LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SOFTWARE DOWNLOADT OF GEBRUIKMAAKT VAN EEN OF MEER PRODUCTEN OF SKYPE-WEBSITES

Belangrijkste punten

Het is belangrijk dat u dit document in zijn geheel doorleest en begrijpt. Er zijn echter enkele belangrijke punten die we moeten benadrukken:

GEEN TOEGANG TOT ALARMNUMMERS: De Software is geen vervanging van uw gewone vaste of mobiele telefoon. Behalve in de zeer beperkte omstandigheden die staan beschreven in paragraaf 5.6 van deze Voorwaarden (alleen van toepassing op de Software voor internetcommunicatie van Skype), kunt u met de Software geen noodoproepen doen naar alarmnummers.U dient zelf te zorgen voor alternatieve communicatiemogelijkheden om in geval van nood alarmnummers te kunnen bereiken.

CONTROLEER DE GEBRUIKSBEPERKINGEN: In sommige regio's gelden beperkingen voor het gebruik van de Software.Het is uw eigen verantwoordelijkheid om u ervan te verzekeren dat het u wettelijk is toegestaan om op uw locatie gebruik te maken van de Software.

NUMMERS WORDEN GEEN EIGENDOM: Wanneer Skype u een Skype-nummer of Skype To Go-nummer toewijst, wordt dit nummer niet uw eigendom en krijgt u evenmin het recht om dat nummer voor altijd te behouden. Skype kan het aan u toegewezen nummer indien nodig van tijd tot tijd wijzigen of intrekken. U mag uw Skype-nummer of Skype To Go-nummer niet aan iemand anders overdragen of proberen over te dragen. U dient te voldoen aan alle eisen omtrent de toewijzing die werden weergegeven bij de aankoop van een Skype-nummer; niet-naleving hiervan kan leiden tot intrekking van het nummer.Zie ook paragraaf 19.1.

SKYPETEGOED WORDT INACTIEF NA 180 DAGEN: Bij het kopen van Skypetegoed dient u zich te realiseren dat het tegoed na 180 dagen inactiviteit wordt gedeactiveerd. Zie ook paragraaf 9.2 en 21.7.

1. UW OVEREENKOMST MET SKYPE

1.1 De softwaretoepassingen voor internetcommunicatie van Skype (de 'Software voor internetcommunicatie'), andere softwaretoepassingen onder de merknaam 'Skype' (tezamen de 'Skype-software') en bijbehorende documentatie (zowel in gedrukte als elektronische vorm), met inbegrip van alle verbeteringen, wijzigingen, uitbreidingen, oplossingen, updates, upgrades en toekomstige versies daarvan (de 'Updates') en al dan niet kosteloos of tegen een vergoeding beschikbaar gesteld (tezamen de 'Software'), worden aan u in licentie gegeven (en niet aan u verkocht) door Skype SoftwareS.à.r.l. , tenzij u een versie van de Software gebruikt die is inbegrepen bij Windows 8.1 of hoger. Als u een versie van de Software gebruikt die is inbegrepen bij Windows 8.1 of hoger, is de licentie op de Software u verleent onder de licentievoorwaarden voor Microsoft-software die gelden voor de Windows-versie die u gebruikt. Deze Voorwaarden (anders dan de softwarelicentie genoemd in artikel 4.1) blijven van toepassing op uw gebruik van de Software en de Producten.

1.2 De functies en producten die via de Software gratis beschikbaar worden gesteld (met uitzondering van producten of functies die enkel gedurende een proefperiode gratis beschikbaar zijn) (de 'Gratis producten'), worden aan u geleverd door Skype Software S.à r.l.

1.3 Alle aanvullende producten of functies van de Skype-software, of andere producten met de merknaam 'Skype' of waarvoor u betaalt (met inbegrip van producten of functies die enkel gedurende een proefperiode gratis beschikbaar zijn) (de 'Betaalde producten'), worden aan u geleverd door Skype Communications S.à r.l.

1.4 'Skype-websites' betekent www.skype.com (geëxploiteerd door Skype Communications S.à.r.l.) en elke andere door Skype geautoriseerde website die u doorverwijst naar deze Voorwaarden.

1.5 'Skype' staat, afhankelijk van de context, voor Skype Communication S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg;'Producten' staat voor de gezamenlijke Gratis producten en Betaalde producten;
'u' of 'uw' staat voor u, de geregistreerde houder van een Gebruikersaccount (zoals beschreven in paragraaf 6.1) en licentienemer krachtens deze Voorwaarden.

1.6 Uw overeenkomst met Skype bestaat uit de in dit document uiteengezette voorwaarden, het in dit document uiteengezette fair use-beleid en de Aanvullende Voorwaarden waarnaar wordt verwezen in paragraaf 14 (tezamen de 'Voorwaarden'). In geval van tegenstrijdigheden tussen het fair use-beleid of de Aanvullende Voorwaarden en dit document, is dit document doorslaggevend.

2. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

2.1 Om de Software, Producten en/of Skype-websites te kunnen downloaden en/of te kunnen gebruiken, dient u eerst deze Voorwaarden te accepteren. U accepteert deze Voorwaarden (a) wanneer u klikt om de Voorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan; of (b) wanneer u de Software, Producten en/of Skype-websites downloadt en/of gebruikt. We raden u aan een kopie van deze Voorwaarden te bewaren voor uw eigen administratie. U kunt ook via uw accountpagina op www.skype.com een exemplaar downloaden van de Voorwaarden die van toepassing zijn op uw aankopen. Deze Voorwaarden blijven van kracht vanaf de acceptatiedatum tot beëindiging van de Overeenkomst door u of Skype overeenkomstig paragraaf 11.

2.2 U kunt deze Voorwaarden niet accepteren indien: (a) het u wettelijk niet is toegestaan gebruik te maken van de Software, Producten en/of Skype-websites in het land waar u verblijft of woonachtig bent, of (b) u niet de wettelijk vereiste leeftijd hebt voor het aangaan van een bindende overeenkomst met Skype.

2.3 In sommige landen kunnen de Producten aan u worden geleverd door een lokale partner van Skype. In dat geval kan de lokale partner u vragen om akkoord te gaan met zijn eigen servicevoorwaarden (de 'lokale voorwaarden'). In geval van tegenstrijdigheden tussen die lokale voorwaarden en deze Voorwaarden, zijn de lokale voorwaarden doorslaggevend.

3. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

3.1 Skype kan van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Skype publiceert deze wijzigingen op www.skype.com/go/tou. Wijzigingen in het fair use-beleid en/of de Aanvullende Voorwaarden worden bekendgemaakt op de betreffende Skype-website. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie. Neem de Voorwaarden daarom regelmatig opnieuw door. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw uitdrukkelijke acceptatie van de Voorwaarden of uw gebruik van de Software, Producten en/of Skype-websites na de publicatiedatum betekent dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, kunt u uw relatie met Skype beëindigen overeenkomstig paragraaf 11 hieronder.

4. LICENTIE

4.1 Licentie. Indien u deze Voorwaarden naleeft, wordt u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare, gratis licentie verstrekt voor het downloaden en installeren van de Software op een pc, mobiele telefoon of ander apparaat; en voor het persoonlijk gebruik van de Software via uw individuele Skype-gebruikersaccount, als individu en niet als een zakelijke entiteit (het 'Gebruikersaccount'). Voor alle duidelijkheid: (a) IT-beheerders die voor een bedrijf werkzaam zijn, mogen de Skype-software downloaden en installeren op pc's of andere apparaten die door werknemers van dat bedrijf worden gebruikt, en (b) het is u toegestaan gebruik te maken van de Software op een universiteit of andere onderwijsinstelling, of op het werk.Skype behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk onder deze Voorwaarden aan u zijn toegekend.

4.2 BEPERKINGEN. U gaat ermee akkoord dat het u niet is toegestaan:

(a) de Software te sublicentiëren, verkopen, toe te wijzen, verhuren, leasen, exporteren, importeren, distribueren, over te dragen of op andere wijze derden rechten te verlenen op de Software;

(b) de Software of onderdelen van functies daarvan te wijzigen, er afgeleide werken of verbeteringen van te maken, te vertalen, reverse engineeren, decompileren, demonteren, ontsleutelen, emuleren of te hacken, of om de broncode of protocollen ervan te achterhalen of pogingen daartoe te doen, of om het voornoemde te veroorzaken, toe te staan of goed te keuren (behalve voor zover wettelijk toegestaan);

(c) auteursrechtelijke vermeldingen of andere eigendomsvermeldingen in de Software te verwijderen, verhullen of wijzigen;

(d) de Software (of onderdelen ervan) te gebruiken of te laten gebruiken bij of voor het leveren van commerciële producten of diensten aan derden. Het voorgaande betekent niet dat u geen gebruik mag maken van de Software voor uw eigen zakelijke communicatie, onder de voorwaarden van paragraaf 4.1 hierboven;

(e) gebruik te maken van de Software op een andere wijze dan via uw Gebruikersaccount, tenzij dit gebruik downloaden en installeren als doel heeft.

4.3 Andere technologie. Indien u gebruikmaakt van Software die is voorgeladen op, is ingebed in, is gecombineerd, is gedistribueerd of wordt gebruikt met of is gedownload op andere producten, hardware, softwaretoepassingen, programma’s of apparaten (de ‘Andere technologie’Andere technologie'), gaat u ermee akkoord dat: (a) u gevraagd kunt worden om (i) een afzonderlijke licentieovereenkomst aan te gaan met, en/of (ii) een abonnement aan te schaffen bij en/of (iii) een vergoeding te betalen aan de betreffende eigenaar of licentiegever voor het gebruik van dergelijke Andere technologie; dat (b) sommige Producten en/of functionaliteiten mogelijk niet toegankelijk zijn via de Andere technologie; en dat (c) Skype niet kan garanderen dat de Software altijd beschikbaar zal zijn op of in combinatie met dergelijke Andere technologie. Daarnaast kan onze Software functies bevatten waarmee u informatie kunt verzenden naar of uw positie op een kaart kunt aangeven met een kaartdienst. Door deze functies te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden die gelden voor de kaartdiensten die, waar van toepassing, de Gebruiksrechtovereenkomst voor Bing Kaarten op http://www.microsoft.com/maps/assets/docsen voor Google Maps op http://www.google.com/intl/en_ALL/help kunnen bevatten.

4.4 Kennisgevingen van derden. De Software en de Skype-websites kunnen code van derden bevatten waarvoor Skype, en niet de derde, u onder deze voorwaarden een licentie verleent. Eventuele kennisgevingen voor de code van een derde worden alleen ter informatie gegeven.Scripts van derden waarnaar wordt gelinkt of verwezen of die worden opgeroepen vanuit de Software, worden aan u in licentie gegeven door de derde die eigenaar is van dergelijke code, en niet door Skype.

5. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, DE PRODUCTEN EN DE SKYPE-WEBSITES

5.1 Benodigdheden: Om van de Software en de Producten gebruik te maken, hebt u een breedbandinternetverbinding nodig. U dient zelf te zorgen voor alle zaken die nodig zijn voor toegang tot internet of het mogelijk maken van communicatie, zoals headsets, microfoons en webcams.Een verbinding met internet via een bedrijfs- of privénetwerk dat uw locatie maskeert, kan kosten met zich meebrengen die afwijken van de aangegeven kosten voor uw werkelijke locatie.

5.2 Gebruik van uw benodigdheden: De Software voor internetcommunicatie kan gebruikmaken van de rekencapaciteit, het geheugen en de bandbreedte van de computer (of andere relevante apparatuur) die u gebruikt, met als enkel doel het faciliteren van de communicatie en het tot stand brengen van de verbinding tussen gebruikers van Software voor internetcommunicatie. Indien uw gebruik van de Software voor internetcommunicatie afhankelijk is van het gebruik van een processor en de bandbreedte die eigendom zijn van of beheerd worden door derden, erkent u en stemt u ermee in dat u om gebruik te kunnen maken van uw licentie voor het gebruik van de Software voor internetcommunicatie, eerst toestemming voor dat gebruik moet krijgen van de betreffende derden.Door acceptatie van deze Voorwaarden geeft u te kennen deze toestemming te hebben verkregen.

5.3 Updates voor de Software: Skype kan uw versie van de Skype-software automatisch controleren. Skype kan ook van tijd tot tijd automatisch configuratiewijzigingen en updates voor de Software downloaden. Als u van Skype gebruik wilt kunnen blijven maken, kan het nodig zijn om de Software bij te werken. U gaat er krachtens deze Voorwaarden mee akkoord dergelijke updates te accepteren, tenzij de updates vergezeld gaan van andere voorwaarden. Als u niet akkoord gaat, moet u het gebruik van de Software onmiddellijk beëindigen en de Software verwijderen. Skype is niet verplicht tot het beschikbaar stellen van updates en garandeert niet dat Skype de versie van het besturingssysteem of apparaat waarvoor u de Software in licentie hebt, zal blijven ondersteunen, of dat de bijgewerkte Software compatibel zal zijn voor gebruik met eindgebruikers die oudere versies van de Software gebruiken. Als u ervoor hebt gekozen Updates van Microsoft te ontvangen, kunnen Microsoft Corporation of haar geaffilieerde ondernemingen en dochterondernemingen ook automatisch updates voor de Skype-software voor Windows downloaden.Updates kunnen noodzakelijk zijn om de softwarecompatibiliteit te handhaven, beveiligingsupdates of probleemoplossingen te implementeren, of nieuwe mogelijkheden, functies of versies te bieden.

5.4 Opschorting, technische verbeteringen en onderhoud: Skype kan van tijd tot tijd onderhoud of upgrades uitvoeren aan of van de Software, Producten of Skype-websites of aan de onderliggende infrastructuur die u in staat stelt gebruik te maken van de Software, Producten of Skype-websites. Hiervoor kan het nodig zijn dat Skype uw gebruik van de Software, Producten of Skype-websites ten dele of in zijn geheel tijdelijk moet opschorten of beperken, tot het moment waarop deze onderhoudswerkzaamheden en/of upgrades zijn voltooid. Skype zal de tijd en datum van een dergelijke opschorting of beperking vooraf bekendmaken op de Skype-website, voor zover mogelijk en voor zover het geen dringende ingrepen betreft.U hebt geen recht op schadevergoeding voor dergelijke opschortingen of beperkingen van het gebruik van de Software, Producten of Skype-websites.

5.5 Geen toegang tot alarmnummers: De Producten en de Software zijn niet bedoeld voor het bellen van alarmnummers van ziekenhuizen, wetshandhavingsinstanties, medische zorgverleners of andere noodhulpdiensten die een gebruiker verbinden met personeel van een nooddienst of een alarmnummercentrale ('Alarmnummers'). Er bestaan belangrijke verschillen tussen traditionele telefoondiensten en de producten van Skype. U erkent en stemt ermee in dat: (i) Skype niet verplicht is tot het aanbieden van toegang tot Alarmnummers krachtens geldende lokale en/of nationale regels, voorschriften of wetten; (ii) u zelf verantwoordelijk bent om naast de Producten te zorgen voor de aanschaf van traditionele draadloze (mobiele) of vaste telefoonverbindingen waarmee u Alarmnummers kunt bereiken; en dat (iii) de Software en de Producten geen vervanging vormen van uw primaire telefoondienst.Meer informatie over het bellen van 112, het speciale alarmnummer binnen de EU, vindt u op www.skype.com/go/emergency.

5.6 Beperkte toegang tot alarmnummers (alleen voor Software voor internetcommunicatie)

5.6.1 In een zeer beperkt aantal landen, en enkel voor bepaalde Internetcommunicatiesoftwareversies en -platforms, spant Skype zich in om beperkte toegang tot alarmnummers aan te bieden als zelfstandige functie; Skype kan hier echter geen toezeggingen over doen. Bekijk de lijst met landen ('Geschikte landen') en softwareversies en andere platforms ('Geschikte versies') waarmee via Skype in beperkte mate naar alarmnummers kan worden gebeld. Alarmnummers bellen via Skype is niet beschikbaar voor andere landen, versies of platforms. U dient te zorgen voor traditionele draadloze (mobiele) of vaste telefoonverbindingen om Alarmnummers te bellen en alleen als allerlaatste redmiddel gebruik te maken van Skype's beperkte mogelijkheid om alarmnummers te bellen. U dient er bovendien rekening mee te houden dat:

(i) een oproep via Skype, met inbegrip van uw oproep naar een Alarmnummer, kan mislukken door stroomuitval, een defecte accu of een falende internetverbinding. Daarnaast kan het slagen van een verbinding worden beïnvloed door de kwaliteitsbeperkingen die worden genoemd in paragraaf 5.9 hieronder.

(ii) een noodoproep die, waar dat mogelijk is, met de Software voor internetcommunicatie wordt gedaan in een Geschikt land, mogelijk niet dezelfde prioriteit op het netwerk krijgt als een oproep die plaatsvindt via traditionele, draadloze (mobiele) of vaste telefoonverbindingen.

(iii) nadat uw noodoproep verbonden is, u de medewerker van de noodhulpdienst die u te spreken krijgt, moet vertellen waar u zich bevindt, zodat de juiste nooddienst kan worden ingezet en deze u ook weet te vinden. Als u deze informatie na een verzoek hiertoe niet verstrekt, accepteert u dat uw noodoproep mogelijk niet kan worden opgevolgd en dat u geen toegang krijgt tot de door u benodigde noodhulpdiensten via de Software voor internetcommunicatie. Skype is in dergelijke gevallen niet aansprakelijk voor uw mislukte noodoproep.

(iv) behalve voor de Geschikte landen en Geschikte versies, Skype in geen enkel land de mogelijkheid biedt tot het beperkt bellen van alarmnummers voor of in combinatie met de Producten of het gebruik van platforms, apparaten, diensten of besturingssystemen (met inbegrip van door derden met gebruik van Skype API's, Skype-softwareontwikkelingspakketten of anderszins ontwikkelde producten, platforms, apparaten, diensten of besturingssystemen).

5.6.2 In Geschikte landen dient u de functie voor het beperkt kunnen bellen van alarmnummers te configureren door uw standaardlocatie voor noodoproepen in te stellen op de pagina Gespreksinstellingen van de Software voor internetcommunicatie voor uw desktopcomputer (als u versie 4.1 voor Windows (of later) of versie 2.8 voor Mac OS X (of later) gebruikt). Bij een wijziging van uw fysieke adres bent u zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van deze locatie-informatie. In de meeste landen ter wereld wordt het bellen van alarmnummers niet door Skype ondersteund. Waar beperkte toegang tot alarmnummers wordt ondersteund, brengt Skype u geen kosten in rekening voor het plaatsen van een noodoproep en hoeft u niet te beschikken over een Skypetegoedsaldo. Als het bereiken van alarmnummers echter niet als functie in uw land wordt ondersteund, stemt u ermee in dat u geen pogingen zult ondernemen om alarmnummers te bellen via uw Software voor internetcommunicatie. Als een andere gebruiker met uw toestemming uw Gebruikersaccount gebruikt, is het uw verantwoordelijkheid die gebruiker te informeren over de beperkingen die gelden voor het beperkt kunnen bereiken van alarmnummers.

5.7 Inhoud van Communicatie: Skype is niet de bron van, controleert niet of geeft geen toestemming en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatie die wordt gemaakt met behulp van de Software, met inbegrip van doch niet beperkt tot media die worden gedeeld via onze communicatiefuncties.Door de Software te gebruiken, verleent u Skype een licentie voor intellectueel eigendom om de inhoud van communicatie te gebruiken voor de Producten, bijvoorbeeld voor het overbrengen van uw communicatie naar de beoogde ontvanger.

Skype behoudt zich het recht voor om inhoud die op of via de Software, Producten en Skype-websites wordt verzonden, te controleren in het kader van handhaving van deze Voorwaarden. Skype kan, naar eigen goeddunken, de bezorging van een chatbericht, sms, video, media of andere communicatie naar of van de Software, Producten en Skype-websites blokkeren of anderszins voorkomen als onderdeel van onze inspanningen ter bescherming van de Software, Producten Skype-websites of onze klanten, of teneinde deze Voorwaarden anderszins af te dwingen. De volgende regels zijn van toepassing op uw gedrag en inhoud bij het gebruik van de Software, Producten en Skype-websites:

(a) U mag de Software, Producten of Skype-websites niet gebruiken voor het verrichten van illegale activiteiten. U bent verantwoordelijk voor uw handelingen en de gevolgen van uw handelingen.

(b) U mag geen spam versturen of uw account gebruiken om anderen te helpen spam te sturen. Spam omvat ongevraagde bulksgewijze e-mail, oproepen, chatberichten en andere communicatie- en bulksgewijze contactaanvragen.

(c) U mag geen ongepaste afbeeldingen (bijvoorbeeld naaktheid, bestialiteit, pornografie) uploaden, downloaden of delen.

(d) U mag geen afbeeldingen uploaden of delen en u mag geen activiteiten verrichten waardoor kinderen worden misbruikt of waardoor hen schade wordt berokkend.

(e) U mag geen activiteit verrichten die vals of misleidend is (bijvoorbeeld een poging tot het verzoeken om geld onder valse voorwendselen of het imiteren van anderen).

(f) U mag geen activiteiten verrichten die schadelijk zijn voor onze Software, Producten, Skype-websites of hun gebruikers (bijvoorbeeld virussen, stalken, aanzetten tot haat, pleiten voor geweld jegens anderen).

(g) U mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van anderen (bijvoorbeeld ongeoorloofd delen van auteursrechtelijk beschermde muziek, foto's en andere inhoud).

(h) U mag geen activiteiten ontplooien die inbreuk maken op de privacy van anderen.

(i) U mag de beveiligingsfuncties van de Software, Producten of Skype-websites of functies die het gebruik van inhoud voorkomen of beperken, niet omzeilen, uitschakelen of anderszins beïnvloeden.

