LES DETTE NØYE FØR DU LASTER NED PROGRAMVAREN ELLER BRUKER PRODUKTET/PRODUKTENE ELLER SKYPE-NETTSTEDENE

Nøkkelpunkter

Det er viktig at du leser og forstår hele dokumentet. Men det er noen nøkkelpunkter du må være spesielt oppmerksom på:

INGEN TILGANG TIL NØDTELEFONTJENESTER: Programvaren er ikke en erstatning for den ordinære mobilen eller fasttelefonen din. Vær særlig oppmerksom på at bortsett fra under de helt spesielle omstendighetene beskrevet i avsnitt 5.6 i disse vilkårene (gjelder bare for Skypes Internett-kommunikasjonsprogramvare), lar ikke programvaren deg ringe nødtelefonanrop til beredskapstjenester.Du må sørge for å ha andre kommunikasjonsmuligheter tilgjengelig for å sikre at du kan ringe nødtelefonanrop dersom det skulle bli nødvendig.

SE BRUKSRESTRIKSJONENE: I noen regioner er det restriksjoner på bruken av programvaren.Du er ansvarlig for å kontrollere at det er lovlig for deg å bruke programvaren der du er.

INGEN EIENDOMSRETT TIL NUMRE: Hvis Skype tildeler deg et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, eier du ikke nummeret og har ikke rett til å beholde nummeret for alltid. Skype kan fra tid til annen ha behov for å endre eller trekke tilbake nummeret som er tilordnet deg. Du kan ikke overføre eller prøve å overføre Skype-nummeret eller Skype To Go-nummeret ditt til andre. Du må påse at du overholder alle tilordningskrav som vises når du kjøper et Skype-nummer, ettersom nummeret kan trekkes tilbake ved misligholdelse.Se også avsnitt 19.1.

SKYPE-KREDIT BLIR INAKTIV ETTER 180 DAGER: Hvis du kjøper Skype-kredit, vær oppmerksom på at den blir inaktiv etter 180 dager uten aktivitet. Se også avsnitt 9.2 og 21.7.

1. DIN AVTALE MED SKYPE

1.1 Skypes Internett-kommunikasjonsprogramvare («Internett-kommunikasjonsprogramvare»), annen programvare av merket Skype (sammen med «Skype-programvare») og tilknyttet dokumentasjon (enten av trykt eller elektronisk form) inkludert eventuelle forbedringer, modifikasjoner, utbedringer, rettinger, oppdateringer, oppgraderinger og fremtidige versjoner av den («Oppdateringer»), enten den blir tilgjengelig gratis eller mot en omkostning, (samlet «Programvare») er lisensiert (ikke solgt) til deg av Skype Software S.à. r.l. med mindre du bruker en versjon av programvaren som er inkludert med Windows 8.1 eller senere. Hvis du bruker en versjon av programvaren som følger med Windows 8.1 eller senere, er programvaren lisensiert til deg under lisensvilkårene for Microsoft-programvaren for den versjonen av Windows du kjører. Disse vilkårene (utover programvarelisensen i avsnitt 4.1) gjelder fremdeles for bruken av programvaren og produktene.

1.2 Funksjonene og produktene som gjøres tilgjengelig gratis gjennom programvaren (unntatt produkter eller funksjoner som bare er tilgjengelig gratis på prøve) («Gratis produkter»), tilbys deg av Skype Software S.à r.l.

1.3 Eventuelle ytterligere produkter eller funksjoner i Skype-programvaren eller andre produkter av merket «Skype» som du betaler for (inkludert produkter eller funksjoner som er tilgjengelig gratis bare på prøve) («Produkter som det betales for»), tilbys deg av Skype Communications S.à r.l.

1.4 «Skype-nettsteder» betyr www.skype.com (drevet av Skype Communications S.à. r.l.) og eventuelle andre nettsteder godkjent av Skype, som har lenker til disse vilkårene.

1.5 «Skype» betyr Skype Communication S.à. r.l., 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, alt etter sammenhengen;«Produkter» betyr samlet gratis produkter og produkter som det betales for;
«du, deg» eller «din, ditt, dine» betyr du, den registrerte innehaveren av brukerkontoen (som beskrevet i avsnitt 6.1) og lisensinnehaveren i henhold til disse vilkårene.

1.6 Avtalen din med Skype består av vilkårene og betingelsene angitt i dette dokumentet, sammen med eventuelle vilkår for rimelig bruk beskrevet i dette dokumentet og ytterligere vilkår henvist til i avsnitt 14 (med samlebetegnelsen «Vilkår»). Hvis det er noe avvik mellom retningslinjene for rimelig bruk eller eventuelle ytterligere vilkår og dette dokumentet, skal dette dokumentet ha forrang.

2. GODTAKELSE AV VILKÅRENE

2.1 Du må først godta disse vilkårene for å kunne laste ned og/eller bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Disse vilkårene godtas av deg (a) når du klikker for å godta eller samtykke i vilkårene, eller (b) når du laster ned og/eller bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene. Vi anbefaler deg å skrive ut et eksemplar av vilkårene for senere bruk. Du kan også laste ned en kopi av vilkårene som gjelder for ditt kjøp på kontosiden din på www.skype.com. Disse vilkårene forblir gyldige fra godtakelsesdatoen til de sies opp av deg eller Skype i henhold til avsnitt 11.

2.2 Du kan ikke godta disse vilkårene hvis: (a) du ikke har lovlig tillatelse til å bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene i landet som du er i eller bor i eller (b) hvis du ikke er av myndig alder for å inngå en bindende avtale med Skype.

2.3 I enkelte land kan produktene leveres til deg av Skypes lokale partner. I så tilfelle kan den lokale partneren be deg om å godta sine egne tjenestevilkår («Lokale vilkår»). Hvis det er uoverensstemmelser mellom de lokale vilkårene og disse vilkårene, skal de lokale vilkårene gjelde så langt uoverensstemmelsen tillater.

3. ENDRINGER AV VILKÅRENE

3.1 Skype forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene fra tid til annen. Skype publiserer endringene på www.skype.com/go/tou. Endringer i retningslinjene for rimelig bruk og/eller ytterligere vilkår publiseres på det aktuelle Skype-nettstedet. Endringene trer i kraft når de publiseres. Du bør gå gjennom vilkårene jevnlig. Du forstår og samtykker i at det at du uttrykkelig godtar vilkårene eller bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene etter publikasjonsdatoen, innebærer at du samtykker i de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke samtykker i de endrede vilkårene, kan du si opp forholdet med Skype i henhold til avsnitt 11 nedenfor.

4. LISENS

4.1 Lisens. I samsvar med din overholdelse av disse vilkårene gis du en begrenset, ikke-eksklusiv, kostnadsfri lisens som ikke kan viderelisensieres eller tilordnes, til å laste ned og installere programvaren på en personlig datamaskin, mobiltelefon eller annen enhet, og til personlig å bruke programvaren gjennom din Skype-brukerkonto som enkeltperson, ikke som en forretningsenhet («Brukerkonto»). For å unngå enhver tvil: (a) IT-administratorer som arbeider på vegne av et selskap, kan laste ned og installere Skype-programvaren på personlige datamaskiner eller andre enheter brukt av personell i et slikt selskap, og (b) du har tillatelse til å bruke programvaren ved et universitet eller annen utdanningsinstitusjon, eller på arbeidsplassen din.Skype forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt under disse vilkårene.

4.2 Restriksjoner. Du har ikke lov til, og samtykker i at du ikke skal:

(a) viderelisensiere, selge, tildele, leie ut, leie, eksportere, importere, distribuere eller overføre eller på annen måte gi tredjeparter rettigheter til programvaren;

(b) gjennomføre, forårsake, tillate eller autorisere endring, opprettelse av avledet arbeid eller forbedringer, oversettelse, omvendt utvikling, dekompilering, demontering, dekryptering, emulering, hacking, oppdagelse av eller forsøk på å oppdage kildekode eller protokoller i programvaren eller deler eller funksjoner av dette (utover det som loven tillater);

(c) fjerne, tilsløre eller endre opphavsrettserklæringer eller andre åndsverkserklæringer inkludert i programvaren;

(d) bruke programvaren eller få programvaren (eller deler av den) til å bli brukt innenfor, eller til å tilby kommersielle produkter eller tjenester til tredjeparter. Det foregående skal ikke forhindre deg fra å bruke programvaren til din egen forretningskommunikasjon, underlagt avsnitt 4.1 ovenfor;

(e) bruke programvaren utelukkende via brukerkontoen din, annet enn for nedlasting og installasjon.

4.3 Annen teknologi. Hvis du bruker programvaren forhåndsinnlastet på, innebygd i, kombinert med, distribuert eller brukt med eller nedlastet på tredjepartsprodukter, -maskinvare, -programvare, -programmer eller -enheter («Annen teknologi»), samtykker du i og erkjenner at: (a) du kan være nødt til å (i) inngå en egen lisensavtale med og/eller (ii) kjøpe et abonnement fra og/eller (iii) betale en avgift til relevant tredjepartseier eller -lisensgiver for bruk av slik annen teknologi; (b) noen produkter og/eller funksjonalitet kan muligens ikke være tilgjengelig gjennom den andre teknologien og (c) Skype kan ikke garantere at programvaren alltid er tilgjengelig på eller i sammenheng med slik annen teknologi. Programvaren vår kan i tillegg inneholde funksjoner som lar deg sende inn informasjon til eller legge inn plasseringen din på et kart ved hjelp av en kartleggingstjeneste. Ved å bruke disse funksjonene godtar du vilkårene som gjelder for slike kartleggingstjenester, som kan inkludere Bing Maps bruksvilkår for sluttbrukere, som er tilgjengelig på http://www.microsoft.com/maps/assets/docs, og Google Maps bruksvilkår for sluttbrukere, som er tilgjengelig på http://www.google.com/intl/en_ALL/help.

4.4 Tredjepartsvarsler. Programvaren og Skypes nettsted kan inkludere tredjepartskode som Skype, ikke tredjeparten, lisensierer til deg i henhold til denne avtalen. Eventuelle varsler for tredjepartskoden, inkluderes kun i informasjonsøyemed.Tredjepartsskripter, koblet til, nevnt eller henvist til i programvaren, lisensieres til deg av tredjepartene som eier slik kode, ikke av Skype.

5. BRUK AV PROGRAMVAREN OG PRODUKTENE SAMT SKYPE-NETTSTEDENE

5.1 Utstyr: Du trenger en bredbåndsforbindelse til Internett for å bruke programvaren og produktene. Det er ditt ansvar å sørge for alt utstyr som kreves for tilgang til Internett eller muliggjøring av kommunikasjon, som for eksempel hodetelefoner, mikrofoner og webkameraer.Tilkobling til Internett via et bedriftsnettverk eller privat nettverk som maskerer hvor du holder til, kan gi andre kostnader enn de som vises for din faktiske plassering.

