KÉRJÜK, HOGY A SZOFTVER LETÖLTÉSE, ILLETVE A TERMÉK(EK) VAGY A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBIAKAT.

Főbb pontok

Fontos, hogy a jelen dokumentumot teljes egészében elolvassa és megértse, van azonban néhány főbb pont, amelyeket ki szeretnénk hangsúlyozni:

NEM KEZDEMÉNYEZHETŐK SEGÉLYHÍVÁSOK: A Szoftver nem helyettesíti az Ön hagyományos mobiltelefonját vagy vezetékes telefonját. Ez a gyakorlatban azt jelenti – a jelen Feltételek 5.6-os bekezdésében foglalt, nagyon korlátozott körülményektől eltekintve (amelyek kizárólag a Skype Internetes kommunikációs szoftverére vonatkoznak) –, a Szoftver nem teszi lehetővé segélyhívások kezdeményezését a segélyhívó szolgálatok felé. Annak érdekében, hogy szükség esetén el tudja érni a segélyhívó szolgálatokat, egyéb kommunikációs megoldásokról kell gondoskodnia.

ELLENŐRIZZE A HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOKAT: Néhány régióban korlátozások vannak érvényben a Szoftver használatára vonatkozóan. Az Ön felelőssége annak megállapítása, hogy az Ön tartózkodási helyén jogilag engedélyezett-e a Szoftver használata.

A SZÁMOKRA NEM VONATKOZNAK TULAJDONJOGOK: Ha kapott a Skype-tól egy Skype-számot vagy egy Skype To Go-számot, a szám tulajdonjoga nem száll a felhasználóra, és nem szerez jogot a szám örökös használatára. A Skype szükség esetén időről időre módosíthatja vagy visszavonhatja a kiosztott számokat. Nem adhatja át és nem kísérelheti meg átadni Skype-számát vagy Skype To Go-számát más személynek. Skype-szám vásárlásakor meg kell győződnie arról, hogy a feltüntetett kiosztási követelmények mindegyikének megfelel, mert ha nem így van, az a szám visszavonását vonhatja maga után. Lásd még a 19.1-es bekezdést.

A SKYPE-KREDITEK 180 NAP ELTELTÉVEL INAKTÍVVÁ VÁLNAK. Skype-kredit vásárlása esetén ne feledje, hogy az 180 nap inaktivitás után inaktívvá válik. Lásd még a 9.2-es és a 21.7-es bekezdést.

1. AZ ÖN ÉS A SKYPE KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS

1.1 A Skype internetes kommunikációs szoftveralkalmazásai („Internetes kommunikációs szoftverek”), a „Skype” márkajelzéssel ellátott további szoftveralkalmazások (együttesen: „Skype-szoftverek”) és a kapcsolódó dokumentációk (nyomtatott vagy elektronikus formában) – beleértve bármilyen fejlesztést, módosítást, bővítést, javítást, frissítést, verziófrissítést és jövőbeli verziót („Frissítések”), függetlenül attól, hogy azokat ingyenesen vagy díj ellenében tették elérhetővé (együttesen: a „Szoftver”) – licencét a Skype Software S.à r.l. biztosítja (és nem értékesíti) a felhasználók számára, kivéve, ha a Szoftver egy olyan verzióját használja, amely a Windows 8.1 vagy újabb rendszer részét képezi. Amennyiben a Szoftver egy olyan verzióját használja, amely a Windows 8.1 vagy újabb rendszer részét képezi, akkor a Szoftver licencére a használt Windows-verzióhoz tartozó Microsoft szoftverlicenc-szerződés feltételei érvényesek. Továbbá ezen Feltételek (a 4.1-es szakaszban található szoftverlicenc kivételével) is vonatkoznak a Szoftver és a Termékek használatára.

1.2 A Szoftveren keresztül ingyenesen elérhetővé tett funkciókat és termékeket (a kizárólag kipróbálás céljára, korlátozott időre ingyenessé tett termékek vagy funkciók kivételével) („Ingyenes termékek”) a Skype Software S.à r.l. biztosítja.

1.3 A Skype-szoftverek bármely további olyan termékét vagy funkcióját, illetve a többi olyan, „Skype” márkajelzéssel ellátott terméket, amelyért fizet (beleértve az ingyenesen kizárólag próbaverzió formájában elérhető termékeket vagy funkciókat) („Fizetős termékek”) a Skype Communications S.à r.l. biztosítja.

1.4 A „Skype-webhelyek” elnevezés vonatkozik a www.skype.com (a Skype Communications S.à r.l. által üzemeltetett) webhelyre, valamint bármely más, a Skype által felhatalmazott webhelyre, amely ezen Feltételekre hivatkozik.

1.5 A „Skype” a szövegkörnyezettől függően a következőt jelenti: Skype Communication S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. A „Termékek” megnevezés együttesen jelenti a Fizetős és az Ingyenes termékeket,
az „Ön” szó és annak ragozott alakjai Önt jelölik mint a Felhasználói fiók (a 6.1-es bekezdésben ismertetett módon) regisztrált tulajdonosát és a jelen Feltételek hatálya alá tartozó licenctulajdonost.

1.6 Az Ön és a Skype között létrejött megállapodás a jelen dokumentumban meghatározott feltételekből, az ugyanezen dokumentumban meghatározott méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatból, valamint a 14. bekezdésben hivatkozott Kiegészítő feltételekből (együttesen: „Feltételek”) áll. A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat vagy a Kiegészítő feltételek illetve a jelen dokumentumban szereplő feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen dokumentumban foglaltak érvényesek.

2. A FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

2.1 A Szoftverek, Termékek és/vagy Skype-webhelyek letöltéséhez és/vagy használatához először el kell fogadnia a jelen Feltételeket. A Feltételeket (a) a Feltételek elfogadására szolgáló lehetőségre kattintva; vagy (b) a Szoftverek, Termékek és/vagy Skype-webhelyek letöltésével és/vagy használatával fogadja el. Tanácsos a jelen Feltételekről nyomtatott másolatot készítenie. A vásárlásaira vonatkozó Feltételek másolatát le is töltheti a www.skype.com webhelyen található felhasználóifiók-oldaláról. A Feltételek az elfogadásuk napjától addig érvényesek, amíg Ön vagy a Skype fel nem mondja őket a 11. bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

2.2 Nem fogadhatja el a Feltételeket, ha: (a) a törvény szerint nem jogosult a Szoftverek, Termékek és/vagy Skype-webhelyek használatára abban az országban, ahol tartózkodik vagy lakik; vagy (b) nem éri el azt az életkort, hogy jogilag kötelező érvényű szerződést kössön a Skype-pal.

2.3 Néhány országban előfordulhat, hogy a Termékeket a Skype helyi partnere bocsátja rendelkezésre. Ebben az esetben a helyi partner a saját szolgáltatási feltételeinek („helyi feltételek”) elfogadására kérheti. A helyi feltételek és a jelen Feltételek közötti bármilyen ellentmondás esetén a helyi feltételek érvényesek az adott ellentmondás mértékéig.

3. A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI

3.1 A Skype időről időre módosíthatja a jelen Feltételeket. A Skype a módosításokat a www.skype.com/go/tou webhelyen teszi közzé. A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat és/vagy a Kiegészítő feltételek módosításait a megfelelő Skype-webhelyen tesszük közzé. A módosítások közzétételükkor lépnek érvénybe. Kérjük, rendszeres időközönként olvassa el a Feltételeket. Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a Feltételek kifejezett elfogadásával, illetve a Szoftverek, Termékek és/vagy Skype-webhelyek a Feltételek közzétételét követő használatával a módosított Feltételeket magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. Ha nem ért egyet a módosított Feltételekkel, lehetősége van arra, hogy a 11-es bekezdésnek megfelelően felmondja a Skype vállalattal kötött megállapodást.

4. LICENC

4.1 Licenc. A jelen Feltételeknek való megfelelés esetén korlátozott, nem kizárólagos, allicencbe nem adható, nem átruházható és ingyenes licencet kap a Szoftver egy személyi számítógépen, mobiltelefonon vagy más eszközön való letöltéséhez és telepítéséhez, valamint a Szoftver személyes, nem üzleti szervezetként való használatához egyedi Skype-fiókján keresztül („Felhasználói fiók”). A félreértések elkerülése végett: (a) a vállalatok nevében dolgozó rendszergazdák letölthetik és telepíthetik a Skype-szoftvereket a vállalati személyzet személyi számítógépeire vagy más eszközeire; és (b) egyetemen vagy más oktatási intézményben, illetve munkahelyen is használhatja a Szoftvert. A Skype minden olyan jogot fenntart, amelyet a jelen Feltételek értelmében kifejezetten nem bocsát az Ön rendelkezésére.

4.2 Korlátozások. Ön elfogadja, hogy tilos:

(a) a Szoftvert allicencbe adni, értékesíteni, átruházni, bérbe adni, haszonbérbe adni, exportálni, importálni, forgalmazni, illetve bármilyen más módon jogokat biztosítani a Szoftvert illetően harmadik feleknek;

(b) elvégezni, utasításba adni, engedélyezni vagy jóváhagyni a Szoftver vagy bármely szoftverrész vagy funkció módosítását, fordítását, visszafejtését, elemzését, szétszedését, emulációját és feltörését, belőlük származtatott tartalmak vagy fejlesztések létrehozását, vagy a forráskód és a protokollok felfedését, vagy az arra tett kísérletet (kivéve a törvény által lehetővé tett mértékben);

(c) eltávolítani, elrejteni vagy módosítani a Szoftverben előforduló szerzői jogi vagy más tulajdonjogi közleményeket;

(d) a Szoftvert (vagy bármely szoftverrészt) kereskedelmi termékekben vagy szolgáltatásokban, illetve azok harmadik feleknek való biztosítása céljából használni, valamint utasításba adni a Szoftver (vagy bármely szoftverrész) ilyen jellegű használatát. A fentiek nem zárják ki, hogy Ön a Szoftvert saját üzleti kommunikációs céljaira használja, a fenti, 4.1-es bekezdésnek megfelelően;

(e) a letöltésen és a telepítésen kívül a Szoftvert a Felhasználói fiókján kívül használni.

4.3 Egyéb technológiák. Amennyiben Ön egyéb termékeken, hardvereszközökön, szoftveralkalmazásokon, programokon vagy más eszközökön előre betöltött vagy beágyazott, illetve azokkal használt vagy azokra letöltött Szoftvereket használ („Egyéb technológiák”), Ön tudomásul veszi és vállalja a következőket: (a) előfordulhat, hogy az Egyéb technológiák használatához (i) külön licencszerződést kell kötnie az adott technológia tulajdonosával vagy licencelőjével, és/vagy (ii) előfizetést kell vásárolnia tőle, és/vagy (iii) egy adott díjat kell megfizetnie a számára; (b) lehetséges, hogy egyes Termékek és/vagy funkciók nem érhetők el az Egyéb technológiákon keresztül; és (c) a Skype nem garantálja a Szoftver folyamatos rendelkezésre állását az ilyen Egyéb technológiák használata esetén. Továbbá a Szoftver tartalmazhat olyan funkciókat, amely segítségével elhelyezheti magát egy térképen, vagy információt adhat meg egy térképszolgáltatásnak. Ezen funkciók használatával elfogadja a térképszolgáltatások vonatkozó feltételeit, amely az esettől függően lehet a Bing Térképek (elérhető a http://www.microsoft.com/maps/assets/docs címen) vagy a Google Térkép (elérhető a http://www.google.com/intl/en_ALL/help címen) végfelhasználói használati feltételei.

4.4 Harmadik felekkel kapcsolatos közlemények. A Szoftver és a Skype-webhelyek tartalmazhatnak olyan, harmadik féltől származó kódot, amely használati jogát ezen szerződés keretében a Skype és nem a harmadik fél biztosítja. Az esetlegesen előforduló, a harmadik fél kódjára vonatkozó közlemények ilyen esetben csak tájékoztató célt szolgálnak. A Szoftverből hivatkozott vagy meghívott, harmadik féltől származó parancsfájlok használati jogát az azt birtokló harmadik fél biztosítja, és nem a Skype.

5. A SZOFTVER ÉS A TERMÉKEK, VALAMINT A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATA

5.1 Felszerelés. A Szoftver és a Termékek használatához szélessávú internetkapcsolat szükséges. Ön a felelős azért, hogy biztosítsa az internet eléréséhez vagy a kommunikációhoz szükséges eszközöket, például mikrofonos fejhallgatókat, mikrofonokat és webkamerákat. A a tartózkodási helyet álcázó vállalati vagy magánhálózatok esetén előfordulhat, hogy az aktuális tartózkodási hely alapján meghatározott díjaktól eltérő díjak merülnek fel.