We kunnen u vragen uw inhoud te verwijderen als deze in strijd is met deze Voorwaarden of de wet. Niet-naleving kan leiden tot verlies van toegang tot, of annulering van uw Gebruikersaccount. Daarnaast kan Skype uw inhoud zonder kennisgeving verwijderen als wij vaststellen dat deze in strijd is met deze Voorwaarden of de wet of als we een kennisgeving van schending van de intellectuele eigendom van een derde partij ontvangen.

5.8 Melding en verwijdering: Indien Skype een melding ontvangt dat materiaal dat u op de Skype-website of via de Software (met uitzondering van uw privécommunicatie) (de 'Gebruikersbijdrage') plaatst, uploadt, bewerkt, host, deelt en/of publiceert, ongepast is of inbreuk maakt op rechten van derden, of indien Skype uw Gebruikersbijdrage om andere redenen wenst te verwijderen, behoudt Skype zich het recht voor deze Gebruikersbijdrage onmiddellijk of binnen een door Skype naar wens en eigen goeddunken vast te stellen periode automatisch te verwijderen. De Gebruikersbijdrage wordt verwijderd zonder enige aanvaarding van aansprakelijkheid en zonder afbreuk te doen aan rechten, rechtsmiddelen of verweren, welke alle uitdrukkelijk worden voorbehouden. U erkent en gaat ermee akkoord dat er op Skype geen verplichting rust een dergelijke Gebruikersbijdrage op enig moment terug te plaatsen. Indien Gebruikersbijdragen inbreuk maken, of indien u denkt dat Gebruikersbijdragen inbreuk maken op uw rechten (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten) of onwettig zijn, vragen we u onmiddellijk contact met ons op te nemen via onze melding-en-verwijderingsprocedure. Klik hier voor de Melding-en-verwijderingsprocedure. Skype behoudt zich het recht voor u te vragen om verificatie van uw identiteit en om verdere informatie te zoeken om uw klacht te verifiëren. U stemt ermee in dat de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw klacht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verwijderen of blokkeren van de Gebruikersbijdrage) uitsluitend bij u ligt en u erkent en stemt ermee in dat uw klacht in een rechtszaak gebruikt mag worden.Indien u valse, misleidende of onjuiste informatie verstrekt, kan dit leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

5.9 Kwaliteit: Skype kan niet garanderen dat de Software, Producten of Skype-websites altijd zonder onderbreking, vertraging of fouten zullen functioneren. Een aantal factoren kan van invloed zijn op de kwaliteit van uw communicatie en van uw gebruik van de Software, Producten (afhankelijk van de gebruikte Producten) of Skype-websites en kan tot gevolg hebben dat uw communicatie mislukt. Dit betreft met name, doch niet uitsluitend: uw lokale netwerk, uw firewall, uw internetprovider, het openbare internet, het openbare telefoonnetwerk en uw stroomvoorziening.Skype aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verstoringen, onderbrekingen of vertragingen die worden veroorzaakt door falen van of tekortkomingen in genoemde zaken of andere zaken waarover wij geen controle hebben.

5.10 Wijzigingen in Producten: Skype is continu bezig met het verbeteren van de Software en Producten en kan ze te allen tijde wijzigen. Daarnaast zijn er redenen als gevolg waarvan Skype de levering van de Software en Producten (of delen daarvan) mag stopzetten, zoals (maar niet beperkt tot) het niet langer kunnen leveren ervan, technische vooruitgang, feedback van klanten die aangeeft dat het tijd is voor verandering, externe kwesties die voortzetting onverstandig of onpraktisch maken, of redenen zoals uiteengezet in paragraaf 11.2. Als gevolg van dergelijke wijzigingen moet u mogelijk een bijgewerkte versie van de Software gebruiken. De technische vereisten voor het gebruik van de Producten en de Software en de functiebeschrijvingen zijn beschikbaar op de Skype-website. Indien u niet akkoord gaat met aangebrachte wijzigingen in de Software en Producten, kunt u uw relatie met Skype beëindigen, overeenkomstig paragraaf 11. Het kan nodig zijn te upgraden naar een nieuwe versie om bepaalde Producten te kunnen gebruiken. Tevens erkent u en stemt u ermee in dat voor bepaalde Producten gebruikslimieten of geografische beperkingen gelden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.Kijk op de Skype-website voor informatie over de meest actuele gebruiksbeperkingen voor de Producten die u gebruikt.

5.11 Ongevraagde ideeën Skype bekijkt of accepteert geen ongevraagde voorstellen of ideeën, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ideeën voor nieuwe producten, technologieën, promoties, productnamen, productfeedback en productverbeteringen ('Ongevraagde feedback'). Indien u Skype Ongevraagde feedback stuurt via de Skype-website of op andere wijze, erkent u en stemt u ermee in dat er op Skype geen enkele verplichting rust om de Ongevraagde feedback vertrouwelijk te behandelen.

5.12 Rapporten Bepaalde onderdelen van de Skype-websites of de Software kunnen vragen om schriftelijke suggesties of het schriftelijk vastleggen van problemen, bijvoorbeeld via ons contactformulier of probleemmeldingsformulier (de 'Rapporten'). Lees de specifieke voorwaarden die voor deze Rapporten gelden, zorgvuldig door. De Rapporten worden beschouwd als eigendom van Skype. Alle nu bekende en later bestaande rechten op de Rapporten worden wereldwijd en eeuwigdurend het exclusieve eigendom van Skype, dat gerechtigd is de Rapporten te gebruiken voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder vergoeding aan de verstrekker van de Rapporten. Rapporten die u Skype stuurt, worden niet als vertrouwelijk behandeld en Skype is niet aansprakelijk voor enige vorm van openbaarmaking van de Rapporten.

5.13 Links plaatsen U mag een link naar de Skype-website plaatsen op een website waarvan u de eigenaar bent, vooropgesteld dat u dit op een eerlijke en wettige manier doet en dat u geen schade toebrengt aan of profiteert van onze reputatie. U mag geen link plaatsen op een manier die verbondenheid met of goedkeuring of steun van Skype suggereert waar deze niet bestaat. U mag de Website niet opnemen in een andere site. Skype kan de toestemming tot het plaatsen van een link naar de Skype-websites op elk moment en naar eigen goeddunken intrekken en zal u daar in voorkomende gevallen over informeren.

6. UW VERPLICHTINGEN

6.1 Gebruikersaccount. Voorafgaand aan uw eerste gebruik van de Skype-software wordt u gevraagd een Gebruikersaccount aan te maken en een gebruikers-id en wachtwoord te kiezen. We raden u aan een wachtwoord te kiezen dat moeilijk te raden is en dat uit cijfers, letters en symbolen bestaat. U mag alleen van de Software gebruikmaken via uw Gebruikersaccount. U bent persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die via uw Gebruikersaccount plaatsvinden. Om ongeoorloofd gebruik te voorkomen, dient u uw wachtwoord geheim te houden en niet met derden te delen en het niet te gebruiken voor toegang tot websites of diensten van derden. Indien u vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, dient u het wachtwoord met het oog op de beveiliging van uw Gebruikersaccount onmiddellijk te wijzigen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om niet in te gaan op ongevraagde verzoeken om creditcardgegevens, wachtwoorden of andere gegevens.Skype aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het niet-naleven van de verplichtingen in deze paragraaf 6.1 door u.

6.2 Wettig gebruik: Uw gebruik van de Software, Producten en Skype-websites moet in overeenstemming zijn met de wetten van het land waar u zich bevindt. In sommige landen gelden beperkingen met betrekking tot het downloaden en gebruiken van de Software, Producten en/of Skype-websites.U bent er zelf verantwoordelijk voor te controleren of het u op uw locatie wettelijk is toegestaan gebruik te maken van de Software, Producten en/of Skype-websites.

6.3 Verboden gebruik:Het is u verboden om:

(a) communicatie die niet voor u bedoeld is, te onderscheppen, te volgen, te beschadigen of te wijzigen;

(b) gebruik te maken van spiders, virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of andere codes of instructies die bedoeld zijn voor het verstoren, verwijderen, beschadigen, emuleren of demonteren van de Software, Producten, Skype-websites, communicatie of protocollen;

(c) ongevraagde communicatie (ook wel 'SPAM', 'SPIM' of 'SPIT' genoemd) of onder de toepasselijke wetgeving niet toegestane communicatie te verzenden of om de Software, Producten of Skype-websites te gebruiken voor 'phishing', 'pharming', het zich voordoen als een ander of het valselijk voorwenden van verbondenheid met een andere persoon of entiteit;

(d) derden bloot te stellen aan materiaal dat beledigend, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk of anderszins ongewenst is;

(e) de Software, Producten of Skype-websites te gebruiken (met de bedoeling) om derden in verlegenheid te brengen, te kwellen, te bedreigen of te intimideren of om inbreuk te maken op hun privacy; of

(f) gebruik te maken (zelfs niet als onderdeel van uw gebruikersnaam en/of profielafbeelding) van materiaal of inhoud waarop eigendomsrechten van derden rusten, tenzij u een vergunning of toestemming van de eigenaar van deze rechten hebt; of

(g) persoonlijk identificeerbare informatie via de Software, Producten of Skype-websites te verzamelen of te vergaren, met inbegrip van accountnamen; of

(h) de beschikbaarheid van de Software, Producten of Skype-websites te beïnvloeden of om te proberen deze te beïnvloeden, bijvoorbeeld via een DOS- of DDoS-aanval (resp. 'denial of service' en 'distributed denial of service'); of

(i) geautomatiseerde systemen te gebruiken of te starten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot robots, spiders of offlinereaders die zich toegang verschaffen tot de Software, Producten of Skype-websites. Behoudens het voorgaande stemt u ermee in dat Skype de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming verleent voor het gebruik van spiders voor het kopiëren van materiaal van de Skype-website, met als enig doel het maken van openbaar toegankelijke en doorzoekbare indexen van het materiaal (maar geen caches of archieven van dergelijk materiaal). Skype behoudt zich het recht voor deze uitzonderingen op elk moment in te trekken.

6.4 Gebruikersbijdragen We vragen u met respect te handelen bij het gebruik van functies op de Skype-websites of in de Software zoals Forums, Blogs, e-mailfuncties, videohosting, delen en/of publiceren of andere functies op de Skype-websites of in de Skype-software waarmee u inhoud kunt plaatsen, uploaden, bewerken, hosten, delen en/of publiceren. U erkent en stemt ermee in dat: (i) u door gebruik te maken van de Skype-websites en/of Software blootgesteld kunt worden aan inhoud die u mogelijk beledigend of onfatsoenlijk vindt, en dat u dit op eigen risico doet; (ii) u zelf verantwoordelijk bent voor de Gebruikersbijdragen die u op de Skype-websites of via de Software creëert, verzendt, plaatst of publiceert, en dat Skype daarvoor geen verantwoordelijk draagt jegens u of derden; (iii) Skype geen vertrouwelijkheid garandeert met betrekking tot uw Gebruikersbijdragen, ongeacht of ze gepubliceerd zijn; (iv) Skype niet verantwoordelijk is voor Gebruikersbijdragen waartoe u toegang hebt via uw gebruik van de Skype-websites of de Software, en dat alle Gebruikersbijdragen onder de verantwoordelijkheid vallen van de respectieve persoon bij wie de Gebruikersbijdrage zijn oorsprong vindt. Gebruikersbijdragen of daarin verkondigde meningen, aanbevelingen of adviezen zijn niet die van Skype en Skype wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot Gebruikersbijdragen uitdrukkelijk af.