5.2 Bruk av utstyret: Internett-kommunikasjonsprogramvaren kan bruke prosessoren, minnet og båndbredden til datamaskinen (eller annen aktuell enhet) som du bruker, til det begrensede formål å tilrettelegge for kommunikasjon og etablere forbindelse mellom brukere av Internett-kommunikasjonsprogramvaren. Hvis bruken av Internett-kommunikasjonsprogramvaren er avhengig av at det brukes en prosessor og båndbredde som eies av eller kontrolleres av en tredjepart, bekrefter du og samtykker i at din lisens til å bruke Internett-kommunikasjonsprogramvaren betinges av at du innhenter samtykke fra den aktuelle tredjeparten for slik bruk.Du erklærer og garanterer at du ved å akseptere disse vilkårene har innhentet slikt samtykke.

5.3 Oppdateringer av programvaren: Skype kan kontrollere versjonen av Skype-programvaren din automatisk. Vi kan også automatisk laste ned konfigurasjonsendringer og oppdateringer til programvaren fra tid til annen. Det kan hende du må oppdatere programvaren for å fortsette å bruke Skype. Du samtykker i å godta slike oppdateringer underlagt disse vilkårene med mindre andre vilkår medfølger oppdateringene. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du avslutte bruken og avinstallere programvaren. Skype er ikke forpliktet til å gjøre oppdateringer tilgjengelig og garanterer ikke at vi fortsetter å støtte versjonen av operativsystemet eller enheten som du lisensierte programvaren for, eller at den oppdaterte programvaren er kompatibel for bruk med sluttbrukere som kjører eldre versjoner av programvaren. Microsoft Corporation eller dets tilknyttede selskaper og datterselskaper kan også laste ned oppdateringer automatisk til Skype-programvaren for Windows, hvis du har valgt å motta Microsoft-oppdateringer.Oppdateringer kan være nødvendige for å opprettholde programvarekompatibilitet, sørge for sikkerhetsoppdateringer eller feilrettinger, eller for å tilby nye egenskaper, funksjoner eller versjoner.

5.4 Avbrudd, tekniske forbedringer og vedlikehold: Fra tid til annen kan Skype trenge å utføre vedlikehold på eller oppgradere programvaren, produktene eller Skype-nettstedene eller den underliggende infrastrukturen som gjør det mulig for deg å bruke programvaren, produktene eller Skype-nettstedene. Dette kan kreve at Skype midlertidig avbryter eller begrenser din bruk av noe av eller hele programvaren, produktene eller Skype-nettstedene inntil vedlikeholdet og/eller oppgraderingen kan fullføres. I den grad det er mulig og med mindre et tiltak kreves umiddelbart, vil Skype på forhånd publisere klokkeslett og dato for et slikt avbrudd eller en slik begrensning, på Skype-nettstedet.Du vil ikke ha rett til å kreve erstatning for slikt avbrudd eller slik begrensning i bruken av programvare, produkter eller Skype-nettsteder.

5.5 Ingen tilgang til nødtelefontjenester: Verken produktene eller programvaren er beregnet på å støtte eller gjennomføre nødtelefonanrop til sykehus, politimyndigheter, legevakt eller andre typer beredskapstjeneste eller tjenester som forbinder en bruker til beredskapstjenestepersonell eller beredskapstjenestesentral («nødtelefontjenester»). Det er viktige forskjeller mellom tradisjonelle telefontjenester og Skypes produkter. Du bekrefter og samtykker i at: (i) Skype ikke trenger å gi tilgang til beredskapstjenester i henhold til gjeldende lokale eller nasjonale regler, forskrifter eller lover; (ii) det er ditt ansvar å kjøpe (uavhengig av Skypes programvare) tradisjonelle, mobile telefontjenester eller fasttelefontjenester som gir deg tilgang til beredskapstjenester og (iii) at Skype ikke er en erstatning for din primære telefontjeneste.Finn ut mer om å ringe 112, det dedikerte nødnummeret i EU, på www.skype.com/go/emergency.

5.6 Begrenset nødtelefontjeneste (kun Internett-kommunikasjonsprogramvaren)

5.6.1 I bare noen svært få land og kun for definerte versjoner av Internett-kommunikasjonsprogramvaren og plattformer, vil Skype prøve å tilby begrenset tilgang til nødtelefonanrop som en egen funksjon, men kan ikke gi noen garantier i den forstand. Klikk her for å se en liste over land («Aktiverte land») og programvareversjoner og andre plattformer («Aktiverte versjoner») som gir tilgang til begrensede nødtelefontjenester via Skype. Nødtelefontjenester via Skype er ikke tilgjengelig i andre land eller med andre versjoner eller plattformer. Du bør ha tradisjonelle, mobile telefontjenester eller fasttelefontjenester tilgjengelig for å kunne ringe til beredskapstjenester, og du bør kun bruke Skypes begrensede nødtelefontjeneste som siste utvei. Vær også spesielt oppmerksom på:

(i) at strømbrudd, batterisvikt eller svikt i Internett-forbindelsen kan føre til at Skype ikke kan koble opp samtaler, inkludert dine samtaler til beredskapstjenester. Videre kan kvalitetsbegrensninger, som beskrevet i avsnitt 5.9 nedenfor, påvirke om samtaleoppkoblingen kan gjennomføres.

(ii) at der det er tilgjengelig, kan det hende at et nødanrop foretatt fra Internett-kommunikasjonsprogramvaren i et av disse utvalgte landene, ikke får samme nettverksprioritet som en samtale fra tradisjonelle mobile telefontjenester eller fasttelefontjenester.

(iii) at hvis nødanropet kobles til, må du fortelle nødtelefontjenesteoperatøren hvor du befinner deg, slik at riktig beredskapsorganisasjon kan reagere på nødssituasjonen og vite hvor den vil finne deg. Hvis du ikke oppgir denne informasjonen når du blir bedt om det, bekrefter du at nødanropet ditt kanskje ikke kan gjennomføres og at du ikke får tilgang til den ønskede beredskapstjenesten via Skype. Skype har intet ansvar hvis du ikke klarer å komme gjennom med nødanropet under slike omstendigheter.

(iv) at bortsett fra i de aktiverte landene og versjonene tilbyr ikke Skype begrenset tilgang til nødanrop i noe land eller for eller i sammenheng med et produkt eller ved bruk av plattformer, enheter, tjenester eller operativsystemer (inkludert produkter, plattformer, enheter, tjenester eller operativsystemer utviklet av tredjeparter, ved bruk av Skype-API, Skypes programvareutviklingssett eller på annen måte).

5.6.2 I aktiverte land bør du konfigurere den begrensede nødanropsfunksjonen ved å angi standardplassering for nødanrop på siden for anropsinnstillinger i Internett-kommunikasjonsprogramvaren (hvis du bruker en 4.1-versjon for Windows (eller senere) eller versjon 2.8 for Mac OS X (eller senere)). Det er ditt ansvar å påse at områdeinformasjonen er riktig og oppdatert hvis den fysiske adressen din endres. Skype støtter ikke nødanrop i flesteparten av verdens land. Hvis det er støtte for begrenset tilgang til nødanrop, blir du ikke belastet fra Skype når du foretar et nødanrop, og du behøver ikke ha Skype-kredit. Men hvis landet du bor i, ikke har støtte for begrenset tilgang til nødanrop, skal du ikke forsøke å ringe, og samtykke i at du ikke kan ringe nødanrop ved hjelp av Skypes programvare. Hvis en annen bruker benytter din brukerkonto med din tillatelse, er det ditt ansvar å informere vedkommende bruker om de begrensede tilfellene hvor en har begrenset tilgang til nødanrop.

5.7 Innhold i kommunikasjon: Skype er ikke kilde til, kontrollerer ikke og tar ikke ansvar for innholdet i kommunikasjon ved bruk av programvaren, inkludert uten begrensning, medier som deles gjennom kommunikasjonsfunksjonene våre.Ved å bruke programvaren gir du Skype en immateriell lisens til å bruke innholdet i kommunikasjon for å gi deg produktene, for eksempel til å overføre kommunikasjon til mottakeren.

Skype reserverer seg retten til å gå gjennom innhold som er sendt inn i, eller gjennom, programvaren, produkter og Skype-nettsteder, for å kunne håndheve disse vilkårene. Skype kan, etter eget skjønn, blokkere eller på andre måter forhindre levering av direktemeldinger, SMS, video, medier eller annen kommunikasjon til eller fra programvaren, produkter og Skype-nettsteder med hensikt i å beskytte programvaren, produkter, Skype-nettsteder eller kunder, eller for å, på andre måter, håndheve disse vilkårene. Følgende regler gjelder krav til adferd og innhold ved bruk av programvaren, produkter og Skype-nettsteder:

(a) Ikke bruk programvaren, produkter eller Skype-nettsteder til kriminelle formål. Du er ansvarlig for handlingene dine og konsekvensene av disse handlingene.

(b) Ikke send søppelpost eller bruk kontoen din til å hjelpe andre med å sende søppelpost. Søppelpost inkluderer uoppfordret masseutsendelse av e-post, anrop, direktemeldinger, annen kommunikasjon og masseutsendelse av kontaktforespørsler.

(c) Ikke last opp eller ned eller del upassende bilder (for eksempel nakenhet, bestialitet, pornografi).

(d) Ikke last opp eller del bilder eller delta i aktiviteter som utnytter eller skader barn.

(e) Ikke delta i falske eller villedende aktiviteter (som å be om penger på falske premisser eller å utgi deg for å være en annen).

(f) Ikke delta i aktiviteter som er skadelige for programvaren, produkter, Skype-nettsteder eller brukere (for eksempel virus, forfølgelse, deltakelse i hatytringer eller oppfordring til vold mot andre).

(g) Ikke overtre andres juridiske rettigheter (for eksempel uautorisert deling av opphavsrettslig beskyttet musikk, bilder og annet innhold).

(h) Ikke delta i aktiviteter som bryter andres personvern.

(i) Ikke omgå, deaktiver eller forstyrr sikkerhetsrelaterte funksjoner for programvaren, produkter eller Skype-nettsteder eller -funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken av innhold.

Vi kan be deg om å fjerne innhold hvis det bryter med disse vilkårene eller lovgivning. Manglende overholdelse kan resultere i tap av tilgang til, eller oppsigelse av, brukerkontoen din. Skype kan i tillegg fjerne innholdet ditt, uten tillatelse fra deg, hvis vi fastslår at det bryter med disse vilkårene eller lovgivning, eller hvis vi blir varslet om krenkelse av åndsverk fra en tredjepart.

