Viimati värskendatud: august 2017 Pange tähele, et töölaua API ei ole enam täielikult toetatud.

ENNE SKYPE'I TÖÖLAUA API KASUTAMIST TUTVUGE PALUN HOOLIKALT KÄESOLEVATE REEGLITE JA TINGIMUSTEGA. KÄESOLEVAD TINGIMUSED (EDASPIDI „API-TINGIMUSED“) REGULEERIVAD SKYPE'I TÖÖLAUA API KASUTAMIST VASTAVALT SIIN LUBATUD EESMÄRKIDELE. KÄESOLEVAD API-TINGIMUSED MOODUSTAVAD TEIE JA SKYPE'I VAHELISE SIDUVA KOKKULEPPE. SKYPE ON NÕUS TEILE SKYPE'I TÖÖLAUA API-D LITSENTSIMA AINULT JUHUL, KUI AKTSEPTEERITE KÕIKI KÄESOLEVAS LEPINGUS SISALDUVAID TINGIMUSI. SKYPE'I TÖÖLAUA API KASUTAMISEGA TE NÄITATE, ET MÕISTATE KÄESOLEVAT LEPINGUT JA NÕUSTUTE KÕIKIDE SELLE TINGIMUSTEGA. KUI TE KÕIKIDE KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, SIIS EI OLE SKYPE NÕUS TEILE SKYPE'I TÖÖLAUA API-D LITSENTSIMA.

1. Mõisted

Lisaks käesolevates API-tingimustes määratletud mõistetele on kõikidel muudel siin kasutatud mõistetel tähendus, mida on kirjeldatud Microsofti teenuste lepingus ja mis on avaldatud Skype'i veebisaidil aadressiga www.skype.com/go/tou.

Järgmisi mõisteid kasutatakse alljärgnevas tähenduses:

Skype'i märk: sõnamärk „SKYPE“ ning kõik intellektuaal- ja tööstusomandi õigused ja huvid kogu maailmas (registreeritud või registreerimata), mis on kaasatud ja mille omanik on Microsoft Corporationi kontsern;

Skype'i brändijuhendid: Microsoft Corporationi poolt välja antud siduvad juhised seoses muuhulgas Skype'i märgi kasutamisega, nagu tehakse kättesaadavaks aadressil https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ või sellele järgneval saidil ja mida võidakse aeg-ajalt muuta;

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;

Skype'i volitused: Skype'i kasutajanimi ja parool Skype'i kasutajakontole sisselogimiseks;

Skype'i töölaua API: Skype'i poolt avaldatud, avatud või kättesaadavaks tehtud rakendusprogrammi liides, mis võimaldab Skype'i teatud funktsioone Windowsi töölauarakenduseks (edaspidi „Interneti-kommunikatsioonitarkvara“), sellega seotud dokumentatsiooniks (ka elektroonilisel kujul) ning kõikideks tulevasteks versioonideks, parandusteks, arendusteks, programmitöö parendusteks, uuendusteks ja neile järgnevateks uuendusteks;

Skype'i kasutajakonto: Skype'i või Microsofti registreeritud konto, mida kasutatakse Interneti-kommunikatsioonitarkvara funktsioonidele juurdepääsuks;

Skype'i veebisait:: www.skype.com, http://developer.skype.com või muu sarnane URL, millest võib Skype aeg-ajalt teavitada;

Teie või teie oma: isik või üksus, kes kasutab Skype'i töölaua API-d. Kui te kasutate Skype'i töölaua API-d seoses oma tööga või oma ettevõtte nimel, siis „teie“ või „teie oma“ tähendab, et see ettevõte ning teie esindate ja garanteerite, et teil on volitus seda ettevõtet siduda.

2. Sobivus

Skype'i töölaua API kasutamiseks peate esmalt looma Skype'i kasutajakonto.

3. Litsents

3.1 Kui te vastate käesolevatele API-tingimustele, siis annab Skype teile piiratud, mitteeksklusiivse, mitteloovutatava, mittealllitsentsitava, mitteülekantava õiguse Skype'i töölaua API kasutamiseks lubatud eesmärgil, nagu on määratletud punktis 3.3 allpool.