Met betrekking tot uw Gebruikersbijdragen geeft u te kennen en garandeert u dat u:

(i) beschikt over alle benodigde licenties, rechten, goedkeuringen en toestemmingen voor het gebruik van en voor het machtigen van Skype voor het gebruik van alle auteursrechten, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, octrooien en andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, overeenkomstig deze Voorwaarden; en

(ii) beschikt over de schriftelijke goedkeuring, ontheffing en/of toestemming van alle in de Gebruikersbijdrage identificeerbare individuen voor het gebruik van hun naam en/of afbeelding in de Gebruikersbijdrage en voor opname en gebruik ervan op de in deze Voorwaarden omschreven wijze. U mag geen teksten, foto's, plaatjes, muziek, geluiden, afbeeldingen of andere inhoud afkomstig van derden of externe bronnen ('Inhoud van derden') kopiëren, plaatsen of gebruiken zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. Dergelijke Inhoud van derden kan beschermd zijn door intellectuele-eigendomsrechten en de eigenaren van de intellectuele-eigendomsrechten op dergelijke inhoud kunnen bezwaar hebben tegen het gebruik ervan. U mag geen gebruik maken van Inhoud van derden zonder eerst toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud.

Behoudens alle rechten en verplichtingen die worden beheerst door de Aanvullende Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd), verleent u bij het op enig moment uploaden of plaatsen van Gebruikersbijdragen naar of op de Skype-websites of via de Software (met uitzondering van Rapporten en van de inhoud van uw communicatie) Skype automatisch een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie op alle rechten met betrekking tot het gebruiken, bewerken, wijzigen, opnemen, invoegen, aanpassen, vastleggen, publiekelijk openbaar maken, vertonen, verzenden en reproduceren van de Gebruikersbijdragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle daarmee verbonden handelsmerken, in alle nu bekende en nog te bedenken media, voor de Skype-websites, Software en Producten, met inbegrip van de promotie of herdistributie van de Skype-websites en/of de Software of Producten, ten dele of in hun geheel. U verleent hierbij tevens elke gebruiker van de Skype-website en/of Skype's Software of Producten een niet-exclusieve licentie voor toegang tot uw Gebruikersbijdrage via de Skype-website en/of Software of Producten voor het gebruiken, kopiëren, verspreiden, maken van afgeleide werken, vertonen, uitvoeren en verzenden van deze Gebruikersbijdragen, uitsluitend zoals toegestaan via de functionaliteit van de Skype-websites en/of Software of Producten en conform deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien doet u afstand van alle zogeheten 'persoonlijkheidsrechten' met betrekking tot de Gebruikersbijdragen, voor zover wettelijk toegestaan.

U mag via de Skype-website of Software geen Gebruikersbijdragen verzenden of publiceren die lasterlijk, smadelijk, pornografisch, intimiderend, haatdragend, inbreuk makend op de privacy, obsceen, beledigend, onwettig, racistisch, aanstootgevend of schadelijk voor minderjarigen zijn of die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten of bedrijfsgeheimen van derden, of die op andere wijze de rechten van derden schenden of tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden. Ook mag u geen Gebruikersbijdragen verzenden of publiceren die onwaarheden of valse voorstellingen van zaken bevatten, om fondsen of diensten vragen, reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven of andere dwingende verzoeken bevatten, zich voordoen als afkomstig van iemand anders of programma's bevatten met virussen of andere programma's die bedoeld zijn voor het schaden van de functionaliteit van een computer. U stemt ermee in dat u gebruikers van de Skype-website of Software naar aanleiding van hun Gebruikersbijdragen niet zult benaderen voor commerciële doeleinden. U stemt ermee in de beveiligingsgerelateerde functies van de Skype-website of Software of de functies die het gebruik van de inhoud daarop voorkomen of beperken, niet te omzeilen, uit te schakelen of op andere wijze te verstoren.

6.5 Uw gegevens: Skype kan u van tijd tot tijd om gegevens vragen om u de Software of Producten te kunnen leveren.U dient te zorgen dat deze gegevens (indien van toepassing inclusief uw facturatiegegevens) volledig, actueel en nauwkeurig zijn.

6.6 Geen doorverkoop. De Software en Producten zijn voor uw persoonlijk gebruik.U mag de Software en/of Producten niet aan derden doorverkopen of commercieel exploiteren.

6.7 Exportbeperkingen. De Software kan onderworpen zijn aan internationale regelgeving met betrekking tot het exporteren van software.U dient zich te houden aan alle geldende nationale en internationale wetten die betrekking hebben op de Software en aan beperkingen die door nationale overheden of soortgelijke instanties zijn opgelegd met betrekking tot eindgebruikers, eindgebruik en bestemmingen en aan beperkingen met betrekking tot landen die onder embargo zijn geplaatst.

7. EIGENDOMSRECHTEN

7.1 De Software, Producten en Skype-websites bevatten bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie die wordt beschermd door intellectuele-eigendomswetten en -verdragen.

7.2 De inhoud en bundeling van inhoud op de Skype-websites (met uitzondering van Gebruikersbijdragen), zoals geluiden, tekst, grafische voorstellingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads en software, zijn eigendom van Skype, zijn geaffilieerde ondernemingen of licentiegevers en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Dergelijke auteursrechtelijk beschermde inhoud mag niet worden gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van Skype. Skype behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk op de Skype-websites worden verleend.

7.3 Skype en/of zijn licentiegevers behouden het exclusieve eigendom van de Software, Producten en de Skype-websites en alle intellectuele eigendommen in deze (al dan niet geregistreerd en wereldwijd). U mag geen acties ondernemen die Skype's intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de Software, Producten en/of Skype-website in gevaar brengen, beperken of verstoren.

7.4 'Skype', geassocieerde handelsmerken en logo's en het S-symbool zijn handelsmerken van Skype. Skype heeft in vele landen ter wereld zijn handelsmerken geregistreerd of registratie daarvan aangevraagd. De merken en de 'trade dress' (uitingswijze) van Skype mogen niet worden gebruikt in samenhang met andere producten of diensten die niet van Skype zijn, op zodanige wijze dat het ontstaan van verwarring onder klanten waarschijnlijk is, of op zodanige wijze dat Skype wordt gekleineerd of in diskrediet wordt gebracht. Alle andere handelsmerken die op deze site verschijnen en die geen eigendom zijn van Skype of van de aan Skype verbonden bedrijven, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het is u niet toegestaan en u zult zich ervan onthouden om handelsnamen, handelsmerken, logo's, domeinnamen of andere namen of tekens die deel uitmaken van Skype's intellectuele eigendom (ten dele of in zijn geheel) of die daar verwarrend veel op lijken, te registreren of gebruiken. Zie ook de Handelsmerkrichtlijnen van Skype voor meer informatie over het gebruik van zijn merken.

8. KOSTEN

8.1 Telefoons en betaalnummers bellen met Skypetegoed:

(i) Vaste en mobiele nummers bellen: De kosten voor het bellen van telefoons (buiten een abonnement) bestaan uit een starttarief (eenmalig per oproep) en een tarief per minuut dat te vinden is op www.skype.com/go/allrates. Alle oproepen worden verbroken na een gesprekstijd van 4 uur. Na die tijd moet u het nummer opnieuw bellen. Hierbij wordt opnieuw het starttarief in rekening gebracht.

(ii) Betaalnummers: De kosten voor het bellen naar betaalnummers bestaan uit een tarief per minuut dat te vinden is op www.skype.com/go/rates-premium. Er wordt geen starttarief in rekening gebracht.

(iii) Skype mag de tarieven voor het bellen naar telefoons en betaalnummers op elk moment en zonder aankondiging vooraf wijzigen door deze wijzigingen te publiceren op www.skype.com/go/allrates. Het nieuwe tarief is van toepassing op uw eerstvolgende gebruik na publicatie van de nieuwe tarieven. Kijk voordat u belt wat de nieuwste tarieven zijn. Gaat u niet akkoord met de nieuwe tarieven, bel dan niet.

(iv) De gespreksduur wordt gerekend in hele minuten. Onvolledige minuten worden afgerond naar de volgende minuut. Het starttarief, indien van toepassing, wordt bij het begin van het gesprek in rekening gebracht. Gesprekskosten worden naar boven afgerond (€ 0,034 wordt bijvoorbeeld afgerond op € 0,04). De gemaakte kosten worden automatisch afgeschreven van het Skypetegoed van uw Gebruikersaccount.

8.2 Kosten voor andere Betaalde producten: De kosten voor andere Betaalde producten worden u ter bevestiging voorgelegd voordat u uw aankoop bij Skype voltooid. Skype mag de verschuldigde kosten voor de aanschaf van deze Producten te allen tijde en zonder aankondiging vooraf wijzigen. U hebt voor het voltooien van uw volgende aankoop van het betreffende Product de keuze de nieuwe kosten wel of niet te accepteren. De nieuwe kosten zijn van toepassing op uw eerstvolgende aankoop na publicatie van de nieuwe kosten. Kosten voor het verzenden van sms-berichten worden naar boven afgerond.Als u bijvoorbeeld tegelijkertijd drie sms-berichten verzendt naar één bestemming voor het tarief van € 0,056, wordt er € 0,17 in rekening gebracht.

8.3 Promotionele aanbiedingen: Van tijd tot tijd kan Skype u gratis Betaalde producten aanbieden gedurende een proefperiode. Skype behoudt zich het recht voor u voor deze Producten kosten in rekening te brengen (tegen het gangbare tarief) in het geval dat Skype vaststelt (in alle redelijkheid) dat u misbruik maakt van de voorwaarden van de aanbieding, met inbegrip van het gebruik van een service, proxy, andere middelen of anoniem IP-adres waarmee wordt voorkomen dat wij uw locatie kunnen bepalen.

8.4 Belasting: Alle prijzen voor Betaalde producten zijn inclusief van toepassing zijnde belastingen, waaronder btw, tenzij anders aangegeven. U doet uitdrukkelijk afstand van elk recht op terugbetaling van btw door Skype wanneer het door laatstgenoemde aan de belastinginnende instantie uiteindelijk te betalen btw-bedrag om enige reden lager is dan het btw-bedrag dat u in rekening is gebracht. De hieronder genoemde gebieden in de EU vallen buiten de Europese btw-afspraken krachtens Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van btw. De Skype-website biedt gebruikers in deze gebieden geen mogelijkheid van de btw-vrijstelling gebruik te maken en wij leveren dan ook geen Producten aan deze gebieden:Athos, Canarische Eilanden, Franse overzeese gebieden, Ålandeilanden, Kanaaleilanden, Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia en de Italiaanse wateren van het Meer van Lugano.