5.8 Varsel og fjerning: Hvis Skype mottar varsel om at materiell som du legger ut, laster opp, redigerer, er vert for, deler og/eller publiserer på Skype-nettstedet eller via programvaren (unntatt den private kommunikasjonen din) («Brukerinnsending»), er upassende eller krenker en tredjeparts rett, eller hvis Skype ønsker å fjerne en brukerinnsending av en hvilken som helst grunn, forbeholder Skype seg retten til å fjerne enhver slik brukerinnsending automatisk av en hvilken som helst grunn, umiddelbart eller innenfor en tidsramme som kan avgjøres fra tid til annen av Skype etter eget skjønn. Brukerinnsendingen skal fjernes uten noen innrømmelse når det gjelder ansvar og uten skade for rettigheter, rettsmidler eller forsvar, som alle er uttrykkelig forbeholdt. Du erkjenner og samtykker i at Skype ikke har noen forpliktelse til å legge inn igjen en slik brukerinnsending. Hvis brukerinnsendinger krenker, eller du tror at brukerinnsendinger krenker dine rettigheter (inkludert åndsrettigheter), eller de er ulovlige, skal du straks kontakte oss ved å følge prosedyren for fjerning og varsling. Klikk her hvis du vil vise prosedyren for varsel og fjerning. Skype forbeholder seg retten til å be om bekreftelse av din identitet og søke etter ytterligere informasjon for å bekrefte klagen din. Du samtykker i at du alene er ansvarlig for konsekvensene som følger av klagen din (inkludert uten begrensning fjerning eller blokkering av brukerinnsendingen), og du erkjenner og samtykker i at enhver klage kan brukes i rettsprosesser.Enhver falsk, misledende eller feilaktig informasjon du gir, kan medføre et sivilrettslig og strafferettslig ansvar.

5.9 Kvalitet: Skype kan ikke garantere at programvaren, produktene eller Skype-nettstedene alltid vil fungere uten avbrudd, forsinkelser eller feil. En rekke faktorer kan påvirke kvaliteten til kommunikasjonen og bruken av programvaren, produktene (avhengig av hvilke produkter som brukes) eller Skype-nettstedene, og kan føre til mangel på kommunikasjon, inkludert uten begrensning: ditt lokale nettverk, brannmuren, Internett-tjenesteleverandøren, Internett, det offentlige telefonnettet og strømforsyningen.Skype tar ikke ansvar for avbrudd eller forsinkelse forårsaket av svikt i eller utilstrekkelighet ved disse elementene eller andre elementer som vi ikke har kontroll over.

5.10 Produktendringer: Skype forbedrer kontinuerlig programvaren og produktene og kan endre dem når som helst. I tillegg er det grunner til hvorfor Skype kan slutte å tilby programvaren og produkter (eller deler av dem), inkludert uten begrensning at det ikke lenger er gjennomførbart for oss å tilby dette, teknologiske fremskritt, tilbakemeldinger fra kunder som antyder at en endring behøves, eksterne forhold som oppstår og som gjør det uklokt eller upraktisk å fortsette, eller en hvilken som helst årsak angitt i avsnitt 11.2. Som et resultat av slike endringer kan det hende du må bruke en oppgradert versjon av programvaren. Tekniske krav til bruk av produkter og programvare samt funksjonsbeskrivelser er tilgjengelig på Skype-nettstedet. Hvis du ikke samtykker i endringer av programvare og produkter, kan du si opp forholdet med Skype i henhold til avsnitt 11. Det kan hende du må oppgradere til en ny versjon for å kunne dra nytte av visse produkter. I tillegg erkjenner og samtykker du i at visse produkter kan være gjenstand for brukerbegrensninger eller geografiske restriksjoner, som kan variere fra tid til annen.På Skype-nettstedet finner du informasjon om de mest oppdaterte bruksrestriksjonene som gjelder for produktene du bruker.

5.11 Uoppfordrede ideer Skype verken vurderer eller tar i mot uoppfordrede forslag eller ideer, inkludert uten begrensning ideer til nye produkter, teknologier, kampanjer, produktnavn, produkttilbakemeldinger og produktforbedringer («Uoppfordret tilbakemelding»). Hvis du sender en uoppfordret tilbakemelding til Skype via Skype-nettstedet eller på annen måte, erkjenner du og samtykker i at Skype ikke skal ha noen forpliktelse om konfidensialitet med hensyn til den uoppfordrede tilbakemeldingen.

5.12 Rapporter I visse deler av Skype-nettstedene eller programvaren kan du bli bedt om å skrive forslag eller problemrapporter, for eksempel ved å bruke vårt kontaktskjema eller problemrapportskjema («Rapporter»). Les grundig gjennom eventuelle konkrete vilkår som regulerer disse rapportene. Rapportene skal anses å være Skypes eiendom. Skype skal eksklusivt eie alle nå kjente eller fremtidig eksisterende rettigheter til rapportene i hele universet til evig tid og skal ha rett til å bruke rapportene til et hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten kompensasjon til leverandøren av rapportene. Ingen rapporter du sender til Skype, blir behandlet konfidensielt, og Skype skal ikke være ansvarlig for fremlegging av rapportene.

5.13 Kobling Du kan koble til Skype-nettstedet fra et annet nettsted som du eier, forutsatt at du gjør det på en slik måte at det er rimelig og lovlig og ikke skader omdømmet vårt eller utnytter det. Du må ikke etablere en kobling på en slik måte at det antyder noen form for forbindelse, godkjennelse eller at Skype går god for den der noe slikt ikke er tilfelle. Du kan ikke ramme inn nettstedet på et annet nettsted. Skype kan når som helst og etter eget skjønn oppheve tillatelsen til å koble til Skype-nettstedene, og vil varsle deg i så henseende.

6. DINE FORPLIKTELSER

6.1 Brukerkonto. Før du bruker Skype-programvaren første gang, blir du bedt om å opprette en brukerkonto og velge en bruker-ID og et passord. Vi anbefaler at du velger et passord som er vanskelig å gjette seg til, og som består av bokstaver, sifre og symboler. Du kan bare bruke programvaren gjennom brukerkontoen din. Du skal alene ha eneansvaret og erstatningsansvaret for alle aktiviteter som foretas gjennom din brukerkonto. Unngå uautorisert bruk ved å holde passordet hemmelig og ikke dele det med tredjeparter eller bruke det til å få tilgang til tredjepartsnettsteder eller -tjenester. Hvis du har mistanke om at noen vet hva passordet ditt er, skal du endre det med det samme for å beskytte sikkerheten til brukerkontoen din. Du har selv ansvaret for å sørge for at du ikke svarer på eventuelle uoppfordrede forespørsler om kredittkortopplysninger, passord eller andre data.Skype påtar seg ikke ansvar for din manglende etterfølgelse av forpliktelsene dine i henhold til avsnitt 6.1.

6.2 Lovlig bruk: Du må bruke programvaren, produktene og Skype-nettstedene i henhold til lovene der du befinner deg. I noen land er det restriksjoner på nedlasting og bruk av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene.Du er ansvarlig for å kontrollere at det er lovlig for deg å bruke programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene der du er.

6.3 Forbudt bruk:Du har ikke lov til å:

(a) avlytte, skade eller endre kommunikasjon som ikke er tiltenkt deg;

(b) bruke edderkopper, virus, ormer, trojanske hester, tidsinnstilte bomber eller andre koder eller instruksjoner som er beregnet på å forvrenge, slette, skade, emulere eller disassemblere programvaren, produktene, Skype-nettstedene, kommunikasjonen eller protokollene;

(c) sende uoppfordrede meldinger (også kalt søppelpost, SPAM, SPIM eller SPIT) eller meldinger som ikke tillates under gjeldende lov, eller bruke programvaren, produkter eller Skype-nettsteder i den hensikt å «fiske» etter informasjon (phishing) eller «farme» (pharming), eller utgi deg for å være en annen eller oppgi falsk tilknytning til en annen person eller instans;

(d) utsette tredjeparter for innhold som er støtende, skadelig for mindreårige, uanstendig eller på annen måte tvilsomt;

(e) bruke programvaren, produktene eller Skype-nettstedene til å forårsake eller prøve å forårsake forlegenhet eller lidelse for, eller til å true, trakassere eller krenke personvernet til en tredjepart; eller

(f) bruke (inkludert som del av bruker-ID-en og/eller profilbildet ditt) materiell eller innhold som er underlagt en tredjeparts eiendomsrett, med mindre du har lisens eller tillatelse av eieren av disse rettighetene; eller

(g) samle inn eller innhente personlig identifiserbar informasjon, inkludert kontonavn fra programvaren, produktene eller Skype-nettstedene;

(h) påvirke eller prøve å påvirke tilgjengeligheten til programvaren, produktene eller Skype-nettstedene, for eksempel ved et tjenestenektelsesangrep (DOS) eller distribuert tjenestenektelsesangrep (DDoS);

(i) bruke eller starte et automatisert system, inkludert uten begrensning roboter, edderkopper eller frakoblede lesere som åpner programvaren, produktene eller Skype-nettstedene. Til tross for det foregående, samtykker du i at Skype gir tillatelse til at operatører av offentlige søkemotorer kan bruke edderkopper til å kopiere materiale fra Skype-nettstedet utelukkende i den hensikt å opprette offentlig tilgjengelige søkbare indekser av materialet, men ikke hurtiglagre eller arkiver av slikt materiale. Skype forbeholder seg retten til når som helst å oppheve disse unntakene.

6.4 Brukerinnsendinger Vis respekt når du deltar i enhver funksjon på Skype-nettstedene eller -programvaren, som for eksempel fora, blogger, e-postfunksjoner, videovertskap, deling og/eller publisering, eller andre funksjoner på Skype-nettstedene eller Skype-programvaren som lar deg legge ut, laste opp, redigere, være vertskap for, dele og/eller publisere innhold. Du bekrefter og samtykker i at: (i) ved å bruke Skype-nettstedene eller programvaren kan du bli utsatt for innhold som er støtende eller uanstendig, og at du bruker dette på egen risiko; (ii) du alene er ansvarlig for innsendinger du oppretter, sender inn, legger ut eller publiserer på Skype-nettstedene eller via programvaren; (iii) Skype ikke garanterer noen konfidensialitet når det gjelder brukerinnsendinger, hvorvidt de publiseres eller ikke; (iv) Skype ikke er ansvarlig for brukerinnsendinger du kan ha tilgang til gjennom din bruk av Skype-nettstedene eller programvaren, og at alt ansvar for enhver brukerinnsending ligger hos den som brukerinnsendingen kommer fra. Skype går ikke god for brukerinnsendinger eller for synspunkter, anbefalinger eller råd som uttrykkes gjennom dem, og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar i forbindelse med brukerinnsendinger.