3.2 Käesolev litsents ei anna teile mingit õigust mis tahes versioonide täiustamiseks või värskendamiseks ega taga Skype'i töölaua API või Interneti-kommunikatsioonitarkvara pidevat kättesaadavust. Skype võib üle vaadata, muuta, lõpetada pakkumise või nõuda Skype'i töölaua API, Interneti-kommunikatsioonitarkvara, selle funktsionaalsuse või selle mis tahes osa kasutamise kohest lõpetamist, mis võib kaasa tuua ühilduvuse kadumise või Interneti-kommunikatsioonitarkvarale, Skype'i veebisaidile ja sellega seonduvatele äritegevustele juurdepääsu keelamise aeg-ajalt ilma ette teatamata.

3.3 Käesolevate API-tingimuste tähenduses on „lubatud eesmärk“ kas:

a) tarkvara või liidese koodi arendamine ja tarkvararakenduse ühendamine Interneti-kommunikatsioonitarkvaraga, (edaspidi „tarkvararakendus“) ja mis on MUU KUI see, mis on sätestatud allpool punkti 3.3 alapunktis b „Tarkvararakenduse eesmärk“; või

b) tarkvara või koodi väljatöötamine riistvara või muu füüsilise seadme (sh kõik selles sisalduvad tarkvarad) (edaspidi „riistvaraseade“) liidestamiseks Interneti-kommunikatsioonitarkvaraga ja selle riistvaraseadme levitatamiseks või selle jaoks kättesaadavaks tegemine, „Riistvararakenduse eesmärk“.

4. Piirangud

4.1 Teie tarkvararakendus või riistvaraseade (vastavalt vajadusele) ei tohi mingil juhul ega mingil määral ei otseselt ega kaudselt kahjustada, takistada, muul viisil segada või häirida Skype'i poolt pakutava Interneti-kommunikatsioonitarkvara, toodete või teenuste funktsionaalsust või toimivust.

4.2 Ilma et see piiraks eespool mainitud üldisust, peate tagama, et teie tarkvararakendus või riistvaraseade (vastavalt vajadusele):

i) ei mõjuta negatiivselt Interneti-kommunikatsioonitarkvara kõnekvaliteeti;

ii) ei mõjuta negatiivselt Interneti-kommunikatsioonitarkvara stabiilsust;

iii) ei mõjuta negatiivselt Skype'i töölaua API-d kasutavate muude rakenduste toimimist;

iv) ei ürita kliendi arvutisse installida nuhkvara ega pahavara;

v) ei ürita levitada Interneti-kommunikatsioonitarkvara või Skype'i toodete kasutamise teavet ilma kasutaja sõnaselge loata;

vi) tuvastab end loa taotlemisel Skype'ile õigesti;

vii) ei ürita saata sõnumeid, teha kõnesid ega proovida suhelda Skype'i tarkvara teiste kasutajatega, v.a kui kasutaja seda konkreetselt ei soovi;

viii) ei ürita Interneti-kommunikatsioonitarkvara kasutajaliidest (edaspidi „kasutajaliides“) mingil viisil muuta;

ix) ei kasuta, võimalda ega anna juurdepääsu Interneti-kommunikatsioonitarkvara mis tahes funktsioonidele, v.a läbi Skype'i kasutajakonto ja kasutades Skype'i volitusi;

x) ei küsi, kogu, salvesta, hangi vahemälu abil või muul viisil juurdepääsu Skype'i volitustele või puhverserveri autentimisvolitustele Skype'i kasutajakontodele sisselogimise automatiseerimiseks.

4.3 Ilma Skype'i eelneva kirjaliku nõusolekuta te ei eemalda, peida (v.a kui see on lubatud API käsklusena „Seadista vaikerežiim sisse“), muuda, võta üle ega kohanda kasutajaliidest muul viisil. Te järgite alati rakenduse kavandamise, kasutamise ja esitamise nõudeid ning spetsifikatsioone, nagu on sätestatud allpool punktis 5.

4.4 Välja arvatud juhul, kui Skype on kirjalikult heaks kiitnud, te ei levita tarkvararakendust ega riistvaraseadet (vastavalt vajadusele) võrgus läbi veebisaidi(-saitide), mis Skype'i arvates on mis tahes viisil sarnane (sarnased) või võib rikkuda Skype'i veebisaidi intellektuaalomandi õigusi või kasutab Skype'i kaubamärke või sõnu, mis kirjeldavad Skype'i tooteid või teenuseid veebisaidi(-saitide) registreeritud URL-i või selle(nende) osana.

