænse, forstyrre eller bringe Skypes immaterielle rettigheder til softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder i fare.

7.4 "Skype", tilhørende varemærker og logoer og "S"-logoet er varemærker, der tilhører Skype. Skype har registreret og ansøgt om registrering af sine varemærker i lande over hele verden. Skypes varemærker og produktdesign må ikke anvendes i forbindelse med produkter eller tjenester, der ikke tilhører Skype, på en måde, der kan forventes at forvirre kunder, eller på en måde, der taler nedsættende om eller miskrediterer Skype. Alle andre varemærker, der ikke ejes af Skype eller Skypes relaterede selskaber, og som fremgår på dette websted, tilhører de respektive ejere. Du har ikke tilladelse til, og du vil afstå fra, at registrere eller anvende handelsbetegnelser, varemærker, logoer, domænenavne eller andre navne eller mærker, der inkorporerer noget af Skypes immaterielle ejendom (helt eller delvist), eller som kan forveksles dermed. Se endvidere Skypes retningslinjer for varemærker for yderligere oplysninger vedrørende anvendelsen af Skypes varemærker.

8. GEBYRER

8.1 Opkald til telefoner samt service- og særnumre med Skype-kredit:

(i) Opkald til fastnet- og mobiltelefoner: Gebyrer for opkald til telefoner (der ikke er omfattet af et abonnement) består af et tilslutningsgebyr (opkræves én gang pr. opkald) og en minuttakst som angivet på www.skype.com/go/allrates. Alle samtaler afbrydes efter 4 timers varighed, hvorefter det er nødvendigt at ringe op igen. Der opkræves et tilslutningsgebyr ved genopkald.

(ii) Opkald til service- og særnumre: Gebyrer for opkald til service- og særnumre består af en minuttakst, som kan ses på www.skype.com/go/rates-premium. Der opkræves ikke noget opkaldsgebyr.

(iii) Skype kan når som helst og uden varsel ændre taksterne for opkald til telefoner samt service- og særnumre ved at offentliggøre ændringen på www.skype.com/go/allrates. De nye takster vil træde i kraft ved dit næste køb, når ændringen er blevet offentliggjort. Undersøg de nyeste takster, før du foretager et opkald. Hvis du ikke kan acceptere de nye takster, skal du undlade at foretage opkaldet.

(iv) Opkaldets varighed baseres på hele minuttal. Brøkdele af minutter rundes op til næste minut. Et eventuelt opkaldsgebyr opkræves ved begyndelsen af opkaldet. Brøkdele af beløb rundes op til nærmeste hele minimumsenhed for den pågældende valuta, f.eks. rundes € 0,034 op til € 0,04. Påløbne gebyrer trækkes automatisk fra din Skype-kreditsaldo på din brugerkonto.

8.2 Priser på andre betalingsprodukter: Priserne på andre betalingsprodukter bekræftes, før du afslutter et køb fra Skype. Skype kan til enhver tid og uden varsel ændre priserne på sådanne produkter. Du kan vælge, om du vil acceptere de nye priser, inden du foretager dit næste køb af det pågældende produkt. De nye priser træder i kraft ved dit næste køb, efter at ændringen er blevet offentliggjort. Brøkdele af beløb for sms-forbrug rundes op til nærmeste hele minimumsenhed for den pågældende valuta.Hvis du f.eks. sender tre sms'er på samme tid til en enkelt modtager til en takst på € 0,056, vil du blive opkrævet € 0,17.

8.3 Kampagnetilbud: Skype kan til enhver tid tilbyde betalingsprodukter gratis i en prøveperiode. Skype forbeholder sig retten til at opkræve betaling for sådanne produkter (til den normale pris), såfremt Skype efter eget skøn vurderer, at du misbruger vilkårene i tilbuddet, herunder bruger en tjeneste, proxy eller andet udstyr eller en anonym IP-adresse, der gør det umuligt for os at lokalisere dig.

8.4 Moms: Alle priser på betalingsprodukter er inklusive skatter og afgifter, herunder moms, medmindre andet er angivet. Du giver udtrykkeligt afkald på enhver ret til momsrefusion fra Skype, hvis det momsbeløb, som sidstnævnte skal betale til skattemyndighederne, af en eller anden grund skulle vise sig at være mindre end det momsbeløb, Skype opkrævede af dig. Nedenstående områder i EU er i henhold til Rådets Direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem fritaget fra at betale moms. På Skypes websted kan brugere i sådanne områder ikke benytte sig af denne afgiftsfritagelse, og derfor tilbyder vi ikke produkterne i nedenstående områder:Athos-bjerget, De Kanariske Øer, de franske oversøiske departementer, Ålandsøerne, Kanaløerne, Helgoland, Büsingen-området, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia og Lugano-søen (Italien).

8.5 Tredjepartsgebyrer: Anvendelse af softwaren på mobilapplikationer vil bruge noget af datakvoten i den datapakke, du abonnerer på hos din mobiloperatør.Brug i udlandet kan medføre betydeligt højere omkostninger end almindelig brug. Det er alene dit ansvar at holde dig ajourført om og betale eventuelle roamingtakster eller andre gældende gebyrer, som din mobiloperatør pålægger.

9. BETALING

9.1 Skype-kredit. Du kan betale for udvalgte betalingsprodukter med Skype-kredit. Du kan købe Skype-kredit med alle de betalingsmetoder, Skype til enhver tid stiller til rådighed for dig.Når du køber Skype-kredit, overføres beløbet til din brugerkonto på tidspunktet for købet (eller på det tidspunkt, hvor du indløser en værdikupon med Skype-kredit).