I sammenheng med brukerinnsendingene dine erkjenner og garanterer du at du:

(i) eier eller har de nødvendige lisensene, rettighetene, samtykkene og tillatelsene til å bruke og å gi Skype tillatelse til å bruke alle opphavsrettigheter, varemerker, forretningshemmeligheter, patenter og andre åndsverks- eller eiendomsrettigheter til enhver brukerinnsending i henhold til disse vilkårene; og

(ii) har skriftlig samtykke, fritak og/eller tillatelse fra enhver identifiserbar person i brukerinnsendingen til å bruke navnet og/eller likheten til enhver slik person i brukerinnsendingen, for å muliggjøre inkludering og bruk av dette på den måten som er tiltenkt i disse vilkårene. Du må ikke kopiere, legge ut eller bruke tekst, fotografier, bilder, musikk, lyder, avbildninger eller annet innhold fra en tredjepart eller kilde («tredjepartsinnhold») uten uttrykkelig tillatelse fra eieren. Slikt tredjepartsinnhold kan være beskyttet av åndsverkslover, og eierne av åndsverksrettigheter i slikt innhold kan motsi seg bruken av det. Du må ikke bruke tredjepartsinnhold uten at du først har innhentet tillatelse til det fra eieren av åndsverksrettighetene for slikt innhold.

Hvis du laster opp eller legger ut brukerinnsendinger på Skype-nettstedene eller via programvaren (med unntak av rapporter og med unntak av innholdet i kommunikasjonen din), gir du, uavhengig av eventuelle rettigheter eller forpliktelser regulert av ytterligere vilkår (som definert nedenfor), automatisk Skype en lisens som er ikke-eksklusiv, verdensomfattende, ugjenkallelig, uten royalty, vedvarende, viderelisensierbar og overførbar, for alle rettigheter til å bruke, redigere, endre, inkludere, innlemme, tilpasse, spille inn, offentliggjøre, vise, overføre og reprodusere brukerinnsendinger, inkludert uten begrensning alle varemerker som er tilknyttet i forbindelse med Skype-nettstedene og Skype-programvaren og produktene, inkludert i den hensikt å reklamere for eller omfordele deler av eller hele Skype-nettstedene og/eller programvaren eller produktene, i ethvert medium som nå er kjent eller senere utvikles. Du gir også herved hver bruker av Skype-nettstedet og/eller Skypes programvare eller produkter en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til brukerinnsendingen gjennom Skype-nettstedet og/eller programvaren eller produktene, og til å bruke, distribuere, opprette avledet arbeid av, vise, fremføre og overføre slike brukerinnsendinger utelukkende som tillatt gjennom funksjonaliteten til Skype-nettstedet og/eller programvaren eller produktene, og i henhold til disse bruksvilkårene. I tillegg frasier du deg alle såkalte «moralske rettigheter» i og til brukerinnsendingene, i den grad det tillates ved gjeldende lov.

Du kan ikke sende inn eller publisere brukerinnsendinger via Skype-nettstedet eller programvaren som er injurierende, ærekrenkende, pornografiske, nedsettende, hatefulle, en krenkelse av personvernets fred, usømmelige, nedsettende, ulovlige, rasistiske, støtende, skadelige for mindreårige eller et brudd på åndsverksrettigheter, eller en forretningshemmelighet for en tredjepart eller som på annen måte overtrer rettighetene til noen tredjepart eller medfører sivilrettslig eller strafferettslig ansvar. Videre kan du ikke sende inn eller publisere brukerinnsendinger som inneholder usannheter eller uriktige fremstillinger, som ber om midler eller tjenester, inneholder reklame, markedsføringsmateriell, søppelpost, useriøs post, kjedepost eller annen form for annonsering, som utgir seg for å være fra andre eller inkluderer programmer som inneholder virus eller andre programmer som er konstruert for å hemme funksjonaliteten til en datamaskin. Du samtykker i at du ikke skal annonsere, for kommersielle formål, overfor brukere av Skype-nettstedet eller programvaren med hensyn til brukerinnsendingene deres. Du samtykker i at du ikke skal omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner for Skype-nettstedet eller programvaren, eller funksjoner som forhindrer eller begrenser bruken av innholdet på disse.

6.5 Din informasjon: Fra tid til annen kan Skype be om informasjon fra deg for å kunne levere programvaren eller produktene til deg.Du skal sørge for at slike opplysninger (inkludert, hvis aktuelt, faktureringsinformasjonen) er komplette, oppdaterte og nøyaktige.

6.6 Ingen videresalg. Programvaren og produktene er til ditt eget bruk.Du skal ikke videreselge eller kommersialisere programvaren og/eller produktene til en tredjepart.

6.7 Begrensninger vedrørende eksport: Programvaren kan være underlagt internasjonale regler som styrer eksport av programvaren.Du må overholde alle gjeldende internasjonale og nasjonale lover som gjelder for programvaren så vel som sluttbruker-, sluttbruks- og stedsbegrensninger utstedt av nasjonale myndigheter eller lignende organer, samt begrensninger for land som er omfattet av handelsblokader.

7. EIENDOMSRETT

7.1 Programvaren, produktene og Skype-nettstedene inneholder åndsverksinformasjon og fortrolig informasjon som beskyttes av åndsverkslover og -avtaler.

7.2 Innholdet og samlingen av innhold inkludert på Skype-nettstedene (ekskludert brukerinnsendinger), for eksempel lyd, tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger og programvare, eies av Skype, dets partnere eller lisensgivere, og er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Slikt opphavsrettslig beskyttet innhold kan ikke reproduseres uten uttrykkelig tillatelse fra Skype. Skype forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt deg på Skype-nettstedene.

7.3 Skype og/eller dets lisensgivere beholder eksklusiv eiendomsrett over programvaren, produktene og Skype-nettstedene samt alle åndsverksrettigheter til dette (enten de er registrert eller ikke og hvor som helst i verden). Du skal ikke foreta deg noe som kan skade, begrense eller påvirke Skypes åndsverksrettigheter for programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene.

7.4 «Skype», tilknyttede varemerker og logoer samt S-logoen er varemerker for Skype. Skype har registrert og lagt inn søknader for å registrere varemerkene sine i mange land verden over. Skypes varemerker og design eller utseende kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester som ikke tilhører Skype, på måter som kan skape forvirring blant kunder eller som er nedsettende overfor Skype eller gir Skype dårlig anseelse. Alle andre varemerker som vises på dette nettstedet, og som ikke eies av Skype eller et av dets tilknyttede selskaper, tilhører sine respektive eiere. Du har ikke tillatelse til og skal ikke registrere eller bruke varenavn, varemerker, logoer, domenenavn eller andre navn eller symboler som inkluderer Skypes immaterielle eiendeler (helt eller delvis), eller som kan forveksles med disse. Se også Skypes retningslinjer for varemerket hvis du vil ha mer informasjon om bruk av Skypes varemerker.

8. TAKSTER

8.1 Ringe til telefoner og betalingstjenestenumre med Skype-kredit:

(i) Ringe til fasttelefoner og mobiler: Takstene som skal betales for ringing til vanlige telefoner (utenfor et abonnement), består av oppkoblingsavgift (belastet én gang, per samtale) og en minuttakst som fremgår av www.skype.com/go/allrates. Forbindelsen blir brutt for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt etter fire timer. En ny oppkoblingsavgift blir belastet når du slår nummeret på nytt.

(ii) Betalingstjenestenumre: Takstene som må betales ved ringing til betalingstjenestenumre, består av en per minutt-takst som er tilgjengelig på www.skype.com/go/rates-premium. Ingen oppkoblingsavgift behøver å betales.

(iii) Skype kan når som helst endre takstene for ringing til telefoner og betalingstjenestenumre uten å varsle deg, ved å legge ut slike endringer på www.skype.com/go/allrates. De nye takstene gjelder for den neste bruken etter at de nye takstene er publisert. Kontroller de nyeste takstene før du ringer. Hvis du ikke godtar de nye takstene, må du ikke ringe.

(iv) Varigheten til en samtale skal være basert på ett-minutts-intervaller. Deler av minutter rundes opp til neste minutt. Oppkoblingsavgiften, der den måtte påløpe, belastes i begynnelsen av samtalen. Delbeløp avrundes opp til nærmeste minstevaluta. En total samtalepris på € 0,034 rundes for eksempel opp til € 0,04. Påløpte beløp trekkes automatisk fra Skype-kreditsaldoen på brukerkontoen.

8.2 Takster for andre produkter som det betales for: Takstene for andre produkter som det betales for, vil bli bekreftet for deg før du fullfører et kjøp fra Skype. Skype kan når som helst endre takstene som kreves for kjøp av slike produkter uten å varsle deg. Du kan velge om du vil akseptere de nye takstene eller ikke før du gjennomfører ditt neste kjøp av det aktuelle produktet. De nye takstene gjelder for det neste kjøpet etter at de nye takstene er publisert. Delbeløp for bruk av SMS rundes opp til nærmeste minstevaluta.Hvis du for eksempel sender tre SMS-meldinger samtidig til et enkelt mål med en sats på € 0,056, belastes du med € 0,17.

8.3 Kampanjetilbud: Skype kan fra tid til annen tilby produkter som det normalt betales for, gratis i en prøveperiode. Skype forbeholder seg retten til å belaste deg for slike produkter (til normal takst) i tilfelle Skype fastslår (etter rimelig skjønn) at du misbruker tilbudets vilkår, inkludert hvis du bruker en tjeneste, proxy, anonym IP-adresse eller andre metoder som hindrer oss i å finne deg.

8.4 Avgift: Alle priser for betalingsprodukter er inklusive eventuelle avgifter, inkludert MVA, med mindre annet er oppgitt. Du gir eksplisitt avkall på enhver rett til refusjon av MVA fra Skype hvis det endelige MVA-beløpet fra sistnevnte til skattemyndighetene skulle være mindre enn MVA-beløpet som du betalte. Områdene i EU som er oppført nedenfor, er utenfor omfanget av EUs MVA ifølge det europeiske rådets direktiv 2006/112/EF om det felles MVA-systemet, med endringer. Skypes nettsted lar ikke brukere i slike områder utnytte dette MVA-fritaket, og vi tilbyr derfor ikke produktene i disse områdene:Athosfjellet, Kanariøyene, De franske koloniene, Åland, Kanaløyene, Helgoland, Büsingen, Büsingenområdet, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia og den italienske delen av Luganosjøen.

8.5 Tredjepartsbelastninger: Når programvaren brukes på mobilprogrammer, brukes noe av overføringskapasiteten på datapakken du abonnerer på hos mobilnettverksleverandøren.Bruk i utlandet kan føre til betydelig høyere kostnader enn vanlig bruk, og du har eneansvar for å holde deg informert og betale for mulig nettveksling og andre aktuelle avgifter som påløper fra mobilnettverksleverandøren.