4.5 Oma võimete piires peate igal ajal säilitama Skype'i tarkvara, Skype'i töölaua API ja Skype'i märgi väärtust ning mainet.

4.6 Te ei kasuta Skype'i töölaua API-d mis tahes tarkvararakenduses või riistvaraseadmes (vastavalt vajadusele), mis on Skype'i arvates tegelikult või potentsiaalselt petlik, ebasobiv või vastuolus Microsofti teenuste lepinguga.

4.7 Te ei kogu ühegi kasutaja isiklikke andmeid ega teavet eksitaval, ebaseaduslikul, volitamata või ebaõiglasel viisil. Ilma et see piiraks eespool mainitud üldistust, te ei kogu, hoiusta ega salvesta Skype'i parooli, mida kasutajad kasutavad enda kasutajakontole sisselogimiseks (edaspidi „Skype'i parool“). Kui kasutajad vajavad eraldi parooli, et kasutada teie tarkvararakendust või riistvaraseadet (vastavalt vajadusele), te kas i) loote automaatselt unikaalse parooli ja saadate selle turvaliselt kasutajale või ii) ei luba kasutajatel kasutada parooli, mis kattub kasutaja Skype'i parooliga. Te nõustute, et teenuseid ja tooteid, mida pakutakse teie tarkvararakenduse või riistvaraseadme kaudu, pakutakse teie poolt vastavalt kõigile kehtivatele seadustele ja määrustele (sealhulgas piiranguteta need, mis käsitlevad eraelu puutumatuse kaitset, isikuandmete töötlemist või liiklusandmeid).

4.8 Te ei kasuta Skype'i töölaua API-d, et luua tarkvararakendust või riistvaraseadet, mis saadab soovimatuid teateid (nii kommerts- kui ka muid teateid) kolmandale poolele; phishing'uks (õngevõtmiseks), pharming'uks (õngitsusleht), kellegi teisena esinemiseks või valeandmete esitamiseks mõne teise isiku või üksuse vastu; massipostituste ega muude teadete ühele või enamale kolmandale poolele saatmiseks.

4.9 Reklaam: a) Te ei tohi reklaamida: i) Skype'i video- ja helikõnede või Skype video- ja helikõnede vaateakna sees, sarnaselt, ülekattega, raami kõrval, kohal, all ja ümber või mis pärineb või muutub nähtavaks Skype'i video- või helikõne seansi või Skype'i video- või helikõne vaateakna tagajärjel või seoses sellega; või ii) Interneti-kommunikatsioonitarkvara kaudu edastatavates audiovoogudes; iii) Interneti-kommunikatsioonitarkvara kasutajate poolt saadetud ja vastuvõetud kiirsõnumis; iv) Interneti-kommunikatsioonitarkvara kasutaja profiiliaknas või selle ümber; b) te ei tohi avaldada (otseselt ega kaudselt) mingeid Skype'i töölaua API-d kasutades saadud andmeid, sh kõik koondatud või anonüümsed andmed, mis tahes reklaamivõrgustikule, andmevahetusele või muule reklaamiga seotud kolmandale poolele.

4.10 Nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav (ja Skype ei vastuta teie ega ühegi kolmanda poole ees) teenuste ja/või toodete eest, mida pakute oma tarkvararakenduse või riistvaraseadme kaudu.

5. Bränding ja turundus

5.1 Te võite Skype'i märki kasutada ainult selleks, et viidata oma tarkvararakenduse kokkusobivusele Interneti-kommunikatsioonitarkvaraga ja rangelt vastavuses Skype'i kaubamärgi juhistele. /p>

Järgnevalt ei anta õigust Skype'i brändielementide kasutamiseks ja te ei tohi Skype'i brändielemente kasutada. Te peate tagama, et teie tarkvararakenduse kaudu juurdepääsetava Interneti-kommunikatsioonitarkvara funktsioonide turustamine ja reklaamimine on rangelt kooskõlas Skype'ile lisamise juhistega.

