Τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 2017. Λάβετε υπόψη ότι το Desktop API δεν υποστηρίζεται πλέον πλήρως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ("ΟΡΟΙ API") ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟ. ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ API ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ SKYPE. Η SKYPE ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE, ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Η SKYPE ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE.

1. Ορισμοί

Εκτός των όρων με κεφαλαία που ορίζονται στους παρόντες Όρους API, όλοι οι υπόλοιποι ορισμοί με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στο παρόν θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft, όπως δημοσιεύεται στην τοποθεσία Web του Skype στη διεύθυνση www.skype.com/go/tou.

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

Σήμα Skype: το λεκτικό σήμα SKYPE και όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και συμφέροντα σε ολόκληρο τον κόσμο (κατατεθέντα ή μη) που ενέχονται σε αυτό και ανήκουν στον όμιλο εταιρειών Microsoft Corporation.

Οδηγίες επωνυμίας Skype: οι δεσμευτικές οδηγίες που εκδίδονται από την Microsoft Corporation σε σχέση με τη χρήση, μεταξύ άλλων, του Σήματος Skype, όπως διατίθενται στη διεύθυνση https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ ή σε άλλη μελλοντική τοποθεσία και όπως μπορεί να τροποποιηθούν κατά καιρούς.

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Λουξεμβούργο.

Διαπιστευτήρια Skype: το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης Skype που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση σε ένα Λογαριασμό χρήστη Skype.

Desktop API του Skype: η διασύνδεση προγράμματος εφαρμογής που δημοσιεύεται, εκτίθεται ή διατίθεται από την Skype και επιτρέπει ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής επιτραπέζιου υπολογιστή Skype για Windows ("Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών"), η σχετική τεκμηρίωση (συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης σε ηλεκτρονική μορφή) και όλες οι μελλοντικές εκδόσεις, βελτιώσεις, εξελίξεις, διορθώσεις προγραμματισμού, ενημερώσεις και αναβαθμίσεις αυτής.

Λογαριασμός χρήστη Skype: ο καταχωρημένος λογαριασμός στην Skype ή την Microsoft που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις δυνατότητες και τις λειτουργίες του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών.

Τοποθεσία Web του Skype: www.skype.com, http://developer.skype.com ή άλλη διεύθυνση URL που μπορεί να κοινοποιηθεί κατά καιρούς από την Skype.

Εσείς ή Σας: το άτομο ή η οντότητα που χρησιμοποιεί το Desktop API του Skype. Αν χρησιμοποιείτε το Desktop API του Skype στο πλαίσιο της απασχόλησής σας από ή εκ μέρους μιας εταιρείας, οι όροι "εσείς" και "σας" θα έχουν την έννοια της εταιρείας, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε κατάλληλη εξουσιοδότηση να δεσμεύετε την εν λόγω εταιρεία.

2. Επιλεξιμότητα

Προκειμένου να χρησιμοποιείτε το Desktop API του Skype, θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα ένα Λογαριασμό χρήστη Skype.

3. Άδεια χρήσης

3.1 Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής Σας με τους παρόντες Όρους API, η Skype Σας παρέχει το περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη εκχωρήσιμο, χωρίς δυνατότητα υποαδειοδότησης, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης του Desktop API του Skype για τον Επιτρεπόμενο σκοπό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.3 παρακάτω.

3.2 Η παρούσα άδεια δεν Σας παρέχει κανένα δικαίωμα επί οποιασδήποτε βελτίωσης έκδοσης ή ενημέρωσης και δεν εγγυάται τη συνεχή διαθεσιμότητα του Desktop API του Skype ή του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών. Η Skype μπορεί κατά καιρούς και χωρίς ειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή διακόψει την παροχή, ή να σας ζητήσει να διακόψετε αμέσως τη χρήση του Desktop API του Skype, του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, των λειτουργιών του ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια συμβατότητας ή σε αδυναμία πρόσβασης στις λειτουργίες του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, της τοποθεσίας Web του Skype και των σχετικών εμπορικών δραστηριοτήτων.