9. BETALING

9.1 Skype-kredit. Du kan betale for utvalgte produkter som det betales for, med Skype-kredit. Du kan kjøpe Skype-kredit med enhver betalingsmetode som fra tid til annen gjøres tilgjengelig for deg av Skype.Skype-krediten du kjøper, krediteres til brukerkontoen din på kjøpstidspunktet (eller på det tidspunktet du løser inn bongen hvis du bruker en Skype-kreditbong).

9.2 Inaktiv Skype-kredit. Hvis du ikke bruker Skype-krediten din i løpet av 180 dager (inkludert Skype-kredit som du har fått tildelt av en Skype Manager-administrator (med mindre du er en bruker av tilkoblede kontoer, se avsnitt 21) eller en annen Skype-bruker), blir statusen til Skype-krediten din satt til inaktiv. Du kan reaktivere Skype-krediten ved å følge koblingen til reaktivering under Min konto på https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Skype-kredit som aktiveres på nytt, tilbakebetales ikke. Hvis du befinner deg i Japan og du kjøper Skype-kredit fra Skype-nettstedet, gjelder ikke dette avsnitt for deg, og din Skype-kredit vil utløpe seks måneder etter kjøpsdatoen.Du har ikke lov til å bruke Skype-kredit på eller etter utløpsdatoen.

9.3 Andre betalingsmetoder.. Skype garanterer ikke at du kan bruke Skype-kreditsaldoen til å kjøpe alle produktene. Der Skype-kredit ikke kan brukes til å betale for et produkt, gjør Skype en annen betalingsmetode tilgjengelig for deg.Skype har rett til å fjerne eller endre enhver tilgjengelig betalingsmetode etter eget forgodtbefinnende.

9.4 Periodiske betalinger. Hvis du velger å kjøpe produkter på abonnementsbasis (henholdsvis én gang i måneden, hver tredje måned eller én gang i året), bekrefter og samtykker du i at dette er en periodisk betaling, og at betalinger skal effektueres til Skype på den måten du har valgt med de intervallene du har valgt, inntil abonnementet for produktet sies opp av deg eller av Skype.

9.5 Automatisk påfylling.

(a) Du kan aktivere funksjonen for automatisk påfylling når du kjøper Skype-kredit, ved å merke av i den aktuelle boksen. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil Skype-kreditsaldoen din fylles opp med samme beløp og med samme betalingsmetode som du valgte den første gangen du aktiverte automatisk påfylling. Hvis du for eksempel kjøper Skype-kredit for 10 euro med kredittkortet ditt, vil påfyllingsbeløpet som belastes kredittkortet, også være 10 euro. Fra nå av blir dette beløpet belastet kredittkortet ditt hver gang saldoen på Skype-kontoen faller under terskelen som angis av Skype fra tid til annen.

(b) Hvis du kjøper et abonnement med en annen betalingsmetode enn kredittkort, PayPal eller Moneybookers (Skrill), og du har aktivert automatisk påfylling, vil Skype-kreditsaldoen din fylles på med det nødvendige beløpet for å kunne betale neste abonnementsperiode.

(c) Du kan når som helst deaktivere automatisk påfylling ved å logge på brukerkontoen din og endre innstillingene.

10. RETNINGSLINJER FOR TILBAKEBETALING

10.1 Når du kjøper produkter det betales for, direkte fra Skype, har du rett til en oppsigelsesperiode på femten (15) dager (en «avkjølingsperiode») med mindre du har brukt produktene det tas betalt for. I så fall bortfaller avkjølingsperioden slik at kjøpet verken kan oppheves eller tilbakebetales.

10.2 Utover avkjølingsperioden er det bare abonnementer som kan tilbakebetales, med mindre de er brukt eller utløpt.

10.3 Bruk av Skype-kredit, tildeling av et Skype-nummer eller bruk av en del av et abonnement utgjør bruk av et produkt det betales for. Du samtykker herved uttrykkelig i at Skype-numre kan tilordnes før utløpet av avkjølingsperioden og bli ikke-refunderbare etter tildeling.

10.4 Avkjølingsperioden og tilbakebetalingene gjelder ikke for produkter det betales for som (i) er kjøpt via en tredjepartspartner av Skype (kontakt partneren direkte, og denne kan bestemme helt etter eget forgodtbefinnende hvorvidt en tilbakebetaling skal foretas eller ikke), (ii) ikke er kjøpt direkte på nettet fra Skype (for eksempel bonger eller kontantkort), (iii) er betalt for med kontanter ved hjelp av en tredjeparts betalingsmetode (for eksempel kontantbetalingslommebok) og (iv) er betalt for og tildelt Skype-kontoen av en Skype Manager-administrator eller en annen Skype-bruker. De gjelder heller ikke for medlemskap i Skype Developer.

10.5 Hvis du i løpet av avkjølingsperioden ønsker å avslutte bruken av og få tilbakebetaling for et produkt det betales for, som (i) ikke har blitt brukt i henhold til avsnitt 10.3 og (ii) ikke faller inn under avsnitt 10.4, kan du fylle ut et opphevelsesskjema, som du finner her. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fyller ut opphevelsesskjemaet, kan du se her.

10.6 Hvis du tror at Skype ved en feiltakelse har belastet deg, må du kontakte Skypes kundeservice innen det har gått 90 dager siden denne belastningen. Det gis ingen tilbakebetaling for en belastning som er over 90 dager gammel.

10.7 Skype forbeholder seg retten til å avvise forespørsler om tilbakebetaling hvis det er rimelig grunn til å tro (i) at du prøver å misbruke retningslinjene for tilbakebetaling, for eksempel ved å fremsette gjentatte forespørsler om tilbakebetaling for samme produkt, (ii) hvis du har brutt disse vilkårene eller (iii) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker produktene eller programvaren bedragersk, eller at brukerkontoen din brukes bedragersk av en tredjepart.

10.8 Disse retningslinjene for tilbakebetaling påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

11. AVSLUTNING AV DITT FORHOLD TIL SKYPE

11.1 Du kan si opp ditt forhold til Skype når som helst og uten regressrett hos domstolene ved å be om at brukerkontoen din lukkes, avslutte bruken av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og avslutte eventuelle periodiske betalinger.

11.2 Skype kan når som helst og uten regressrett hos domstolene si opp forholdet til deg, eller kan si opp eller innstille bruken din av programvaren, brukerkontoen(e), produktene eller Skype-nettstedene:

(a) hvis du bryter disse vilkårene;

(b) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene til å bryte loven eller krenke tredjepartsrettigheter;

(c) hvis Skype har rimelig mistanke om at du på en urimelig måte prøver å utnytte eller misbruke retningslinjene for tilbakebetaling eller hvilken som helst av retningslinjene våre.

(d) hvis Skype har rimelig mistanke om at du bruker produktene, programvaren og/eller Skype-nettstedene bedragersk, eller at brukerkontoen din brukes bedragersk av en tredjepart;

(e) hvis du har kjøpt Skype-kredit fra en uautorisert forhandler;

(f) for et bestemt produkt etter tretti (30) dagers varsel hvis Skype velger å slutte å tilby det produktet;

(g) umiddelbart, hvis (etter Skypes rimelige skjønn) det kreves på grunn av en endring i eller ugunstige tolkninger av lover/forskrifter av en reguleringsmyndighet eller annen myndighet med lovlig fullmakt, eller av en hvilken som helst av Skypes partnere;

(h) etter (30) dagers varsel hvis Skype bestemmer seg for å slutte å tilby programvaren til brukere i din jurisdiksjon generelt.

11.3 Skype skal foreta slik oppsigelse ved å forhindre din tilgang til brukerkontoen, programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene (det som måtte gjelde). Vi forbeholder oss retten til å annullere brukerkontoer som har vært inaktive i mer enn ett (1) år.

11.4 Konsekvenser av oppsigelse: Etter avslutning av ditt forhold til Skype: (a) skal alle lisenser og rettigheter til bruk av programvaren, produktene og Skype-nettstedene opphøre med umiddelbar virkning, (b) skal du umiddelbart avbryte all og enhver bruk av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og (c) du skal umiddelbart fjerne Skype-programvaren fra alle harddisker, nettverk og andre lagringsmedier og destruere alle kopier av Skype-programvaren i din besittelse eller under din kontroll.

12. OPPHØR AV GARANTIER OG BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR OG SKADESLØSHET

12.1 Når det gjelder avsnitt 12, omfatter Skype dets datterselskaper og tilknyttede lovlige enheter og alle dets styremedlemmer, direktører, agenter, lisensgivere og ansatte.

12.2 Ingen garantier: SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET: PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG SKYPE-NETTSTEDENE LEVERES UTEN GARANTI AV NOE SLAG OG BRUKES HELT PÅ EGET ANSVAR. SKYPE GIR INGEN GARANTIER, VERKEN UTTALTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OG FRASKRIVER SEG ALLE SLIKE GARANTIER, UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE, ANGÅENDE PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING GARANTIER ELLER FORUTSETNINGER OM KVALITET, YTELSE, UKRENKELIGHET, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. VIDERE FREMSTILLER ELLER GARANTERER IKKE SKYPE AT SKYPE-PROGRAMVAREN ALLTID VIL VÆRE TILGJENGELIG, UAVBRUTT, PUNKTLIG, SIKKER, NØYAKTIG, FULLSTENDIG OG FEILFRI ELLER VIL FUNGERE UTEN PAKKETAP. SKYPE GARANTERER HELLER IKKE FORBINDELSE MED ELLER OVERFØRING FRA INTERNETT, ELLER FOR KVALITETEN PÅ ANROP SOM SKJER VIA SKYPE-PROGRAMVAREN.

12.3 Ingenting i disse vilkårene skal utelukke eller begrense Skypes ansvar når det gjelder (a) dødsfall eller personskade, (b) tap som følge av Skypes forsettlige manglende oppfyllelse eller grove uaktsomhet, (c) svindel eller bevisst uriktig fremstilling, eller (d) ansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes under gjeldende lov.

12.4 Intet ansvar: DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT SKYPE IKKE SKAL HA NOE ANSVAR, DET VÆRE SEG KONTRAKTSMESSIG, ERSTATNINGSRETTSLIG (INKLUDERT VED FORSØMMELSE) ELLER ETTER EN ANNEN ANSVARSTEORI, UAVHENGIG AV OM SKYPE ER GJORT OPPMERKSOM PÅ SLIKE MULIGHETER FOR SKADER ELLER TAP, I FORBINDELSE MED ELLER SOM FØLGE AV DIN BRUK AV SKYPE-NETTSTEDENE ELLER INTERNETT-KOMMUNIKASJONSPROGRAMVAREN ELLER ANNEN PROGRAMVARE SOM LEVERES GRATIS.DIN ENESTE RETT ELLER RETTSMIDDEL I FORBINDELSE MED PROBLEMER ELLER MISNØYE MED SLIK PROGRAMVARE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE ER STRAKS Å AVINSTALLERE SLIK PROGRAMVARE OG AVSLUTTE BRUKEN AV SLIK PROGRAMVARE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE.