5.2 Peate kasutama Skype'i märgi kasutamisel oma tarkvararakenduse ja/või riistvaraseadmega (vastavalt vajadusele) seotud pakenditel, tarkvara jalusel ja/või dokumentidel järgmist teadet:

5.3 Skype'i märk, seotud kaubamärgid ja logod on Microsoft Corporationi ettevõtete grupi kaubamärgid ja neid kaitstakse kaubamärgiregistrite ja rakenduste abil paljudes maailma riikides. Välja arvatud Skype'i märgi piiratud litsentsi puhul, mis on antud käesolevate API-tingimustega, ei ole teil lubatud ja te ei tohi registreerida ega kasutada kaubamärgi nime, kaubamärki, logo, domeeni nime, alamdomeeni ega URL-i teed või mis tahes muud tähist, mis koosneb või sisaldab Skype'i märki, Microsoft Corporationi muud kaubamärki või segadust tekitavaid sarnaseid märke ilma Skype'i või selle sidusettevõtete otsese ja kirjaliku loata. Lisaks kaubamärgi rikkumisele, kujutab volitamata viidete või Skype'i märgi kasutamine endast ka käesolevate API-tingimuste olulist rikkumist ja sellele järgneb selle viivitamatu lõpetamine ning seda ka seoses kõikide muude kasutatavate lisatingimustega, mis teil võivad olla Skype'iga sõlmitud. Selline lõpetamine ei piira Skype'i õigust nõuda kahjutasu, teha ettekirjutusi, taotleda muud õiglast hüvitist või kasutada muid õiguskaitsevahendeid.

6. API muudatused

Peate Skype'i veebisaiti ise pidevalt jälgima, et oleksite kursis API-tingimustes tehtud muudatustega. Kui te mõne API-tingimustes tehtud muudatusega ei nõustu, peate viivitamata lõpetama Skype'i töölaua API ja vajadusel Interneti-kommunikatsioonitarkvara igasuguse kasutamise.

7. Volitus

Te esindate ja kinnitate, et teil on õigus käesolevate API-tingimustega nõustuda ja neid täita

8. Skype’i töölaua API kasutustingimused

Te mõistate ja nõustute, et teiepoolne Skype'i töölaua API kasutamine toimub teie omal riisikol ja vastutusel. Vajadusel nõustute Skype'ile, selle sidusettevõtetele ja töötajatele hüvitama, neid kaitsma ning hoidma igasuguse vastutuse ja kulude eest, k.a mõistlikud advokaaditasud, mis on tekkinud sellisele isikule seoses a) teiepoolse Skype'i töölaua API kasutamisega; b) teiepoolse Skype'i märgi kasutamisega või c) nende API-tingimuste ja muude kehtivate lisatingimuste ja -reeglite eiramise või rikkumisega ja d) teiepoolse igasuguse tarkvararakenduse või riistvaraseadme pakkumisega, mille olete loonud Skype'i töölaua API abil.

9. Tingimuste muutmine

Skype jätab endale õiguse neid API-tingimusi igal ajal üldiselt või individuaalselt muuta, avaldades läbivaadatud API-tingimused Skype'i veebisaidil või teavitades teid muudetud API-tingimustest muul viisil. Seoses kõikide võimalike muudatustega API-tingimustes, mis määravad Skype'i õigused autoritasude maksmisele, tuleb teavitada eelnevalt kolm (3) kuud ette. Kui jätkate Skype'i töölaua API käesolevate tingimuste kohast kasutamist, tähendab see, et te nõustute täitma muudetud API-tingimusi.

10. API kasutamise keelamine

Juhul, kui soovite kasutada Skype'i töölaua API-d muul viisil kui käesolevates API-tingimustes sõnaselgelt sätestatud juhtudel, siis selline kasutamine on selgelt keelatud, kuni Skype ei sõlmi teiega eraldi vastavasisulist kokkulepet.

11. IP-õigused

11.1 Kui te kasutate Skype'i töölaua API-d vastavalt lubatud eesmärgile, säilitate oma IP-õigused, mis teil võivad olla seoses oma tarkvararakenduse ja/või riistvaraseadmega.