9.2 Inaktiv Skype-kredit. Hvis du ikke bruger din Skype-kredit i en periode på 180 dage (herunder Skype-kredit, du er blevet tildelt af en Skype Manager-administrator, medmindre du bruger en tilknyttet konto, se afsnit 21, eller er en anden Skype-bruger), vil Skype ændre status for din Skype-kredit til inaktiv. Du kan genaktivere Skype-kredit ved at følge genaktiveringslinket på siden Min konto på https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Genaktiveret Skype-kredit kan ikke refunderes. Hvis du befinder dig i Japan og køber Skype-kredit via Skypes websted, er dette afsnit ikke gældende for dig, og din Skype-kredit udløber 6 måneder efter købsdatoen.Du kan ikke bruge Skype-kredit på eller efter udløbsdatoen.

9.3 Andre betalingsmetoder. Skype garanterer ikke, at du vil kunne benytte din Skype-kredit til at betale for alle produkter. I tilfælde, hvor du ikke kan betale for et produkt med Skype-kredit, stiller Skype en anden betalingsmetode til rådighed.Skype forbeholder sig ret til efter eget skøn at fjerne eller ændre de tilgængelige betalingsmetoder.

9.4 Faste betalinger. I situationer, hvor du køber produkter på abonnementsbasis (pr. måned, pr. kvartal eller årligt (alt efter hvad der er relevant)), anerkender og accepterer du, at der er tale om en fast betaling til Skype, som foretages automatisk via den betalingsmetode, du angav, da du valgte intervallet for automatisk betaling, indtil abonnementet på det pågældende produkt opsiges af dig eller af Skype.

9.5 Automatisk betaling.

(a) Du kan aktivere funktionen Automatisk betaling, når du køber Skype-kredit ved at markere det relevante afkrydsningsfelt. Hvis det er aktiveret, overføres automatisk det samme beløb til din Skype-kreditsaldo via den betalingsmetode, du valgte, da du først tilmeldte dig automatisk betaling. Hvis du f.eks. køber Skype-kredit for €10 med dit kreditkort, vil det beløb, der næste gang trækkes på kreditkortet og overføres til din Skype-kredit-beholdning, ligeledes være €10. Fremover vil det samme beløb blive trukket på dit kreditkort, hver gang din Skype-kredit-beholdning kommer under den grænse, Skype til enhver tid har fastsat.

(b) Hvis du vælger en anden betalingsmetode end kreditkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill) til at betale for et abonnement, og du har aktiveret automatisk betaling, optankes din Skype-kreditsaldo automatisk med det beløb, der er nødvendigt for at udføre næste betaling af det faste abonnement.

(c) Du kan til enhver tid deaktivere automatisk betaling ved at logge på din brugerkonto og ændre dine indstilinger.

10. REFUSIONSBESTEMMELSER

10.1 Når du køber betalingsprodukter direkte fra Skype, har du ret til at fortryde købet inden for femten (15) dage ("fortrydelsesfrist"), medmindre du på nogen måde har taget betalingsprodukterne i brug, i hvilket fald fortrydelsesfristen bortfalder, og du mister retten til at annullere eller returnere købet.

10.2 Efter fortrydelsesfristen er det kun abonnementer, der kan refunderes, medmindre de er brugt eller udløbet.

10.3 Forbrug af Skype-kredit, tildeling af et Skype-nummer eller anvendelse af en del af et abonnement udgør "brug af" et betalingsprodukt. Du accepterer hermed udtrykkeligt, at Skype-numre kan tildeles før udløbet af fortrydelsesfristen og ikke kan refunderes efter tildeling.

10.4 Fortrydelsesfristen og refusioner gælder ikke for betalingsprodukter, der (i) er købt via Skypes tredjepartspartner (kontakt partneren direkte, der efter eget skøn vil afgøre, om beløbet kan refunderes), (ii) ikke er købt direkte fra Skype online (f.eks. kuponer eller forudbetalte kort), (iii) er betalt kontant via tredjeparts betalingsmetoder (f.eks. en elektronisk pung), og (iv) er betalt for og blevet tildelt din Skype-konto af en Skype Manager-administrator eller en anden Skype-bruger. De gælder heller ikke for medlemskab af Skype Developer.

10.5 Hvis du inden for fortrydelsesfristen vil annullere og have refunderet et betalt produkt, som (i) ikke er blevet "brugt" i overensstemmelse med afsnit 10.3, og som (ii) ikke falder ind under afsnit 10.4, kan du udfylde vores fortrydelsesformular, som findes her. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du udfylder fortrydelsesformularen her.

10.6 Hvis du mener, at Skype fejlagtigt har krævet betaling fra dig, skal du kontakte Skype Kundeservice senest 90 dage efter en sådan opkrævning. Der gives ingen refusion for opkrævninger, der ligger mere end 90 dage tilbage.

10.7 Skype forbeholder sig ret til at afvise refusionsanmodninger, hvis Skype har grund til at tro, (i) at du forsøger at misbruge refusionspolitikken, f.eks. ved gentagne gange at bede om refusion for det samme produkt, (ii) hvis du misligholder disse vilkår, eller (iii) hvis Skype har grund til at tro, at du har anvendt vores produkter eller software uretmæssigt, eller at din brugerkonto uretmæssigt anvendes af en tredjepart.

10.8 Denne refusionspolitik berører ikke dine lovbestemte rettigheder.

11. OPHØR AF DIT AFTALEFORHOLD MED SKYPE

11.1 Du kan til enhver tid og udenretligt bringe dit aftaleforhold med Skype til ophør ved at bede om at få din brugerkonto lukket, ophøre med at bruge softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder og annullere eventuelle automatiske betalinger.

11.2 Skype kan til enhver tid og udenretligt bringe sit aftaleforhold med dig til ophør eller afbryde eller suspendere din brug af softwaren, din brugerkonto/dine brugerkonti, produkter eller Skypes websteder:

(a) hvis du misligholder disse vilkår.

(b) hvis Skype har rimelig grund til at tro, at du anvender softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder til at overtræde loven eller krænke tredjeparts rettigheder.

(c) hvis Skype har rimelig grund til at tro, at du forsøger at udnytte eller misbruge refusionspolitikken eller andre af vores politikker.

(d) hvis Skype har rimelig grund til at tro, at du bruger vores produkter, software og/eller Skypes websteder uretmæssigt, eller at din brugerkonto uretmæssigt anvendes af tredjepart.