12.5 Begrenset ansvar: I henhold til avsnitt 12.3 og 12.4 ovenfor er Skype ikke ansvarlig, verken kontraktsmessig, erstatningsrettslig (inkludert ved uaktsomhet) eller etter en annen ansvarsteori, uavhengig av om Skype er gjort oppmerksom på muligheter for slike skader eller tap, for:

(a) indirekte, spesielle eller tilfeldige skader eller følgeskader; eller

(b) tap av inntekt, næring, faktisk eller forventet fortjeneste, mulighet, goodwill eller omdømme (det være seg direkte eller indirekte); eller

(c) skade på eller ødeleggelse av data (det være seg direkte eller indirekte); eller

(d) krav, skade eller tap (det være seg direkte eller indirekte) som følge av eller i forbindelse med:

(i) din manglende mulighet til å bruke programvaren, inkludert aktiverte versjoner, til å kontakte beredskapstjenester;

(II) at du ikke har sørget for å ha tilgang til beredskapstjenester i henhold til avsnitt 5.5 ovenfor;

(iii) begrensningene beskrevet i avsnitt 5.6;

(iv) at du ikke har oppgitt riktig fysisk tilholdssted til en som opererer beredskapstjenesten; eller

(v) oppførsel fra tredjepart som opererer beredskapstjenesten og samtalesentre du kan bli koblet opp mot.

(e) krav, skade eller tap (det være seg direkte eller indirekte) som følge av eller i forbindelse med:

(i) noe produkt eller tjeneste som tilbys av en tredjepart i henhold til deres egne tjenestevilkår;

(ii) hvilken som helst annen teknologi;

(iii) et tredjepartsnettsted.

12.6 Etter avsnittene 12.3–12.5 ovenfor skal Skypes samlede ansvar til deg i henhold til eller i forbindelse med disse vilkårene (verken kontraktsmessig, erstatningsrettslig (inkludert ved uaktsomhet) eller etter en annen ansvarsteori) IKKE OVERSTIGE, SAMLET SETT, BELØPET DU HAR BETALT FOR PRODUKTENE I LØPET AV 12-MÅNEDERSPERIODEN FØR DEN HENDELSEN INNTRAFF SOM GAV GRUNNLAG FOR DET AKTUELLE KRAVET, I ALLE TILFELLER MAKSIMALT FEM TUSEN EURO.

12.7 Hvis en tredjepart retter krav mot Skype i forbindelse med eller som følge av (i) ditt brudd på disse vilkårene; (ii) ditt brudd på gjeldende regulerende lov; (iii) din krenkelse av eller brudd på en tredjeparts rettigheter (inkludert åndsverksrettigheter); (iv) dine brukerinnsendinger eller (v) din klage i forbindelse med en brukerinnsending, skal du erstatte og holde Skype skadesløs for enhver skade, ansvar, tap, kostnad og utgifter (inkludert rimelige juridiske honorarer og kostnader) i forbindelse med et slikt krav.

13. TREDJEPARTERS NETTSTEDER, PRODUKTER OG TJENESTER

13.1 Tredjeparter kan tilby produkter eller tjenester via programvaren og/eller Skype-nettstedene, inkludert spill, programmer, bilder, ringetoner eller avatarer. Selv om Skype ikke påtar seg noe ansvar for slike produkter eller tjenester hvis du skulle få problemer med betaling for, nedlasting eller bruk av en installasjon av slike produkter eller tjenester, vil Skype gjøre bruk av kommersielt rimelige midler for å hjelpe til med å løse eller selv løse problemene. Tredjepartsprodukter eller -tjenester kan være underlagt tredjepartsleverandørens egne vilkår og personvernerklæring, som du kan bli nødt til å godta ved nedlasting eller installasjon. Du bør lese gjennom slike vilkår før du kjøper eller bruker tredjepartsprodukter eller -tjenester, og Skype har ikke noe ansvar dersom du ikke gjør dette.

13.2 Du erkjenner og samtykker i at enhver tredjepartsproduktinformasjon og -prising som vises på Skype-nettstedene vedrørende tredjepartsprodukter og -tjenester, gis til Skype av den aktuelle tredjepartsforhandleren («Forhandler»). Forhandleren har når som helst mulighet til å endre prisen eller gjøre slutt på tilgjengeligheten av produktet sitt. Skype er ikke involvert i transaksjoner mellom deg og forhandlere som har produkter eller tjenester oppført på Skype-nettstedene. Skype har ikke kontroll over, er ikke ansvarlig for og garanterer ikke: (i) pris, kvalitet, ytelse, tilgjengelighet eller vilkår for kjøp av produktene eller tjenestene som tilbys av forhandleren; (ii) betalingstransaksjoner, levering, retur eller aktiviteter etter salget i forbindelse med produktene eller tjenestene som kjøpes på forhandlerens nettsteder; (iii) tilgjengeligheten av forhandlerens nettsteder; (iv) fullstendigheten, sannferdigheten eller nøyaktigheten av reklame eller annet materiell på eller som er tilgjengelig fra forhandlerens nettsteder, eller oppføringer eller annet innhold om slike produkter eller tjenester som vises på Skype-nettstedene; (v) koblinger til forhandlernes nettsteder som vises på Skype-nettstedene. Alle spørsmål, klager eller krav i forbindelse med et produkt eller en tjeneste som tilbys av en forhandler, skal rettes til den aktuelle forhandleren.

13.3 Programvaren og Skype-nettstedene kan inneholde hyperkoblinger til andre tredjepartsnettsteder. Skype har ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller tilgjengeligheten av slike nettsteder og går ikke god for innhold eller materiale på slike tredjepartsnettsteder. Din bruk av disse tredjepartsnettstedene er underlagt vilkårene som er lagt ut på det aktuelle nettstedet.

14. YTTERLIGERE VILKÅR

14.1Skype-etiketten gir retningslinjer for hvordan Skype skal brukes og hvordan du behandler andre medlemmer av Skype-fellesskapet på en passende måte og med respekt. Les nøye gjennom disse retningslinjene, som inngår i vilkårene.

14.2 Hvis du vil bruke Internett-kommunikasjonsprogramvaren i forbindelse med noen kringkasting, må du overholde tjenestevilkårene for kringkasting på http://www.skype.com/legal/broadcast.

14.3 Programvareutviklingssett og API-er. Programvareutviklingssett som tilbys gjennom Skype Developer på Skype-nettstedet (inkludert SkypeKit) og bruk av Application Program Interface (API) som blir eksponert eller er gjort tilgjengelig av Skype er underlagt sine egne lisensvilkår, og i så tilfelle regulerer disse lisensvilkårene bruken din av den programvaren. Ved å bruke slike programvareutviklingssett eller API-er (alt ettersom), samtykker du i at du har lest og vil overholde de gjeldende lisensvilkårene. Disse er tilgjengelige på http://developer.skype.com/.

15. DIN PERSONLIGE INFORMASJON OG DITT PERSONVERN

Skype forplikter seg til å respektere ditt personvern og konfidensialiteten til din personlige informasjon. Vi behandler dine personopplysninger, trafikkdata og innholdet i din kommunikasjon i samsvar med vår personvernerklæring: http://www.skype.com/go/privacy.

16. KUN FOR BRUKERE I OFFENTLIGE ETATER

Skypes programvare og dokumentasjon er henholdsvis «kommersiell dataprogramvare» og «dokumentasjon for kommersiell dataprogramvare», slik disse begrepene brukes i paragraf 12.212 i de amerikanske føderale anskaffelsesreglene United States Federal Acquisition Regulations. All bruk, kopiering eller offentliggjøring av programvaren eller dokumentasjonen av eller på vegne av de amerikanske myndighetene er underlagt restriksjoner som angitt i denne avtalen.

17. SLIK KONTAKTER DU SKYPE

17.1 Hvis du vil kontakte Skype i forbindelse med Skype-programvaren eller produkter av merket Skype, kan du sende inn en forespørsel om kundestøtte til support.skype.com.

17.2 Hvis du kontakter Skype på andre måter enn angitt i avsnitt 17.1, er det ikke sikkert at forespørselen din blir registrert.

18. DIVERSE

18.1 Du samtykker herved i bruken av elektronisk kommunikasjon for å inngå kontrakter, foreta bestillinger og opprette annen dokumentasjon, samt elektronisk levering av meldinger, retningslinjer og endringer i dette samt dokumentasjon av transaksjoner med Skype.

18.2 Skype kan for enkelthets skyld tilby deg en oversettelse av den engelskspråklige versjonen av disse vilkårene. Ved eventuell manglende overensstemmelse mellom en annen språkversjon av disse vilkårene og den engelske versjonen skal den engelskspråklige versjonen regulere ditt forhold til Skype.

18.3 Disse vilkårene (og lisensavtalen for Microsoft-programvare der det er aktuelt) utgjør hele avtalen mellom deg og Skype når det gjelder bruken av programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Skype med hensyn til programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene.

18.4 Hvis en bestemmelse i disse vilkårene (eller deler av dem) viser seg å være ulovlig, ugyldig eller ikke tvangskraftig av en domstol eller et administrativt organ med rettmessig jurisdiksjon, skal denne bestemmelsen (eller den aktuelle delen av den) fjernes fra vilkårene uten å påvirke lovligheten, gyldigheten eller tvangskraftigheten av resten av vilkårene. Avsnitt 20.3 (i) forklarer hva som skjer hvis deler av avsnitt 20.3 (megling og fraskrivelse av gruppesøksmål) skulle kjennes ulovlig, ugyldig eller ikke tvangskraftig. Avsnitt 20.3 (i) skal gjelde foran dette avsnittet hvis de ikke er i tråd med hverandre. I tilfelle en direkte konflikt mellom disse vilkårene og lisensavtalen for Microsoft-programvare, gjelder lisensavtalen for Microsoft-programvare hvis du bruker en versjon av programvaren som følger med Windows 8.1 eller senere.

18.5 Hvis Skype ikke utøver en juridisk rett eller et rettsmiddel gitt i henhold til disse vilkårene eller ved lov, eller utøvelsen av disse er forsinket, skal dette ikke medføre fraskrivelse av Skypes rett eller rettsmidler. Hvis Skype fraskriver seg et brudd på disse vilkårene, skal dette ikke anses som en fraskrivelse av etterfølgende brudd på vilkårene.

18.6 Du kan ikke overdra disse vilkårene eller rettigheter eller forpliktelser i dem. Skype kan uten forvarsel overdra disse vilkårene eller enhver rettighet eller forpliktelse i dem til en hvilken som helst tredjepart.