3.3 Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων API, "Επιτρεπόμενος σκοπός" είναι:

(α) ο σκοπός ανάπτυξης λογισμικού ή κώδικα για τη διεπαφή και τη σύνδεση μιας εφαρμογής λογισμικού με το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών (η "Εφαρμογή λογισμικού") ΠΕΡΑΝ όσων ορίζονται στην παράγραφο 3.3 (β) παρακάτω - ο "Σκοπός εφαρμογής λογισμικού" ή

(β) ο σκοπός ανάπτυξης λογισμικού ή κώδικα για τη διεπαφή μιας συσκευής υλικού ή άλλου φυσικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ενσωματωμένου λογισμικού) (η "Συσκευή υλικού") με το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών και η διανομή μαζί με ή η διαθεσιμότητα για τέτοιες Συσκευές υλικού - "Σκοπός εφαρμογής υλικού".

4. Περιορισμοί

4.1 Η εφαρμογή λογισμικού ή η Συσκευή υλικού Σας (κατά περίπτωση) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση και σε κανένα βαθμό να επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, να παρεμποδίζει ή να παρακωλύει ή διακόπτει με άλλον τρόπο τη λειτουργία ή την απόδοση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, ή των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από την Skype.

4.2 Χωρίς περιορισμό του γενικού χαρακτήρα των ανωτέρω, οφείλετε να διασφαλίζετε ότι η Εφαρμογή λογισμικού ή Συσκευή υλικού Σας (κατά περίπτωση):

(i) δεν επηρεάζει την ποιότητα κλήσεων κατά τη χρήση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών,

(i) δεν επηρεάζει τη σταθερότητα του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών,

(iii) δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά άλλων εφαρμογών που χρησιμοποιούν το Desktop API του Skype,

(iv) δεν επιχειρεί να εγκαταστήσει λογισμικό spyware ή λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στον υπολογιστή-πελάτη,

(v) δεν επιχειρεί να αναδιανείμει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών ή των προϊόντων της Skype χωρίς τη ρητή άδεια του χρήστη,

(vi) ταυτοποιείται σωστά στο Skype κατά την αίτηση εξουσιοδότησης,

(vii) δεν επιχειρεί να αποστείλει μηνύματα ή να πραγματοποιήσει κλήσεις προς ή να επικοινωνήσει με άλλους χρήστες του Λογισμικού Skype, εκτός αν έχει δοθεί σχετική οδηγία από το χρήστη,

(viii) δεν επιχειρεί να τροποποιήσει το περιβάλλον εργασίας χρήστη του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών με οποιονδήποτε τρόπο ("περιβάλλον εργασίας χρήστη"),

(ix) δεν χρησιμοποιεί, ενεργοποιεί ή επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις δυνατότητες του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, παρά μόνο μέσω ενός ατομικού Λογαριασμού χρήστη Skype που χρησιμοποιεί τα Διαπιστευτήρια Skype,

(x) δεν επιζητεί, συλλέγει, αποθηκεύει, αποθηκεύει στη μνήμη cache ή αποκτά με άλλον τρόπο πρόσβαση στα Διαπιστευτήρια Skype ή σε διαπιστευτήρια ελέγχου ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης για τους σκοπούς αυτοματισμού της σύνδεσης σε Λογαριασμούς χρηστών Skype.

4.3 Χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Skype, δεν θα καταργείτε ή αποκρύπτετε (παρά μόνο όπως επιτρέπεται από την εντολή API "ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας"), τροποποιείτε, αναλαμβάνετε ή αλλάζετε με άλλον τρόπο το Περιβάλλον εργασίας χρήστη. Θα συμμορφώνεστε πάντα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές σχετικά με το σχεδιασμό και τη χρήση και παρουσίαση, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 5 παρακάτω.

