עדכון אחרון: אוגוסט 2017. שים לב: אין יותר תמיכה מלאה ב- API לשולחן העבודה.

נא לקרוא היטב את התנאים שלהלן לפני השימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה. תנאים אלה ("תנאי ה- API") חלים על השימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה, אך ורק למטרות המותרות בזאת. תנאים אלה לגבי ה- API מהווים הסכם מחייב בינך לבין Skype. Skype מסכימה להעניק לך רישיון ל- API של Skype לשולחן העבודה בתנאי שתקבל את כל התנאים בהסכם זה. בעצם השימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה, אתה מצהיר שאתה מבין הסכם זה, ומקבל את כל תנאיו. אם אינך מקבל את כל התנאים של הסכם זה, Skype אינה מוכנה להעניק לך רישיון ל- API של Skype לשולחן העבודה.

1. הגדרות

בנוסף למונחים המופיעים בתנאי ה- API, כל שאר ההגדרות המופיעות בזאת יפורשו לפי הגדרתן בהסכם השירות של Microsoft המפורסם באתר האינטרנט של Skype בכתובת www.skype.com/go/tou.

המונחים הבאים יוגדרו כלהלן:

הסימן של Skype: סימן המילה SKYPE וכל זכויות הקניין הרוחני והתעשייתי והאינטרסים במקומות שונים בעולם (בין אם רשומים או לא רשומים) החלים בקבוצת החברות של Microsoft ונמצאים בבעלותה;

הנחיות המותג של Skype: ההנחיות המחייבות שחברת Microsoft מפרסמת בנוגע לשימוש בין השאר בסימן של Skype כמפורסם בכתובת https://www.skype.com/legal/brand- guidelines/ או באתר שיחליף אותו, וכפי שישונו מעת לעת;

Skype‏: Skype Communications S.A.R.L., 23- 29 Rives de Clausen, L- 2165 Luxembourg;

אישורי כניסה של Skype‏: שם המשתמש והסיסמה של Skype המשמשים להתחברות אל חשבון המשתמש ב- Skype;

ה- API של Skype לשולחן העבודה: ממשק תוכנית היישום המפורסם, נחשף או מונגש על ידי Skype, אשר מאפשר פונקציונליות מסוימות של היישום Skype for Windows לשולחן העבודה ("תוכנת תקשורת האינטרנט"), התיעוד המשויך לו (בכלל זה בתבנית אלקטרונית) וכן כל גירסאות, שיפורים, פיתוחים, תיקוני תכנית, עדכונים ושדרוגים שלו בעתיד;

חשבון משתמש ב- Skype: החשבון הרשום ב- Skype או ב- Microsoft, אשר משמש לצורך הגישה אל התכונות והפונקציונליות של תוכנת תקשורת האינטרנט;

אתר האינטרנט של Skype‏: www.skype.com,‏ http://developer.skype.com או כל כתובת URL מעין זו, כפי שתודיע Skype מעת לעת;

אתה או שלך: האדם או הישות המשתמשים ב- API של Skype לשולחן העבודה. אם אתה משתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה במסגרת העסקתך או בשמה של חברה, 'אתה' או 'שלך' פירושו אותה החברה, ואתה מצהיר ומתחייב שיש לך הסמכות להביא חברה זו בהסכם מחייב.

2. זכאות

על מנת להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה, עליך ליצור תחילה חשבון משתמש ב- Skype.

3. רישיון

3.1 בכפוף לעמידתך בתנאי ה- API, מעניקה לך Skype זכות מוגבלת, לא בלעדית, בלתי ניתנת להענקה ברישיון משנה ובלתי ניתנת להעברה להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה לשם המטרות המותרות, כמוגדר בסעיף 3.3 להלן.

3.2 הרישיון לא מעניק לך שום זכות בשום הרחבת גרסה, עדכון או הבטחה להמשך הזמינות של ה- API של Skype לשולחן העבודה או תוכנת תקשורת האינטרנט. מעת לעת וללא הודעה על כך, רשאית Skype לתקן, לשנות או להפסיק לספק את ה- API של Skype לשולחן העבודה, את תוכנת תקשורת האינטרנט או את הפונקציונליות שלה או כל חלק ממנה, וכן לדרוש ממך להפסיק את השימוש בהם. פעולה זו עשויה לגרום אובדן תאימות או מניעת גישה אל הפונקציונליות של תוכנת תקשורת האינטרנט, אתר האינטרנט של Skype והפעילויות המסחריות הקשורות בהם.