18.7 Avsnitt 18, sammen med avsnittene 4.2, 12, 20.3 og eventuelle andre bestemmelser som uttrykkes eller tydelig er tiltenkt å videreføres eller være gjeldende ved eventuell oppsigelse, skal videreføres selv ved oppsigelse av disse vilkårene.

18.8 Du erkjenner og samtykker i at hvis Skype ikke kan levere programvaren, produktene og/eller Skype-nettstedene som følge av en force majeure-hendelse, så betyr det ikke at Skype bryter sine forpliktelser overfor deg i henhold til disse vilkårene. En force majeure-hendelse betyr enhver hendelse som er utenfor Skypes kontroll.

18.9 Disse vilkårene, bortsett fra avsnitt 20.3, skal reguleres av og tolkes i samsvar med Luxembourgs lover og skal være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i distriktet Luxembourg. Avsnitt 20.3 reguleres av den amerikanske føderale loven om megling, United States Federal Arbitration Act.

18.10 AVC/H.264-MELDING: Hvis Skypes programvare brukes til videosamtaler (i) mellom din personlige datamaskin og enheter som ikke er personlige datamaskiner eller (ii) mellom enheter som ikke er personlige datamaskiner, kan AVC/H.264-kodeken brukes til å tilrettelegge videofunksjonalitet, og i så tilfelle gjelder følgende: AVC-VIDEOFUNKSJONALITETEN TIL DETTE PRODUKTET HAR LISENS UNDER AVC-PATENTPORTEFØLJEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK FOR AT EN FORBRUKER SKAL KUNNE (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN (AVC-VIDEO) OG/ELLER (ii) DEKODE AVC-VIDEO SOM HAR BLITT KODET AV EN FORBRUKER FOR PRIVAT OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK OG/ELLER BLE ANSKAFFET FRA EN VIDEOFORHANDLER MED LISENS TIL Å LEVERE AVC-VIDEO. INGEN LISENSER TILDELES ELLER SKAL VÆRE UNDERFORSTÅTT FOR ANNEN BRUK. DU FINNER MER INFORMASJON PÅ NETTSTEDET TIL MPEG LA, L.L.C. PÅ www.mpegla.com.

19. PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR

19.1 Skype-numre og Skype To Go-numre

(a) Tilgjengelighet og bruk. Når vi tilbyr deg et Skype-nummer eller Skype To Go-nummer, samtykker du i at:

(i) du ikke eier nummeret eller har rett til å beholde det til all tid;

(ii) nummeret som tilbys deg, er underlagt gjeldende nummerregler og forskriftsmessig praksis;

(iii) du vil etterfølge de til enhver tid spesifikke nummertildelingskravene som vi gjør deg oppmerksom på, eller rimelige instruksjoner som Skype eller Skypes partnere kan gi deg med hensyn til bruken av numrene og produktene;

(iv) du ikke kan overdra eller prøve å overdra nummeret til en tredjepart. Du er spesielt ansvarlig for å overholde eventuelle krav som gjelder i forbindelse med bopel og/eller plassering; og

(v) du vil gi riktig, fullstendig og oppdatert informasjon til oss når vi ber om det og underrette oss når slik informasjon endres. Skype forbeholder seg retten til å endre vilkårene knyttet til Skype-numre og/eller Skype To Go-numre, inkludert uten begrensning å pålegge eller endre noen bopelskrav og/eller kreve tilveiebringelse av ytterligere brukerinformasjon for fortsatt tilgang til slike numre. I visse land kan nummeret bli tildelt av Skypes partner i stedet for Skype, og du kan måtte inngå en egen avtale med vedkommende partner.

(b) Andre endringer av numre. I tilfelle Skype må trekke tilbake eller endre nummeret som er tilbudt deg, vil Skype bruke kommersielt rimelige midler til å varsle deg via e-post med angivelse av datoen endringen trer i kraft, og om mulig, det nye nummeret ditt. Hvis du ikke vil godta det nye nummeret, har du rett til å si opp nummeret.

19.2 Brukerkonto på Skype Manager

(a) Du har ikke lov til å være medlem av mer enn én Skype Manager-konto om gangen.

(b) Ethvert Skype-nummer tildelt deg av en Skype Manager-administrator skal trekkes tilbake av Skype Manager-administratoren hvis du av en eller annen grunn forlater Skype Manager-kontoen. Retten til å bruke nummeret og kanselleringen av slik rett ligger hos Skype Manager-administratoren etter hans/hennes eget skjønn, og ikke hos deg.

(c) Personopplysninger og trafikkdata – medlemmer. Som medlem av en Skype Manager-konto bekrefter du og samtykker du i at administratoren av Skype Manager kan, hvis du samtykker i det, vise detaljert informasjon om aktiviteten på brukerkontoen din, inkludert tidspunkt, dato, varighet og nummeret til alle samtaler og SMS-er, samt detaljer om kjøp og nedlastinger. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ved å endre innstillingene for brukerkontoen din. Hvis du oppgir personopplysninger, inkludert navn og stillingsbetegnelse, som skal inkluderes i katalogen for Skype Manager, bekrefter du at andre medlemmer av Skype Manager kan se slike opplysninger.

19.3 Abonnementer

(a) Retningslinjer for rimelig bruk. Vi hos Skype ønsker at alle kundene våre skal få de beste ringeabonnementene, også kalt «abonnementer», til lavest mulig pris. Retningslinjene for rimelig bruk er utarbeidet for å forhindre svindel og misbruk av abonnementene våre, noe som et lite antall brukere gjør seg skyldig i.

I samsvar med RRB tillater Skypes ubegrensede abonnementer ubegrenset ringing til fasttelefoner (og mobiler i visse land) i de aktuelle abonnementslandene (unntatt spesielle numre, betalingstjenestenumre, servicenumre og ikke-geografiske numre). Landene inkludert i abonnementet ditt, bestemmes på det opprinnelige kjøpstidspunktet og forblir de samme etter fornying. Forbindelsen blir brutt for alle samtaler, og du må slå nummeret på nytt etter to timer.

Skypes abonnementer gjelder bare for personlig bruk (privat eller jobbmessig kommunikasjon) i samsvar med bruksvilkårene våre og RRB («Rettmessig bruk»). Nedenfor finner du en ikke uttømmende liste over praksiser som ikke anses som rettmessig bruk:

(i) Bruk av abonnementer til telefonsalg eller telefonsenter;

(ii) Videresalg av abonnementsminutter;

(iii) Deling av abonnementer mellom brukere, enten via et PBX-system, et telefonsenter, en datamaskin eller på andre måter;

(iv) Ringing av numre (enten enkeltvis, sekvensielt eller automatisk) for å generere inntekt for deg selv eller andre som følge av ringing, annet enn for egen forretningskommunikasjon (og underlagt avsnitt 4.1 av bruksvilkårene); og

(v) Uvanlige ringemønstre som ikke er i tråd med normal individuell abonnementsbruk, for eksempel regelmessige samtaler av kort varighet eller samtaler til flere numre i løpet av kort tid.

Andre praksiser kan være aktuelle når det gjelder å avgjøre om det er rettmessig bruk, og Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter når vi skal avgjøre dette. Skype kan etter eget forgodtbefinnende avslutte kundeforholdet med deg eller avslutte abonnementet ditt umiddelbart dersom det oppdages at du bruker abonnementet på en måte som bryter med RRB eller bruksvilkårene. I de tilfellene det er rimelig, sender Skype deg et varsel om urettmessig bruk før suspensjon eller avslutning av abonnementet og, hvis det er aktuelt, kan det hende Skype tilbyr deg et alternativt abonnement.

(b) Skype forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake eller endre abonnementene. Hvis Skype endrer på produktene som er inkludert i abonnementet ditt, sender Skype en e-postmelding med informasjon om endringene og ikrafttredelsesdatoen. Hvis du ikke vil godta disse endringene, har du rett til å si opp abonnementet med virkning fra den datoen endringene skal tre i kraft.

(c) Abonnementet «Ubegrenset til verden ekstra» har en minste bindingstid på to år fra kjøpsdatoen. Du har ikke lov til å si det opp før den toårige bindingstiden er utløpt, med mindre Skype bryter vilkårene. Dette abonnementet faktureres månedlig som et periodisk månedsbeløp.

19.4 SMS

Hver SMS-melding har en maksimal lengde på 160 tegn. Hvis du skriver en lengre melding, blir denne delt opp i flere meldinger, og du blir belastet deretter for hver melding som sendes. Hvis du sender SMS-meldinger til mer enn én person, blir du belastet for hver SMS-melding som sendes til hver mottaker. Hvis Skype (av en hvilken som helst grunn) ikke kan sende SMS-meldingen, fortsetter Skype å prøve å sende meldingen i opptil 24 timer, og hvis vi ikke klarer å få levert meldingen innen denne tidsfristen, blir belastningen for meldingen automatisk tilbakebetalt til din Skype-kreditsaldo.

19.5 Gruppevideosamtaler

(a) Retningslinjer for rimelig bruk gjelder og finnes på www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage og er tatt med her som referanse. Skype forbeholder seg retten til når som helst å endre reglene for rimelig bruk. Endringer skal tre i kraft når de publiseres på Skype-nettstedet. Din fortsatte bruk av gruppevideosamtaler etter publisering på Skype-nettstedet skal utgjøre ditt samtykke i å være bundet av vilkårene og betingelsene i de endrede reglene for rimelig bruk.

(b) Antall deltakere. Antall deltakere som kan være med på gruppevideosamtalen, varierer fra 3 til maksimalt 10, alt etter systemkravene. Du finner mer informasjon på www.skype.com/go/gvc.

(c) Lydkonvertering. Hvis gruppevideosamtalen overskrider grensen for rimelig bruk, går samtalen over fra video til bare lyd.

(d) Programvareversjoner. Hvis en av deltakerne i gruppevideosamtalen ikke har en versjon av Internett-kommunikasjonsprogramvaren som støtter gruppevideosamtaler, fungerer samtalen bare som lydsamtale for vedkommende. Hvis du vil lese mer om systemkravene som gjelder for gruppevideosamtaler, kan du gå til www.skype.com/go/gvc.

19.6 Skype-videobeskjeder («Videobeskjeder»)

Underlagt våre nedenstående retningslinjer for rimelig bruk er det ingen begrensning på antallet videobeskjeder du kan sende. Hvis du ikke har et Skype Premium-abonnement, beholdes videobeskjeder i minst seks måneder fra datoen de ble sendt og kan utløpe etter den tid.