11.2 Arvestades teile (või ettevõttele (nagu on määratletud allpool)) antud lihtlitsentsi, mis võimaldab kasutada Skype'i töölaua API-d vastavalt käesolevatele API-tingimustele, võtate te kohustuse, et te nüüd ega mingil ajal tulevikus ei väida rikkumist, ähvarda ega esita mingeid hagisid, nõudeid või menetlusi seoses mistahes sellise patendi rikkumisega, mille olete loonud, arendanud, omandanud, litsentsinud või mida omate ja mis kasutab Skype'i töölaua API-d, mida võib rikkuda Interneti-kommunikatsioonitarkvara, sh Skype'i töölaua API kasutamine a) Skype'i või Skype'i sidusettevõtte (või nende litsentsisaajate, määratud isikute ega õigusjärglaste) vastu; või b) ühegi Skype'i arendamiskogukonna arendaja vastu, kes kasutab Skype'i töölaua API-d lubatud eesmärgil ja vastavalt käesolevatele API-tingimustele; ega ei jõusta sellist patenti. Te rakendate seda piirangut kõigile õiguste omandajatele, ülevõtjatele või litsentsisaajatele vastavalt käesolevale punktile 11.2 ega anna kolmandale poolele võimalust ega abista teda viisil, mis teie poolt tehtuna rikuks punkti 11.2.

11.3 Teie ja Skype'i vahel säilitavad Skype ja selle litsentsiandjad IP-õigused seoses Interneti-kommunikatsioonitarkvara (sh Skype'i töölaua API) ja nende mis tahes tuletisinstrumentidega, mis on loodud Skype'i või selle litsentsiandjate poolt või nende jaoks.

11.4 Kui te olete ettevõtte töötaja või direktor ja kasutate selle ettevõtte (edaspidi „ettevõte“) nimel Skype'i töölaua API-d, siis te mõistate ja nõustute, et: i) aktsepteerides neid API-tingimusi ja kasutades Skype'i töölaua API-d, teete te seda ettevõtte nimel ja ettevõtte sõnaselgel lubamisel, et teie olete ja ettevõte on seotud nende API-tingimustega seoses teie ja ettevõtte poolt Skype'i töölaua API kasutamisega; ii) Skype'i poolt Skype'i töölaua API kasutamiseks antud litsents eeldab, et te saate ettevõttelt kõik vajalikud nõusolekud, õigused ja volitused tema nimel tegutsemiseks ning õiguslikuks sidumiseks vastavalt käesolevatele API-tingimustele. Te esindate ja garanteerite, et olete saanud sellised nõusolekud, loa ja volitused kasutada Skype'i töölaua API-d ettevõtte nimel. Kui teil pole sellist luba, siis pole teil Skype'i töölaua API kasutamise litsentsi.

12. Tähtaeg ja lõpetamine

12.1 Need API-tingimused jõustuvad Skype'i töölaua API esmakordsel kasutamisel ja jäävad jõusse seni, kuni need lõpetatakse kas Skype'i või teie poolt vastavalt siin sätestatule. Skype ei vastuta käesolevate API-tingimuste muutmisest või lõpetamisest tingitud kahju korral.

12.2 Te võite käesolevad API-tingimused igal ajal viivitamata lõpetada. Muid abinõusid piiramata võib Skype piirata, peatada või lõpetada käesolevad API-tingimused ja teie Skype'i töölaua API kasutamise igal ajal, kui me arvame, et olete rikkunud neid API-tingimusi või kui me arvame, et olete tegutsenud viisil, mis näitab, et te ei kavatse neid API-tingimusi järgida. Lisaks võib Skype käesolevad API-tingimused viivitamata lõpetada mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kui teete mingeid toiminguid, mis Skype'i hinnangul halvendavad Skype'i brändi, mainet, Interneti-kommunikatsioonitarkvara või Skype'i töölaua API-d.

12.3 Kui teie või Skype lõpetab mõnel põhjusel käesolevad API-tingimused, siis: a) kõik Skype'i töölaua API ja Skype'i märgi kasutamise litsentsid ja õigused lõpevad viivitamata ja b) te lõpetate viivitamata igasuguse Skype'i töölaua API ja Skype'i märgi kasutamise.