3.3 לעניין ה- API, משמעות "המטרה המותרת" תהא:

(א) מטרת פיתוח של תוכנה או קוד המיועדים להתממשק ולהתחבר ליישום תוכנה עם תוכנת תקשורת האינטרנט, ("יישום התוכנה") להוציא כאמור בסעיף 3.3 (ב) להלן, ל"מטרת יישום תוכנה"; או

(ב) מטרת פיתוח של תוכנה או קוד המיועדים להתממשק להתקן חומרה או לציוד פיזי אחר (בכלל זה כל תוכנה המוטבעת בהם) ("התקן החומרה") עם תוכנת תקשורת האינטרנט ואשר מופץ ביחד עם התקן חומרה זה או מונגש עבורו, ל"מטרת יישום חומרה".

4. הגבלות

4.1 יישום התוכנה או התקן החומרה (בהתאם למקרה) לא יפגעו בפונקציונליות או בביצועים של תוכנת תקשורת האינטרנט או המוצרים או השירותים המסופקים על ידי Skype, ולא יעכבו או ישבשו אותם, בין אם ישירות ובין אם בעקיפין.

4.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עליך לוודא שיישום התוכנה או התקן החומרה שלך (בהתאם למקרה):

(i) אינו פוגע באיכות השיחה בעת השימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט;

(ii) אינו פוגע ביציבות של תוכנת תקשורת האינטרנט;

(iii) אינו פוגע באופן הפעולה של יישומים אחרים המשתמשים ב- API של Skype לשולחן העבודה;

(iv) אינו מנסה להתקין תוכנות ריגול או תוכנות זדוניות במחשב הלקוח;

(v) אינו מנסה להפיץ מחדש מידע לגבי השימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט או במוצרים של Skype ללא הרשאה במפורש מהמשתמש;

(vi) מזדהה כראוי מול Skype בעת בקשת הרשאות;

(vii) אינו מנסה לשלוח הודעות או להתקשר אל משתמשים אחרים של תוכנות Skype או לתקשר עמם, אלא אם המשתמש מורה על כך במפורש;

(viii) אינו מנסה לשנות בשום אופן שהוא את ממשק המשתמש של תוכנת תקשורת האינטרנט ("ממשק המשתמש");

(ix) אינו משתמש בשום תכונה שהיא של תוכנת תקשורת האינטרנט, ואינו מאפשר אותה או גישה אליה, להוציא באמצעות חשבון משתמש אישי ב- Skype, תוך שימוש באישורי הכניסה של Skype;

(x) אינו מבקש, אוסף, מאחסן, שומר במטמון או משיג באופן אחר גישה אל אישורי הכניסה של Skype או אישורי אימות של Proxy לצורך אוטומציה של הכניסה אל חשבונות משתמש ב- Skype.

4.3 ללא ההסכמה בכתב האמורה מאת Skype, אינך רשאי להסיר או להסתיר את ממשק המשתמש, (להוציא כפי המותר בפקודת ה- API "הפעל מצב שקט"), לשנות אותו, לקחת עליו שליטה או לבצע בו כל שינוי אחר. עליך לציית תמיד לדרישות ולמפרטים בנוגע לתכן היישום, לשימוש בו ולייצוג שלו, כמפורט בסעיף 5 להלן.

4.4 להוציא כפי שיאושר בכתב על ידי Skype, אינך רשאי להפיץ את יישום התוכנה או התקן החומרה (ככל הרלוונטי) באינטרנט דרך אתרי אינטרנט אשר להערכתה של Skype קיים ביניהם דמיון כלשהו לאתר האינטרנט של Skype או לסימנים המסחריים או למילים המתארים את המוצרים או השירותים של Skype, או שהם מפרים את זכויות הקניין הרוחני של אתר האינטרנט של Skype או השימוש בסימנים המסחריים של Skype או במילים המתארות מוצרים או שירותים של Skype בתור כתובת ה- URL הרשומה של אתרי האינטרנט או בתור חלק ממנה.