(e) hvis du har købt Skype-kredit af en uautoriseret forhandler.

(f) for så vidt angår et bestemt produkt, med tredive (30) dages varsel, såfremt Skype beslutter at ophøre med tilbyde det pågældende produkt.

(g) øjeblikkeligt, hvis dette (efter Skypes rimelige skøn) kræves pga. en ændring i eller modstridende fortolkning af lovgivning/bestemmelser, eller det kræves af en kontrollerende myndighed eller lovgivende magt eller af en af Skypes partnere.

(h) med tredive (30) dages varsel, hvis Skype beslutter sig for at ophøre med at tilbyde softwaren til brugere i dit retsområde.

11.3 Skype gennemfører et sådant ophør ved at forhindre, at du får adgang til din brugerkonto, softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder (i det omfang, dette er relevant). Vi forbeholder os ret til at annullere brugerkonti, der har været inaktive i mere end et (1) år.

11.4 Konsekvenser af opsigelse: Ved ophør af dit forhold til Skype: (a) ophører alle licenser og rettigheder til at bruge softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder straks, (b) skal du med øjeblikkelig virkning ophøre med at bruge softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder, og (c) accepterer du straks at fjerne softwaren fra alle harddiske, netværk og andre opbevaringsmedier samt at destruere alle kopier af softwaren, som du har adgang til og kontrol over.

12. GARANTIFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

12.1 For så vidt angår dette pkt. 12, omfatter betegnelsen Skype selskabets datterselskaber og tilknyttede juridiske enheder og alle deres direktører, funktionærer, agenter, licensgivere og medarbejdere.

12.2 Ingen garantier: I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SOFTWARE, PRODUKTER OG SKYPES WEBSTEDER LEVERES SOM "DE ER OG FOREFINDES", OG ANVENDES FOR EGEN RISIKO UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. SKYPE YDER INGEN GARANTIER OG FREMSÆTTER INGENKRAV ELLER ERKLÆRINGER OG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT, STILTIENDE ELLER LOVBESTEMT, MED HENSYN TIL SOFTWARE, PRODUKTER OG/ELLER SKYPES WEBSTEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE KVALITET, YDEEVNE, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ENDVIDERE ERKLÆRER ELLER GARANTERER SKYPE IKKE, AT SOFTWAREN, PRODUKTERNE OG/ELLER SKYPES WEBSTEDER ALTID VIL VÆRE TIL RÅDIGHED, TILGÆNGELIGE, UDEN AFBRYDELSER, PUNKTLIGE, SIKRE, NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE OG FEJLFRIE, ELLER AT DE VIL FUNGERE UDEN PAKKETAB, OG SKYPE GARANTERER EJ HELLER FORBINDELSE TIL ELLER TRANSMISSION FRA INTERNETTET ELLER KVALITETEN AF OPKALD, DER FORETAGES VIA SOFTWAREN.

12.3 Intet i disse vilkår kan fravige eller begrænse Skypes ansvar ved (a) død eller personskade, (b) tab som følge af Skypes forsætlige misligholdelse eller grove uagtsomhed, (c) svig eller forsætlig angivelse af urigtige oplysninger eller (d) ansvar, der ikke kan begrænses eller fraviges i henhold til gældende lovgivning.

12.4 Intet ansvar: DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT SKYPE IKKE ER ANSVARLIG, HVERKEN INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT (HERUNDER FOR UAGTSOMHED) ELLER I HENHOLD TIL NOGEN ANDEN TEORI OM ERSTATNINGSANSVAR, OG UANSET OM SKYPE ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER ELLER TAB, DER ER RELATERET TIL ELLER OPSTÅET SOM FØLGE AF DIN BRUG AF SKYPES WEBSTEDER ELLER INTERNETKOMMUNIKATIONSSOFTWAREN ELLER ANDEN SOFTWARE, DER LEVERES GRATIS.DIN ENESTE RETTIGHED ELLER BEFØJELSE MED HENSYN TIL PROBLEMER ELLER UTILFREDSHED MED SOFTWAREN OG/ELLER SKYPES WEBSTEDER ER STRAKS AT AFINSTALLERE SOFTWAREN OG OPHØRE MED AT BRUGE SOFTWAREN OG/ELLER WEBSTEDERNE.

12.5 Ansvarsbegrænsning: I henhold til pkt. 12.3 og 12.4 ovenfor er Skype ikke ansvarlig over for dig, uanset om dette sker ifølge kontrakten, uden for kontraktlig aftale (herunder uagtsomhed) eller nogen anden teori om erstatningsansvar, og uanset om Skype er blevet orienteret om muligheden af sådanne tab eller skader, for:

(a) indirekte, konkret dokumenterede skader, hændelige skader eller følgeskader

(b) tab af indtægt, forretning, faktisk eller forventet overskud, tab af muligheder, goodwill eller renommé (direkte eller indirekte)

(c) beskadigelse eller ødelæggelse af data (direkte eller indirekte)

(d) krav, skader eller tab (direkte eller indirekte) som følge af eller relateret til:

(i) din manglende mulighed for at bruge softwaren, også aktiverede versioner, til at kontakte nødtjenester;

(II) din manglende mulighed for at foretage yderligere foranstaltninger for at få adgang til beredskabstjenester i henhold til pkt. 5.5 ovenfor.

(iii) de i pkt. 5.6 nævnte begrænsninger;

(iv) at du ikke selv nøjagtigt oplyser, hvor du befinder dig, til en udbyder af beredskabstjenester, eller

(v) adfærd udvist af tredjepartsudbyder af beredskabstjenester og opkaldscentre, som du evt. tilsluttes.

(e) krav, skader eller tab (direkte eller indirekte) som følge af eller relateret til:

(i) produkter eller tjenester, der leveres af en tredjepart i henhold til deres egne servicebetingelser;

(ii) enhver anden teknologi;

(iii) tredjepartswebsteder.