5.2 A felszerelés használata. Az Internetes kommunikációs szoftver a felhasználók közötti kommunikáció elősegítése és a felhasználók közötti kapcsolat létesítése céljából használhatja az Ön által használt számítógép (vagy más megfelelő eszköz) processzorát, memóriáját és sávszélességét. Amennyiben az Internetes kommunikációs szoftver Ön általi használatához egy harmadik fél tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló processzor és sávszélesség szükséges, úgy Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy az Ön licence az Internetes kommunikációs szoftver használatára vonatkozóan csak akkor érvényes, ha ehhez a használathoz Ön megszerezte az illetékes harmadik fél hozzájárulását. Ön kijelenti és szavatolja – a jelen Feltételek elfogadásával –, hogy megszerezte ezt a hozzájárulást.

5.3 A Szoftver frissítései. A Skype automatikusan ellenőrizheti a használt Skype-szoftver verzióját. Valamint időről időre automatikusan letölthetünk a Szoftvert érintő konfigurációs módosításokat és frissítéseket. Szükség lehet a Szoftver frissítésére ahhoz, hogy a továbbiakban is használni tudja a Skype-ot. Ön beleegyezik abba, hogy fogadja az ezen Feltételek hatálya alá tartozó frissítéseket, hacsak nem vonatkoznak a frissítésekre eltérő feltételek. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, a továbbiakban ne használja, illetve távolítsa el a szoftvert. A Skype nem kötelezhető frissítések elérhetővé tételére, és nem garantálja azon operációs rendszer vagy eszköz verziójának folyamatos támogatását, amelyhez a Szoftver licencét megkapta, valamint a frissített Szoftver kompatibilitásának megőrzését a Szoftver korábbi verzióját használó végfelhasználók esetében. A Microsoft Corporation, illetve annak társ- és leányvállalatai szintén automatikusan letölthetnek frissítéseket a Skype Windows rendszerre készült szoftveréhez, ha kiválasztotta a Microsoft-frissítések fogadására vonatkozó lehetőséget. Ezek a frissítések a szoftverkompatibilitás fenntartásához, a biztonsági frissítések vagy hibajavítások, illetve új jellemzők, funkciók vagy verziók biztosításához lehetnek szükségesek.

5.4 Felfüggesztés, műszaki fejlesztés és karbantartás. Időről időre előfordulhat, hogy a Skype a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek, illetve az azok használatát lehetővé tevő infrastruktúra karbantartására vagy frissítésére kényszerül. Ennek következtében a Skype ideiglenesen felfüggesztheti vagy korlátozhatja a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek némelyikének vagy mindegyikének használatát a karbantartáshoz és/vagy frissítéshez szükséges idő erejéig. Amennyire a körülmények megengedik, és amennyiben nem sürgős beavatkozásról van szó, a Skype a Skype-webhelyen előre közzéteszi a felfüggesztés vagy korlátozás dátumát és időpontját. Abban az esetben, ha ilyen módon felfüggesztjük vagy korlátozzuk a Szoftverek, Termékek vagy Skype-webhelyek bármelyikének használatát, Ön nem jogosult semmilyen kártérítésre.

5.5 Nem kezdeményezhetők segélyhívások. A Termékeknek és a Szoftvernek nem célja, hogy a kórházakba, bűnüldöző szervekhez, orvosi ellátóegységekhez vagy bármilyen segélyhívó szolgáltatáshoz vagy nyilvános segítségnyújtó állomáshoz („Segélyhívó szolgálatok”) segélyhívásokat továbbítson, vagy ezen hívások elérhetőségét támogassa. A hagyományos telefonszolgáltatások és a Termékek között lényeges különbségek vannak. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) a Skype semmilyen hatályos helyi és/vagy országos jogszabály, rendelet vagy törvény alapján nem köteles a Segélyhívó szolgálatokhoz hozzáférést biztosítani; (ii) az Ön felelőssége, hogy (a Termékektől különállóan) megvásárolja a Segélyhívó szolgálatokhoz való hozzáféréshez szükséges hagyományos vezeték nélküli (mobil) vagy vezetékes telefonszolgáltatást; és (iii) a Szoftver és a Termékek nem pótolják az Ön elsődleges telefonszolgáltatását. További információt a 112-ről, az EU kijelölt segélyhívó számáról az alábbi címen talál: www.skype.com/go/emergency.

5.6 Korlátozott segélyhívás (csak az Internetes kommunikációs szoftver esetén)

5.6.1 Nagyon korlátozott számú országban és csak az Internetes kommunikációs szoftver bizonyos verziói esetén a Skype megpróbál önállóan működő funkcióként korlátozott segélyhívást biztosítani, de ebben a vonatkozásban nem vállal semmilyen kötelezettséget. Tekintse meg azon országok („Engedélyezett országok”), szoftververziók és egyéb platformok („Engedélyezett verziók”) listáját, amelyek esetén a Skype korlátozott módon lehetővé teszi a segélyhívásokat. A Skype más országokban, verziókban vagy platformokon nem teszi elérhetővé a segélyhívásokat. A segélyhívásokhoz célszerű a hagyományos vezeték nélküli (mobil) vagy vezetékes telefonszolgáltatást igénybe venni, és a Skype korlátozott segélyhívási lehetőségét csak végső eshetőségként kezelni. Emellett az alábbiakat kell figyelembe venni:

(i) áramkimaradás, az akkumulátor meghibásodása vagy az internetkapcsolat leállása esetén a Skype-hívások, így a segélyhívások is sikertelenek lehetnek. Az alábbi 5.9-es bekezdésben kifejtett minőségi korlátozások továbbá más módokon is befolyásolhatják a hívás sikerességét.

(ii) előfordulhat, hogy egy engedélyezett országban az Internetes kommunikációs szoftver útján történő segélyhívás nem kap ugyanolyan hálózati elsőbbséget, mint egy hagyományos vezeték nélküli (mobil) vagy vezetékes szolgáltatás útján kezdeményezett hívás.

(iii) ha létrejön a segélyhívás, meg kell adnia a Segélyhívó szolgálat munkatársának az Ön tartózkodási helyét annak érdekében, hogy segélyhívását a megfelelő, az Ön tartózkodási helyét már ismerő segélynyújtó szervezet fogadhassa. Ha Ön a kérés időpontjában nem adja meg ezt az információt, akkor azzal tudomásul veszi, hogy a segélyhívás sikertelen lehet, és hogy Ön az Internetes kommunikációs szoftver használatával nem tudja majd elérni az igényelt Segélyhívó szolgálatot. Ilyen körülmények között a Skype nem vállal felelősséget az Ön sikertelen segélyhívásáért.

(iv) Az Engedélyezett országokat és az Engedélyezett verziókat leszámítva a Skype nem biztosít korlátozott segélyhívást semmilyen országban és semmilyen Termékhez vagy Termékkel együtt, illetve semmilyen platform, eszköz, szolgáltatás vagy operációs rendszer használatakor (beleértve a harmadik felek által a Skype API-jai vagy a Skype bármely szoftverfejlesztői csomagja felhasználásával, illetve egyéb módon kifejlesztett bármely terméket, platformot, eszközt, szolgáltatást vagy operációs rendszert is).

5.6.2 Az Engedélyezett országokban a korlátozott segélyhívási funkció konfigurálásához az Internetes kommunikációs szoftver Hívásbeállítások oldalán be kell állítania az Ön alapértelmezett tartózkodási helyét a segélyhívásokhoz (ha Windows platformon a 4.1-es vagy újabb, illetve Mac OS X platformon a 2.8-as vagy újabb verziót használja). Önnek kell arról gondoskodnia, hogy ez az információ helyes legyen, illetve hogy a cím megváltozásakor megtörténjen ennek frissítése. A világ országainak többségében a Skype nem támogatja a segélyhívásokat. Ahol támogatott a korlátozott segélyhívás, ott a segélyhívásért a Skype nem számít fel díjat, illetve a segélyhíváshoz Önnek nem kell Skype-kreditegyenleggel rendelkeznie. Ha azonban az Ön országában nem támogatott a korlátozott segélyhívás, akkor ne próbáljon és ne engedjen segélyhívást kezdeményezni az Internetes kommunikációs szoftver használatával. Ha az Ön engedélyével egy másik felhasználó használja az Ön Felhasználói fiókját, akkor ezt a felhasználót Önnek kell tájékoztatnia azon korlátozott körülményekről, amelyek fennállása esetén korlátozott segélyhívás áll rendelkezésre.

5.7 A kommunikáció tartalma. A Skype a Szoftverrel végzett kommunikációs tevékenységek tartalmának nem a forrása, nem gyakorol felette semmilyen ellenőrzést, nem adja hozzá a jóváhagyását, és nem vállal érte felelősséget, korlátozás nélkül beleértve bármilyen olyan médiatartalmat, amelyet a Skype kommunikációs funkcióin keresztül osztanak meg. A Szoftver használatával Ön szellemi tulajdoni licencet biztosít a Skype-nak arra, hogy a kommunikáció tartalmát felhasználja a Termékek biztosítása, például a kommunikáció kívánt címzetthez való továbbítása érdekében.

A Skype fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szoftverrel, a Termékekkel vagy a Skype-webhelyen keresztül elküldött tartalmat a Feltételek betartatása érdekében ellenőrizze. A Skype saját belátása szerint blokkolhatja vagy egyéb módon megakadályozhatja a Szoftverből, Termékekből vagy a Skype-webhelyekről indított vagy arra érkező csevegőüzenet, SMS, videó, médiatartalom vagy más kommunikáció kézbesítését a Szoftver, a Termékek, a Skype-webhelyek és az ügyfelek védelme érdekében, valamint hogy érvényt szerezzen a jelen Feltételeknek. A következő szabályok vonatkoznak a Szoftverben, a Termékekben és a Skype-webhelyeken létrehozott tartalmakra, valamint az ezek használata során betartandó viselkedési szabályokra:

(a) Ne használja a Szoftvert, a Termékeket vagy a Skype-webhelyeket semmilyen illegális tevékenységhez. Minden tevékenységért és azok következményeiért Ön a felelős.

(b) Ne küldjön levélszemetet, illetve ne segítsen másokat ebben a felhasználói fiókján keresztül. Levélszemét alatt a kéretlen, tömegesen küldött e-mailek, hívások, csevegőüzenetek, egyéb kommunikáció és tömeges partnerkérelmek küldése értendő.

(c) Ne töltsön fel, ne töltsön le vagy osszon meg nem helyénvaló (például meztelenséget, bestialitást vagy pornográfiát ábrázoló) képeket.

(d) Ne töltsön fel vagy osszon meg olyan képeket, illetve ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely kiskorúak kihasználására vagy bántalmazására irányul.

(e) Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely hamis vagy félrevezető (például ne kíséreljen meg pénzt kérni csalással vagy másik személy nevében való fellépéssel).

(f) Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely a Szoftverre, a Termékekre, a Skype-webhelyekre vagy azok felhasználóira ártó jellegű (például vírusok terjesztése, mások megfigyelése a tudtukon kívül, gyűlöletbeszéd, erőszakra való felbujtás).

(g) Ne sértse meg mások jogait (például zene, fényképek vagy más tartalom illetéktelen megosztásával).

(h) Ne vegyen részt olyan tevékenységben, amely sérti mások magánszféráját.

(i) Ne kerülje meg, ne tiltsa le és más módon se zavarja meg a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek biztonsági funkcióinak, illetve a tartalmak felhasználását megakadályozó vagy korlátozó funkciók működését.

Amennyiben a tartalom sérti a törvényt vagy ezen Feltételeket, felszólíthatjuk annak eltávolítására. A Feltételeknek való nem megfelelés a Felhasználói fiók megszüntetéséhez, vagy a hozzáférés korlátozásához vezethet. Továbbá a Skype előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja a tartalmat, amennyiben saját belátásunk szerint az sérti ezeket a Feltételeket vagy a törvényt, illetve ha harmadik féltől bejelentést kapunk a szellemi tulajdon megsértéséről.