4.5 עליך להגן בכל עת על הערך ועל המוניטין של תוכנות Skype, ה- API של Skype לשולחן העבודה והסימן של Skype, כפי יכולתך.

4.6 אינך רשאי להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה בשום יישום תוכנה או התקן חומרה (כפי שרלוונטי) אשר להערכתה של Skype כרוך בהונאה, אינו הולם או מנוגד להסכם השירותים של Microsoft, בפועל או בכוח.

4.7 אינך רשאי לאסוף שום פרטים אישיים או נתונים של משתמשים באופן מטעה, בלתי חוקי, בלתי מורשה או בלתי הוגן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אינך רשאי בשום נסיבות שהן לאסוף, לאחסן או לתעד סיסמת Skype המשמשת את המשתמשים להתחברות לחשבון המשתמש שלהם ("סיסמת Skype"). במקרה שבו נחוצה למשתמשים סיסמה נפרדת לצורך השימוש ביישום התוכנה או בהתקן החומרה שלך (בהתאם למקרה), עליך (i) להפיק באופן ייחודי סיסמה אוטומטית ולמסור אותה למשתמש באופן מאובטח; או (ii) למנוע מהמשתמשים שימוש בסיסמה הזהה לסיסמת Skype של המשתמש. אתה מסכים לכך שהשירותים והמוצרים המסופקים דרך יישום התוכנה או התקן החומרה שברשותך יסופקו על- ידך בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים (בכלל זה בין השאר אלה הנוגעים לשמירה על הפרטיות ולעיבוד של נתונים אישיים או נתוני תעבורה).

4.8 אינך רשאי להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה כדי ליצור יישום תוכנה או התקן חומרה אשר שולח תקשורת שלא התבקשה (בין אם מסחרית או אחרת) לשום צד שלישי שהוא; למטרות דיוג (Phishing), התחזות לאתרים (Pharming), התחזות לאדם או לישות אחרים כלשהם או מצג שווא של זיקה אליהם; או אשר שולח בכמות גדולה דואר או חומרי תקשורת אחרים אל גוף צד שלישי אחד או יותר.

4.9 פרסום: א) אינך רשאי להציב פרסומות: (i) בתוך, בתור או בשכבת-על של שיחת וידאו או שיחת שמע ב- Skype או חלון תצוגת וידאו או שמע ב- Skype או במסגרת לצד, מעל, מתחת או סביב לו, או אשר ייווצרו או ייעשו גלויים במסגרת (או כתוצאה של) הפעלה של שיחת וידאו או שמע ב- Skype או חלון תצוגה של וידאו או שמע ב- Skype; או (ii) בהזרמת שמע כלשהי המסופקת דרך תוכנת תקשורת האינטרנט; (iii) בהודעה מיידית כלשהי הנשלחת אל משתמשים בתוכנת תקשורת האינטרנט או מתקבלת על- ידם; (iv) בתוך או סביב חלון הפרופיל של משתמש בתוכנת תקשורת האינטרנט; (ב) אינך רשאי לגלות (ישירות או בעקיפין) שום נתונים שהושגו באמצעות ה- API של Skype לשולחן העבודה, בכלל זה כל נתונים צבורים או אנונימיים שהם, בפני שום רשת פרסום, מתווך נתונים או גוף שלישי אחר הקשור לפרסומות.

4.10 אתה מסכים לקבל על עצמך את האחריות הבלעדית (ומסכים של- Skype אין שום אחריות כלפיך או כלפי כל צד שלישי שהוא) על כל שירות ו/או מוצר אשר אתה מספק דרך יישום התוכנה או התקן החומרה שלך.