12.6 I henhold til pkt. 12.3-12.5 ovenfor kan Skypes samlede erstatningsansvar over for dig ifølge eller i forbindelse med disse vilkår (uanset om dette sker ifølge kontrakten, uden for kontraktlig aftale (herunder uagtsomhed) eller ifølge anden teori om erstatningsansvar) IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB, DU BETALTE FOR PRODUKTERNE I DEN 12-MÅNEDERS PERIODE, DER LÅ UMIDDELBART FORUD FOR DATOEN FOR DEN BEGIVENHED, DER LÅ TIL GRUND FOR FREMSÆTTELSEN AF DET PÅGÆLDENDE KRAV, DOG I ETHVERT TILFÆLDE MAKSIMALT FEM TUSINDE EURO.

12.7 Hvis en tredjepart gør et krav gældende over for Skype i forbindelse med, eller som følge af, (i) at du misligholder disse vilkår, (ii) at du overtræder gældende lovgivning eller bestemmelser, (iii) at du krænker eller overtræder tredjeparts rettigheder (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder), (iv) dine brugerindlæg eller (v) din klage over brugerindlæg, accepterer du, at du vil holde Skype skadesløs for alle skader, ansvar, tab, omkostninger og udgifter (herunder rimelige udgifter til advokatsalærer) i relation til dette krav.

13. TREDJEPARTSWEBSTEDER, -PRODUKTER OG -TJENESTER

13.1 Tredjeparter kan tilbyde produkter eller tjenester via softwaren og/eller Skypes websteder, herunder spil, applikationer, billeder, ringetoner eller avatarer. Selvom Skype ikke påtager sig noget ansvar for sådanne produkter eller tjenester, vil Skype, såfremt du oplever problemer med betaling for eller download, brug eller installation af sådanne produkter eller tjenester, inden for økonomisk rimelige rammer arbejde på at assistere eller afhjælpe problemerne. Produkter eller tjenester fra tredjeparter kan være underlagt tredjepartens egne vilkår og politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som du evt. skal acceptere ved download eller installation. Du bør gennemlæse vilkårene, inden du foretager et køb eller bruger tredjepartsprodukter eller -tjenester, og det er ikke Skypes ansvar, hvis du undlader at gøre det.

13.2 Du anerkender og accepterer, at oplysninger om og priserne på tredjepartsprodukter, der vises på Skypes websteder med tredjepartsprodukter og -tjenester, er leveret til Skype af den pågældende tredjepartsforhandler ("forhandler"). Forhandleren kan til enhver tid ændre priserne eller ophøre med at tilbyde sit produkt. Skype har ikke noget at gøre med transaktioner mellem dig og en forhandler, hvis produkter og/eller tjenester står opført på Skypes websteder. Skype bestemmer ikke, har ikke ansvaret for og yder ingen garanti mht.: (i) prissætning, kvalitet, ydeevne, tilgængelighed eller vilkår og betingelser for køb af produkter eller tjenester, som leveres af forhandleren, (ii) betalingstransaktioner, levering, returnering eller eftersalgsaktiviteter, der vedrører produkter eller tjenester købt på forhandlerens websteder, (iii) tilgængeligheden af forhandlerens websteder, (iv) fuldstændigheden, sandfærdigheden eller nøjagtigheden af eventuelle reklamer eller andet materiale på, eller som er tilgængeligt via, forhandlerens websteder, og ej heller for andre opslag eller andet indhold om produkter og tjenester, der vises på Skypes websteder, (v) links til forhandlerens websteder, der står opført på Skypes websteder. Eventuelle spørgsmål, klager eller krav vedrørende produkter eller tjenester, der leveres af en forhandler, skal stilles til den pågældende forhandler.

13.3 Softwaren og Skypes websteder kan indeholde hyperlinks til andre tredjepartswebsteder. Skype er ikke ansvarlig for sådanne tredjepartswebsteder eller for webstedernes tilgængelighed og yder ikke støtte til indhold eller materiale på tredjepartswebsteder. Din brug af ethvert af disse tredjepartswebsteder er underlagt de på webstederne anførte vilkår og betingelser.

14. YDERLIGERE VILKÅR

14.1Skypes etiske regelsæt angiver retningslinjer for korrekt brug af Skype og korrekt behandling af og respekt for andre medlemmer af Skype. Du bedes læse disse retningslinjer nøje, idet de er en del af vilkårene.

14.2 Hvis du ønsker at bruge internetkommunikationssoftwaren i forbindelse med en broadcast, skal du overholde servicebetingelserne for broadcasts på http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Softwareudviklingspakke (SDK'er) og programmeringsgrænseflader (API'er). Software development kits, der leveres via Skype Developer på Skypes websted (herunder "SkypeKit"), og brugen af programmeringsgrænseflader til programmer ("API"), der fremvises eller gøres tilgængelige af Skype, er underlagt deres egne licensvilkår, som også vil være gældende for din brug af den pågældende software. Hvis du anvender en sådan softwareudviklingspakke eller API (hvis relevant), accepterer du, at du har læst og agter at overholde alle de gældende licensvilkår, som findes på http://developer.skype.com/.

15. BESKYTTELSE AF FORTROLIGE OG PERSONLIGE OPLYSNINGER

Skype respekterer din ret til beskyttelse af personlige oplysninger og fortroligheden af dine persondata. Vi behandler dine personlige oplysninger, trafikdata og indholdet i din kommunikation i henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.skype.com/go/privacy.

16. KUN FOR BRUGERE HOS OFFENTLIG FORVALTNING

Softwaren og den medfølgende dokumentation er henholdsvis "commercial computer software" og "commercial computer software documentation", sådan som disse begreber er anvendt i United States Federal Acquisition Regulations § 12.212. Enhver anvendelse, kopiering eller offentliggørelse af softwaren eller dokumentationen, der foretages af eller på vegne af den amerikanske forvaltning, er underlagt de i denne aftale anførte restriktioner.