4.4 Εκτός εάν έχετε λάβει τη ρητή έγγραφη έγκριση της Skype, δεν θα προβαίνετε σε διανομή της Εφαρμογής λογισμικού ή της Συσκευής υλικού (κατά περίπτωση) στο διαδίκτυο μέσω τοποθεσιών Web που, κατά τη γνώμη της Skype, είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο παρόμοιες με ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της τοποθεσίας Web του Skype, ή χρησιμοποιούν τα εμπορικά σήματα της Skype ή λέξεις που περιγράφουν προϊόντα ή υπηρεσίες της Skype, όπως οι καταχωρημένες διευθύνσεις URL των τοποθεσιών Web ή μέρος αυτών.

4.5 Θα καταβάλλετε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρείτε την αξία και τη φήμη του Λογισμικού Skype, του Desktop API του Skype και του Σήματος Skype.

4.6 Δεν θα χρησιμοποιείτε το Desktop API του Skype σε οποιαδήποτε Εφαρμογή λογισμικού ή Συσκευή υλικού (κατά περίπτωση) η οποία, κατά τη γνώμη της Skype, είναι ή ενδέχεται να είναι παράνομη ή ακατάλληλη ή αντίθετη προς τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft.

4.7 Δεν θα συλλέγετε προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα από οποιονδήποτε χρήστη με παραπλανητικό, παράνομο, μη εξουσιοδοτημένο ή αθέμιτο τρόπο. Χωρίς περιορισμό του γενικού χαρακτήρα των ανωτέρω, ποτέ δεν θα συλλέγετε, αποθηκεύετε ή εγγράφετε τον κωδικό πρόσβασης Skype που χρησιμοποιείται από τους χρήστες για τη σύνδεση στο Λογαριασμό χρήστη τους ("Κωδικός πρόσβασης Skype"). Αν οι χρήστες χρειάζονται ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης για τη χρήση της Εφαρμογής λογισμικού ή της Συσκευής υλικού Σας (κατά περίπτωση), θα πρέπει (i) είτε να δημιουργήσετε αυτόματα έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης και να τον κοινοποιήσετε με ασφάλεια στο χρήστη (ii) είτε να μην επιτρέπετε στους χρήστες να χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης που είναι ίδιοι με τον Κωδικό πρόσβασης Skype του χρήστη. Αποδέχεστε ότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής λογισμικού ή της Συσκευής υλικού Σας θα παρέχονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που σχετίζονται με την προστασία του απορρήτου και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων κίνησης).

4.8 Δεν θα χρησιμοποιείτε το Desktop API του Skype για να δημιουργήσετε κάποια Εφαρμογή λογισμικού ή Συσκευή υλικού που αποστέλλει αυτόκλητες επικοινωνίες (είτε εμπορικές είτε άλλου τύπου) σε τρίτα μέρη, για σκοπούς ηλεκτρονικού "ψαρέματος" ή παραπλάνησης (pharming), απομίμησης ή ψευδούς ισχυρισμού συνεργασίας με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή που αποστέλλει μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες επικοινωνίες σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

4.9 Διαφήμιση: (α) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων: (i) εντός, ή ως ή σε επικάλυψη ή στο πλαίσιο κατά μήκος, πάνω, κάτω ή γύρω από ένα παράθυρο βιντεοκλήσης ή ηχητικής κλήσης Skype, ή ένα παράθυρο προβολής βιντεοκλήσης ή ηχητικής κλήσης Skype, το οποίο προέρχεται ή γίνεται ορατό ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με μια βιντεοκλήση ή ηχητική κλήση Skype ή ένα παράθυρο προβολής βιντεοκλήσης ή ηχητικής κλήσης Skype, ή (ii) σε οποιαδήποτε ροή ήχου που παρέχεται μέσω του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, (iii) σε οποιοδήποτε άμεσο μήνυμα το οποίο αποστέλλεται ή λαμβάνεται από χρήστες του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, ή (iv) εντός ή γύρω από ένα παράθυρο προφίλ χρήστη του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών. (β) Απαγορεύεται η αποκάλυψη (άμεση ή έμμεση) των δεδομένων που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του Desktop API του Skype, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συγκεντρωτικών ή ανώνυμων δεδομένων, σε οποιοδήποτε δίκτυο διαφήμισης, μεσίτη πληροφοριών ή άλλο τρίτο μέρος που σχετίζεται με τη διαφήμιση.