5. מיתוג ושיווק

5.1 אתה רשאי להשתמש בסימן של Skype אך ורק לצורך ציון התאימות של יישום התוכנה שלך עם תוכנת תקשורת האינטרנט ואך ורק בהתאם להנחיות המותג של Skype‏. /p>

לא מוענקות בזאת זכויות כלשהן להשתמש ברכיבי המיתוג של Skype, ואינך רשאי להשתמש ברכיבי המיתוג של Skype. עליך לוודא שכל חומר שיווקי וקידומי עבור התכונות של תוכנת תקשורת האינטרנט, אשר נגיש דרך יישום התוכנה שלך, יעמוד בכל ההנחיות של "מחובר ל- Skype".

5.2 עליך להשתמש בהודעה שלהלן בכל אריזה, כותרת תחתונה של תוכנה ו/או תיעוד הקשורים ליישום התוכנה ו/או להתקן החומרה שלך (בהתאם למקרה) כאשר נעשה שימוש בסימן של Skype‏:

5.3 הסימן של Skype, סימנים מסחריים וסמלי לוגו קשורים מהווים סימנים מסחריים של קבוצת החברות של Microsoft, והם מוגנים ברישומים ובבקשות לסימנים מסחריים במדינות רבות ברחבי העולם. להוציא ככל הנוגע לרישיון המוגבל מבחינת הסימן של Skype המוענק במסגרת תנאי ה- API, אינך רשאי ואינך מורשה לרשום שם מסחרי, סימן מסחרי, לוגו, שם תחום, תחום משנה או נתיב URL או כל סימן אחר המורכב מהסימן של Skype, מכל סימן מסחרי אחר של קבוצת החברות של Microsoft או מסימנים הדומים להם באופן מבלבל, או הכולל סימנים אלה, ואינך רשאי לעשות בו שימוש, ללא רישיון מפורש ובכתב מאת Skype או מי מהחברות המסונפות שלה. אזכורים בלתי מורשים של הסימן של Skype או שימוש בלתי מורשה בו יהוו, בנוסף על הפרת הסימן המסחרי, הפרות מהותיות של תנאי ה- API, ויובילו לסיום מיידי של תוקפם, בנוסף על כל תנאים רלוונטיים אחרים אשר חלו בינך לבין Skype. לא יהא בסיום מעין זה כדי להגביל את זכותה של Skype לתבוע פיצויים, לקבל סעד צווי או סעד שווה כלשהו וכן להשיג תרופה אחרת ממך.

6. שינויים ב- API

עליך להתעדכן ברציפות ובכל באתר האינטרנט של Skype, כדי שתהיה מודע תמיד לכל שינוי בתנאי ה- API. היה ולא תוכל לתת הסכמתך לשינויים כלשהם בתנאי ה- API, עליך לחדול מיד מכל שימוש שהוא ב- API של Skype לשולחן העבודה, ובהתאם למקרה גם מכל שימוש שהוא בתוכנת תקשורת האינטרנט.

7. הרשאה

אתה מצהיר ומתחייב שאתה מורשה להסכים ולציית לתנאים ולהתניות של תנאי ה- API

8. השימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה

אתה מאשר ומסכים שהשימוש שלך ב- API של Skype לשולחן העבודה ייעשה על אחריותך ועל חשבונך. אתה מסכים, לפי דרישה, לשפות את Skype, החברות המסונפות לה ועובדיה, לפטור אותם ולהגן עליהם כנגד כל חבות ועלות שהן, לרבות שכר טרחת עו"ד סביר אשר ייגרמו לאותו אדם, הנוגעים (א) לשימוש שלך ב- API של Skype לשולחן העבודה; (ב) לשימוש שלך בסימן של Skype או (ג) לכל הפרה שהיא של תנאי ה- API וכל תנאי חל נוסף אחר וכן (ד) אספקה מצדך של יישום תוכנה או התקן חומרה כלשהו אשר תפתח באמצעות ה- API של Skype לשולחן העבודה, או הנובעים מכל אלה.

9. שינוי התנאים

Skype שומרת את הזכות לשנות את תנאי ה- API בכל עת, באופן כללי או פרטני, על ידי פרסום של תנאי ה- API המתוקנים באתר האינטרנט של Skype או על ידי עדכונך באופן אחר לגבי תנאי ה- API המתוקנים. כל שינוי אשר ייעשה בסופו של דבר בתנאי ה- API, אשר מבסס את זכותה של Skype לגבות תמלוגים, יהא כפוף להודעה על כך שלושה (3) חודשים מראש. המשך השימוש שלך ב- API של Skype לשולחן העבודה מהווה את הסכמתך לקבל על עצמך את תנאי ה- API המתוקנים.