17. SÅDAN KONTAKTER DU SKYPE

17.1 Hvis du vil kontakte Skype vedrørende Skype-softwaren eller "Skype"-brandede produkter, skal du sende en anmodning om support til support.skype.com.

17.2 Hvis du kontakter Skype på anden måde end angivet i pkt. 17.1, er det ikke sikkert, at din henvendelse besvares.

18. DIVERSE BESTEMMELSER

18.1 Du accepterer brugen af elektronisk kommunikation til at indgå kontrakter, afgive ordrer og foretage andre registreringer og til elektronisk levering af meddelelser, politikker og ændringer deraf og til registreringer af transaktioner med Skype.

18.2 Som en ekstra service kan Skype tilvejebringe en oversættelse af den engelske udgave af disse vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske og den oversatte version af disse vilkår, er det den engelske version, der er gældende i forholdet mellem dig og Skype.

18.3 Disse vilkår (og hvor det er relevant, Microsofts softwarelicensaftale) udgør hele aftalen mellem dig og Skype angående din brug af softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder, og de erstatter eventuelle tidligere indgåede aftaler mellem dig og Skype angående softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder.

18.4 Hvis en bestemmelse (eller en del deraf) i disse vilkår ifølge en domstol eller kompetent retsinstans eller voldgift er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, fjernes en sådan bestemmelse (eller en del deraf) fra vilkårene, uden at dette påvirker lovligheden, gyldigheden eller muligheden for at håndhæve de resterende vilkår. Pkt. 20.3(i) forklarer, hvad der sker, hvis dele af pkt. 20.3 (voldgift og afkald på kollektivt søgsmål) erklæres ulovlige, ugyldige eller uanvendelige. I tilfælde af uoverensstemmelser imellem punkterne skal pkt. 20.3(i) have forrang. I tilfælde af direkte konflikt mellem disse vilkår og Microsofts sofwarelicensaftale er Microsofts softwarelicensaftale gældende, hvis du bruger den version af softwaren, der følger med Windows 8.1 eller senere.

18.5 Skypes manglende udøvelse eller forsinkelse i udøvelsen af en juridisk rettighed eller et retsmiddel i henhold til disse vilkår eller gældende lovgivning betyder ikke, at Skype giver afkald på sådanne rettigheder eller retsmidler. Hvis Skype undlader at gribe ind over for en overtrædelse af disse vilkår, betyder det ikke, at Skype fraskriver sig rettigheden til at gribe ind over for efterfølgende overtrædelser af vilkårene.

18.6 Du må ikke overdrage disse vilkår eller heri indeholdte rettigheder eller forpligtelser til andre. Skype kan uden forudgående varsel overdrage disse vilkår og de heri indeholdte rettigheder eller forpligtelser til tredjepart.

18.7 Pkt. 18, samt pkt. 4.2, 12, 20.3 og andre bestemmelser, der udtrykkeligt eller åbenlyst har til formål fortsat at skulle være gældende eller virksomme efter ophør, vil være gyldige efter ophør af disse vilkår.

18.8 Du anerkender og accepterer, at Skype, hvis Skype ikke kan tilvejebringe softwaren, produkterne og/eller Skypes websteder som følge af en force majeure-begivenhed, ikke har misligholdt nogen af sine forpligtelser over for dig i henhold til disse vilkår. En force majeure-begivenhed betyder enhver begivenhed uden for Skypes kontrol.

18.9 Med undtagelse af pkt. 20.3 reguleres disse vilkår af og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i Luxembourg og er underlagt jurisdiktionen for domstolene i distriktet Luxembourg. Pkt. 20.3 reguleres af United States Federal Arbitration Act (amerikansk lov om voldgift).

18.10 AVC/H.264-MEDDELELSE: Hvis Skype-softwaren benyttes til at foretage videoopkald (i) mellem din personlige computer og en enhed, der ikke er en personlig computer, eller (ii) mellem enheder, der ikke er personlige computere, kan AVC/H.264 codec anvendes til at lette videofunktionen, og i så fald gælder nedenstående meddelelse: AVC-VIDEOFUNKTIONEN I DETTE PRODUKT ER GIVET I LICENS I HENHOLD TIL "AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE" TIL EN FORBRUGERS PERSONLIGE OG IKKE-KOMMERCIELLE BRUG TIL (i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC STANDARD ("AVC VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODNING AF AVC VIDEO, DER ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER I FORBINDELSE MED EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET OG/ELLER ER LEVERET AF EN VIDEOUDBYDER I OVERENSSTEMMELSE MED EN LICENS FRA AVC VIDEO. DER ER IKKE GIVET NOGEN LICENS, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL NOGEN ANDEN BRUG. YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN INDHENTES FRA MPEG LA, L.L.C. SE www.mpegla.com.

19. PRODUKTSPECIFIKKE VILKÅR

19.1 Skype-numre og Skype To Go-numre

(a) Tilgængelighed og brug. Hvis vi leverer et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer til dig, accepterer du, at:

(i) du ikke ejer nummeret eller har ret til at beholde nummeret i ubegrænset tid.

(ii) det tildelte nummer er underlagt gældende regler og praksis for nummertildeling.

(iii) du til enhver tid skal overholde specifikke krav vedrørende nummertildeling, som vi gør dig opmærksom på, eller andre rimelige instruktioner, som fremsættes af Skype eller Skypes partnere vedrørende brugen af numrene og produkterne.

(iv) du ikke må overføre eller forsøge at overføre dit nummer til tredjepart. Du er i særdeleshed ansvarlig for overholdelse af alle krav vedrørende bopæl og/eller opholdssted.

(v) du skal afgive nøjagtige, fyldestgørende og opdaterede oplysninger til os, når vi beder om det, samt informere os om eventuelle ændringer. Skype forbeholder sig ret til at ændre vilkårene for Skype-numre og/eller Skype To Go-numre, herunder, men ikke begrænset til, at pålægge eller ændre eventuelle krav om bopælspligt og/eller stille krav om tilvejebringelse af yderligere brugeroplysninger for den fortsatte adgang til numrene. I visse lande tildeles nummeret af Skypes partner i stedet for af Skype, og du skal muligvis indgå en særskilt aftale med en sådan partner.