13. Garantiidest lahtiütlemine ja vastutuse piiramine

13.1 Garantiide välistamine. SKYPE'I TÖÖLAUA API JA SKYPE'I MÄRK ON ESITATUD „NAGU ON“, ILMA ÜHEGI GARANTIITA; SKYPE EI ANNA MITTE ÜHTEGI EI OTSEST, KAUDSET EGA KOHUSTUSLIKKU GARANTIID, NÕUDE- VÕI ESINDUSÕIGUST SKYPE'I TÖÖLAUA API-LE VÕI SKYPE'I MÄRGILE, K.A JA ILMA PIIRANGUTETA GARANTIISID VÕI TINGIMUSI KVALITEEDI, TULEMUSTE, MITTE-RIKKUMISE, KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KASUTAMISKÕLBLIKKUSE KOHTA SEOSES KINDLA EESMÄRGIGA. SKYPE EI ESITA EGA GARANTEERI SKYPE'I TÖÖLAUA API PIDEVAT OLEMASOLU, KÄTTESAADAVUST, AJAKOHASUST, TURVALISUST, TÄPSUST, TÄIELIKKUST JA ET PUUDUVAD KATKESTUSED, VIIVITUSED, VEAD VÕI KASUTAMISEL PAKETIKADU.

13.2 Vastutuse välistamine. Skype'i töölaua API ja Skype'i märk (vastavalt vajadusele) antakse teile tasuta. SELLEST TULENEVALT TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET SKYPE, SELLE SIDUSETTEVÕTTED, SELLE LITSENTSIANDJAD JA SKYPE'I PERSONAL EI VASTUTA SEOSES TEIEPOOLSE SKYPE'I TÖÖLAUA API VÕI SKYPE'I MÄRGI KASUTAMISEGA, NAGU ON TOODUD ALLPOOL. TEIE AINUS ÕIGUS VÕI ABINÕU SEOSES SKYPE'I TÖÖLAUA API-ST VÕI SKYPE'I MÄRGIST TULENEVATE PROBLEEMIDE KORRAL ON SKYPE'I TÖÖLAUA API VÕI SKYPE'I MÄRGI KASUTAMISE LÕPETAMINE.

13.3 Vastutuse piiramine: MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA SKYPE, TEMA SIDUSETTEVÕTTED, LITSENTSIANDJAD EGA TÖÖTAJAD EI LEPINGULISE VASTUTUSE, GARANTII, LEPINGUVÄLISE VASTUTUSE (SH HOOLETUSE PUHUL KEHTIVA VASTUTUSE), TOOTEVASTUTUSE EGA MIS TAHES MUUL JUHUL JÄRGMISTE KAHJUDE EEST:

13.3.1 MIS TAHES KAUDNE, JUHUSLIK, SPETSIIFILINE VÕI TEGEVUSE TULEMUSEL TEKKINUD KAHJU (SEALHULGAS – LOETELU POLE TÄIELIK – ANDMEKADU VÕI -LAOSTUS, KATKESTUSED, ARVUTIRIKE VÕI RAHALINE KAHJU), MIS TULENEB SKYPE'I TÖÖLAUA API VÕI SKYPE'I MÄRGI KASUTAMISEST VÕI ASJAOLUST, ET NEID POLE VÕIMALIK KASUTADA;

13.3.2 IGASUGUNE SISSETULEKU, ÄRITEGEVUSE KÄIBE VÕI KASUMI KAOTUS (OTSENE VÕI KAUDNE), MIS TULENEB SKYPE'I TÖÖLAUA API VÕI SKYPE'I MÄRGI KASUTAMISEST VÕI ASJAOLUST, ET NEID POLE VÕIMALIK KASUTADA;

13.3.3 IGASUGUNE KAHJUM VÕI KAHJU, MIS VÕIB TEIL TEKKIDA JÄRGMISTE ASJAOLUDE TULEMUSEL:

I) SKYPE'I TÖÖLAUA API KASUTAMISEL TEKKIVAD SIDEKATKESTUSED VÕI -VIIVITUSED;

II) KÄESOLEVA LEPINGU PEATAMINE VÕI LÕPETAMINE TEIE VÕI SKYPE'I POOLT MIS TAHES PÕHJUSEL NING

III) SKYPE'I TÖÖLAUA API UUSVERSIOONIDE TEILE KÄTTESAADAVAKS TEGEMINE VÕI OTSUS NEID TEILE MITTE KÄTTESAADAVAKS TEHA.