10. איסור על השימוש ב- API

אם ברצונך להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה באופן השונה מהאמור במפורש בתנאי ה- API, שימוש מעין זה יהא אסור במפורש, אלא אם Skype תיכנס אתך להסכם רישיון ספציפי, ורק לאחר הכניסה להסכם רישיון זה.

11. זכויות קניין רוחני

11.1 במהלך השימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה לצורך מטרה מותרת, אתה תמשיך להחזיק בזכויות קניין רוחני ככל שיהיו לך ביישום התוכנה ו/או בהתקן החומרה שלך.

11.2 בתמורה לרישיון נטול התמלוגים אשר מוענק לך (או לעסק (כמוגדר להלן)) לצורך השימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה בהתאם לתנאי ה- API, אתה מתחייב להימנע, בהווה או בכל עת שהיא בעתיד, לטעון להפרה או לאיים או לנקוט בהליך, בתביעה או בצעד כלשהם בגין הפרה של פטנט כלשהו אשר יצרת, פיתחת, רכשת, קיבלת ברישיון או מחזיק בו כבעלים, ואשר משתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה, אשר השימוש או השימוש לרעה בתוכנת תקשורת האינטרנט, לרבות ה- API של Skype לשולחן העבודה, עשוי להפר אותו, וכן שלא תתבע בעלות על פטנט זה או תאכוף אותו, כנגד (א) Skype או חברות מסונפות של Skype (או מי ממקבלי הרישיון, הנמחים או היורשים שלהן) או (ב) מפתח כלשהו בקהילת המפתחים של Skype, המשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה לצורך מטרה מותרת בהתאם לתנאי ה- API. עליך לאכוף הגבלה זו על כל נמחה, מקבל העברה או מקבל רישיון של זכויות אלה, הכפופות לסעיף 11.2 בהתאם למקרה, ואינך רשאי לאפשר או לסייע לצד שלישי לבצע כל פעולה שהיא אשר תהווה הפרה של סעיף 11.2 לו בוצעה על-ידך.

11.3 כפי שמתקיים בינך לבין Skype‏, Skype ומעניקי הרישיונות שלה שומרים על זכויות הקניין הרוחני בתוכנת תקשורת האינטרנט ועליה (בכלל זה ה- API של Skype לשולחן העבודה) וכן כל עבודה נגזרת שלה אשר נוצרה על ידי או עבור Skype או מעניקי הרישיונות שלה.

11.4 אם אתה עובד או דירקטור של עסק כלשהו, ואתה משתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה בשם אותו עסק (ה"עסק"), אתה מאשר ומסכים בזאת כדלהלן: (i) בעצם קבלת תנאי ה- API והשימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה, אתה עושה כן בשם העסק ועם הרשאה מפורשת של העסק לכך שאתה והעסק מקבלים עליכם את תנאי ה- API מבחינת השימוש שלך ושל העסק ב- API של Skype לשולחן העבודה; (ii) הרישיון המוענק על ידי Skype לשימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה כפוף לכך שתקבל מהעסק את כל ההסכמות, ההיתרים וההרשאות הנחוצים לכך שתפעל בשם העסק ושתביא אותו בהסכם מחייב בהתאם לתנאי ה- API. אתה מצהיר ומתחייב בזאת שקיבלת את אותם הסכמות, היתרים והרשאות להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה בשם העסק. אם אינך מורשה לעשות כן, אינך מחזיק ברישיון להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה.

12. תוקף ההסכם וסיום ההסכם

12.1 תנאי ה- API ייכנסו לתוקף עם השימוש הראשון ב- API של Skype לשולחן העבודה, ויישארו בתוקף עד לסיום תוקפם מצד Skype או מצדך כמצוין בזאת. Skype לא תישא בחבות בנוגע לשום נזק שייגרם עקב השינוי או סיום התוקף של תנאי ה- API.