(b) Andre ændringer af numre. Såfremt det bliver nødvendigt for Skype at tilbagetrække eller ændre det nummer, du har fået tildelt, vil Skype inden for kommercielt rimelige rammer forsøge at informere dig herom via e-mail med oplysninger om datoen for, hvornår ændringen træder i kraft samt om muligt dit nye nummer. Hvis du ikke ønsker at acceptere det nye nummer, har du ret til at opsige dit nummer.

19.2 Brugerkonto i Skype Manager

(a) Du kan ikke tilhøre mere end én Skype Manager ad gangen.

(b) Skype-numre, som du har fået tildelt af en Skype Manager-administrator, tilbageføres af Skype Manager-administratoren, hvis du afslutter Skype Manager-kontoen uanset af hvilken årsag. Retten til at bruge nummeret og retten til at inddrage en sådan ret ligger ene og alene hos Skype Manager-administratoren og ikke hos dig.

(c) Personlige oplysninger og trafikdata – medlemmer. Som medlem af en Skype Manager-konto anerkender og accepterer du, at administratoren af Skype Manager med din tilladelse har adgang til detaljerede oplysninger om aktiviteten på din brugerkonto, herunder oplysninger om klokkeslæt, dato, varighed og nummer for opkald og sms'er samt detaljer om køb og downloadede filer. Du kan til enhver trække din tilladelse tilbage ved at ændre indstillingerne på din brugerkonto. Hvis du angiver personlige oplysninger, herunder dit navn og din stilling, med henblik på medtagelse i Skype Manager-oversigten, accepterer du, at andre medlemmer af Skype Manager har adgang til disse oplysninger.

19.3 Abonnementer

(a) Regler om rimelig brug. Det er Skypes ønske at give alle sine kunder de bedste abonnementer til den lavest mulige pris. Disse regler om rimeligt brug ("RRB") er udarbejdet med henblik på at forebygge, at nogle få brugere svindler og misbruger vores abonnementer.

I henhold til RRB er det med Skypes abonnementer med ubegrænsede opkald muligt at ringe ubegrænset til fastnettelefoner (og mobiltelefoner i bestemte lande) i de lande, der er omfattet af abonnementet (med undtagelse af opkald til service-, sær- og betalingsnumre og ikke-geografiske numre). De lande, der er omfattet af abonnementet, er fastsat på købstidspunktet og forbliver uændrede ved fornyelse. Alle samtaler afbrydes efter 2 timers varighed, hvorefter det igen er nødvendigt at ringe op.

Skypes abonnementer er udelukkende til individuelt brug (personlig eller forretningsmæssig kommunikation) i henhold til vores vilkår for anvendelse og disse regler om rimeligt brug ("lovlig brug"). Nedenstående ufuldstændige liste angiver eksempler på brug, der ikke anses for at være lovlig:

(i) Brug af abonnementer til telemarketing eller callcenter-foretagender.

(ii) Videresalg af abonnementsminutter.

(iii) Deling af abonnementer mellem flere brugere, det være sig via et PBX-anlæg, callcenter, en computer eller på anden måde.

(iv) Opkald til numre (det være sig enkeltvist, sekventielt eller automatisk), der har til hensigt at skabe indtægt for dig selv eller for andre som følge af opkaldets udførelse, bortset fra opkald, der foretages i forbindelse med individuel forretningskommunikation (og i henhold til pkt. 4.1 i Skypes vilkår for anvendelse).

(v) Usædvanlige opkaldsmønstre, der afviger fra den normale, individuelle brug af abonnementer, såsom almindelige korte opkald eller opkald til mange numre inden for kort tid.

Skype forbeholder sig ret til at inddrage andre forhold i sin afgørelse af, om der er tale om lovlig brug, herunder enhver form for ulovlig, forbudt, unormal eller usædvanlig aktivitet. Skype kan efter eget valg vælge at afslutte forretningsforholdet til dig eller suspendere dit abonnement med øjeblikkeligt varsel, hvis Skype fastslår, at du anvender dit abonnement i strid med vores RRB eller med Skypes vilkår for anvendelse. Skype vil, så vidt det er muligt, forinden varsle dig om upassende brug, før dit abonnement suspenderes eller opsiges, og Skype kan, såfremt det er passende, tilbyde dig et andet abonnement.

(b) Skype forbeholder sig ret til når som helst at opsige eller ændre abonnementer. Hvis Skype ændrer de produkter, der er omfattet af dit abonnement, vil Skype informere dig herom via e-mail med en beskrivelse af ændringerne og datoen for, hvornår de træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringerne, har du ret til at opsige dit abonnement regnet fra den dato, hvor ændringerne træder i kraft.

(c) Abonnementsperioden for "Verdenspakke ekstra" er minimum 2 år fra købsdatoen. Du kan ikke opsige abonnementet før udløbet af den 2-årige minimumsperiode, medmindre Skype misligholder vilkårene. Betaling for abonnementet opkræves hver måned som en fast betaling.

19.4 Sms.

Hver enkelt sms-besked kan maks. bestå af 160 tegn. Hvis du skriver en længere besked, opdeles den i flere sms'er, og du opkræves gældende takst for hver sms, der sendes. Hvis du sender sms'er til mere end én person, betaler du for hver sms, du sender til hver modtager. Hvis Skype ikke (uanset årsagen) kan sende din sms, vil Skype forsøge at sende sms'en i op til 24 timer. Hvis det ikke lykkes at sende sms'en i dette tidsrum, tilbageføres sms-gebyret automatisk til din Skype-kreditsaldo.