4.10 Συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη (και ότι η Skype δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί Σας και απέναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους) για τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που παρέχετε μέσω της Εφαρμογής λογισμικού ή της Συσκευής υλικού Σας.

5. Εμπορική προσαρμογή και μάρκετινγκ

5.1 Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Σήμα Skype αποκλειστικά για το σκοπό αναφοράς της συμβατότητας της Εφαρμογής λογισμικού σας με το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών και αυστηρά σε συμφωνία με τις Οδηγίες επωνυμίας Skype. /p>

Δια του παρόντος δεν παρέχεται κανένα δικαίωμα χρήσης των Στοιχείων επωνυμίας Skype και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Στοιχεία επωνυμίας Skype. Πρέπει να διασφαλίζετε ότι όλες οι ενέργειες μάρκετινγκ και προώθησης των δυνατοτήτων του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών είναι προσβάσιμες μέσω της Εφαρμογής λογισμικού σας σε αυστηρή συμμόρφωση με τις Οδηγίες "συνδεδεμένο στο Skype".

5.2 Πρέπει να αναγράφετε την ακόλουθη ειδοποίηση σε όλες τις συσκευασίες, τα υποσέλιδα λογισμικού ή/και την τεκμηρίωση που σχετίζεται με την Εφαρμογή λογισμικού ή/και τη Συσκευή υλικού Σας (κατά περίπτωση) όταν χρησιμοποιείται το Σήμα Skype:

5.3 Το Σήμα Skype, τα σχετικά εμπορικά σήματα και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών Microsoft Corporation και προστατεύονται από καταχωρήσεις και αιτήσεις καταχώρησης σήματος σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέραν της περιορισμένης άδειας χρήσης του Σήματος Skype που παρέχεται βάσει των παρόντων Όρων API, δεν επιτρέπεται και δεν θα προβείτε σε καταχώρηση ή χρήση οποιασδήποτε εμπορικής επωνυμίας, εμπορικού σήματος, λογοτύπου, ονόματος τομέα, υποτομέα, διαδρομής URL ή άλλου σήματος που αποτελείται από ή περιλαμβάνει το Σήμα Skype, οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών Microsoft Corporation ή παρόμοια σήματα που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Skype ή των συνεργατών της. Η μη εξουσιοδοτημένη αναφορά ή χρήση του σήματος Skype, εκτός από παραβίαση εμπορικού σήματος, αποτελεί ουσιαστική αθέτηση των παρόντων Όρων API και συνεπάγεται άμεση καταγγελία τους, όπως και όλων των λοιπών ισχυόντων πρόσθετων όρων, τους οποίους ενδέχεται να έχετε συμφωνήσει με την Skype. Η καταγγελία δεν περιορίζει το δικαίωμα της Skype περί αξίωσης αποζημίωσης, ασφαλιστικών μέτρων ή άλλων κατάλληλων μέτρων και το δικαίωμα επιβολής άλλων μέτρων αποκατάστασης σε Εσάς.

6. Αλλαγές στο API

Ανά πάσα στιγμή, οφείλετε να παρακολουθείτε συνεχώς την τοποθεσία Web του Skype για να διασφαλίζετε ότι έχετε ενημερωθεί για τυχόν αλλαγές στους Όρους API. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές των Όρων API, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως κάθε χρήση του Desktop API του Skype και, κατά περίπτωση, κάθε άλλη χρήση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών.

7. Εξουσιοδότηση

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την αρμοδιότητα να συμφωνείτε και να συμμορφώνεστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Όρων API.