12.2 אתה רשאי להפסיק את תנאי ה- API בכל עת, בתוקף מיידי. מבלי להגביל תרופות אחרות, רשאית Skype להגביל, להשעות או לסיים את תוקפם של תנאי ה- API ואת השימוש שלך ב- API של Skype לשולחן העבודה בכל עת, אם להערכתנו קיימת הפרה מצדך של תנאי ה- API או אם להערכתנו פעלת באופן המלמד שאין בכוונתך לציית לתנאי ה- API. כמו כן, רשאית Skype לסיים את תוקפם של תנאי ה- API בתוקף מיידי בכל עת, מכל סיבה שהיא, בכלל זה בין השאר במקרה שבו אתה תיקח חלק בפעולה אשר לדעתה של Skype פוגעת במותג או במוניטין של Skype או בתוכנת תקשורת האינטרנט או ב- API של Skype לשולחן העבודה.

12.3 עם סיום התוקף של תנאי ה- API מצדך או מצד Skype בשל כל סיבה שהיא: (א) יסתיים מיד תוקפם של כל הרישיונות והזכויות לשימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה ובסימן של Skype, וכן (ב) עליך לחדול מיד מכל שימוש שהוא ב- API של Skype לשולחן העבודה ובסימן של Skype.

13. מיאון אחריות והגבלות חבות

13.1 ללא אחריות: ה- API של Skype לשולחן העבודה והסימן של Skype מסופקים "כמו שהם" וללא שום אחריות שהיא; Skype אינה מספקת שום אחריות, טענה או מצג, מכללא או לפי חוק, בנוגע ל- API של Skype לשולחן העבודה או הסימן של Skype, בכלל זה בין השאר אחריות או תנאים מבחינת איכות, ביצועים, אי-הפרה, סחירות או התאמה לשימוש למטרה מסוימת. כמו כן, Skype לא מספקת שום מצג או אחריות שלפיהם ה- API של Skype לשולחן העבודה יהיה תמיד זמין, נגיש, נטול הפרעות, מאובטח, דייקני, מדויק, מלא או נקי משגיאות או פועל ללא אובדן מנות.

13.2 ללא חבות: ה- API של Skype לשולחן העבודה והסימן של Skype (בהתאם למקרה) מסופקים לך ללא תשלום. אתה מאשר ומסכים, בהתאם, שחברת Skype, החברות המסונפות לה, מעניקי הרישיונות שלה ועובדיה לא יישאו בשום חבות בנוגע לשימוש שלך ב- API של Skype לשולחן העבודה או בסימן של Skype או כתוצאה מכך, כמצוין להלן. הזכות או התרופה היחידה אשר תעמוד לרשותך מבחינת כל בעיה או אי-שביעות רצון מבחינת ה- API של Skype לשולחן העבודה או הסימן של Skype היא הפסקה מיידית של השימוש ב- API האמור של Skype לשולחן העבודה או בסימן של Skype.

13.3 הגבלת חבות: בשום מקרה לא יישאו Skype, החברות המסונפות לה, מעניקי הרישיונות שלה או עובדיה בחבות, בין אם בחוזה, באחריות, בעוולה (בכלל זה רשלנות), אחריות מוצר או כל צורת חבות אחרת, בגין:

13.3.1 שום פיצויים עקיפים, מקריים, מיוחדים או תוצאתיים (בכלל זה בין השאר כל אובדן של נתונים או פגימה בנתונים, הפסקת פעולה, תקלה במחשב או הפסד כספי) עקב השימוש או אי היכולת להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה או בסימן של Skype;

13.3.2 כל אובדן הכנסה, פעילות עסקית או רווחים (ישירות או בעקיפין) עקב השימוש או אי היכולת להשתמש ב- API של Skype לשולחן העבודה או הסימן של Skype; וכן

13.3.3 כל הפסד או נזק שייגרמו לך כתוצאה של;

(I) שיבושים או עיכובים כלשהם בכל תקשורת שהיא בעת השימוש ב- API של Skype לשולחן העבודה;

(II) השעיה או סיום של תוקף הסכם זה מצדך או מצד Skype עקב כל סיבה שהיא; וכן

(III) שחרור או ההחלטה שלא לשחרר גרסאות חדשות של ה- API של Skype לשולחן העבודה עבורך.