19.5 Gruppevideosamtaler.

(a) Regler om rimelig brug er gældende ifølge www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage, og er medtaget i dette dokument ved henvisning. Skype forbeholder sig ret til at ændre reglerne om rimeligt brug til enhver tid. Ændringer træder i kraft på tidspunktet for deres offentliggørelse på Skypes websted. Din fortsatte anvendelse af gruppevideosamtaler efter offentliggørelsen på Skypes websted udgør din accept af, at du er bundet af vilkårene og betingelserne i den reviderede udgave af reglerne om rimeligt brug.

(b) Deltagerantal. Antallet af tilladte deltagere i en gruppevideosamtale varierer fra 3 til maks. 10 personer afhængigt af systemkravene. Du kan læse mere på www.skype.com/go/gvc.

(c) Konvertering til lyd. Hvis din gruppevideosamtale overskrider grænsen for rimelig brug, vil opkaldet blive konverteret fra video til lyd.

(d) Softwareversioner. Hvis en af deltagerne i et gruppevideoopkald bruger en version af internetkommunikationssoftwaren, der ikke understøtter gruppevideoopkald, vil den pågældende deltager deltage med lydopkald. Læs mere om systemkravene for gruppevideosamtaler her: www.skype.com/go/gvc

19.6 Skypes videobeskedfunktion ("videobeskeder")

Der er ingen grænser for, hvor mange videobeskeder du kan sende, dog med forbehold af vores RRB (regler om rimelig brug) nedenfor. Hvis du ikke abonnerer på Skype Premium, gemmes videobeskeder i mindst 6 måneder fra afsendelsesdatoen, hvorefter de kan udløbe.

Regler om rimelig brug: RRB er udarbejdet for at undgå svindel med og misbrug af videobeskeder. Brug af videobeskeder må udelukkende ske i personligt, individuelt og ikke-kommercielt øjemed og skal til enhver tid være i overensstemmelse med disse vilkår ("lovlig anvendelse"). Skype forbeholder sig ret til at inddrage andre forhold i sin afgørelse af, om der er tale om lovlig brug, herunder enhver form for ulovlig, forbudt, unormal eller usædvanlig aktivitet.Skype kan efter eget valg vælge at afslutte forretningsforholdet til dig eller suspendere din konto med øjeblikkeligt varsel, hvis Skype fastslår, at du anvender videobeskeder i strid med RRB eller med disse vilkår.

19.7 Opkald, som modtageren betaler: Opkald, som modtageren betaler, stilles til rådighed på følgende destinationer gennem en Skype-partner. Du betaler ikke noget, og der er ikke behov for Skype-kredit eller abonnement. Du skal dog oplyse dit navn via stemmekommando til den person, du ringer til, og modtageren af opkaldet skal acceptere de faste omkostninger, der er forbundet med denne type opkald, hvor denne funktionalitet understøttes af modtagerens lokale udbyder.Opkald, som modtageren betaler, kan højest vare 60 minutter. Derefter skal du ringe op igen.

20. BETAL VIA MOBIL

20.1 Dette afsnit finder anvendelse, hvis du vælger et tredjepartsbetalingssystem, der gør det muligt at betale for Skype-kredit og visse andre betalingsprodukter via din mobiltelefonregning ("Betal via mobil").

20.2 Ved at vælge eller benytte Betal via mobil:

(a) giver du din mobiludbyder ret til at opkræve de pågældende gebyrer direkte via din mobilregning.

(b) erklærer du, at du er den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for den til mobilnummeret knyttede mobiltelefonkonto, som du angiver, når du benytter Betal via mobil, eller at du har fået tilladelse af den ansvarlige fysiske eller juridiske person til at foretage købet.

21. SKYPE MANAGER OG SAMMENKÆDEDE KONTI

21.1 Ansvar for sammenkædede konti. En "sammenkædet konto" er en personlig Microsoft-konto, der er oprettet af en bruger og sammenkædet af dig. Du handler som individuel administrator af din Skype Manager og ikke som en virksomhed. Du kan udpege andre administratorer til din Skype Manager, forudsat at de accepterer disse vilkår. Du er ansvarlig for al brug af Skype-produkterne og Skype-softwaren i forbindelse med dine sammenkædede konti, herunder og uden begrænsning enhver handling og undladelse fra andre administratorer eller brugere af sammenkædede konti.Du er ansvarlig for at sikre, at andre administratorer og brugere af sammenkædede konti overholder disse vilkår.

21.2 Fjernelse af sammenkædning af sammenkædede konti. Inden sammenkædningen af en sammenkædet konto fjernes, kan du tilbagekalde Skype-numre, du har tildelt til sammenkædede konti og tildele dem til andre sammenkædede konti. Hvis du vælger at fjerne sammenkædningen af en sammenkædet konto, vil alle tildelte abonnementer og evt. resterende Skype-kredit og Skype-numre, som er tildelt den pågældende sammenkædede konto, gå tabt.Du vil ikke længere have adgang til opkalds- og sms-oversigter knyttet til den slettede sammenkædede konto.

21.3 Kun til individuel brug.Sammenkædede konti er kun til individuel brug og kan ikke deles med andre.

21.4 Data for brugere af sammenkædede konti. Du skal informere alle brugere af dine sammenkædede konti om, at du og alle administratorer af din Skype Manager har adgang til deres personlige data og trafikdata.Du anerkender og accepterer, at du skal behandle (og sikre, at dine administratorer behandler) sådanne personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

21.5 Skype-numre. I henhold til afsnit 19.1 kan du købe og tildele Skype-numre til en sammenkædet konto. Du er ansvarlig for at overholde alle krav i relation til bopælslandet og/eller placeringen af dine brugere af sammenkædede konti. Skype-numre, som er tildelt en sammenkædet konto, kan bruges som CLI for den pågældende sammenkædede konto. Mobil- eller fastnetnumre kan ikke tildeles en sammenkædet konto som CLI.

21.6 Skype-kredit. Med mindre du befinder dig i Japan, vil Skype-kredit, som du har købt via Skype Manager men som ikke er blevet tildelt en Skype-konto, ikke udløbe. Se afsnit 10 vedr. vores refusionspolitik. Skype-kredit, som du har tildelt en administreret konto, kan til enhver tid inddrages af dig og tilbageføres til din Skype Manager-saldo. Du kan ikke inddrage Skype-kredit, som du har tildelt en Skype-konto, der ikke er en administreret konto.Hvis du befinder dig i Japan, se afsnit 9.2.