8.5 Kosten van derden: Bij het gebruik van de Software op mobiele toepassingen wordt een klein deel gebruikt van de hoeveelheid data die bij het abonnement hoort dat u bij uw mobiele-netwerkprovider hebt afgesloten.Gebruik in het buitenland kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten dan bij normaal gebruik en u bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie over en het voldoen van mogelijke roamingkosten en andere heffingen die uw mobiele-netwerkprovider in rekening brengt.

9. BETALING

9.1 Skypetegoed: Bepaalde Betaalde producten kunt u met Skypetegoed betalen. Skype biedt u verschillende en van tijd tot tijd wisselende mogelijkheden om het door u gekochte Skypetegoed te betalen.Het door u gekochte Skypetegoed wordt bij aankoop toegevoegd aan het saldo op uw Gebruikersaccount (of indien het een Skypetegoedvoucher betreft, bij het verzilveren van de voucher).

9.2 Inactief Skypetegoed: Als u 180 dagen aaneengesloten geen gebruik maakt van uw Skypetegoed (met inbegrip van Skypetegoed dat u is toegewezen door een Skype Manager-beheerder (tenzij u een Beheerd account-gebruiker bent; raadpleeg artikel 21) of een andere Skype-gebruiker), wordt uw Skypetegoed door Skype gedeactiveerd. U kunt uw Skypetegoed reactiveren met behulp van de reactivatielink in Mijn Account op https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Gereactiveerd Skypetegoed kan niet worden gerestitueerd. Als u Skypetegoed koopt van de Skype-website en in Japan woonachtig bent, dan is deze paragraaf niet op u van toepassing en komt uw Skypetegoed 6 maanden na de aankoopdatum te vervallen.Op en vanaf deze vervaldatum mag u geen gebruik meer maken van het Skypetegoed.

9.3 Andere betaalwijzen. Skype geeft geen garantie dat u voor alle Producten met uw Skypetegoedsaldo kunt betalen. Wanneer een Product niet met Skypetegoed kan worden betaald, biedt Skype u een andere betaalwijze aan.Skype behoudt zich het recht voor de aangeboden betaalwijzen naar eigen goeddunken te verwijderen of aan te passen.

9.4 Periodieke betalingen. Als u Producten koopt op abonnementsbasis (met een looptijd van een maand, drie maanden of een jaar), erkent u en stemt u ermee in dat dit een periodieke betaling betreft en dat betalingen aan Skype zullen plaatsvinden via de door u gekozen betaalwijze en overeenkomstig de door u gekozen periode, totdat het abonnement voor dat Product door u of Skype wordt beëindigd.

9.5 Auto-Opladen.

(a) De functie Auto-Opladen wordt geactiveerd wanneer u Skypetegoed koopt door het desbetreffende keuzevakje aan te vinken. Als deze optie is ingeschakeld, wordt uw Skypetegoedsaldo aangevuld met hetzelfde bedrag en via dezelfde betalingswijze als waarmee u zich voor Auto-Opladen hebt aangemeld. Als u bijvoorbeeld met uw creditcard 10 euro aan Skypetegoed koopt, bedraagt het bedrag voor Auto-Opladen waarmee uw creditcard zal worden belast, ook 10 euro aan Skypetegoed. Vervolgens wordt uw creditcard elke keer met datzelfde bedrag belast wanneer uw Skypetegoedsaldo onder het van tijd tot tijd door Skype te bepalen drempelbedrag komt.

(b) Hebt u een abonnement betaald met een andere betaalwijze dan creditcard, PayPal of Moneybookers (Skrill) en is Auto-Opladen geactiveerd, dan wordt uw Skypetegoedsaldo aangevuld met het bedrag dat nodig is voor de volgende abonnementsbetaling.

(c) U kunt Auto-Opladen op elk moment deactiveren door de instellingen in uw Gebruikersaccount te wijzigen.

10. RESTITUTIEBELEID

10.1 Wanneer u Betaalde producten rechtstreeks bij Skype koopt, hebt u recht op een annuleringsperiode van vijftien (15) dagen (een 'Afkoelperiode') tenzij u de Betaalde producten op enige wijze hebt gebruikt. In dit geval vervalt de Afkoelperiode en kan uw aankoop niet worden geannuleerd of gerestitueerd.

10.2 Buiten de Afkoelperiode zijn enkel abonnementen restitueerbaar, tenzij deze zijn gebruikt of vervallen.

10.3 Het uitgeven van Skypetegoed, de toewijzing van een Skype-nummer of het gebruik van enig deel van een abonnement valt ook onder het 'gebruik' van een Betaald product. U erkent hierbij uitdrukkelijk dat Skype-nummers kunnen worden toegewezen voordat de Afkoelperiode is verstreken en na toewijzing niet restitueerbaar zijn.

10.4 De Afkoelperiode en restituties zijn niet van toepassing op Betaalde producten die (i) zijn aangekocht via een externe partner van Skype (neem rechtstreeks contact op met deze partner die naar eigen goeddunken kan besluiten tot het al dan niet verlenen van restitutie), (ii) niet rechtstreeks online bij Skype zijn gekocht (bijv. vouchers of prepaidkaarten), (iii) contant zijn betaald met behulp van betaalwijzen van derden (zoals een contante betaling) en (iv) zijn betaald en aan uw Skype-account zijn toegewezen door een Skype Manager-beheerder of een andere Skype-gebruiker.

10.5 Indien u binnen de Afkoelperiode wilt annuleren en restitutie voor een Betaald product wilt ontvangen dat (i) niet is 'gebruikt' in overeenstemming met artikel 10.3 en (ii) niet valt onder artikel 10.4, kunt u ons formulier voor herroeping hier invullen. Voor meer informatie over het invullen van het formulier voor herroeping, klik hier.

10.6 Indien u van mening bent dat Skype u ten onrechte heeft gedebiteerd, moet u binnen 90 dagen na een dergelijke debitering contact opnemen met de Skype-klantenservice. Er wordt geen restitutie verleend voor debiteringen van meer dan 90 dagen oud.

10.7 Skype behoudt zich het recht voor een restitutieverzoek te weigeren als het in alle redelijkheid van mening is dat (i) u op oneerlijke wijze probeert te profiteren van dit restitutiebeleid, bijvoorbeeld door herhaaldelijk restitutieverzoeken in te dienen voor hetzelfde Product; (ii) u inbreuk maakt op deze Voorwaarden, of (iii) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u op frauduleuze wijze gebruikmaakt van onze Producten of Software of dat er op frauduleuze wijze door een derde wordt gebruik gemaakt van uw Gebruikersaccount.

10.8 Dit restitutiebeleid vormt geen beperking van uw wettelijke rechten.

11. BEËINDIGING VAN UW RELATIE MET SKYPE

11.1 U kunt uw relatie met Skype op elk moment en zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen met een verzoek tot sluiting van uw Gebruikersaccount, door te stoppen met het gebruik van Software, Producten en/of Skype-websites en door het annuleren van alle periodieke betalingen.

11.2 Skype kan op elk moment en zonder gerechtelijke tussenkomst zijn relatie met u beëindigen of uw gebruik van de Software, Gebruikersaccount(s), Producten of Skype-websites beëindigen of opschorten:

(a) wanneer u inbreuk maakt op deze Voorwaarden;

(b) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u de Software, Producten en/of Skype-websites gebruikt voor het overtreden van de wet of om inbreuk te maken op rechten van derden;

(c) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u probeert op oneerlijke wijze te profiteren of misbruik maakt van het restitutiebeleid of ander beleid van ons;

(d) wanneer Skype een redelijk vermoeden heeft dat u op frauduleuze wijze gebruikmaakt van onze Producten, Software en/of Skype-websites of dat er op frauduleuze wijze door een derde gebruikgemaakt wordt van uw Gebruikersaccount;

(e) wanneer u Skypetegoed hebt gekocht van een niet-bevoegde wederverkoper;

(f) met een opzegtermijn van dertig (30) dagen voor een specifiek product wanneer Skype besluit dat Product niet meer aan te bieden;

(g) met onmiddellijke ingang wanneer dit (naar Skype's redelijke beoordeling) vereist is vanwege een wijziging in of een strijdige interpretatie van wetten en/of regelgeving, of indien vereist door een regelgevende instantie of andere wettelijk gemachtigde autoriteit, of door een van Skype's partners;

(h) met een opzegtermijn van dertig (30) dagen wanneer Skype besluit de Software niet meer aan te bieden aan gebruikers in uw jurisdictie.

11.3 Skype verwezenlijkt een dergelijke beëindiging door u de toegang te ontzeggen tot uw Gebruikersaccount en tot de Software, Producten en/of Skype-websites (zoals van toepassing). We behouden ons het recht voor gebruikersaccounts te annuleren die langer dan één (1) jaar inactief zijn geweest.

Gevolgen van beëindiging: Na beëindiging van uw relatie met Skype: (a) komen alle licenties en rechten op het gebruik maken van de Software, Producten en/of Skype-websites onmiddellijk te vervallen; (b) moet u elk gebruik van de Software, Producten en/of Skype-websites onmiddellijk staken; en (c) moet u de Software onmiddellijk verwijderen van alle harde schijven, netwerken en andere opslagmedia en alle kopieën van de Software vernietigen die in uw bezit zijn of onder uw beheer vallen.

12. UITSLUITING VAN GARANTIES, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1 Voor deze paragraaf 12 wordt met Skype tevens verwezen naar alle dochterondernemingen van Skype en geaffilieerde wettelijke entiteiten en hun directeuren, leidinggevenden, vertegenwoordigers, licentiegevers en werknemers.

12.2 Geen garantie: VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN: DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN SKYPE-WEBSITES WORDEN GELEVERD 'IN HUN HUIDIGE STAAT' EN DOOR U GEBRUIKT VOOR EIGEN RISICO ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE; SKYPE GEEFT GEEN GARANTIE EN DOET GEEN UITSPRAKEN OF BEWERINGEN EN WIJST NADRUKKELIJK ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF KRACHTENS DE WET GELDENDE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES OF EIGENSCHAPPEN MET BETREKKING TOT KWALITEIT, PRESTATIES, NIET-INBREUKMAKENDHEID, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK VOOR EEN BEPAALD DOEL. SKYPE GARANDEERT BOVENDIEN NIET DAT DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES ALTIJD BESCHIKBAAR, TOEGANKELIJK, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG EN FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF ZULLEN WERKEN ZONDER PAKKETVERLIES, NOCH GARANDEERT SKYPE ENIGE VERBINDING MET OF OVERDRACHT VAN HET INTERNET, OF KWALITEITSNORMEN VOOR GESPREKKEN DIE WORDEN GEVOERD VIA DE SOFTWARE.

12.3 Niets in deze Voorwaarden sluit Skype's aansprakelijkheid uit of beperkt deze met betrekking tot (a) overlijden of persoonlijk letsel, (b) schade voortvloeiend uit moedwillig verzuim of grove nalatigheid van Skype, (c) fraude of opzettelijke misleiding, of (d) elke aansprakelijkheid die niet door het toepasselijk recht kan worden beperkt of uitgesloten.