5.8 Értesítés és eltávolítás. Abban az esetben, ha a Skype bármilyen értesítést kap arról, hogy az Ön által a Skype-webhelyen vagy a Szoftveren keresztül megjelenített, feltöltött, szerkesztett, tárolt, megosztott és/vagy közzétett anyag (a személyes kommunikációk kivételével) („Felhasználói anyagok”) nem megfelelő, sérti egy harmadik fél bármilyen jogát, vagy ha a Skype bármilyen okból kifolyólag el szeretné távolítani az Ön Felhasználói anyagát, a Skype fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen okból automatikusan eltávolítsa az ilyen Felhasználói anyagot azonnal vagy a Skype saját hatáskörében időről időre meghatározott más időn belül. A Felhasználói anyag eltávolítása a felelősség kizárásával és mindennemű jogra, jogorvoslatra vagy védelemre való kötelezettség nélkül, ezen jogok kifejezett fenntartása mellett történik. Ön elismeri és elfogadja, hogy a Skype-ot soha semmilyen kötelezettség nem terheli az ilyen jellegű Felhasználói anyag visszahelyezésére vonatkozóan. Ha a Felhasználói anyagok sértik vagy az Ön meglátása szerint sértik bármely jogát (beleértve a szellemi tulajdonjogokat), illetve törvénysértők, kérjük, haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba az értesítési és eltávolítási eljárást követve. Ide kattintva megismerheti az Értesítési és eltávolítási eljárást. A Skype fenntartja a jogot az Ön személyazonosságának ellenőrzésére, valamint arra, hogy további információkat kérjen a panasz kivizsgálása érdekében. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön a felelős a panaszából eredő következményekért (korlátozás nélkül beleértve a Felhasználói anyag eltávolítását vagy letiltását), valamint tudomásul veszi és elfogadja, hogy a panaszokat bírósági eljárásokban felhasználhatják. A hamisan, félrevezetően vagy pontatlanul megadott információkat polgári jogi kötelezettség és büntetőjogi felelősség terheli.

5.9 Minőség. A Skype nem tudja garantálni a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek megszakítás, késedelem vagy más hibák nélküli működését. Számos tényező befolyásolhatja a kommunikáció minőségét, valamint a Szoftver, a Termékek (a használt Termékektől függően) vagy a Skype-webhelyek használatát, és a kommunikáció sikertelenségét okozhatja, korlátozás nélkül beleértve a következőket: a helyi hálózat, a tűzfal, az internetszolgáltató, a nyilvános internet, a nyilvános telefonhálózat és az energiaellátás. A Skype nem vállal felelősséget az ilyen tényezők vagy más, a befolyásán kívül eső tényezők hibájából vagy meg nem feleléséből fakadó megszakításokért, fennakadásokért vagy késedelmekért.

5.10 A Termékek változásai. A Skype folyamatosan fejleszti a Szoftvert és a Termékeket, és időről időre megváltoztathatja azokat. Továbbá előfordulhatnak olyan okok, amelyek miatt a Skype beszüntetheti a Szoftver és a Termékek (vagy azok egyes részei) elérhetőségét, (korlátozás nélkül) beleértve azt is, hogy azok elérhetővé tétele többé nem megoldható, vagy a technológia fejlődése miatt, vagy azért, mert az ügyfélvisszajelzések változások szükségességét jelzik, vagy mert olyan külső problémák merülnek fel, amelyek a további működést megoldhatatlanná vagy nem célravezetővé teszik, illetve egyéb, a 11.2 bekezdésben felsorolt okok felmerülése esetén. Az ilyen változások esetén szükség lehet a Szoftver egy frissített verziójának használatára. A Termékek és a Szoftver használatának műszaki követelményei és a funkcióleírások megtalálhatók a Skype-webhelyen. Ha Ön nem ért egyet a Szoftver és a Termékek bármely változtatásával, a 11. bekezdésben foglaltaknak megfelelően felmondhatja a Skype-pal kötött megállapodást. Egyes termékek előnyeinek kihasználásához lehetséges, hogy egy új verzióra kell frissítenie. Ezenkívül Ön elismeri és elfogadja, hogy egyes Termékekre használati vagy földrajzi korlátozások vonatkozhatnak, amelyek időről időre változhatnak. Az Ön által használt Termékekre vonatkozó legújabb használati korlátozások részleteit a Skype-webhelyen találja.

5.11 Kéretlen ötletek. A Skype nem vesz tekintetbe és nem fogad el kéretlen javaslatokat vagy ötleteket, korlátozás nélkül beleértve az új termékekre, technológiákra, promóciókra, terméknevekre, termékekkel kapcsolatos visszajelzésekre és fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat vagy ötleteket („Kéretlen visszajelzés”). Ha Ön Kéretlen visszajelzést küld a Skype-nak a Skype-webhelyen keresztül vagy más módon, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Skype-ot semmilyen titoktartási kötelezettség nem terheli a Kéretlen visszajelzéssel kapcsolatban.

5.12 Bejelentések. A Skype-webhelyek vagy a Szoftver egyes részei írásos javaslatokat vagy problémabejelentéseket kérhetnek, ilyen például a kapcsolatfelvételi vagy a problémabejelentő űrlap („Bejelentések”). Kérjük, figyelmesen olvassa el az ilyen Bejelentéseket szabályozó feltételeket. A Bejelentések a Skype tulajdonát képezik. A Bejelentésekkel kapcsolatos összes jelenleg ismert és a jövőben keletkező jog a Skype kizárólagos, egyetemes és állandó tulajdonát képezi, és a Skype a Bejelentéseket a beküldőnek fizetendő bármilyen ellenszolgáltatás nélkül jogosult bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra felhasználni. Az Ön által a Skype-hoz elküldött Bejelentéseket a Skype semmilyen körülmények között sem kezeli bizalmasként, továbbá a Skype nem felel a Bejelentések nyilvánosságra hozataláért.

5.13 Hivatkozások elhelyezése. Önnek jogában áll, hogy egy tulajdonában álló webhelyen a Skype-webhelyre mutató hivatkozást helyezzen el, feltéve, hogy azt méltányos és jogszerű módon teszi úgy, hogy az nem jár hitelrontással vagy előnyszerzéssel. Nem helyezhet el hivatkozást oly módon, hogy az bármilyen, a Skype-pal való társulást, illetve a Skype általi jóváhagyást vagy hozzájárulást sugalljon, ha ilyen körülmény egyébként nem áll fenn. A Webhelyet semmilyen webhelyen nem foglalhatja keretbe. A Skype bármikor, kizárólag saját belátása alapján, értesítés nélkül visszavonhatja a Skype-webhelyekre mutató hivatkozás elhelyezésének jogát.

6. AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 Felhasználói fiók. A Skype-szoftver első használata előtt Felhasználói fiók létrehozására, valamint felhasználói azonosító és jelszó megadására fogjuk kérni. Tanácsos nehezen kitalálható, betűket, számokat és szimbólumokat egyaránt tartalmazó jelszót választani. A Szoftvert csak a Felhasználói fiókon keresztül használhatja. A Felhasználói fiókján keresztül történő minden tevékenységért kizárólag Önt terheli a felelősség. A jogosulatlan használat megelőzése érdekében jelszavát bizalmasan kezelje, és soha ne ossza meg harmadik féllel vagy használja harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak eléréséhez. Ha azt gyanítja, hogy valaki tudomást szerzett jelszaváról, a Felhasználói fiók biztonságának védelme érdekében haladéktalanul változtassa meg azt. Az Ön felelőssége arról gondoskodni, hogy ne válaszoljon a hitelkártyaadatokat, jelszavakat vagy más adatokat kérő kéretlen megkeresésekre. A Skype nem vállal felelősséget arra az esetre, ha Ön nem felel meg a jelen, 6.1-es bekezdésben foglalt kötelezettségeknek.

6.2 Törvényes használat. A Szoftvert, a Termékeket és a Skype-webhelyeket a tartózkodási helyén érvényes törvényeknek megfelelően kell használnia. Egyes országokban korlátozások vannak érvényben a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek letöltésére és használatára vonatkozóan. Az Ön felelőssége annak megállapítása, hogy az Ön tartózkodási helyén jogilag engedélyezett-e a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek használata.

6.3 Tiltott használat. Tilos:

(a) a nem Önnek szánt kommunikációt lehallgatni vagy figyelni, károsítani vagy módosítani;

(b) bármilyen típusú webbejárót, vírust, férget, trójai falovat, időzített bombát, illetve bármely olyan egyéb kódot vagy utasítást használni, amelyek célja a Szoftver, a Termékek, a Skype-webhelyek, a kommunikáció vagy a protokollok torzítása, törlése, károsítása, emulálása vagy szétbontása;

(c) kéretlen kommunikációt (más néven levélszemetet) vagy a hatályos törvény által nem engedélyezett más kommunikációt küldeni, valamint a Szoftvert, a Termékeket vagy a Skype-webhelyeket adathalászati vagy eltérítéses adathalászati célokra, egy másik személy vagy jogi személy nevében, illetve egy másik személlyel vagy jogi személlyel való kapcsolatot hamis színben feltüntetve használni;

(d) harmadik fél bármely olyan tartalmát megjeleníteni, amely sértő, kiskorúakra ártó jellegű, szeméremsértő vagy más módon kifogásolható;

(e) a Szoftvert, a Termékeket vagy a Skype-webhelyeket bármely harmadik fél számára zavaró vagy kellemetlen, illetve fenyegető, zaklató vagy támadó módon használni, vagy erre kísérletet tenni; vagy

(f) olyan anyagot vagy tartalmat használni (beleértve a felhasználói azonosító és/vagy profilkép részeként való felhasználást), amelynek jogai mást illetnek, hacsak nem rendelkezik licenccel vagy engedéllyel a jogok tulajdonosától; vagy

(g) személyes azonosításra alkalmas információkat, például fiókneveket gyűjteni a Szoftverből, a Termékekből vagy a Skype-webhelyekről;

(h) befolyásolni a Szoftver, a Termékek vagy a Skype-webhelyek rendelkezésre állását például szolgáltatásmegtagadásos (DOS) vagy elosztott szolgáltatásmegtagadásos (DDoS) támadással, vagy erre kísérletet tenni;

(i) a Szoftverhez, a Termékekhez vagy a Skype-webhelyekhez hozzáférő automatizált rendszert használni vagy elindítani, korlátozás nélkül beleértve a robotokat, webbejárókat vagy offline olvasókat. A fentiektől függetlenül Ön elfogadja, hogy a Skype engedélyt ad a nyilvános keresőmotorok üzemeltetőinek arra, hogy webbejárók használatával anyagokat másoljanak a Skype-webhelyről abból a kizárólagos célból, hogy nyilvánosan elérhető, kereshető indexeket hozzanak létre az anyagokról, azzal a kitétellel, hogy tilos az ilyen anyagok gyorsítótárazása vagy archiválása. A Skype fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonja ezeket a kivételeket.

6.4 Felhasználói anyagok. Kérjük, legyen tekintettel másokra a Skype-webhelyek vagy a Szoftver bármely funkciójának (fórumok, blogok, e-mailes funkciók, videótárolás, megosztás és/vagy közzététel) igénybevétele, valamint a Skype-webhelyek vagy a Skype-szoftverek bármely más, tartalom megjelenítését, feltöltését, szerkesztését, tárolását, megosztását és/vagy közzétételét lehetővé tevő funkciójának a használata során. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) a Skype-webhelyek és/vagy a Szoftver használatával olyan tartalmakkal szembesülhet, amelyeket bántónak vagy szeméremsértőnek vélhet, és azok használata saját felelőssége; (ii) kizárólag Ön a felelős a Skype-webhelyeken vagy a Szoftveren keresztül létrehozott, beküldött, megjelenített vagy közzétett Felhasználói anyagokért, ezekért a Skype semmilyen felelősséggel nem tartozik Ön vagy bármely harmadik fél felé; (iii) a Skype nem garantál semmilyen titoktartást a Felhasználói anyagokra vonatkozóan, függetlenül attól, hogy azokat közzétette-e vagy sem; (iv) a Skype nem tartozik felelősséggel azon Felhasználói anyagokért, amelyekhez Ön hozzáférhet a Skype-webhelyek vagy a Szoftver használata során, és minden Felhasználói anyagért az a személy felelős, akitől az adott Felhasználói anyag származik. A Skype nem adja jóváhagyását semmilyen Felhasználói anyaghoz, illetve az azzal kapcsolatban kifejezett semmilyen véleményhez, ajánláshoz vagy tanácshoz, és kifejezetten elhárít minden felelősséget a Felhasználói anyagokat illetően.