21.7 Skype-produkter. Brugere af administrerede konti kan ikke købe Skype-produkter til brug via deres administrerede konto, og de kan kun bruge Skype-produkter, som du har tildelt deres administrerede konto.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Tilladt brug og begrænsninger.

a) Skype Connect kan kun anvendes via en administreret konto, der er oprettet via Skype Manager. Før du bruger Skype Connect, skal du konfigurere en SIP-profil og købe et Skype Connect-kanalabonnement. Du kan konfigurere og sammenkæde én eller flere administrerede konti til en SIP-profil, som du opretter for at kunne modtage taleopkald til dit PBX-anlæg og andet certificeret Skype Connect-udstyr.

b) Du kan til enhver tid slette en SIP-profil. Hvis du vælger at slette en SIP-profil, mister du alle aktuelle konfigurationsoplysninger og opkaldsoversigten knyttet til denne SIP-profil, og du kan ikke længere foretage eller modtage opkald via denne SIP-profil. Skype-numre eller Skype-kredit, som du har tildelt denne SIP-profil, kan tilbageføres til Skype Manager og omfordeles, inden SIP-profilen slettes. Kanalabonnementer kan ikke tilbageføres til Skype Manager og vil ikke længere være tilgængelige, når SIP-profilen er blevet slettet.

c) I henhold til afsnit 19.1 kan du købe og tildele Skype-numre til en SIP-profil. Det maksimale antal Skype-numre du kan tildele en SIP-profil er 99. Skype-numre, som er tildelt en SIP-profil, kan bruges som CLI for den pågældende SIP-profil. Mobil- eller fastnetnumre kan ikke tildeles en sammenkædet konto som CLI for en SIP-profil.

(d) Sammenkædede konti med Skype Connect kan kun bruges sammen med dit PBX-anlæg og må ikke anvendes på en pc, mobiltelefon eller en anden enhed, medmindre du ophører med at bruge kontoen med Skype Connect.

e) Skype Connect bør ikke bruges som enkeltstående tjeneste, men kun som en sekundær kommunikationskanal i forbindelse med traditionelle telefonitjenester. Når du bruger Skype Connect du skal konfigurere dit PBX-anlæg og andet certificeret Skype Connect-udstyr, således at alle nødopkald går via en almindelig fastnetforbindelse eller en anden telefontjeneste, der understøtter nødopkald.

22.2 Kanalabonnementer

a) Du skal købe et månedligt kanalabonnement for at konfigurere en SIP-profil og bruge Skype Connect. Du skal have tilstrækkelig Skype-kredit i Skype Manager, hvis du vil købe et kanalabonnement.

b) Et kanalabonnement betales månedligt med Skype-kredit i Skype Manager. Dette er en fast automatisk betaling, og betalinger foretages til Skype pr. måned via Skype-kredit, indtil kanalabonnementet bliver opsagt af dig eller Skype. Hvis du ikke har tilstrækkelig Skype-kredit, kan du ikke købe kanalabonnementet eller bruge Skype Connect med denne SIP-profil, før du har indsat tilstrækkelig Skype-kredit i din Skype Manager. Du skal købe et separat kanalabonnementet for hver SIP-profil, du har konfigureret.

c) Den månedlige pris for et kanalabonnement varierer i forhold til antallet af opkaldskanaler, du vil bruge sammen med en SIP-profil. En SIP-profil understøtter fra 1 til 300 samtidige opkaldskanaler. Hver SIP-profil kan have flere samtidige kanaler. Hver kanal tillader et indgående eller et udgående opkald af gangen.

d) Foruden den månedlige betaling for et kanalabonnement skal der betales Skype-takster for opkald til telefoner for alle udgående opkald, der foretages via Skype Connect. Disse takster skal betales med Skype-kredit i din SIP-profil. Du skal have tilstrækkelig Skype-kredit i din SIP-profil for at kunne foretage og betale for opkald til telefoner. Skype Connect-opkald varer i faktureringshenseende minimum 30 sekunder. Efter de første 30 sekunder, faktureres Skype Connect-opkald i enheder af 6 sekunder. Enheder, der er kortere, rundes op til 6 sekunder. Der opkræves ikke tilslutningsgebyr for Skype Connect-opkald.

e) Udover den månedlige betaling for kanalabonnementet skal der ikke betales gebyrer for at modtage indgående opkald på Skype Connect.

f) Du kan se priserne på et kanalabonnement i Skype Manager.

g) Du kan ikke bruge Skype Connect, medmindre du har købt et kanalabonnement. Hvis du ikke køber et kanalabonnement, bliver alle eksisterende SIP-profiler deaktiveret, og du kan ikke foretage eller modtage opkald via Skype Connect.

h) Du kan til enhver tid ændre antallet af samtidige opkaldskanaler inkluderet i dit kanalabonnement ved at annullere det aktuelle antal og angive en ny fast betaling for det nye antal samtidige opkaldskanaler. Skype refunderer det resterende beløb af den indeværende månedlige betaling, som du har betalt for dit aktuelle kanalabonnement. Den nye faste månedlige betaling begynder fra den dag, hvor du ændrer antallet af samtidige opkaldskanaler.

DU ANERKENDER UDTRYKKELIGT, AT DU HAR LÆST DISSE VILKÅR OG FORSTÅR DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER, VILKÅR OG BETINGELSER. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "JEG ACCEPTERER" OG/ELLER VED AT FORTSÆTTE MED AT INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN, PRODUKTERNE OG/ELLER SKYPES WEBSTEDER AFGIVER DU DIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE TIL AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE FOR SOFTWAREN, OG DU GIVER SKYPE DE HERI ANFØRTE RETTIGHEDER.

© Skype og/eller Microsoft – senest opdateret: juni 2018