8. Χρήση του Desktop API του Skype

Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε το Desktop API του Skype με δικό σας κίνδυνο και ευθύνη. Αποδέχεστε, κατόπιν αιτήματος, να αποζημιώνετε, υπερασπίζεστε και απαλλάσσετε την Skype, τους Συνεργάτες και το προσωπικό της από κάθε ευθύνη και κόστος, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που βαρύνει τέτοια άτομα σε σχέση με ή ως αποτέλεσμα (α) της χρήσης του Desktop API του Skype εκ μέρους Σας, (β) της χρήσης του σήματος Skype ή (γ) οποιασδήποτε αθέτησης ή παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων των παρόντων Όρων API και οποιωνδήποτε άλλων ισχυόντων Πρόσθετων όρων και (δ) της παροχής εκ μέρους Σας οποιασδήποτε Εφαρμογής λογισμικού ή Συσκευής υλικού που αναπτύξατε χρησιμοποιώντας το Desktop API του Skype.

9. Αναθεώρηση όρων

Η Skype διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων API ανά πάσα στιγμή σε γενική ή ατομική βάση, δημοσιεύοντας τους αναθεωρημένους Όρους API στην τοποθεσία Web του Skype ή κατόπιν ειδοποίησής Σας με άλλον τρόπο περί των αναθεωρημένων Όρων API. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση των Όρων API που θεμελιώνει το δικαίωμα της Skype περί χρέωσης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης υπόκειται σε προηγούμενη ειδοποίηση τριών (3) μηνών. Η συνέχιση της χρήσης του Desktop API του Skype θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους Σας ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις των αναθεωρημένων Όρων API.

10. Απαγόρευση χρήσης του API

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Desktop API του Skype με διαφορετικό τρόπο από τον ρητώς οριζόμενο στους παρόντες Όρους API, η εν λόγω χρήση απαγορεύεται ρητώς, εκτός εάν και έως ότου η Skype Σας παραχωρήσει ειδική άδεια χρήσης.

11. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

11.1 Κατά τη χρήση του Desktop API του Skype για Επιτρεπόμενο σκοπό διατηρείτε τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενδέχεται να κατέχετε επί της Εφαρμογής λογισμικού ή/και της Συσκευής υλικού Σας.

11.2 Αναφορικά με την παρεχόμενη σε Εσάς (ή την Επιχείρηση (όπως ορίζεται παρακάτω)) άδεια χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τη χρήση του Desktop API του Skype σύμφωνα με τους παρόντες Όρους API, δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να προβείτε επί του παρόντος ή μελλοντικά σε οποιονδήποτε ισχυρισμό παραβίασης, απειλή ή κατάθεση αγωγής, αξίωση ή δικαστική διαδικασία με αντικείμενο την παραβίαση, διεκδίκηση ή επιβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας που ενδέχεται να δημιουργήσετε, αναπτύξετε, αποκτήσετε, αδειοδοτήσετε ή κατέχετε και χρησιμοποιεί το Desktop API του Skype, που μπορεί να παραβιάζεται από τη χρήση ή εκμετάλλευση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του Desktop API του Skype, εναντίον (α) της Skype ή των Συνεργατών της Skype (ή των κατόχων άδειας χρήσης, εκδοχέων ή διαδόχων αυτών) ή (β) οποιουδήποτε προγραμματιστή από την κοινότητα προγραμματιστών του Skype, ο οποίος χρησιμοποιεί το Desktop API του Skype για Επιτρεπόμενο σκοπό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους API. Οφείλετε να επιβάλλετε τον συγκεκριμένο περιορισμό σε όλους τους εκδοχείς, διαδόχους ή κατόχους άδειας χρήσης των δικαιωμάτων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας παραγράφου 11.2 κατά περίπτωση και δεν θα επιτρέπετε ή βοηθάτε τρίτα μέρη να προβούν σε ενέργειες οι οποίες, αν πραγματοποιούνταν από Εσάς, θα αποτελούσαν παραβίαση της παρούσας παραγράφου 11.2.