A Felhasználói anyagokkal kapcsolatban Ön kijelenti és szavatolja, hogy

(i) Ön birtokolja vagy megszerezte a használathoz szükséges licenceket, jogokat, jóváhagyásokat és engedélyeket, és felhatalmazza a Skype-ot arra, hogy az a jelen Feltételeknek megfelelően felhasználjon minden olyan szerzői jogot, védjegyet, üzleti titkot, szabadalmat és más szellemi tulajdont vagy tulajdonjogot, amelyek a Felhasználói anyagokban, illetve azokkal kapcsolatban merülnek fel; és

(ii) Ön írásos hozzájárulással, lemondással és/vagy engedéllyel rendelkezik a Felhasználói anyagban szereplő minden azonosítható személytől arra, hogy nevüket és/vagy képmásukat a Felhasználói anyagban felhasználhassa, illetve a jelen Feltételeknek megfelelő módon szerepeltethesse és használhassa. A tulajdonos kifejezett engedélye nélkül nem másolhat, jeleníthet meg vagy használhat harmadik felektől vagy forrásból származó szöveget, fényképeket, képeket, zenét, hangokat vagy más tartalmat („Külső tartalom”). A Külső tartalmak szellemi tulajdonjogi törvények védelme alá tartozhatnak, a szellemi tulajdonjogok tulajdonosa pedig kifogásolhatja azok felhasználását. Nem használhat fel semmilyen Külső tartalmat anélkül, hogy előtte engedélyt nem szerzett az adott tartalom szellemi tulajdonjogainak tulajdonosától.

A Kiegészítő feltételek által szabályozott (alább felsorolt) jogoktól vagy kötelezettségektől függetlenül, ha Ön bármikor úgy dönt, hogy Felhasználói anyagokat tölt fel vagy tesz közzé a Skype-webhelyeken vagy a Szoftveren keresztül (kivéve a Bejelentéseket és a kommunikációs tartalmakat), azzal automatikusan nem kizárólagos, nemzetközi, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, örökös, továbbadható és átruházható licencet ad a Skype-nak a Felhasználói anyagok felhasználására, szerkesztésére, módosítására, beolvasztására, beépítésére, átdolgozására, rögzítésére, nyilvános előadására, megjelenítésére, továbbítására és sokszorosítására (ideértve – korlátozás nélkül – az azokhoz kapcsolódó védjegyeket is) a Skype-webhelyekkel, valamint a Skype Szoftvereivel és Termékeivel kapcsolatban, beleértve azok reklámozását, promócióját és hirdetését bármely jelenlegi vagy majdani adathordozón. Ön továbbá ezennel a Skype-webhely és/vagy a Skype Szoftverei vagy Termékei minden egyes felhasználójának nem kizárólagos licencet ad arra, hogy hozzáférjenek az Ön Felhasználói anyagához a Skype-webhelyen és/vagy a Szoftvereken vagy a Termékeken keresztül, valamint a Felhasználói anyagoknak kizárólag a Skype-webhelyek és/vagy a Szoftverek vagy a Termékek működésén keresztül engedélyezett és a jelen Felhasználási feltételeknek megfelelő módon való felhasználására, másolására, terjesztésére, belőlük származtatott tartalmak készítésére, megjelenítésére, előadására és továbbítására. Ön továbbá a vonatkozó törvény által megengedett mértékig lemond a Felhasználói anyagokban meglévő vagy azokhoz fűződő úgynevezett „erkölcsi jogokról”.

A Skype-webhelyen vagy a Szoftveren keresztül tilos rágalmazó, becsmérlő, pornográf, zaklató, gyűlölködő, személyes jogokat sértő, trágár, bántó, illegális, rasszista, megbotránkoztató, kiskorúakra ártó jellegű, harmadik fél szellemi tulajdonát vagy üzleti titkát bármilyen formában sértő, vagy harmadik fél jogát bármilyen más módon megsértő, illetve polgári vagy büntetőjogi következményekkel járó Felhasználói anyagot benyújtani vagy közzétenni. Tilos továbbá az olyan Felhasználói anyagok közzététele vagy benyújtása, amelyek valótlanok vagy megtévesztők, amelyek pénzszerzésre vagy szolgáltatásokra csábítanak, hirdetési vagy promóciós anyagot, tömeges e-mailt, levélszemetet, láncleveleket vagy bármilyen más, üzletszerzésre alkalmas anyagot tartalmaznak, alkalmasak a mások nevében való fellépésre, illetve vírussal fertőzött vagy bármilyen más, a számítógépek működőképességének károsítására írt programot alkalmaznak. Ön vállalja, hogy a Skype-webhelyek vagy a Szoftver felhasználóinak Felhasználói anyagaira vonatkozóan nem küld semmilyen, kereskedelmi célokra való meggyőzésre alkalmas anyagot. Ön beleegyezik abba, hogy nem kerüli meg, nem tiltja le és más módon sem zavarja meg a Skype-webhelyek vagy a Szoftver biztonsági funkcióinak, illetve a tartalmak felhasználását megakadályozó vagy korlátozó funkcióknak a működését.

6.5 Az Ön adatai. A Skype időről időre információkat kérhet Öntől a Szoftver vagy a Termékek szolgáltatása céljából. Önnek gondoskodnia kell ezen információk (beleértve adott esetben a számlázási adatokat is) teljességéről, naprakészségéről és pontosságáról.

6.6 A viszonteladás nem engedélyezett. A Szoftver és a Termékek egyéni használatra készültek. Tilos a Szoftvert és/vagy a Termékeket harmadik félnek továbbadni vagy kereskedelmi forgalomba hozni.

6.7 Exportkorlátozások. Előfordulhat, hogy a Szoftver a szoftverek exportját szabályozó nemzetközi szabályok hatálya alá esik. Önnek be kell tartania a Szoftverre vonatkozó összes nemzeti és nemzetközi törvényt, valamint a nemzeti kormányok vagy hasonló testületek által kiadott, a végfelhasználókra, a végfelhasználásra, a célállomásra, valamint az embargó alá helyezett nemzetekre vonatkozó korlátozásokat.

7. TULAJDONJOGOK

7.1 A Szoftver, a Termékek és a Skype-webhelyek szellemi tulajdonjogi törvények és egyezmények védelme alá tartozó védett és bizalmas információkat tartalmaznak.

7.2 A Skype-webhelyeken megtalálható tartalmak és tartalomgyűjtemények (kivéve a Felhasználói anyagokat) – például hangok, szövegek, grafikus elemek, emblémák, ikonok, képek, hangklipek, digitális letöltések és szoftverek – a Skype, illetve annak leányvállalatai vagy licencadói tulajdonát képezik, és amerikai egyesült államokbeli és nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alá tartoznak. Az ilyen, szerzői jog által védett tartalmak a Skype kifejezett engedélye nélkül nem sokszorosíthatók. A Skype a Skype-webhelyeken kifejezetten nem biztosított minden jogot fenntart.

7.3 A Skype és/vagy annak licencadói fenntartják a Szoftver, a Termékek és a Skype-webhelyek, valamint a bennük lévő összes szellemi tulajdon tulajdonjogát (a világ minden részén, függetlenül attól, hogy azokat bejegyezték-e). Ön vállalja, hogy semmi olyat nem tesz, ami veszélyeztetheti, korlátozhatja vagy zavarhatja a Skype személyi tulajdonjogait a Szoftverben, a Termékekben és/vagy a Skype-webhelyeken.

7.4 A „Skype” elnevezés, illetve a kapcsolódó kereskedelmi védjegyek és emblémák, valamint az „S” embléma a Skype védjegye. A Skype a világ számos országában regisztrálta és kezdeményezte a védjegyei regisztrálását. A Skype védjegyei és márkajelei nem használhatók fel más cégek termékeihez és szolgáltatásaihoz semmiféle olyan módon, amely megzavarhatja az ügyfeleket, illetve amely a Skype rossz hírének keltéséhez vagy lejáratásához vezet. A webhelyen megjelenő minden más olyan védjegy, amelynek nem a Skype vagy a hozzá kapcsolódó valamely vállalat a tulajdonosa, az adott tulajdonosok tulajdonát képezi. Ön nem jogosult a Skype szellemi tulajdonát képező semmilyen kereskedelmi név, védjegy, embléma, tartománynév vagy más név vagy jelzés (egészének vagy részének), illetve azokhoz megtévesztően hasonló név vagy jelzés bejegyzésére vagy használatára. A védjegyek használatára vonatkozó további tudnivalókért olvassa el a Skype védjegyekkel kapcsolatos útmutatását.

8. DÍJAK

8.1 Telefonszámok és emelt díjas számok hívása Skype-kredittel.

(i) Vezetékes és mobilszámok hívása. A telefonszámok (előfizetésen kívüli) hívásáért fizetendő díj kapcsolási díjból (egyszeri, hívásonként felszámolt díj) és percdíjból áll, amint az a www.skype.com/go/allrates weblapon olvasható. A rendszer minden hívást megszakít a 4 órás időtartam elérésekor. Ezután újratárcsázás szükséges, amelyre ismét vonatkozik a kapcsolási díj.

(ii) Emelt díjas számok. Az emelt díjas számok hívásáért fizetendő díj az alábbi címen feltüntetett percdíjból áll: www.skype.com/go/rates-premium. Nem kell kapcsolási díjat fizetni.

(iii) A Skype bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja a telefonhívások és az emelt díjas számok hívásdíjait, ezeket a változtatásokat pedig a www.skype.com/go/allrates weboldalon teszi közzé. Az új díj azt követően lép érvénybe az Ön legközelebbi használatára vonatkozóan, hogy megtörtént az új díj közzététele. Telefonhívás előtt javasolt ellenőriznie a legfrissebb díjakat. Ha nem fogadja el az új díjakat, ne kezdeményezzen hívást.

(iv) A hívás időtartamának kiszámítása percalapú felosztással történik. A perctöredékeket a következő egész percre kerekítjük fel. A kapcsolási díj felszámítása a hívás megkezdésekor történik, ha az adott hívást ilyen terheli. A tört pénzegységben kifejezett díjtételeket a legközelebbi egész minimális pénzegységre kerekítjük fel, például a 0,034 eurós teljes hívásdíjat 0,04 euróra kerekítjük fel. A felmerülő díjakat automatikusan levonjuk az Ön Felhasználói fiókjának Skype-kreditegyenlegéről.

8.2 További Fizetős termékek díjai. A további Fizetős termékek díjait azt megelőzően határozzuk meg pontosan, hogy Ön befejezné az adott vásárlást a Skype rendszerében. A Skype az Ön előzetes értesítése nélkül bármikor módosíthatja az ilyen Termékek megvásárlásakor fizetendő díjakat. Amikor legközelebb az adott Termék vásárlására készül, előtte eldöntheti, hogy elfogadja-e az új díjakat. Az új díjak azt követően lépnek érvénybe az Ön legközelebbi vásárlására vonatkozóan, hogy megtörtént azok közzététele. Az SMS szolgáltatásra vonatkozó tört pénzegységben kifejezett díjtételeket a legközelebbi egész minimumpénzegységre kerekítjük fel. Ha például egyszerre három SMS-t küld ugyanannak a címzettnek 0,056 euró értékben, a fizetendő díj 0,17 euró lesz.

8.3 Promóciós ajánlatok. A Skype időről időre ingyenes próbaidőszakot kínálhat Fizetős termékeihez. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen Termékekért (normál) díjakat számoljon fel abban az esetben, ha a Skype úgy találja (észszerű meglátás alapján), hogy Ön megsérti az ajánlat feltételeit, például azzal, hogy olyan szolgáltatást, proxyt vagy egyéb eszközt, illetve névtelen IP-címet használ, amely miatt nem tudjuk meghatározni az Ön helyét.

8.4 Adók. Egyéb rendelkezés hiányában a Pénzdíjas termékek árai minden esetben tartalmazzák a vonatkozó adókat, például az áfát. Ön kifejezetten lemond a Skype-tól való áfa-visszatérítéssel kapcsolatos jogáról abban az esetben, ha a végül a Skype által az adóhatóságnak fizetendő áfa összege bármilyen okból alacsonyabb az Ön által fizetett áfa összegénél. Az Európai Unión belüli, alább felsorolt területek mentesek az Európai Unióban érvényes áfafizetési kötelezettség alól a Tanács közös áfarendszerről szóló 2006/112/EK irányelve alapján. A Skype-webhely nem teszi lehetővé, hogy az ilyen területeken lévő felhasználók élvezzék ezen áfamentesség előnyeit, és ezért nem biztosítjuk a Termékeket ezeken a területeken: Athos-hegy, Kanári-szigetek, Franciaország tengeren túli megyéi, Aland-szigetek, Csatorna-szigetek, Helgoland szigete, Büsingen/Buesingen területe, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia körzet és a Lugano-tó olaszországi vizei.