13.4 SKYPE'I VASTUTUSE PIIRANGUD TEIE SUHTES, MIDA ON KIRJELDATUD JAOTISES 13.3, KEHTIVAD OLENEMATA SELLEST, KAS SKYPE'I, TEMA SIDUSETTEVÕTTEID VÕI TÖÖTAJAID ON SELLISTE KAHJUMITE JA KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

13.5 MITTE ÜKSKI KÄESOLEVA LEPINGU PUNKT EI OLE MÕELDUD VÄLISTAMA EGA PIIRAMA SKYPE'I I) VASTUTUST SKYPE'I, TEMA TÖÖTAJATE VÕI AGENTIDE HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD SURMA VÕI TERVISEKAHJUSTUSE EEST; EGA II) NIISUGUST VASTUTUST, MIDA SEADUSE KOHASELT EI TOHI PIIRATA EGA VÄLISTADA; NING LEPINGUT EI TOHI TÕLGENDADA KÕNEALUST VASTUTUST VÄLISTAVA VÕI PIIRAVANA.

13.6 Jurisdiktsiooni piirangud. Kuna mõned jurisdiktsioonid ei luba ülal loetletud väljajätmisi või piiranguid, siis võivad mõned neist väljaarvamistest või piirangutest teie suhtes kehtida. Sellisel juhul piirdub vastutus kehtivate õigusaktide järgimisega võimalikult suurel määral.

14. Mitmesugust

14.1. Terviklik leping. Käesolevad API-tingimuste tingimused moodustavad kogu teie ja Skype'i vahel sõlmitud lepingu ning see on ülimuslik ja asendab seoses selle sisuga kõik eelnevad mis tahes vormis arusaamad ning kokkulepped. Ükski käesolevas punktis sätestatu ei välista ega piira teie ega Skype'i vastutust, mis tulenevad pettusest või petturlikust väärteost.

14.2 Osaline mittekehtivus. Kui käesolevate API-tingimuste mõni säte või mõne sätte osa leitakse pädeva kohtu või haldusorgani poolt olevat ebaseaduslik, kehtetu või mittetäidetav ja kõnealune säte või sätteosa ei oma API-tingimuste kui terviku suhtes määravat tähtsust, siis ei mõjuta see API-tingimuste ülejäänud osade (kaasa arvatud kõnealust sätet sisaldava tingimuse ülejäänud osa) seaduslikkust, kehtivust ega täidetavust.

14.3 Õigustest loobumise mittekehtivus. Kui Skype jätab API-tingimustes või seaduses ettenähtud seadusliku õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamata või viivitab selle kasutamisega, ei tähenda see õigusest või õiguskaitsevahendist loobumist. Kui Skype loobub õigustest seoses käesolevate API-tingimuste mis tahes sätete rikkumisega, siis ei tähenda see selle sätte edaspidise rikkumise korral õigustest loobumist või mõne muu sätte rikkumise korral õigustest loobumist.

14.4 Määramine. Teil ei ole lubatud käesolevaid API-tingimusi ega mistahes õigusi määrata. Skype'il on lubatud oma äranägemise järgi määrata neid API-tingimusi või mis tahes õigusi käesoleva lepingu alusel ilma kolmandale poolele ette teatamata.

14.5 Kohaldatav õigus ja pädev kohus. Käesolevaid API-tingimusi reguleerib USA Washingtoni osariigi õigus, seda tõlgendatakse nimetatud õigusest lähtuvalt ja see kuulub USA Washingtoni osariigi ringkonna kohtute pädevusse.

14.6 Keel. Käesolevate API-tingimuste ingliskeelne versioon võib olla tõlgitud teistesse keeltesse. Kui ingliskeelse versiooni ja teise keeleversiooni vahel esineb vastuolusid või lahknevusi, siis on ingliskeelne versioon ülimuslik.

14.7 Kehtivus. Käesolevate API-tingimuste punktid 8, 11, 12, 13 ja 14 ning mis tahes muu käesolevate API-tingimuste säte, mis on seotud lepingu lõpetamise või selle kasutamisega, jäävad kehtima ka pärast API-tingimuste mistahes põhjusel lõppemist.

KINNITATE SÕNASELGELT, ET OLETE NEED TINGIMUSED LÄBI LUGENUD JA SAATE ARU NENDES SÄTESTATUD ÕIGUSTEST, KOHUSTUSTEST NING TINGIMUSTEST. OMA REGISTREERIMISE ESITAMISEGA OLETE ÜHESELT NÕUSTUNUD LEPINGU SÄTETEST JA TINGIMUSTEST KINNI PIDAMA NING TAGAMA SKYPE’ILE SELLES NIMETATUD ÕIGUSED.