11.3 Ανάμεσα σε Εσάς και την Skype, η Skype και οι αδειοπάροχοί της διατηρούν τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών (συμπεριλαμβανομένου του Desktop API του Skype) και τυχόν παράγωγων εργασιών που δημιουργούνται από την Skype ή τους αδειοπαρόχους της ή για λογαριασμό τους.

11.4 Αν είστε υπάλληλος ή διευθυντής επιχείρησης και χρησιμοποιείτε το Desktop API του Skype εκ μέρους της εν λόγω επιχείρησης (η "Επιχείρηση"), αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: (i) μέσω της αποδοχής των παρόντων Όρων API και της χρήσης του Desktop API του Skype ενεργείτε εκ μέρους της Επιχείρησης και με τη ρητή εξουσιοδότηση της Επιχείρησης ότι Εσείς και η Επιχείρηση θα δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους API αναφορικά με τη χρήση του Desktop API του Skype από Εσάς και την Επιχείρηση, και (ii) η άδεια που παρέχεται από την Skype για τη χρήση του Desktop API του Skype υπόκειται στη λήψη των απαραίτητων συναινέσεων, αδειών και εξουσιοδοτήσεων από την Επιχείρηση, ώστε να ενεργείτε εκ μέρους της και να τη δεσμεύετε νομικά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους API. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε λάβει τις σχετικές συναινέσεις, άδειες και εξουσιοδοτήσεις για τη χρήση του Desktop API του Skype εκ μέρους της Επιχείρησης. Αν δεν έχετε σχετική εξουσιοδότηση, δεν Σας παρέχεται άδεια χρήσης του Desktop API του Skype.

12. Διάρκεια και καταγγελία

12.1 Οι παρόντες Όροι API θα τεθούν σε εφαρμογή κατά την πρώτη χρήση του Desktop API του Skype και θα παραμείνουν σε ισχύ έως την καταγγελία τους από την Skype ή Εσάς σύμφωνα με το παρόν. Η Skype δεν θα φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την τροποποίηση ή την καταγγελία των παρόντων Όρων API.

12.2 Μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους API με άμεση εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Χωρίς περιορισμό των λοιπών μέτρων αποκατάστασης, η Skype μπορεί να περιορίσει, αναστείλει ή καταγγείλει τους παρόντες Όρους API και τη χρήση του Desktop API του Skype ανά πάσα στιγμή αν κρίνει ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους API ή ότι ενεργείτε με τρόπο που υποδεικνύει ότι δεν προτίθεστε να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους API. Επιπλέον, η Skype μπορεί να καταγγείλει τους παρόντες Όρους API με άμεση ισχύ ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συμμετοχής Σας σε ενέργειες που, κατά τη γνώμη της Skype, υποβαθμίζουν την επωνυμία ή τη φήμη της Skype ή το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών και το Desktop API του Skype.

12.3 Κατόπιν καταγγελίας των παρόντων Όρων API από Εσάς ή την Skype για οποιονδήποτε λόγο: (α) όλες οι άδειες και τα δικαιώματα χρήσης του Desktop API του Skype και του Σήματος Skype θα καταγγέλλονται αμέσως και (β) θα διακόπτετε αμέσως κάθε χρήση του Desktop API του Skype και του Σήματος Skype.

13. Αποποίηση εγγύησης και περιορισμός ευθύνης

13.1 Μη παροχή εγγυήσεων: ΤΟ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ SKYPE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ", ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η SKYPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΞΙΩΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE Ή ΤΟ ΣΗΜΑ SKYPE ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Η SKYPE ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ, ΑΚΡΙΒΕΣ, ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

13.2 Μη ανάληψη ευθύνης: Το Desktop API του Skype και το Σήμα Skype (κατά περίπτωση) Σας παρέχονται δωρεάν. ΠΑΡΟΜΟΙΩΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η SKYPE, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE Ή ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ SKYPE ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE Ή ΤΟ ΣΗΜΑ SKYPE ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE Ή ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ SKYPE.