8.5 Harmadik felek díjai. A Szoftver mobilalkalmazásokon való használata felhasznál valamennyit abból az adatforgalmi keretből, amelynek a csomagjára Ön előfizetett mobilszolgáltatójánál. Az országon kívüli használat a szokásos használatnál jelentősen magasabb költségeket eredményezhet, és kizárólag az Ön felelőssége az, hogy folyamatosan tájékozódjon és fizesse a mobilszolgáltató által kivetett esetleges barangolási (roaming) és egyéb vonatkozó díjakat.

9. FIZETÉS

9.1 Skype-kredit. Egyes Fizetős termékekért Skype-kreditek használatával fizethet. Skype-krediteket a Skype által időről időre elérhetővé tett fizetési módok bármelyikével vásárolhat. Az Ön által vásárolt Skype-krediteket a vásárlás időpontjában (vagy Skype-kreditre váltható utalvány esetén az adott utalvány beváltáskor) írjuk jóvá Felhasználói fiókján.

9.2 Inaktív Skype-kredit. Ha 180 napig nem használja Skype-kreditjeit (beleértve a Skype Manager-rendszergazdák [kivéve, ha Ön egy Összekapcsolt fiók felhasználója, lásd a 21. szakaszt] vagy egy másik Skype-felhasználó által kiosztott Skype-krediteket), a Skype inaktív állapotba helyezi azokat. A Skype-krediteket a felhasználói fiókjában, a https://secure.skype.com/account/credit-reactivate címen elérhető hivatkozást követve aktiválhatja újra. Az újraaktivált Skype-kreditek után nem jár visszatérítés. Ha Ön Japánban él, és Skype-kreditet vásárol a Skype-webhelyről, a jelen bekezdés nem vonatkozik Önre, és Skype-kreditjei a vásárlást követő 6 hónap elteltével lejárnak. A lejáratuk napján, illetve azt követően már nem használhatja fel a Skype-krediteket.

9.3 Egyéb fizetési módok. A Skype nem garantálja, hogy Ön mindegyik Termék megvásárlására fel tudja majd használni Skype-kreditegyenlegét. Abban az esetben, ha Skype-kreditekkel nem lehet egy Termékért fizetni, a Skype egyéb fizetési módokat bocsát rendelkezésre. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint eltávolítsa vagy módosítsa az elérhető fizetési módokat.

9.4 Ismétlődő fizetések. Ha Ön előfizetéses alapon vásárol Termékeket (havonta, negyedévente vagy évente – az esettől függően), akkor Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy ez ismétlődő fizetést jelent, és hogy – addig, amíg az adott Termékre szóló előfizetést Ön vagy a Skype meg nem szünteti – a Skype felé azzal a fizetési móddal kell teljesítenie a fizetéseket, amelyet az Ön által megjelölt ismétlődési időszakok megadásakor választott.

9.5 Automatikus feltöltés.

(a) Skype-kreditek vásárlásakor a megfelelő négyzet bejelölésével engedélyezheti az Automatikus egyenlegfeltöltést. Ha engedélyezi ezt a szolgáltatást, Skype-kreditegyenlegét azzal az összeggel és azon a módon tölti fel a rendszer, amelyet Ön az automatikus feltöltésre való első feliratkozáskor választ. Ha például Ön 10 euró összegű Skype-kreditet vásárol hitelkártyájával, akkor az Ön hitelkártyáját a Skype-kreditek feltöltésekor 10 euróval terheljük meg. A jövőben ezután mindig ugyanezzel az összeggel terheljük meg az Ön hitelkártyáját, amikor Skype-fiókjának egyenlege a Skype által beállított küszöb alá csökken.

(b) Ha Ön nem hitelkártya segítségével, illetve nem PayPal vagy Moneybookers (Skrill) rendszerű fizetés útján vásárolt előfizetést, és engedélyezi az automatikus feltöltést, akkor Skype-egyenlegét a következő ismétlődő előfizetés megvásárlásához szükséges összeggel fogjuk feltölteni.

(c) A Felhasználói fiókján keresztül elérhető beállításokkal bármikor letilthatja az automatikus feltöltést.

10. VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT

10.1 Ha közvetlenül a Skype-tól vásárol Fizetős termékeket, akkor jogosult egy tizenöt (15) napos visszamondási időszakra („Elállási időszak”), feltéve, ha nem kezdte el bármilyen módon használni a Fizetős terméket, amely esetben az Elállási időszak érvényét veszti, és a vásárlás visszavonására vagy visszatérítésére többé nincsen mód.

10.2 Az „Elállási időszak” lejártával csak az előfizetések téríthetők vissza, hacsak nincsenek használatban, vagy nem jártak le.

10.3 A Fizetős termék használatának minősül a Skype-kreditek felhasználása, egy Skype-szám hozzárendelése, vagy egy előfizetés egyenlegének bármely módú felhasználása. Ezért kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Skype-számok az Elállási időszak lejárta előtt is kioszthatók legyenek, és elfogadja, hogy a kiosztást követően azok ellenértéke nem téríthető vissza.

10.4 Az Elállási időszak és a visszatérítések nem vonatkoznak azokra a Fizetős termékekre, amelyeket (i) a Skype egy harmadik félnek minősülő partnerén keresztül vásárolt (ebben az esetben kérjük, forduljon közvetlenül a partnerhez, aki saját hatáskörében dönt arról, hogy ad-e visszatérítést); (ii) nem online úton, közvetlenül a Skype-tól szerzett be (hanem például kuponokkal vagy feltöltőkártyákkal); (iii) készpénzzel fizetett ki egy harmadik fél fizetési módjának használatával (például készpénzfizetési pénztárcával); vagy (iv) egy Skype Manager-rendszergazda vagy egy másik Skype-felhasználó fizetett ki és rendelt hozzá Skype-fiókjához. Továbbá a Skype Developer-tagságra sem vonatkoznak.

10.5 Amennyiben az Elállási időszakon belül meg kívánja szakítani a szolgáltatást, és visszatérítést igényel egy Fizetős termék után, amelyet nem használt még fel a 10.3-as szakaszban leírt módon, és amelyre nem vonatkozik a 10.4-es szakasz, itt töltheti ki a Visszavonási űrlapot. A Visszavonási űrlap kitöltéséhez itt talál részletes útmutatást.

10.6 Ha úgy véli, hogy a Skype hibásan számolt fel díjat Önnek, a díj felszámolásától számított 90 napon belül jeleznie kell ezt a Skype ügyfélszolgálata felé. 90 napnál régebben kiszámlázott díjakat nem térítünk vissza.

10.7 A Skype fenntartja a jogot a visszatérítési kérelmek visszautasítására, ha észszerű meglátása szerint úgy véli, hogy (i) Ön megpróbál visszaélni a visszatérítési szabályzattal, például úgy, hogy ismétlődően visszatérítést kér ugyanarra a Termékre vonatkozóan; (ii) Ön megszegi a jelen Feltételeket; vagy (iii) Ön a Termékeket vagy a Szoftvert tisztességtelenül használja, vagy az Ön Felhasználói fiókját egy harmadik fél tisztességtelenül használja.

10.8 A jelen visszatérítési szabályzat nincs hatással az Ön törvényben meghatározott jogaira.

11. A SKYPE-PAL FENNTARTOTT KAPCSOLAT BEFEJEZÉSE

11.1 Ön bármikor felbonthatja a Skype-pal fenntartott kapcsolatot, bíróság általi jogorvoslat nélkül, oly módon, hogy Felhasználói fiókja megszüntetését kéri, abbahagyja a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek használatát, illetve lemondja az ismétlődő fizetéseket.

11.2 A Skype bármikor felbonthatja az Önnel fenntartott kapcsolatot, valamint megszüntetheti vagy felfüggesztheti a Szoftver, a Felhasználói fiók(ok), a Termékek vagy a Skype-webhelyek Ön általi használatát, bírósági jogorvoslat nélkül:

(a) ha Ön megszegi a jelen Feltételeket;

(b) ha a Skype ésszerű meglátás alapján azt gyanítja, hogy Ön a Szoftvert, a Termékeket és/vagy a Skype-webhelyeket törvénysértés vagy harmadik felek jogainak megsértése céljából használja;

(c) ha a Skype ésszerű meglátás alapján azt gyanítja, hogy Ön megpróbál visszaélni a visszatérítési szabályzattal vagy bármely más szabályzatunkkal;

(d) ha a Skype ésszerű meglátás alapján azt gyanítja, hogy Ön a Termékeket, a Szoftvert és/vagy a Skype-webhelyeket tisztességtelen módon vagy célokra használja, vagy hogy az Ön Felhasználói fiókját egy harmadik fél tisztességtelen módon vagy célokra használja;

(e) ha Ön a Skype-krediteket egy nem hivatalos viszonteladótól vásárolta;

(f) egy adott Termék esetében, ha a Skype úgy dönt, hogy nem szolgáltatja tovább az adott Terméket (és erről harminc (30) nappal a beszüntetés előtt értesíti Önt);

(g) haladéktalanul, ha a szabályozók vagy hatóságok által törvényes keretek között meghozott törvények vagy a Skype bármely partnere által bevezetett szabályozások megkövetelik, vagy ha (a Skype ésszerű mérlegelése alapján) a szabályozások változása vagy ellentétes értelmezése úgy kívánja;

(h) harminc (30) napos előzetes értesítéssel, ha a Skype úgy dönt, hogy általánosan beszünteti a Szoftver rendelkezésre bocsátását az Ön illetékességi területén élő felhasználók számára.

11.3 Az ilyen megszüntetést a Skype úgy foganatosítja, hogy megszünteti az Ön hozzáférését Felhasználói fiókjához, a Szoftverhez, a Termékekhez és/vagy a Skype-webhelyekhez (az esettől függően). Fenntartjuk a jogot arra, hogy töröljük az egy (1) évnél hosszabb ideje nem használt Felhasználói fiókokat.

11.4 A megszűnés következményei. Az Ön és a Skype között fennálló kapcsolat megszüntetése esetén: (a) azonnal megszűnik a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek használatára vonatkozó összes joga és licence; (b) Ön azonnal beszünteti a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek bármely és minden használatát; és (c) Ön azonnal eltávolítja a Szoftvert az összes merevlemezről, hálózatról és egyéb adathordozóról, valamint megsemmisíti a Szoftvernek az Ön birtokában vagy az Ön ellenőrzése alatt álló összes példányát.

12. A JÓTÁLLÁSOK KIZÁRÁSA, VALAMINT A FELELŐSSÉG ÉS A KÁRTALANÍTÁS KORLÁTOZÁSA

12.1 A jelen, 12. bekezdésben a „Skype” név a Skype minden leányvállalatára és a leányvállalatként hozzá társult összes jogi személyre, valamint azok minden igazgatójára, tisztségviselőjére, ügynökére, licencadójára és alkalmazottjára vonatkozik.

12.2 Nincs garanciavállalás. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG: A SZOFTVERT, A TERMÉKEKET ÉS A SKYPE-WEBHELYEKET „JELENLEGI” ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTJUK, ÉS ÖN KIZÁRÓLAG SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL HASZNÁLHATJA AZOKAT; A SKYPE NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT VAGY KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOT, TOVÁBBÁ NEM FOGALMAZ MEG SEMMILYEN ÁLLÍTÁST, ÉS KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN ILYEN JELLEGŰ, KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYI JÓTÁLLÁST A SZOFTVERT, A TERMÉKEKET ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEKET ILLETŐEN, IDEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – A MINŐSÉGRE, A TELJESÍTMÉNYRE, A JOGTISZTASÁGRA, A FORGALOMKÉPESSÉGRE VAGY AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST IS. A SKYPE NEM GARANTÁLJA VAGY SZAVATOLJA TOVÁBBÁ A SZOFTVER, A TERMÉKEK ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEK FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT, ELÉRHETŐSÉGÉT, ZAVARMENTESSÉGÉT, PONTOSSÁGÁT, BIZTONSÁGOSSÁGÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT, TELJESSÉGÉT ÉS HIBAMENTESSÉGÉT, ILLETVE CSOMAGVESZTÉS NÉLKÜLI MŰKÖDÉSÉT, VALAMINT NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ INTERNETES KAPCSOLATOT VAGY ADATÁTVITELT, ILLETVE A SZOFTVEREN KERESZTÜL BONYOLÍTOTT HÍVÁSOK MINŐSÉGÉT ILLETŐEN.

12.3 A jelen Feltételekben semmi olyan nem szerepel, amely kizárná vagy korlátozná a Skype felelősségét (a) a Skype szándékos nem teljesítésének vagy nagyfokú hanyagságának a következtében fellépő halál vagy személyi sérülés, (b) veszteség, (c) csalás vagy szándékos megtévesztés, illetve (d) törvényi eszközökkel nem korlátozható vagy kizárható felelősség esetén.