12.4 Geen aansprakelijkheid: U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT SKYPE NIET AANSPRAKELIJK IS, HETZIJ CONTRACTUEEL, ALS GEVOLG VAN EEN ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF OP GROND VAN EEN ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, EN ONGEACHT OF SKYPE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN OP DE HOOGTE WAS GESTELD, VOOR SCHADE OF VERLIEZEN VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SKYPE-WEBSITES, DE SOFTWARE VOOR INTERNETCOMMUNICATIE OF ANDERE SOFTWARE DIE KOSTELOOS GELEVERD WORDT.UW ENIGE RECHT OF GENOEGDOENING MET BETREKKING TOT PROBLEMEN MET OF ONTEVREDENHEID OVER DEZE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES BESTAAT UIT HET ONMIDDELLIJK ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE EN HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES.

12.5 Beperking van aansprakelijkheid. Onder voorbehoud van het gestelde in de paragrafen 12.3 en 12.4 hierboven is Skype niet aansprakelijk jegens u, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of op grond van een andere aansprakelijkheidstheorie, en ongeacht of Skype van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen op de hoogte was gesteld, voor:

(a) indirecte, speciale of bijkomende schade dan wel gevolgschade; of

(b) derving van inkomsten, opdrachten, feitelijke of geanticipeerde winsten, kansen, goodwill of reputatie (direct of indirect); of

(c) schade aan of onbruikbaar raken van gegevens (direct of indirect);

(d) claims, schade of verliezen (direct of indirect) voortvloeiend uit of gerelateerd aan:

(i) het niet door u kunnen gebruiken van de Software, met inbegrip van Geschikte versies, voor het bereiken van Alarmnummers;

(ii) nalatigheid van uw kant met betrekking tot het treffen van aanvullende maatregelen voor het kunnen bereiken van Alarmnummers overeenkomstig paragraaf 5.5 hierboven;

(iii) de beperkingen die in paragraaf 5.6 zijn uiteengezet;

(iv) nalatigheid uwerzijds voor het verstrekken van nauwkeurige informatie over uw fysieke locatie aan een medewerker van een Alarmnummer; of

(v) handelingen van medewerkers van externe noodhulpdiensten en callcenters met wie u bent verbonden.

(e) claims, schade of verliezen (direct of indirect) voortvloeiend uit of gerelateerd aan:

(i) producten of diensten die door een derde zijn geleverd onder diens eigen servicevoorwaarden;

(ii) elke Andere technologie;

(iii) elke website van derden.

12.6 Onder voorbehoud van het gestelde in de paragrafen 12.3 – 12.5 hierboven zal de totale aansprakelijkheid van Skype jegens u onder of met betrekking tot deze Voorwaarden (hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of op grond van een andere aansprakelijkheidstheorie) BEPERKT BLIJVEN TOT HET TOTAAL VAN HET DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE PRODUCTEN IN DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM VAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF VOOR DE BETREFFENDE CLAIM, WAARBIJ IN ALLE GEVALLEN EEN MAXIMUM VAN VIJFDUIZEND EURO GELDT.

12.7 Indien door een derde een claim tegen Skype wordt ingediend in verband met of voortvloeiend uit (i) uw inbreuk op deze Voorwaarden; (ii) uw overtreding van toepasselijke wetten of regelgeving; (iii) uw inbreuk op de rechten van derden (met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten); (iv) uw Gebruikersbijdragen; of (v) uw klacht in verband met een Gebruikersbijdrage, zult u Skype vrijwaren schade en schadeloos stellen met betrekking tot de schade, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte juridische kosten) die aan deze claim zijn gerelateerd.

13. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN WEBSITES VAN DERDEN

13.1 Via de Software en/of Skype-websites kunnen door derden producten en diensten worden aangeboden, zoals games, applicaties, afbeeldingen, beltonen en avatars. Hoewel Skype geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze producten en diensten, zal Skype zich op commercieel redelijke wijze inspannen bij het helpen met of het oplossen van problemen die u ondervindt bij het betalen voor en het downloaden, installeren of gebruiken van deze producten en diensten. Op de producten of diensten van derden kunnen de eigen voorwaarden en het eigen privacybeleid van de betreffende leverancier van toepassing zijn, die u bij het downloaden of installeren mogelijk dient te accepteren. U dient deze voorwaarden door te nemen voordat u een product of dienst van een derde koopt of gebruikt, en indien u hierin nalatig bent, draagt Skype daar geen verantwoordelijkheid voor.

13.2 U erkent en stemt ermee in dat informatie over en prijzen van producten van derden die op de Skype-websites worden getoond met betrekking tot producten en diensten van derden, aan Skype zijn verstrekt door de betreffende verkoper (de 'Verkoper'). De Verkoper kan de prijs of de beschikbaarheid van zijn producten te allen tijde wijzigen of beëindigen. Skype is niet betrokken bij transacties tussen u en een Verkoper van wie de producten en/of diensten op de Skype-websites staan vermeld. Skype oefent geen controle uit over, is niet verantwoordelijk voor en geeft geen garantie met betrekking tot: (i) de prijs, kwaliteit, prestaties, beschikbaarheid of verkoopvoorwaarden van door de Verkoper aangeboden producten of diensten; (ii) betalingstransacties, bezorging, retouren of after-salesactiviteiten met betrekking tot de producten of diensten die op de websites van de Verkoper zijn gekocht; (iii) de beschikbaarheid van de website van de Verkoper; (iv) de volledigheid, echtheid of nauwkeurigheid van de advertenties of het andere materiaal op, of beschikbaar via de websites van de Verkoper, of met betrekking tot andere vermeldingen of inhoud over dergelijke producten en diensten op de Skype-websites; (v) links op de Skype-websites naar de websites van Verkopers. Alle vragen, klachten of claims met betrekking tot een door de Verkoper geleverd(e) product of dienst dient u te richten aan de betreffende Verkoper.

13.3 De Software en Skype-websites kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Skype is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden of de beschikbaarheid van deze websites, en de inhoud en het materiaal op deze websites van derden vertegenwoordigen niet de mening van Skype. Uw gebruik van deze websites van derden is onderhevig aan de voorwaarden die op de betreffende site te vinden zijn.

14. AANVULLENDE VOORWAARDEN

14.1De Skype-etiquette bevat richtlijnen voor het gebruik van Skype en voor het correct en met respect behandelen van de andere leden van de Skype-community.

14.2 Indien u de Internetcommunicatiesoftware wilt gebruiken in verband met een Uitzending, dient u zich te houden aan de Servicevoorwaarden voor Uitzendingen, te vinden op http://www.skype.com/legal/terms/broadcast/

14.3 Softwareontwikkelingspakketten en API's. Softwareontwikkelingspakketten die worden geleverd via Skype Developer op de Skype-website (met inbegrip van 'SkypeKit') en het gebruik van de door Skype geopenbaarde of beschikbaar gestelde applicatieprogramma-interfaces ('API'), hebben hun eigen licentievoorwaarden en uw gebruik van die software is onderworpen aan die licentievoorwaarden. Als u gebruik maakt van een dergelijk softwareontwikkelingspakket of API (waar van toepassing), verklaart u dat u de van toepassing zijnde licentievoorwaarden, die te vinden zijn op http://developer.skype.com/, hebt gelezen en zult naleven.

15. UW VERTROUWELIJKE GEGEVENS EN UW PRIVACY

Skype doet al het mogelijke om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens, verkeersgegevens en de inhoud van uw communicatie worden door ons verwerkt overeenkomstig ons Privacybeleid: http://www.skype.com/go/privacy.

16. UITSLUITEND VOOR OVERHEIDSGEBRUIKERS

De Software en Documentatie zijn respectievelijk 'commerciële computersoftware' en 'documentatie voor commerciële computersoftware', zoals bedoeld in paragraaf 12.212 van de United States Federal Acquisition Regulations (Amerikaanse federale regelgeving met betrekking tot acquisitie). Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking van de Software of de Documentatie door of namens de Amerikaanse overheid is onderworpen aan bepalingen zoals in deze Overeenkomst uiteengezet.

17. CONTACT OPNEMEN MET SKYPE

17.1 Voor contact met Skype in verband met de Skype-software of Producten met de merknaam 'Skype' kunt u een ondersteuningsverzoek indienen op support.skype.com.

17.2 Indien u op andere wijze dan uiteengezet in de paragrafen 17.1 met Skype contact opneemt, wordt uw verzoek mogelijk niet in behandeling genomen.

18. DIVERSEN

18.1 U stemt in met het gebruik van elektronische communicatie om contracten aan te gaan, bestellingen te plaatsen en andere gegevens te registreren, en met de elektronische levering van kennisgevingen, (wijzigingen in) beleidsregels en documentatie van transacties met Skype.

18.2 Om u van dienst te zijn, kan Skype u een vertaling aanbieden van de Engelstalige versie van deze Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden tussen de niet-Engelstalige versie van deze Voorwaarden en de Engelstalige versie is de Engelstalige versie doorslaggevend voor uw relatie met Skype.

18.3 Deze Voorwaarden (en waar van toepassing de Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft) vormen de gehele overeenkomst tussen u en Skype met betrekking tot uw gebruik van de Software, Producten en/of Skype-websites, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en Skype met betrekking tot de Software, Producten en/of Skype-websites.

18.4 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden (of een deel daarvan) door een rechtbank, een bevoegd bestuursorgaan of een bemiddelaar onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling (of een deel daarvan) uit de Voorwaarden verwijderd, maar laat dit de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden onverlet. Paragraaf 20,3(i) beschrijft wat er gebeurt indien delen van paragraaf 20,3 (arbitrage en afstandsverklaring inzake collectieve claims) onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden. Indien strijdig met deze paragraaf is paragraaf 20.3(i) doorslaggevend. In het geval dat deze Voorwaarden en de Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft rechtstreeks met elkaar in strijd zijn, geldt de Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft wanneer u een versie van de Software gebruikt die is inbegrepen bij Windows 8.1 of hoger.

18.5 Het niet of vertraagd uitoefenen van een wettelijk recht of rechtsmiddel krachtens deze Voorwaarden of de wet betekent niet dat Skype afstand doet van dit recht of rechtsmiddel. Wanneer Skype afziet van het nemen van stappen naar aanleiding van een inbreuk op deze Voorwaarden, betekent dit niet dat ook bij een volgende inbreuk op de Voorwaarden zal worden afgezien van het ondernemen van stappen.

18.6 U mag deze Voorwaarden of daarin vervatte rechten of verplichtingen niet overdragen. Skype mag zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden of daarin vervatte rechten of plichten overdragen aan derden.

18.7 Deze paragraaf 18, de paragrafen 4.2, 12, 20.3 en alle andere bepalingen die uitdrukkelijk of duidelijk bedoeld zijn om in geval van beëindiging behouden of van kracht te blijven, blijven na beëindiging van de Voorwaarden behouden.