Retningslinjer for rimelig bruk: Disse retningslinjene for rimelig bruk er utarbeidet for å unngå svindel og misbruk av videobeskjeder. Videobeskjeder er kun til personlig, individuell og ikke-kommersiell bruk og skal alltid brukes i henhold til disse vilkårene («Legitim bruk»). Skype forbeholder seg retten til å vurdere enhver form for ulovlige, forbudte, unormale eller uvanlige aktiviteter for å fastslå om aktivitetene dine utgjør legitim bruk.Skype kan etter eget forgodtbefinnende avslutte kundeforholdet med deg eller avslutte kontoen din umiddelbart dersom det oppdages at du bruker videobeskjeder på en måte som bryter med disse retningslinjene for rimelig bruk eller disse vilkårene.

19.7 Noteringsoverføring: Noteringsoverføring er gjort tilgjengelig for følgende steder gjennom en Skype-partner. Du belastes ikke, og det er ikke nødvendig med en Skype-kreditsaldo eller et abonnement. Du må imidlertid oppgi navn via talebeskjed til personen du ringer, og personen som blir oppringt, må godta den faste prisen for noteringsoverføringer levert av den lokale tjenesteleverandøren.Noteringsoverføringer varer maksimalt i 60 minutter. Hvis du vil snakke lengre, må du ringe opp på nytt.

20. BETAL MED MOBIL

20.1 Dette avsnittet gjelder hvis du velger et tredjepartsbetalingssystem som lar deg betale for Skype-kredit og visse produkter som det betales for via mobiltelefonregningen din hvor det er aktuelt («Betal med mobil»).

20.2 Ved å velge eller bruke Betal med mobil:

(a) gir du mobiltelefonoperatøren tillatelse til å belaste deg etter gjeldende takster direkte via mobiltelefonregningen din; og

(b) erklærer du at du er den personen eller enheten som er ansvarlig for mobiltelefonkontoen forbundet med mobilnummeret du oppgir når du bruker Betal med mobil, eller er godkjent av den personen eller enheten til å påta deg slike belastninger.

21. SKYPE MANAGER OG TILKOBLEDE KONTOER

21.1 Ansvar for tilkoblede kontoer. En «tilkoblet konto» er en personlig Microsoft-konto som opprettes og tilkobles av deg, som fungerer som en individuell Skype Manager-administrator og ikke som en forretningsenhet. Du kan utnevne flere administratorer til Skype Manager, under forutsetning av at de godtar disse vilkårene. Du er ansvarlig for all bruk av Skype-produkter og Skype-programvare i forbindelse med de tilkoblede kontoene, inkludert, men ikke begrenset til handlinger og utelatelser forårsaket av noen av de ekstra administratorene eller brukerne av de tilkoblede kontoene.Du skal påse at de ekstra administratorene og brukerne av de tilkoblede kontoene overholder disse vilkårene.

21.2 Frakobling av tilkoblede kontoer. Før frakobling av en tilkoblet konto, kan du ta tilbake Skype-numre som du har tilordnet til tilkoblede kontoer og tilordne dem til andre tilkoblede kontoer. Hvis du velger å fjerne koblingen til en tilkoblet konto, vil alle tilordnede abonnementer og all Skype-kredit og alle Skype-numre som er tilordnet til den tilkoblede kontoen og ikke tatt tilbake, gå tapt.Samtale- og SMS-historikk som er knyttet til den tilkoblede kontoen som er slettet, vil ikke lenger være tilgjengelig for deg.

21.3 Bare for personlig bruk.Tilkoblede kontoer er bare for personlig bruk og kan ikke deles.

21.4 Data til brukere av tilkoblede kontoer. Du skal informere alle brukere av de tilkoblede kontoene om at du og alle administratorer av Skype Manager kan ha tilgang til de personlige dataene og trafikkdataene deres.Du bekrefter og samtykker i at du skal behandle (og skal påse at administratorene skal behandle) slike personlige opplysninger i samsvar med alle gjeldende datavernlover.

21.5 Skype-numre. I henhold til avsnitt 19.1 kan du kjøpe og tilordne Skype-numre til en tilkoblet konto. Du er ansvarlig for å overholde alle krav knyttet til bosted og/eller oppholdssted til brukerne av de tilkoblede kontoene. Skype-numre som er tilordnet til en tilkoblet konto, kan brukes som CLI for den tilkoblede kontoen. Ingen mobilnumre eller fasttelefonnumre kan tilordnes til en tilkoblet konto som en CLI.

21.6 Skype-kredit. Skype-kredit som du har kjøpt via Skype Manager, og som ikke har blitt tilordnet til en Skype-konto, vil ikke utløpe, med mindre du befinner deg i Japan. Se avsnitt 10 for retningslinjer for tilbakebetaling. Du kan trekke tilbake Skype-kredit som du har tilordnet til en administrert konto, og tilordne den på nytt til Skype Manager-kreditsaldoen når som helst. Du kan ikke trekke tilbake Skype-kredit som du har tilordnet til en Skype-konto som ikke er en administrert konto.Hvis du befinner deg i Japan, kan du se avsnitt 9.2.

21.7 Skype-produkter. Brukere av administrerte kontoer kan ikke kjøpe Skype-produkter for bruk via den administrerte kontoen, og kan bare bruke Skype-produkter som har blitt tilordnet til den administrerte kontoen av deg.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Tillatt bruk og begrensninger.

(a) Skype Connect er bare tilgjengelig for bruk via en administrert konto som er konfigurert via Skype Manager. Før du bruker Skype Connect, må du konfigurere en SIP-profil og kjøpe et kanalabonnement for Skype Connect. Du kan konfigurere og koble én eller flere administrerte kontoer til en SIP-profil som du oppretter, slik at du kan motta samtaler på PBX-systemet og eventuelt annet sertifisert Skype Connect-utstyr.

(b) Du kan slette en SIP-profil når som helst. Hvis du velger å slette en SIP-profil, mister du alle gjeldende konfigurasjonsdetaljer og anropslogger relatert til denne SIP-profilen, og du vil ikke kunne ringe eller motta anrop ved hjelp av denne SIP-profilen. Eventuelle Skype-numre og Skype-kredit som du har tilordnet til denne SIP-profilen, kan tas tilbake til Skype Manager og tilordnes på nytt før SIP-profilen slettes. Kanalabonnementer kan ikke tas tilbake til Skype Manager og vil ikke lenger være tilgjengelige når SIP-profilen har blitt slettet.

(c) I henhold til avsnitt 19.1 kan du kjøpe og tilordne Skype-numre til en SIP-profil. Maksimalt antall Skype-numre som du kan tilordne til en SIP-profil, er 99. Skype-numre som er tilordnet til en SIP-profil, kan brukes som CLI for SIP-profilen. Ingen mobilnumre eller fasttelefonnumre kan tilordnes til en tilkoblet konto som en CLI for en SIP-profil.

(d) Tilkoblede kontoer som bruker Skype Connect, kan bare brukes med PBX-løsningen og kan ikke brukes på en PC, en mobiltelefon eller en annen enhet, med mindre og inntil du slutter å bruke den sammen med Skype Connect.

(e) Skype Connect skal ikke brukes som en frittstående tjeneste, men som en sekundær kommunikasjonskanal bare i forbindelse med tradisjonelle telefontjenester. Når du bruker Skype Connect, skal du konfigurere PBX-løsningen og eventuelt annet sertifisert Skype Connect-utstyr slik at alle nødsamtaler blir avsluttet via en standard fasttelefonforbindelse eller en annen telefontjeneste som støtter nødanrop.

22.2 Kanalabonnementer

(a) Du må kjøpe et månedlig kanalabonnement for å kunne konfigurere en SIP-profil og bruke Skype Connect. Du må ha nok Skype-kredit i Skype Manager til å kunne kjøpe et kanalabonnement.

(b) Et kanalabonnement betales månedlig med Skype-kredit i Skype Manager. Dette er en periodisk betaling og innbetalingene skal foretas til Skype i månedlige intervaller med Skype-kredit til kanalabonnementet avsluttes av deg eller av Skype. Hvis du ikke har nok Skype-kredit, vil du ikke kunne kjøpe kanalabonnementet eller bruke Skype Connect med SIP-profilen før du setter inn nok Skype-kredit i Skype Manager. Du må kjøpe et separat kanalabonnement for hver SIP-profil som du konfigurerer.

(c) Den månedlige avgiften som skal betales for et kanalabonnement, varierer avhengig av antall samtidige anropskanaler som du ønsker å bruke med en SIP-profil. En SIP-profil støtter alt fra 1 til 300 samtidige anropskanaler. En SIP-profil kan ha flere samtidige anropskanaler, og hver kanal tillater ett utgående eller ett innkommende anrop til enhver tid.

(d) I tillegg til den månedlige avgiften som skal betales for et kanalabonnement, skal det betales Skype-priser for å ringe til telefoner for alle utgående anrop som foretas med Skype Connect. Disse prisene skal betales med Skype-kreditt i SIP-profilen din. Du trenger nok Skype-kredit i SIP-profilen for å kunne foreta og betale for anrop til telefoner. Den korteste varigheten for en fakturert Skype Connect-samtale er 30 sekunder. Etter de første 30 sekundene faktureres Skype Connect-samtaler med intervaller på 6 sekunder. Deler på under 6 sekunder rundes opp. Det belastes ikke noe oppkoblingsgebyr for Skype Connect-samtaler.

(e) Bortsett fra den månedlige avgiften for kanalabonnementet, påløper det ingen ekstra kostnader for å motta innkommende anrop på Skype Connect.

(f) Avgiftene som skal betales for et kanalabonnement, vises i Skype Manager.

(g) Du vil ikke kunne bruke Skype Connect med mindre du har kjøpt et kanalabonnement. Hvis du ikke har kjøpt et kanalabonnement, skal en eventuell eksisterende SIP-profil deaktiveres, og du vil ikke kunne ringe eller motta samtaler med Skype Connect.

(h) Du kan endre antall samtidige anropskanaler som er inkludert i kanalabonnementet når som helst ved å annullere det gjeldende antallet og sette opp en ny periodisk betaling for det nye antallet samtidige anropskanaler. Skype vil refundere beløpet som ikke er forfalt for den siste månedlige avgiften som du har betalte for det gjeldende kanalabonnementet. Den nye periodiske månedlige betalingen skal begynne på datoen som du endret antall samtidige anropskanaler.

DU ERKJENNER UTTRYKKELIG AT DU HAR LEST DISSE VILKÅRENE OG FORSTÅR RETTIGHETENE, FORPLIKTELSENE, VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET. NÅR DU KLIKKER PÅ GODTA-KNAPPEN OG/ELLER FORTSETTER Å INSTALLERE PROGRAMVAREN ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, PRODUKTENE OG/ELLER SKYPE-NETTSTEDENE, SAMTYKKER DU UTTRYKKELIG I Å VÆRE BUNDET AV DERES VILKÅR OG BETINGELSER, OG OVERGIR SKYPE RETTIGHETENE SOM ER ANGITT I DETTE DOKUMENTET.

© Skype og/eller Microsoft – sist oppdatert: juni 2018