12.4 A felelősség kizárása. ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY A SKYPE NEM TARTOZIK SEMMILYEN – SZERZŐDÉSES VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI – FELELŐSSÉGGEL (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS) VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖVETELÉS, KÁR VAGY VESZTESÉG TEKINTETÉBEN (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A SKYPE ÉRTESÍTÉST KAPOTT-E AZ ILYEN KÁR VAGY VESZTESÉG BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL), AMELY A SKYPE-WEBHELYEK, AZ INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓS SZOFTVER VAGY MÁS, INGYENESEN ELÉRHETŐ SZOFTVER ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS, VAGY ABBÓL EREDEZTETHETŐ. AZ ILYEN JELLEGŰ SZOFTVERREL ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEKKEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK VAGY ELÉGEDETLENSÉG ESETÉN AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGA, ILLETVE JOGORVOSLATA ABBAN ÁLL, HOGY AZONNAL TÖRLI A SZOFTVERT, ÉS MEGSZÜNTETI A SZOFTVER ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATÁT.

12.5 A felelősség korlátozása. A fenti, 12.3-as és 12.4-es bekezdés értelmében a Skype nem tartozik semmilyen – szerződéses vagy szerződésen kívüli – felelősséggel (beleértve a hanyagságot is) vagy egyéb felelősséggel Ön felé (függetlenül attól, hogy a Skype értesítést kapott-e kár vagy veszteség bekövetkezésének lehetőségéről) a következők tekintetében:

(a) bármely közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kár; vagy

(b) bármilyen (közvetlen vagy közvetett) jellegű bevételkiesés, üzletvesztés, valamint tényleges vagy várt nyereség, lehetőség, vevőkör vagy jó hírnév elvesztése; vagy

(c) bármilyen (akár közvetlen, akár közvetett) adatvesztés vagy -sérülés;

(d) bármely olyan igény, kár vagy veszteség (akár közvetlen, akár közvetett), amely az alábbiakból következik, illetve azokhoz kapcsolódik:

(i) ha Ön a Szoftver (beleértve bármely Engedélyezett verziót) segítségével nem tud kapcsolatba lépni a Segélyhívó szolgálatokkal;

(ii) ha Ön a fenti, 5.5-ös bekezdésben foglaltak szerint nem gondoskodik további megoldásokról a Segélyhívó szolgálatok elérése érdekében;

(iii) az 5.6-os bekezdésben meghatározott korlátozások;

(iv) ha Ön nem adja meg pontos fizikai tartózkodási helyét a Segélyhívó szolgálat munkatársának; vagy

(v) az Ön hívását fogadó, harmadik félnek minősülő Segélyhívó szolgálat munkatársainak magatartása és a telefonközpontok működése.

(e) bármely olyan igény, kár vagy veszteség (akár közvetlen, akár közvetett), amely az alábbiakból következik, illetve azokhoz kapcsolódik:

(i) bármely, harmadik fél által azok szolgáltatási feltételei szerint biztosított termék vagy szolgáltatás;

(ii) bármely Egyéb technológia; vagy

(iii) bármely harmadik félnek minősülő webhely.

12.6 A fenti, 12.3-as, 12.4-es és 12.5-ös bekezdés értelmében a Skype-nak a jelen Feltételekkel kapcsolatos teljes (szerződéses, szerződésen kívüli vagy egyéb) felelőssége (beleértve a hanyagságot is) SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ADOTT JOGIGÉNY ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ESEMÉNY IDŐPONTJÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ 12 HÓNAPOS IDŐSZAK SORÁN A TERMÉKEKÉRT ÖN ÁLTAL FIZETETT ÖSSZEGET, ILLETVE LEGFELJEBB ÖTEZER EURÓT.

12.7 Ha egy harmadik fél olyan igényt támaszt a Skype-pal szemben, amely (i) a jelen Feltételek Ön általi megszegése; (ii) bármely vonatkozó törvény vagy szabályozás Ön általi megszegése; (iii) bármely harmadik fél jogainak Ön általi megsértése (beleértve a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat); (iv) az Ön Felhasználói anyagai; vagy (v) az Ön bármely Felhasználói anyaggal kapcsolatos panasza miatt vagy azzal összefüggésben merül fel, Ön kártalanítja és mentesíti a Skype-ot minden olyan kártérítés, kötelezettség, veszteség, kiadás és költség alól, ideértve az említett feleknél felmerülő indokolt mértékű ügyvédi díjakat is, amelyek ezzel az igénnyel kapcsolatban jelentkeznek.

13. HARMADIK FÉL WEBHELYEI, TERMÉKEI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

13.1 A Szoftveren és/vagy a Skype-webhelyen keresztül harmadik felek termékeket vagy szolgáltatásokat, például játékokat, alkalmazásokat, képeket, csengőhangokat és avatarokat kínálhatnak. Habár a Skype semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen termékekért vagy szolgáltatásokért, ha azok kifizetésével, letöltésével, használatával vagy telepítésével kapcsolatban problémát tapasztal, a Skype minden kereskedelmileg ésszerű lépést megtesz a segítségnyújtás vagy a problémák megoldása érdekében. A harmadik felek termékeire vagy szolgáltatásaira az adott harmadik félnek minősülő szolgáltató saját feltételei és adatvédelmi irányelvei lehetnek érvényesek, amelyeket Önnek a letöltés vagy telepítés során esetleg el kell fogadnia. Bármilyen vásárlás, illetve harmadik fél termékének vagy szolgáltatásának használata előtt tanácsos elolvasnia ezeket a feltételeket, a Skype pedig nem vállal felelősséget arra az esetre, ha Ön ezt elmulasztja.

13.2 Ön elismeri és elfogadja, hogy a Skype-webhelyeken a harmadik felek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban megjelenített, harmadik félhez tartozó termékinformációkat és árakat a megfelelő, harmadik félnek minősülő kereskedő („Kereskedő”) bocsátja a Skype rendelkezésére. A Kereskedő bármikor megváltoztathatja árait, vagy beszüntetheti termékei elérhetőségét. A Skype nem vesz részt az Ön és bármely olyan Kereskedő között zajló semmilyen tranzakcióban, akinek a termékei és/vagy szolgáltatásai szerepelnek a Skype-webhelyeken. A Skype nem szabályozza és nem garantálja az alábbiakat, és nem tartozik felelősséggel azokért: (i) a Kereskedő által kínált termékek és szolgáltatások ára, minősége, teljesítménye, elérhetősége vagy vásárlási feltételei; (ii) a Kereskedők webhelyein vásárolt termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési tranzakciók, szállítások, visszatérítések vagy értékesítés utáni tevékenységek; (iii) a Kereskedők webhelyeinek elérhetősége; (iv) a Kereskedők webhelyein található vagy azokról elérhető hirdetési vagy egyéb anyagok teljessége, hitelessége vagy pontossága, beleértve az ilyen termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a Skype-webhelyeken megjelenített tartalmakat; (v) a Skype-webhelyeken megtalálható, a Kereskedők webhelyeire mutató hivatkozások. Minden olyan kérdést, panaszt vagy igényt, amely egy Kereskedő által biztosított termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódik, közvetlenül a megfelelő Kereskedőhöz kell intézni.

13.3 A Szoftver és a Skype-webhelyek hivatkozásokat tartalmazhatnak más, harmadik félnek minősülő webhelyekre. A Skype nem felelős az ilyen harmadik félnek minősülő webhelyekért, illetve azok elérhetőségéért, és nem adta hozzájárulását a rajtuk megtalálható semmilyen tartalomhoz vagy anyaghoz. Az ilyen harmadik félnek minősülő webhelyek Ön általi használatára a megfelelő webhelyen közzétett feltételek érvényesek.

14. KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

14.1A Skype etikettje iránymutatásokat ad arra nézve, hogy miként lehet megfelelő módon és tisztelettel kezelni a Skype-közösség többi tagját. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az iránymutatásokat, mert azok is a Feltételek részét képezik.

14.2 Ha az Internetes kommunikációs szoftvert bármilyen műsorszórással kapcsolatban szeretné használni, meg kell felelnie a műsorszórásra vonatkozó, a http://www.skype.com/legal/broadcast címen elérhető szolgáltatási feltételeknek.

14.3 Szoftverfejlesztői készletek és API-k. A Skype-webhely Skype Developer oldalán keresztül biztosított szoftverfejlesztői készletekre (a „SkypeKitet” is beleértve) és a Skype által megjelenített vagy elérhetővé tett alkalmazásprogramozási felületek („API-k”) használatára azok saját licencfeltételei vonatkoznak, és ilyen esetben ezek szabályozzák az adott szoftver Ön általi használatát. Ön elfogadja, hogy az ilyen szoftverfejlesztői készlet vagy API (az esettől függően) használatának előfeltétele, hogy elolvasta és magára nézve kötelezőnek fogadta el a http://developer.skype.com/ címen elérhető vonatkozó licencelési feltételeket.

15. BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÉS ADATVÉDELEM

A Skype elkötelezetten gondoskodik az Ön személyes adatainak védelméről és biztonságáról. Az Ön személyes információit, adatforgalmi adatait és kommunikációs tartalmait Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően kezeljük: http://www.skype.com/go/privacy.

16. CSAK KORMÁNYZATI FELHASZNÁLÓKNAK

A Szoftver, illetve Dokumentáció olyan „kereskedelmi számítógépes szoftver”, illetve „kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentáció”, amelyre az Amerikai Egyesült Államok szövetségi beszerzési jogszabályainak 12.212-es bekezdése hivatkozik. A Szoftvernek, illetve a Dokumentációnak az Amerikai Egyesült Államok kormánya által vagy nevében történő bármely használatát, másolását vagy kiszolgáltatását a jelen Szerződésben foglalt korlátozások szabályozzák.

17. KAPCSOLATFELVÉTEL A SKYPE-PAL

17.1 Ha a Skype-szoftverekkel vagy a „Skype” márkajelzésű Termékekkel kapcsolatban szeretné felkeresni a Skype-ot, küldjön egy támogatási kérést a support.skype.com webhelyről.

17.2 Ha a Skype-ot a 17.1-es bekezdésben meghatározottól eltérő módon keresi fel, kérését figyelmen kívül hagyhatják.

18. VEGYES RENDELKEZÉSEK

18.1 Ön hozzájárulását adja a szerződéskötések, megrendelések és egyéb nyilvántartások létrehozására szolgáló elektronikus kommunikáció alkalmazásához, valamint a Skype-pal végzett tranzakciókra vonatkozó közlemények, irányelvek és azok módosításai, továbbá a nyilvántartások elektronikus továbbításához.

18.2 Az Ön kényelme érdekében a Skype rendelkezésre bocsáthatja a jelen Feltételek angol nyelvű változatának fordítását. Ha ellentmondás áll fenn a jelen Feltételek nem angol nyelvű és angol nyelvű változata között, akkor az Ön és a Skype közötti kapcsolat szabályozásában az angol nyelvű változat a mérvadó.

18.3 A jelen Feltételek (és ahol alkalmazható, a Microsoft szoftverlicenc-szerződés) az Ön és a Skype között, a Szoftver, a Termékek és/vagy a Skype-webhelyek Ön által történő használatára vonatkozóan létrejött teljes megállapodást jelentik, és a Szoftverre, a Termékekre és/vagy a Skype-webhelyekre vonatkozóan Ön és a Skype között létrejött minden korábbi megállapodást helyettesítenek.

18.4 Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését (vagy annak bármely részét) bármely illetékes bíróság vagy hatósági szerv törvénytelennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek találja, akkor az adott rendelkezést (vagy annak adott részét) el kell távolítani a Feltételekből oly módon, hogy az ne érintse a jelen Feltételek fennmaradó részének törvényességét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét. A 20.3(i) bekezdés írja le azt az esetet, ha a 20.3-as bekezdés egyes részei (választottbírósághoz fordulás és csoportos perindításról való lemondás) jogellenesnek, érvénytelennek vagy betarthatatlannak minősülnek. Ellentmondás esetén a 20.3(i) bekezdés az irányadó a jelen bekezdéssel szemben. Amennyiben ütközés lenne jelen Feltételek és a Microsoft szoftverlicenc-szerződés között, akkor a Microsoft szoftverlicenc-szerződés feltételei lesznek érvényesek, ha a Szoftver egy olyan verzióját használja, amely a Windows 8.1 vagy újabb rendszer részét képezi.