18.8 U erkent en stemt ermee in dat wanneer Skype niet in staat is de Software, Producten en/of Skype-websites te leveren als gevolg van overmacht, Skype niet tekortschiet in zijn verplichtingen jegens u krachtens deze Voorwaarden.

18.9 Op deze Voorwaarden, uitgezonderd paragraaf 20.3, is het Luxemburgs recht van toepassing en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken in het district Luxemburg. Op paragraaf 20.3 is de Amerikaanse federale arbitragewet ('Federal Arbitration Act') van toepassing.

18.10 MEDEDELING BETREFFENDE AVC/H.264: Als de Skype-software wordt gebruikt voor het voeren van videogesprekken (i) tussen een personal computer en een apparaat dat geen personal computer is, of (ii) tussen apparaten die geen personal computer zijn, kan voor het faciliteren van de videofunctionaliteit gebruik worden gemaakt van de AVC/H.264-codec, in welk geval de volgende mededeling van toepassing is: DE AVC-VIDEOFUNCTIONALITEIT IN DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC-OCTROOIPORTFOLIOLICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT VOOR (i) HET CODEREN VAN VIDEO CONFORM DE AVC-STANDAARD ('AVC-VIDEO') EN/OF (ii) HET DECODEREN VAN EEN DOOR EEN CONSUMENT TIJDENS EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT GECODEERDE AVC-VIDEO EN/OF HET DECODEREN VAN EEN VIDEO VERKREGEN VAN EEN VIDEOLEVERANCIER MET EEN LICENTIE VOOR HET LEVEREN VAN AVC-VIDEO. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, DIRECT OF INDIRECT, VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. AANVULLENDE INFORMATIE MAY BE OBTAINED UIT MPEG LA, L.L.C. Zie www.mpegla.com.

19. PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN

19.1 Skype-nummers en Skype To Go-nummers

(a) Beschikbaarheid en gebruik. Wanneer we u een Skype-nummer of Skype To Go-nummer verstrekken, stemt u ermee in dat:

(i) u geen eigenaar bent van het nummer en niet het recht hebt dat nummer voor altijd te houden;

(ii) het aan u verstrekte nummer onderworpen is aan de geldende regels en regelgeving met betrekking tot nummers;

(iii) u zult blijven voldoen aan alle specifieke eisen met betrekking tot nummertoewijzing waarover wij u informeren, en alle redelijke instructies zult opvolgen die Skype of partners van Skype u geven met betrekking tot het gebruik van de nummers en de Producten;

(iv) u het nummer niet aan derden zult overdragen of zult proberen over te dragen. U dient zich in het bijzonder te houden aan alle eisen met betrekking tot woonplaats en/of locatie; en

(v) u dient ons, wanneer wij daarom vragen, nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken en ons bij wijzigingen in deze informatie daarover te informeren. Skype behoudt zich het recht voor de voorwaarden met betrekking tot Skype-nummers en/of Skype To Go-nummers te wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het opleggen of aanpassen van woonplaatseisen en/of het verplicht verstrekken van meer gebruikersinformatie om van deze nummers gebruik te kunnen blijven maken. In bepaalde landen wordt een nummer u niet ter beschikking gesteld door Skype maar door een partner van Skype. U kunt dan gevraagd worden om een aparte overeenkomst aan te gaan met deze partner.

(b) Overige wijzigingen aan nummers. Indien Skype het aan u verstrekte nummer moet intrekken of wijzigen, zal Skype zich op commercieel redelijke wijze inspannen u daarvan op de hoogte te stellen via e-mail, met opgave van de ingangsdatum van de wijziging en waar mogelijk uw nieuwe nummer. Indien u dit nieuwe nummer niet wenst te accepteren, hebt u het recht uw nummer te beëindigen.

19.2 Gebruikersaccount op Skype Manager

(a) Het is u niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn van meer dan één Skype Manager.

(b) Skype-nummers die door een Skype Manager-beheerder aan u zijn toegewezen, gaan terug naar de beheerder van de Skype Manager wanneer u de Skype Manager-account om enige reden verlaat. Het recht op het gebruik van het nummer en de annulering van dat recht ligt uitsluitend bij de Skype Manager-beheerder en niet bij u.

(c) Persoonlijke gegevens en verkeersgegevens – Leden. Als lid van een Skype Manager-account erkent u en stemt u ermee in dat de beheerder van de Skype Manager, na uw toestemming, inzage mag hebben in gedetailleerde informatie over de activiteit van uw Gebruikersaccount, met inbegrip van tijdstip, datum, duur en bestemming van gesprekken en sms-berichten en gegevens over uw aankopen en downloads. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de instellingen van uw Gebruikersaccount te wijzigen. Als u persoonlijke gegevens zoals uw naam en functie verstrekt voor opname in het telefoonboek van de Skype Manager, stemt u ermee in dat deze gegevens kunnen worden ingezien door andere leden van die Skype Manager.

19.3 Abonnementen

(a)Fair-use beleid. Bij Skype willen we dat al onze klanten het beste abonnement krijgen tegen de laagst mogelijke prijs. Dit Fair use-beleid ("FUB") is opgesteld om fraude en misbruik van onze abonnementen door een klein aantal gebruikers te voorkomen.

Onder voorbehoud van dit FUB kan er met Skype's Onbeperkt-abonnementen onbeperkt worden gebeld naar vaste nummers (en in sommige landen naar mobiele nummers) in de landen waarop het abonnement betrekking heeft (met uitzondering van speciale, betaal-, service- en niet-geografische nummers). De landen waarvoor uw abonnement geldig is, worden op het moment van aankoop ingesteld en blijven bij verlenging onveranderd. Elke oproep wordt na een gesprekstijd van 2 uur verbroken. Na die tijd moet u het nummer opnieuw bellen.

De abonnementen van Skype zijn uitsluitend bedoeld voor individueel gebruik (persoonlijke of zakelijke communicatie), overeenkomstig onze Gebruiksvoorwaarden en dit FUB ('Legitiem gebruik'). Hieronder volgt een niet-uitputtende lijst van werkwijzen die niet als Legitiem gebruik worden beschouwd:

(i) het gebruik van abonnementen voor telemarketing en werkzaamheden in callcenters;

(ii) de doorverkoop van abonnementsminuten;

(iii) het delen van abonnementen met meerdere gebruikers, hetzij via een PBX, callcenter, computer of op andere wijze;

(iv) het bellen van nummers (hetzij eenmalig, herhaaldelijk of automatisch) om inkomen voor uzelf of anderen te genereren door het enkel plaatsen van een oproep, anders dan voor uw individuele zakelijke communicatie (en onderhevig aan paragraaf 4.1 van de Gebruiksvoorwaarden); en

(v) ongebruikelijke belpatronen die afwijken van het normale, individuele gebruik van abonnementen, zoals het met regelmaat voeren van korte gesprekken of oproepen naar meerdere nummers binnen korte tijd.

Ook andere werkwijzen kunnen relevant zijn bij het vaststellen van Legitiem gebruik en Skype behoudt zich het recht voor om elke onwettige, verboden, abnormale of ongebruikelijke activiteit hierbij in overweging te nemen. Wanneer wordt vastgesteld dat uw gebruik van uw abonnement in strijd is met dit FUB of Skype's Gebruiksvoorwaarden, mag Skype naar eigen goeddunken de relatie met u beëindigen of uw abonnement met onmiddellijke ingang opschorten. Waar redelijk zal Skype u voorafgaand aan de opschorting of beëindiging van uw abonnement een kennisgeving van ongepast gebruik doen toekomen, en waar van toepassing kan Skype u een alternatief abonnement aanbieden.

(b) Skype behoudt zich het recht voor om abonnementen op elk moment in te trekken of te wijzigen. Wanneer Skype de bij uw abonnement inbegrepen Producten wijzigt, zal Skype u daarvan via e-mail op de hoogte stellen, met opgave van de wijzigingen en de bijbehorende ingangsdatum. Indien u deze wijzigingen niet wenst te accepteren, hebt u het recht uw abonnement te beëindigen met ingang van de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.

(c) Het Onbeperkt Wereld Extra-abonnement heeft een minimale vaste duur van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Het is u niet toegestaan dit abonnement voor het einde van deze minimumperiode van 2 jaar te beëindigen, behalve indien Skype inbreuk maakt op de Voorwaarden. Dit abonnement wordt maandelijks automatisch gefactureerd.

19.4 SMS

Voor elk sms-bericht geldt een limiet van 160 tekens. Als u meer dan 160 tekens gebruikt, wordt de tekst verdeeld over meerdere sms-berichten en betaalt u voor elk verzonden bericht. Als u sms-berichten verzendt naar meerdere personen, worden kosten in rekening gebracht voor elke sms die naar een ontvanger is verzonden. Als Skype uw sms (om welke reden ook) niet kan verzenden, zal Skype 24 uur lang blijven proberen het bericht te verzenden; vervolgens worden de kosten van de sms automatisch teruggestort op uw Skypetegoedsaldo wanneer het afleveren niet gelukt is.

19.5 Groepsvideobellen

(a) Er geldt een fair use-beleid, dat te vinden is op www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage en dat hier bij verwijzing deel van uitmaakt. Skype behoudt zich het recht voor om het fair use-beleid op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht zodra ze op de Skype-website zijn gepubliceerd. Wanneer u na publicatie op de Skype-website gebruik blijft maken van groepsvideobellen, betekent dit dat u accepteert gebonden te zijn aan de voorwaarden van het herziene fair use-beleid.

(b) Aantal deelnemers. Het toegestane aantal deelnemers voor een groepsvideogesprek varieert van drie tot maximaal tien, afhankelijk van de systeemvereisten. Meer informatie hierover vindt u op www.skype.com/go/gvc.

(c) Audioconversie. Als uw groepsvideogesprek de fair use-limiet overschrijdt, wordt het gesprek geconverteerd van video naar audio.

(d) Softwareversies. Deelnemers aan een groepsvideogesprek met een versie van de Software voor internetcommunicatie zonder ondersteuning voor groepsvideobellen kunnen alleen aan dat gesprek deelnemen met de audiofunctie. Meer informatie over de systeemvereisten voor groepsvideobellen vindt u op www.skype.com/go/gvc

19.6 Skype-videoberichtenfunctie ('Videoberichtenfunctie')

Behoudens ons onderstaand Fair use-beleid ('FUB') kunt u een onbeperkt aantal videoberichten versturen. Als u geen Skype Premium-abonnement hebt, worden videoberichten tot minimaal 6 maanden na de datum van verzending bewaard. Na die periode kunnen de videoberichten verlopen.

Fair use-beleid: Dit FUB is opgesteld om fraude met en misbruik van de Videoberichtenfunctie tegen te gaan. De Videoberichtenfunctie is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, individueel en niet-commercieel gebruik en het gebruik ervan dient te allen tijde in overeenstemming te zijn met deze Voorwaarden ('Legitiem gebruik'). Skype behoudt zich het recht voor om elke onwettige, verboden, abnormale of ongebruikelijke activiteit in overweging te nemen bij het bepalen of uw activiteiten onder Legitiem gebruik vallen.Wanneer Skype bepaalt dat uw gebruik van de Videoberichtenfunctie in strijd is met dit FUB of deze Voorwaarden, mag Skype naar eigen goeddunken de relatie met u beëindigen of uw account met onmiddellijke ingang opschorten.