13.3 Περιορισμός ευθύνης: ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η SKYPE, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:

13.3.1 ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ή ΥΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE Ή ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ SKYPE,

13.3.2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΛΑΤΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ (ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE Ή ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ SKYPE ΚΑΙ

13.3.3 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

(I) ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE,

(II) ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΗΝ SKYPE ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ ΚΑΙ

(III) ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ή ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE ΣΕ ΕΣΑΣ.

13.4 Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ SKYPE ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 13.3 ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΙΤΕ Η SKYPE, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΤΕ ΟΧΙ.

13.5 ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΥΤΕ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΘΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SKYPE ΓΙΑ (I) ΘΑΝΑΤΟ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ SKYPE, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ή (II) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

13.6 Περιορισμοί δικαιοδοσίας: Επειδή κάποιες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν ορισμένους από τους ανωτέρω αποκλεισμούς ή περιορισμούς, ορισμένοι από αυτούς τους αποκλεισμούς ή περιορισμούς ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή Σας. Σε αυτήν την περίπτωση η ευθύνη περιορίζεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

14. Διάφορα

14.1 Συνολική συμφωνία: Οι όροι και προϋποθέσεις των παρόντων Όρων API αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και την Skype αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος, και υπερισχύουν και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία ή σύμβαση με το ίδιο αντικείμενο σε οποιαδήποτε μορφή. Κανένα μέρος του παρόντος όρους δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την ευθύνη Σας ή την ευθύνη της Skype που προκύπτει από απάτη ή ψευδείς δηλώσεις.

14.2 Μερική ακυρότητα: Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων API ή οποιοδήποτε μέρος διάταξης κριθεί παράνομο, άκυρο ή μη εφαρμόσιμο από οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό φορέα αρμόδιας δικαιοδοσίας και η εν λόγω διάταξη (ή μέρος αυτής) δεν κρίνεται ουσιαστική για τους παρόντες Όρους API στο σύνολό τους, η νομιμότητα, εγκυρότητα ή εφαρμοσιμότητα των λοιπών Όρων API (συμπεριλαμβανομένου του μέρους του όρου που περιέχει τη σχετική διάταξη) δεν επηρεάζεται.

14.3 Καμία αποποίηση: Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση δικαιώματος, εξουσίας ή μέσου αποκατάστασης που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους API ή από τη νομοθεσία δεν συνεπάγεται αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος, εξουσίας ή μέσου αποκατάστασης. Αν η Skype αποποιηθεί την παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων API, αυτό δεν συνεπάγεται αποποίηση επόμενων παραβιάσεων της ίδιας διάταξης ή αποποίηση της παραβίασης οποιασδήποτε άλλης διάταξης.

14.4 Εκχώρηση: Απαγορεύεται η εκχώρηση των παρόντων Όρων API ή των δικαιωμάτων που πηγάζουν από το παρόν. Η Skype μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να εκχωρήσει τους παρόντες Όρους API ή τα δικαιώματα που πηγάζουν από το παρόν σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

14.5 Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια: Οι παρόντες Όροι API θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, ΗΠΑ και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, ΗΠΑ.

14.6 Γλώσσα: Η πρωτότυπη αγγλική έκδοση των παρόντων Όρων API έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση ασυνέπειας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και της έκδοσης σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

14.7 Διατήρηση ισχύος: Οι όροι των παραγράφων 8, 11, 12, 13 και 14 των παρόντων Όρων API και οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων API, η οποία ορίζεται ρητώς ότι παραμένει σε ισχύ ή εφαρμόσιμη σε περίπτωση καταγγελίας, παραμένουν σε ισχύ και μετά την καταγγελία των παρόντων Όρων API για οποιονδήποτε λόγο.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ DESKTOP API ΤΟΥ SKYPE ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ, ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ SKYPE ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.