18.5 A Feltételek vagy a törvény által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmaradása vagy késedelme a Skype részéről nem jelenti az adott jogtól vagy jogorvoslattól való elállást. Amennyiben a Skype nem veszi figyelembe a jelen Feltételek bármelyikének megszegését, úgy ez nem minősül elállásnak az adott Feltételek azt követő újabb megszegése tekintetében.

18.6 Ön nem ruházhatja át a jelen Feltételeket, ahogy a bennük lévő jogokat és kötelezettségeket sem. A Skype-nak jogában áll előzetes értesítés nélkül átruházni bármely harmadik félnek a jelen Feltételeket, illetve a bennük lévő jogokat vagy kötelezettségeket.

18.7 A jelen, 18. bekezdésben, valamint a 4.2-es, 12-es és a 20.3-as bekezdésben foglaltak, továbbá a Feltételek megszűnése esetére kifejezetten fennmaradásra vagy alkalmazásra szánt bármely más rendelkezés a jelen Feltételek megszűnése után is fennmarad.

18.8 Ön elismeri és elfogadja, hogy ha a Skype vis maior esemény bekövetkezte miatt nem képes a Szoftvert, a Termékeket és/vagy a Skype-webhelyeket biztosítani, akkor ezzel a Skype nem sérti meg a jelen Feltételek alapján Önnel szemben fennálló egyetlen kötelezettségét sem. A vis maior esemény a Skype hatáskörén kívül álló eseményeket jelenti.

18.9 A jelen Feltételek – a 20.3-as bekezdés kivételével – és azok értelmezése vonatkozásában a luxemburgi törvények tekintendők irányadónak, és velük kapcsolatban a luxemburgi kerületi bíróságok illetékesek eljárni. A 20.3-as bekezdés vonatkozásában az Amerikai Egyesült Államok szövetségi választottbíráskodási szabályai irányadók.

18.10 KÖZLEMÉNY AZ AVC/H.264 KODEKKEL KAPCSOLATBAN: Ha a Szoftvert videóhívásokhoz használják (i) egy személyi számítógép és egy nem személyi számítógépnek minősülő eszköz vagy (ii) nem személyi számítógépnek minősülő eszközök között, akkor az AVC/H.264 kodek alkalmazható a videofunkció működésének elősegítéséhez, amely esetben az alábbi megjegyzés érvényes: A TERMÉKBEN TALÁLHATÓ AVC VIDEOFUNKCIÓT AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓLICENCE ALAPJÁN SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLRA HASZNÁLHATJA A FELHASZNÁLÓ (i) VIDEÓKNAK AZ AVC SZABVÁNY SZERINTI KÓDOLÁSÁHOZ („AVC-VIDEÓ”) ÉS/VAGY (ii) A VALAMELY FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLLAL KÓDOLT ÉS/VAGY AZ AVC-VIDEÓK SZOLGÁLTATÁSÁRA ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ VALAMELY VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL BESZERZETT VIDEÓK DEKÓDOLÁSÁHOZ. SEM TÉNYLEGESEN, SEM HALLGATÓLAGOSAN NINCS ENGEDÉLYEZVE SEMMILYEN MÁS CÉLÚ FELHASZNÁLÁS. TOVÁBBI INFORMÁCIÓT AZ MPEG LA, L.L.C. WEBHELYÉN TALÁL, A www.mpegla.com CÍMEN.

19. TERMÉKSPECIFIKUS FELTÉTELEK

19.1 Skype-számok és Skype To Go-számok

(a) Elérhetőség és használat. Ha Skype-számot vagy Skype To Go-számot biztosítunk Önnek, Ön elfogadja, hogy:

(i) a szám tulajdonjoga nem száll Önre, és nem szerez jogot a szám örökös használatára;

(ii) az Önnek biztosított számra számkiosztási szabályok és szabályozási gyakorlatok vonatkoznak;

(iii) minden olyan számkiosztási követelményt folyamatosan betart, amelyet a tudomására hozunk, továbbá minden olyan ésszerű útmutatásnak megfelel, amelyet a Skype vagy a Skype partnerei bocsátanak rendelkezésére a számok és a Termékek használatával kapcsolatban;

(iv) nem adja át és nem kísérli meg átadni számát semmilyen harmadik félnek. Ön a felelős a lakóhellyel és/vagy tartózkodási hellyel kapcsolatos minden követelménynek való megfelelőségért; és

(v) kérés esetén pontos, teljes és naprakész adatokat ad meg számunkra, és tájékoztat minket arról, ha ezek az adatok megváltoznak. A Skype fenntartja a jogot a Skype-számokra és/vagy a Skype To Go-számokra vonatkozó feltételek módosítására, korlátozás nélkül ideértve a lakóhellyel kapcsolatos követelmények megállapítását vagy módosítását és/vagy további felhasználói adatok megadásának szükségessé tételét az ilyen számok folyamatos eléréséhez. Egyes országokban a Skype helyett egy Skype-partner is rendelkezésre bocsáthat számokat, és így előfordulhat, hogy Önnek külön szerződést kell kötnie egy ilyen partnerrel.

(b) Egyéb változások a számokkal kapcsolatban. Ha a Skype-nak vissza kell vonnia vagy meg kell változtatnia az Önhöz rendelt számot, akkor a Skype kereskedelmileg ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Önt erről e-mailben értesítse, feltüntetve abban a változtatás hatálybalépésének napját és, ha lehetséges, az Ön új számát. Ha nem szeretné elfogadni ezt az új számot, jogában áll megszüntetnie a számát.

19.2 Felhasználói fiók a Skype Managerben

(a) Egyszerre csak egy Skype Manager tagja lehet.

(b) Bármely Skype-számot, amelyet egy Skype Manager-rendszergazda osztott ki Önnek, a Skype Manager-rendszergazdának vissza kell vennie, ha Ön bármilyen okból kifolyólag elhagyja a Skype Manager-fiókot. A szám használatának és az ilyen jog megszüntetésének a joga nem az Ön, hanem a Skype Manager-rendszergazda kizárólagos hatásköre.

(c) Személyes és forgalmi adatok – Tagok. Skype Manager-fióktagként Ön tudomásul veszi és vállalja, hogy a Skype Manager rendszergazdája – az Ön beleegyezése esetén – részletes információkat láthat az Ön Felhasználói fiókjának aktivitásáról, beleértve a hívások és SMS-ek időpontját, dátumát, időtartamát és telefonszámát, valamint az Ön vásárlásainak és letöltéseinek részleteit. Ön a Felhasználói fiók beállításainak megváltoztatásával bármikor visszavonhatja beleegyezését. Ha Ön személyes adatokat ad meg (beleértve az Ön nevét és munkakörét) a Skype Manager címjegyzékében való szerepeltetéshez, akkor tudomásul veszi, hogy ezen adatokat az adott Skype Manager többi tagja is láthatja.

19.3 Előfizetések

(a) A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat. A Skype arra törekszik, hogy ügyfeleinek minél jobb díjcsomagokat (vagyis előfizetéseket) nyújtson, a lehető legalacsonyabb áron. A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat célja a felhasználók egy kis hányada által elkövetett, előfizetésekkel kapcsolatos csalások és visszaélések megakadályozása.

A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat értelmében a Skype korlátlan előfizetései vezetékes telefonszámokra (és bizonyos országok mobiltelefonszámaira) korlátlan számú hívás indítását teszik lehetővé az előfizetésnek megfelelő országokban (kivéve a különleges, emelt díjas, szolgáltatási és nem földrajzi telefonszámokat). Az előfizetésben foglalt országok listája az eredeti vásárláskor lett rögzítve, és ezek köre a megújítás során is változatlan marad. A rendszer minden hívást megszakít a 2 órás időtartam elérésekor. Ezután újratárcsázás szükséges.

A Skype előfizetései csak magánjellegű (személyes vagy üzleti kommunikációs) célokra használhatók, a Használati feltételeknek és a jelen szabályzatnak megfelelően („Szabályszerű használat”). Az alábbi lista a Szabályszerű használatnak ellentmondó tevékenységeket ismerteti, a teljesség igénye nélkül:

(i) az előfizetések használata telemarketinges vagy telefonközpontos tevékenység céljára;

(ii) az előfizetéssel vásárolt percek továbbértékesítése;

(iii) az előfizetések megosztása a felhasználók között telefonközpont, alközpont, számítógép vagy egyéb eszközök útján;

(iv) hívások indítása (egy alkalommal, ismétlődően vagy automatikusan) a pusztán a hívásokon alapuló bevételszerzés céljából, kivéve a saját üzleti kommunikáció céljából indított (és a Használati feltételek 4.1-es bekezdésének hatálya alá eső) hívásokat; és

(v) szokatlan hívásminták, amelyek nem felelnek meg az előfizetés rendes, egyéni használatának, például rendszeres, rövid időtartamú hívások indítása vagy rövid idő alatt több telefonszám hívása.

A Szabályszerű használatot további tevékenységek is sérthetik, és a Skype fenntartja a jogot, hogy annak vizsgálatakor figyelembe vegyen minden törvénytelen, tiltott, rendellenes vagy szokatlan felhasználási módot. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy felbontsa az ügyféllel fenntartott kapcsolatot, vagy azonnali hatállyal felfüggessze az előfizetést, ha megállapítást nyer, hogy az ügyfél a Szabályszerű használattal és a Használati feltételekkel ellentétes módon használja az előfizetését. Indokolt esetben a Skype értesítést küld a nem megfelelő használatról, mielőtt felfüggesztené vagy megszüntetné az előfizetést, és indokolt esetben felkínálhat egy másik előfizetést.

(b) A Skype fenntartja a jogot arra, hogy bármikor visszavonja vagy módosítsa az előfizetéseket. Ha a Skype megváltoztatja az Ön előfizetésében szereplő Termékeket, akkor a Skype erről e-mail útján értesítést küld, jelezve abban a változtatásokat és azok hatálybalépésének napját. Ha Ön nem fogadja el a változtatásokat, akkor jogosult felmondani az előfizetését úgy, hogy a felmondás a változtatások hatálybalépésének napjától érvényes.

(c) Az „Egész világra szóló extra csomag” előfizetés minimális hűségideje a vásárlás dátumától számított 2 év. Ezt a 2 éves időtartam lejárta előtt nem lehet megszüntetni, kivéve ha a Skype megszegi a jelen Feltételeket. Az előfizetésről havonta küldünk számlát, amely kiegyenlítése ismétlődő fizetéssel történik.

19.4 SMS

Az SMS-ek legfeljebb 160 karakterből állhatnak. Ha ennél hosszabb üzenetet ír be, azt a rendszer több SMS-re bontja, Önnek pedig minden egyes elküldött üzenet után fizetnie kell. Ha Ön több személynek küldi el az SMS-t, minden egyes címzettnek küldött SMS után fizetnie kell. Ha a Skype (bármilyen ok miatt) nem tudja elküldeni az Ön SMS-ét, akkor a Skype legfeljebb 24 órán át folyamatosan próbálja elküldeni az üzenetet, és ha ezen időtartam alatt nem sikerül az üzenetküldés, akkor az SMS díját automatikusan visszatéríti az Ön Skype-kreditegyenlegére.

19.5 Csoportos videóhívás

(a) A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat a www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage címen olvasható el, és jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzatát. A módosítások a Skype-webhelyen történő közzétételükkor lépnek érvénybe. Ha Ön a Skype-webhelyen való közzététel után tovább használja a Csoportos videóhívás funkciót, akkor ez úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta és magára érvényesnek tekinti a méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat módosított változatában rögzített feltételeket.

(b) Résztvevők száma. A csoportos videóhívásokban legalább 3 és legfeljebb 10 felhasználó vehet részt, a rendszerkövetelményektől függően. További részleteket a www.skype.com/go/gvc címen talál.

(c) Hangformátumra konvertálás. Ha a csoportos videóhívások használata során túllépi a méltányos felhasználásra vonatkozó korlátozást, akkor a hívás videóformátumról hangformátumra vált.

(d) Szoftververziók. Ha a csoportos videóhívás egy résztvevője az Internetes kommunikációs szoftvernek egy olyan verzióját használja, amely nem támogatja a csoportos videóhívást, a hívás csak hangformátumú lesz az adott résztvevő számára. A csoportos videóhívás rendszerkövetelményeiről bővebben a www.skype.com/go/gvc címen olvashat.

19.6 Skype-videóüzenet küldése („Videóüzenet-küldés”)

Az alábbi, méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat vonatkozik rá. A küldött videóüzenetek számát illetően nincsenek érvényben korlátozások. Ha nem rendelkezik Skype Premium előfizetéssel, a videóüzenetek a küldéstől számított legalább 6 hónapig lesznek tárolva, majd azt követően lejárnak.