19.7 Collect calls: Collect calls worden via een partner van Skype beschikbaar gemaakt voor de volgende bestemmingen. Er zijn geen kosten voor u en Skypetegoed of een abonnement is niet vereist. U moet uw naam echter via gesproken aanwijzingen vermelden aan de persoon die u belt, en diegene dient de vaste kosten verbonden aan de collect call te accepteren, op voorwaarde dat deze functionaliteit wordt ondersteund door diens lokale communicatieprovider.Collect calls duren maximaal 60 minuten. Na die tijd dient u opnieuw te bellen.

20. BETALEN VIA MOBIEL

20.1 Dit artikel is van toepassing wanneer u een betaalsysteem van een externe partij kiest waarmee u via uw mobiele telefoonrekening voor Skypetegoed en bepaalde Betaalde producten kunt betalen ('Betalen via mobiel').

20.2 Met het kiezen voor of gebruiken van Betalen via mobiel:

(a) geeft u uw mobiele provider toestemming de betreffende kosten direct te verrekenen met uw mobiele-telefoonrekening; en

(b) verklaart u de persoon of entiteit te zijn die verantwoordelijk is voor de mobiele-telefoonrekening die hoort bij het mobiele nummer dat u bij gebruikmaking van Betalen via mobiel verstrekt, of dat u toestemming hebt van die persoon of entiteit om dergelijke kosten te maken.

21. SKYPE MANAGER EN GEKOPPELDE ACCOUNTS

21.1 Verantwoordelijkheid voor Gekoppelde accounts. Een 'Gekoppeld account' is een Microsoft-account dat wordt aangemaakt door een gebruiker en wordt gekoppeld door u, als individuele beheerder van uw Skype Manager en niet als een zakelijke entiteit. U mag extra beheerders van uw Skype Manager benoemen, onder voorbehoud van de aanvaarding van deze voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor al het gebruik van de Skype-producten en Skype-software gerelateerd aan uw Gekoppelde accounts, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelingen en het nalaten van handelingen van beheerders of Gekoppeld account-gebruikers.U dient ervoor te zorgen dat extra beheerders en Gekoppelde account-gebruikers voldoen aan deze voorwaarden

21.2 Ontkoppelen van Gekoppelde accounts. Vóór het ontkoppelen van een Gekoppeld account kunt u Skype-nummers die u hebt toegewezen aan Gekoppelde accounts opnieuw claimen en deze en opnieuw toewijzen aan andere Gekoppelde accounts. Als u ervoor kiest een Gekoppeld account te ontkoppelen, gaan toegewezen Abonnementen, en niet-geclaimd(e) Skypetegoed en Skype-nummers toegewezen aan het Gekoppelde account, verloren.Bel- en sms-geschiedenis die is gekoppeld aan het verwijderde Gekoppelde account, is dan niet langer toegankelijk voor u.

21.3 Alleen voor individueel gebruik.Gekoppelde accounts zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden gedeeld.

21.4 Gegevens van Gekoppeld account-gebruikers. U dient elk van uw Gekoppeld account-gebruikers ervan op de hoogte te stellen dat u en alle beheerders van uw Skype Manager toegang kunnen krijgen tot hun persoons- en verkeersgegevens.U erkent en stemt ermee in dat u dergelijke persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming zult verwerken, en dat al uw beheerders hetzelfde zullen doen.

21.5 Skype-nummers.Behoudens Artikel 19.1, kunt u deze Skype-nummers aanschaffen en toewijzen aan een Gekoppeld account. U bent verantwoordelijk voor de naleving van voorschriften met betrekking tot de woonplaats en/of locatie van uw Gekoppeld account-gebruikers. Skype-nummers die zijn toegewezen aan een Gekoppeld account kunnen worden gebruikt als de CLI voor dat Gekoppeld account. Er kunnen geen mobiele of vaste telefoonnummers worden toegewezen aan een Gekoppeld account als CLI.

21.6 Skypetegoed. Tenzij u zich in Japan bevindt, zal Skypetegoed dat u hebt gekocht via Skype Manager en dat nog niet is toegewezen aan een Skype-account, niet verlopen. Raadpleeg artikel 10 voor ons restitutiebeleid. Skypetegoed dat door u is toegewezen aan een Beheerd account kan door u op elk gewenst moment worden opgenomen en opnieuw worden toegewezen aan uw Skype Manager-tegoedsaldo. U kunt geen Skypetegoed opnemen dat u hebt toegewezen aan een Skype-account die geen Beheerd account is.Als u zich in Japan bevindt, verwijzen wij u naar artikel 9.2.

21.7 Skype-producten. Beheerd account-gebruikers kunnen geen Skype-producten kopen voor gebruik via hun Beheerd account en kunnen alleen Skype-producten gebruiken die door u zijn toegewezen aan het Beheerd account.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Toegestaan gebruik en beperkingen.

(a) Skype Connect is alleen beschikbaar via een Beheerd account die is ingesteld via Skype Manager. Voordat u Skype Connect gebruikt, moet u eerst een SIP-profiel instellen en een Skype Connect-kanaalabonnement aanschaffen. U kunt één of meerdere Beheerde accounts instellen en koppelen met een SIP-profiel waarmee u audiogesprekken in uw PBX-en andere gecertificeerde Skype Connect-apparatuur kunt ontvangen.

(b) U mag u een SIP-profiel op elk gewenst moment verwijderen. Als u ervoor kiest om een SIP-profiel te verwijderen, verliest u alle huidige configuratiegegevens en gesprekgeschiedenis met betrekking tot dit SIP-profiel en kunt u niet bellen of worden gebeld via dit SIP-profiel. U kunt Skype-nummers die en Skypetegoed dat u hebt toegewezen aan dat SIP-profiel meenemen naar de Skype Manager en opnieuw toewijzen voordat het SIP-profiel wordt verwijderd. Kanaalabonnementen kunnen niet worden meegenomen naar de Skype Manager en zijn niet langer beschikbaar zodra het SIP-profiel wordt verwijderd.

(c) Behoudens Artikel 19.1, kunt u deze Skype-nummers aanschaffen en toewijzen aan een SIP-profiel. Het maximale aantal Skype-nummers dat u kunt toewijzen aan een SIP-profiel is 99. Skype-nummers die zijn toegewezen aan een SIP-profiel kunnen worden gebruikt als de CLI voor dat SIP-profiel. Er kunnen geen mobiele of vaste telefoonnummers worden toegewezen aan een Gekoppeld account als CLI voor een SIP-profiel.

(d) Gekoppelde accounts met Skype Connect mogen alleen worden gebruikt met uw PBX en mogen niet worden gebruikt op een pc, mobiele telefoon of ander apparaat tenzij en totdat u gebruik ervan met Skype Connect stopt.

(e) Skype Connect mag niet worden gebruikt als een zelfstandige dienst, maar alleen als een secundair communicatiekanaal in combinatie met traditionele telefoondiensten. Als u Skype Connect gebruikt, moet u uw PBX en andere gecertificeerde Skype Connect-apparatuur zo configureren dat alle noodoproepen worden omgeleid naar een standaard vaste lijn of een andere telefoonservice die ondersteuning biedt voor noodoproepen.

22.2 Kanaalabonnementen

(a) U moet een maandelijks Kanaalabonnement afsluiten om een SIP-profiel in te stellen en Skype Connect te gebruiken. U dient te beschikken over voldoende Skypetegoed in uw Skype Manager om een Kanaalabonnement te kopen.

(b) Een Kanaalabonnement wordt maandelijks betaald via het Skypetegoed in uw Skype Manager. Dit is een terugkerende betaling die maandelijks aan Skype wordt verricht met Skypetegoed totdat het Kanaalabonnement door u of door Skype wordt beëindigd. Als u onvoldoende Skypetegoed hebt, dan kunt u het Kanaalabonnement niet aanschaffen of Skype Connect gebruiken met dat SIP-profiel totdat u voldoende Skypetegoed in uw Skype Manager hebt gestort. U moet een apart Kanaalabonnement aanschaffen voor elk SIP-profiel dat u instelt.

(c) Het maandelijkse bedrag voor een Kanaalabonnement is afhankelijk van het aantal gelijktijdige belkanalen dat u wilt gebruiken met een SIP-profiel. Een SIP-profiel ondersteunt 1 tot 300 gelijktijdige belkanalen. Een SIP-profiel kan meerdere gelijktijdige belkanalen omvatten. Met ieder kanaal kan op ieder moment een inkomend of uitgaand gesprek worden gevoerd.

(d) Naast het maandelijkse bedrag dat wordt betaald voor een Kanaalabonnement, worden Skype-tarieven voor het bellen naar telefoons in rekening gebracht voor alle uitgaande oproepen met Skype Connect. Deze tarieven worden betaald met het Skypetegoed in uw SIP-profiel. U dient te beschikken over voldoende Skypetegoed in uw SIP-profiel om te bellen naar telefoons en hiervoor te betalen. De minimumduur van een gefactureerde Skype Connect-oproep is 30 seconden. Na de eerste 30 seconden worden Skype Connect-oproepen gefactureerd met stappen van 6 seconden. Fracties van minder dan 6 seconden worden naar boven afgerond. Skype Connect-oproepen hebben geen starttarief.

(e) Met uitzondering van het maandelijkse bedrag voor het Kanaalabonnement, worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor het ontvangen van inkomende oproepen op Skype Connect.

(f) De te betalen vergoedingen voor een Kanaalabonnement worden weergegeven in uw Skype Manager.

(g) U kunt Skype Connect niet gebruiken tenzij u een Kanaalabonnement hebt aangeschaft. Als u geen Kanaalabonnement aanschaft, worden bestaande SIP-profielen uitgeschakeld en kunt u niet bellen of worden gebeld via Skype Connect.

(h) U kunt het aantal gelijktijdige belkanalen in uw Kanaalabonnement te allen tijde wijzigen door het huidige aantal te annuleren en een nieuwe terugkerende betaling in te stellen voor het nieuwe aantal gelijktijdige belkanalen. Het deel van de meest recente maandelijkse betaling voor uw huidige Kanaalabonnement dat nog niet is verlopen, wordt door Skype gerestitueerd. De nieuwe terugkerende maandelijkse betaling begint op de datum waarop u het aantal gelijktijdige belkanalen wijzigt.

U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN DE RECHTEN, PLICHTEN EN VOORWAARDEN BEGRIJPT DIE HIERIN UITEEN WORDEN GEZET. DOOR OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN EN/OF DOOR TE GAAN MET DE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE OF DOOR DE SOFTWARE, PRODUCTEN EN/OF SKYPE-WEBSITES TE BLIJVEN GEBRUIKEN, STEMT U ER UITDRUKKELIJK MEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN EN VERLEENT U SKYPE DE RECHTEN DIE HIERIN BESCHREVEN ZIJN.

© Skype en/of Microsoft – Laatst bijgewerkt: juni 2018