13.4 הגבלת החבות של Skype כלפיך בסעיף 13.3 לעיל תחול בין אם נודע ובין אם לא נודע ל- Skype, לחברות המסונפות לה או לעובדיה על האפשרות להפסדים או להפסדים מעין אלה.

13.5 אין באמור בהסכם זה כדי לשלול או להגביל את חבותה של Skype בגין (I) מוות או פציעה עקב רשלנות מצדה של Skype, עובדיה של Skype או סוכניה, או (II) כל חבות אשר לא ניתן להגביל או לשלול לפי דין, ואין לפרש כך את האמור בהסכם זה.

13.6 מגבלות סמכות השיפוט: היות שסמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות החרגות או מגבלות מסוימות האמורות לעיל, ייתכן שלא יחולו עליך החרגות או מגבלות מסוימות. במקרה מעין זה, תוגבל החבות להיקף המרבי המותר בחקיקה החלה.

14. שונות

14.1 מלוא ההסכם: תנאי ה- API המובאים בזאת מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין Skype בנוגע לנושא הנדון בזאת, והם מחליפים את כל ההבנות וההסכמים הקודמים, בכל תבנית שהיא, בנוגע לנושא האמור. אין לפרש את האמור בסעיף זה כדי לשלול או להגביל את חבותך או את חבותה של Skype עקב הונאה או מצג שווא.

14.2 בטלות חלקית: במקרה שבו בית דין או גוף מנהלתי בעל סמכות שיפוט תקפה ימצאו הוראה כלשהי מתנאי ה- API או חלק כלשהו של הוראה כבלתי חוקיים, בלתי תקפים או בלתי אכיפים, וההוראה הנדונה (או החלק הנדון) אינה מהווה בסיס לתנאי ה- API ככלל, לא יושפעו מכך החוקיות, התוקף ויכולת האכיפה של שארית תנאי ה- API (בכלל זה שארית התנאי המכיל את ההוראה הרלוונטית).

14.3 אי ויתור: אי מימוש (או עיכוב במימוש) של זכות, סמכות או תרופה כלשהי המסופקת בתנאי ה- API או בדין לא ייחשב כוויתור על אותה זכות, סמכות או תרופה. במקרה של ויתור מצד Skype על הפרה של הוראה כלשהי מתנאי ה- API, הדבר לא יהווה ויתור על הפרות נוספות של אותה ההוראה או ויתור על הפרה של כל הוראה אחרת שהיא.

14.4 המחאה: אינך רשאי להמחות את תנאי ה- API או שום זכות שהיא הכלולה במסגרתם. Skype רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להמחות את תנאי ה- API או כל זכות שהיא הכלולה במסגרתם לכל צד שלישי שהוא, ללא הודעה מראש על כך.

14.5 הדין החל וסמכות בית דין: תנאי ה- API כפופים לדיני מדינת וושינגטון בארה"ב ויפורשו לפיהם, ויהיו כפופים לסמכות בתי הדין של מדינת וושינגטון בארה"ב.

14.6 שפה: ייתכן שהגרסה המקורית של תנאי ה- API בשפה האנגלית תורגמה לשפות אחרות. במקרה של אי-עקביות או אי-התאמה בין הגירסה בשפה האנגלית לגירסה בכל שפה אחרת, תגבר הגירסה בשפה האנגלית.

14.7 המשך תחולה: תנאי הסעיפים 8, 11, 12, 13 ו- 14 של תנאי ה- API וכל הוראה אחרת של תנאי ה- API אשר מצוין שישרדו או יופעלו במקרה של סיום ההסכם, ישרדו את סיומם של תנאי ה- API מכל סיבה שהיא.

אתה מאשר במפורש כי קראת תנאים אלה של ה- API של Skype והבנת את הזכויות, ההתחייבויות, התנאים וההתניות שנקבעו במסמך זה. על ידי השלמת הרישום, אתה מסכים במפורש שתנאים והתניות אלה יחייבו אותך ומעניקים ל- Skype את הזכויות המפורטות במסמך זה.