A méltányos felhasználásra vonatkozó szabályzat: A szabályzat célja a Videóüzenet-küldéssel kapcsolatos csalások és visszaélések megakadályozása. A Videóüzenet-küldés csak személyes, egyéni és nem kereskedelmi felhasználás céljából, illetve kizárólag az ezen Feltételeknek való mindenkori megfelelés mellett történhet („Szabályszerű használat”). A Skype fenntartja a jogot, hogy egy felhasználó adott tevékenységének a Szabályszerű használat szempontjából történő vizsgálatakor figyelembe vegyen minden törvénytelen, tiltott, rendellenes vagy szokatlan felhasználási módot. A Skype fenntartja a jogot arra, hogy felbontsa az ügyféllel fenntartott viszonyt, vagy azonnali hatállyal felfüggessze az adott fiókot, amennyiben megállapítást nyer, hogy az ügyfél a méltányos felhasználásra vonatkozó szabályokkal és a Feltételekkel ellentétes módon használja a Videóüzenet-küldés funkciót.

19.7 R-beszélgetés. R-beszélgetés a következő célországokban érthető el a Skype egy partnerén keresztül. A hívó felet nem terhelik költségek, és nincs szüksége Skype-kreditegyenlegre vagy előfizetésre. Azonban – az automata utasításait követve – szükséges a hívó fél nevének a kimondása a hívott fél tájékoztatása érdekében, valamint a hívott félnek át kell vállalnia az R-beszélgetés költségeit, ha ezt a lehetőséget támogatja a helyi szolgáltató. Az R-beszélgetés maximális hossza 60 perc, ami után a hívott fél újrahívására lesz szükség.

20. FIZETÉS MOBILLAL

20.1 Ez a szakasz egy harmadik félnek minősülő, a Skype-kreditek és bizonyos Fizetős termékek mobiltelefon-számlán keresztül történő kiegyenlítését („Fizetés mobillal”) lehetővé tevő fizetési rendszer kiválasztása esetén lép érvénybe (ha elérhető ilyen).

20.2 A Fizetés mobillal lehetőség kiválasztásával és használatával:

(a) felhatalmazza mobiltelefon-szolgáltatóját, hogy a megfelelő díjakat közvetlenül a mobiltelefon-számlájára terhelje; és

(b) kijelenti, hogy Ön a felelős személy vagy jogi személy az ahhoz a mobiltelefonszámhoz társított mobiltelefon-számla esetében, amit a Fizetés mobillal lehetőség használatakor megadott, illetve rendelkezik a megfelelő személy vagy jogi személy felhatalmazásával ezen díjak felszámítására.

21. A SKYPE MANAGER ÉS AZ ÖSSZEKAPCSOLT FIÓKOK

21.1 Az Összekapcsolt fiókokra vonatkozó felelősség. Az „Összekapcsolt fiók” egy olyan személyes Microsoft-fiók, amelyet egy Felhasználó hoz létre, és Ön, a Skype Manager egyéni rendszergazdájaként, nem pedig üzleti szervezetként eljárva összekapcsol. A Skype Managerhez további rendszergazdákat is kijelölhet, amennyiben elfogadják a jelen feltételeket. Ön felelősséget vállal a Skype-termékek és a Skype-szoftverek az Ön Összekapcsolt fiókjaival kapcsolatos összes használatáért, korlátozás nélkül beleértve a további rendszergazdák vagy Összekapcsoltfiók-felhasználók összes tevékenységét vagy mulasztását. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a további rendszergazdák és az Összekapcsoltfiók-felhasználók betartsák a jelen Feltételeket.

21.2 Az Összekapcsolt fiókok leválasztása. Az Összekapcsolt fiókok leválasztása előtt visszaigényelheti az Összekapcsolt fiókhoz rendelt Skype-számokat, majd újból kioszthatja őket más Összekapcsolt fiókoknak. Ha leválaszt egy Összekapcsolt fiókot, akkor az ahhoz rendelt Előfizetések, a nem visszaigényelt Skype-kreditek, valamint az Összekapcsolt fiókhoz kiosztott Skype-számok elvesznek. A törölt Összekapcsolt fiókhoz kapcsolódó hívás- és SMS-előzmények a továbbiakban nem lesznek elérhetők.

21.3 Csak személyes használat engedélyezett. Az Összekapcsolt fiókokat csak személyes használatra lehet igénybe venni, és nem oszthatók meg másokkal.

21.4 Az Összekapcsoltfiók-felhasználók adatai. Ön köteles tájékoztatni az Összekapcsoltfiók-felhasználókat arról, hogy Ön és a Skype Manager bármely más rendszergazdája hozzáférhet a személyes és adatforgalmi adataikhoz. Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen személyes adatokat Ön csak az összes hatályos adatvédelmi törvénynek megfelelően dolgozhatja fel (és gondoskodnia kell arról, hogy a rendszergazdái is betartsák ezeket az előírásokat).

21.5 Skype-számok. A 19.1-es szakasznak megfelelően az Összekapcsolt fiókokhoz Skype-számokat vásárolhat és oszthat ki. Az Összekapcsoltfiók-felhasználók lakhelyével és/vagy tartózkodási helyével kapcsolatos valamennyi követelmény betartásáért Ön felelős. Az Összekapcsolt fiókhoz kiosztott Skype-számok használhatók az Összekapcsolt fiók hívásazonosítójaként. Az Összekapcsolt fiók hívásazonosítójaként nem oszthat ki vezetékes vagy mobilszámot.

21.6 Skype-kredit. A Skype Managerben vásárolt, Skype-fiókhoz nem kiosztott Skype-kredit nem jár le, kivéve, ha Japánban él. További információ a 10. szakaszban és a Visszatérítési szabályzatban található. Az Ön által egy Felügyelt fiókhoz rendelt Skype-kreditet visszavonhatja, és bármikor újból kioszthatja a Skype Manager-kreditegyenlegéhez. A nem Felügyelt Skype-fiókokhoz kiosztott Skype-kredit nem vonható vissza. Ha Ön Japánban él, tekintse meg a 9.2-es szakaszt.

21.7 Skype-termékek. A Felügyeltfiók-felhasználók nem vásárolhatnak Skype-termékeket a Felügyelt fiókkal való használatra, és a csak az Ön által a Felügyelt fiókhoz kiosztott Skype-termékeket vehetik igénybe.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Megengedett használat és korlátozások.

(a) A Skype Connect csak Skype Managerben beállított Felügyelt fiókon keresztül érhető el. A Skype Connect használata előtt be kell állítania egy SIP-profilt, és vásárolnia kell egy Skype Connect Csatorna-előfizetést. Beállíthat és csatolhat egy vagy több Felügyelt fiókot egy SIP-profilhoz, amelyet azért hoz létre, hogy hanghívásokat tudjon fogadni a telefonközponton vagy bármely más hitelesített Skype Connect-berendezésen.

(b) A SIP-profilt bármikor törölheti. Ha hogy töröl egy SIP-profilt, elveszti az ehhez a SIP-profilhoz tartozó összes konfigurációs adatot és híváselőzményt, és nem tud hívásokat kezdeményezni vagy fogadni ezzel a SIP-profillal. A SIP-profilhoz kiosztott Skype-számok vagy Skype-kreditek a SIP-profil törlése előtt visszavehetők a Skype Managerre, és újra kioszthatók. A SIP-profil törlése után a Csatorna-előfizetések nem vehetők vissza a Skype Managerre, és nem érhetők el.

A 19.1-es szakasznak megfelelően a SIP-profilokhoz Skype-számokat vásárolhat és oszthat ki. A SIP-profilokhoz legfeljebb 99 Skype-szám osztható ki. A SIP-profilhoz kiosztott Skype-számok használhatók a SIP-profil hívásazonosítójaként. Az Összekapcsolt fiókokhoz nem oszthat ki vezetékes vagy mobilszámot a SIP-profil hívásazonosítójaként.

(d) Előfordulhat, hogy a Skype Connectet használó Összekapcsolt fiókokat csak telefonközponttal tudja használni, és a számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb eszközén mindaddig nem használhatók, amíg a fiókot a Skype Connecttel használja.

(e) A Skype Connectet nem önálló szolgáltatásként, hanem a hagyományos telefonszolgáltatásokhoz kapcsolódó másodlagos kommunikációs csatornaként kell használni. A Skype Connect használatakor úgy kell konfigurálnia a telefonközpontot vagy más hitelesített Skype Connect-berendezést, hogy a segélyhívások bonyolítása egy normál vezetékes, illetve egyéb, a segélyhívásokat támogató telefonszolgáltatáson keresztül történjen.

22.2 Csatorna-előfizetések.

(a) A SIP-profil létrehozásához és a Skype Connect használatához vásárolnia kell egy havi Csatorna-előfizetést. A Csatorna-előfizetés vásárlásához megfelelő mennyiségű Skype-kredittel kell rendelkeznie a Skype Managerben.

(b) A Csatorna-előfizetés befizetése havonta történik a Skype Manager Skype-kreditjeivel. Ez ismétlődő fizetést jelent, amelyet havonta kell teljesítenie Skype-kreditekkel a Skype felé mindaddig, amíg Ön vagy a Skype meg nem szünteti a Csatorna-előfizetést. Ha nem rendelkezik elegendő Skype-kredittel, akkor nem tud Csatorna-előfizetést vásárolni és nem használhatja a Skype Connectet az adott SIP-profillal, amíg nem helyez el megfelelő összegű Skype-kreditet a Skype Manageren. Minden létrehozott SIP-profilhoz külön Csatorna-előfizetést kell vásárolnia.

(c) A Csatorna-előfizetésért fizetendő havi díj a SIP-profilhoz használni kívánt párhuzamos híváscsatornák számától függ. A SIP-profil 1–300 párhuzamos híváscsatornát támogat. Egy SIP-profilhoz több párhuzamosan működő híváscsatorna tartozhat, amelyek mindegyike egy bejövő és egy kimenő hívást tesz lehetővé bármikor.

(d) A Csatorna-előfizetésért fizetendő havi díjon felül minden, a Skype Connecttel kezdeményezett kimenő hívás Skype-díjszabását meg kell fizetni. Ezen díjak a SIP-profil Skype-kreditjeivel fizetendők. A telefonhívások kezdeményezéséhez és kifizetéséhez elegendő Skype-kredittel kell rendelkeznie. A Skype Connect-hívások minimálisan kiszámlázható időtartama 30 másodperc. Az első 30 másodperc elteltével a Skype Connect-hívások számlázása 6 másodperces egységekben történik. A 6 másodpercnél kisebb töredékeket felfelé kerekítjük. A Skype Connect-hívások nem járnak kapcsolási díjjal.

(e) A bejövő hívások Skype Connecttel való fogadásáért a Csatorna-előfizetés havi díján kívül nem kell egyéb díjat fizetni.

(f) A Csatorna-előfizetés díjai a Skype Managerben tekinthetők meg.

(g) A Skype Connect csak akkor használható, ha vásárolt Csatorna-előfizetést. Ha nem vásárol Csatorna-előfizetést, a meglévő SIP-profiljai le lesznek tiltva, és nem fog tudni hívásokat kezdeményezni és fogadni a Skype Connecttel.

(h) A Csatorna-előfizetésben foglalt csatornák számát bármikor módosíthatja, ha lemondja az aktuális számot, és létrehoz egy új ismétlődő fizetést a párhuzamosan működő híváscsatornák új számához. A Skype visszatéríti az aktuális Csatorna-előfizetés legutóbb befizetett havi díjának nem lejárt összegét. Az új ismétlődő havi fizetés első napja a párhuzamosan működő híváscsatornák számának módosítási dátuma.

ÖN KIFEJEZETTEN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN FELTÉTELEKET, ÉS MEGÉRTETTE AZ ABBAN FOGLALT JOGOKAT, KÖTELEZETTSÉGEKET ÉS FELTÉTELEKET. AZ ELFOGADÁS GOMBRA VALÓ KATTINTÁSSAL ÉS/VAGY A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉVEL, ILLETVE A SZOFTVER, A TERMÉKEK ÉS/VAGY A SKYPE-WEBHELYEK HASZNÁLATÁVAL ÖN KIFEJEZETTEN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A JELEN FELTÉTELEKET, ÉS HOGY A SKYPE RÉSZÉRE BIZTOSÍTJA AZ ITT FELSOROLT JOGOKAT.

© Skype és/vagy Microsoft – Utolsó módosítás: 2018. június