Ostatnia aktualizacja: sierpień 2017 r. Należy pamiętać, że interfejs Desktop API nie jest już w pełni obsługiwany.

PRZED UŻYCIEM INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ. NINIEJSZE WARUNKI („WARUNKI UŻYTKOWANIA INTERFEJSU API”) OKREŚLAJĄ ZASADY KORZYSTANIA Z INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API WYŁĄCZNIE DO CELÓW, KTÓRE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA INTERFEJSU API STANOWIĄ WIĄŻĄCĄ UMOWĘ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM I FIRMĄ SKYPE. FIRMA SKYPE UDZIELA LICENCJI NA INTERFEJS SKYPE DESKTOP API WYŁĄCZNIE POD WARUNKIEM WYRAŻENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. UŻYWAJĄC INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API UŻYTKOWNIK WSKAZAŁ, ŻE ROZUMIE TREŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY I AKCEPTUJE WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY, FIRMA SKYPE NIE UDZIELA MU LICENCJI NA INTERFEJS SKYPE DESKTOP API.

1. Definicje

Oprócz terminów wyróżnionych wielkimi literami w niniejszych Warunkach użytkowania interfejsu API wszystkie inne definicje wyróżnione w niniejszym dokumencie wielkimi literami mają znaczenie określone w Umowie licencyjnej użytkownika opublikowanej w witrynie internetowej Skype pod adresem www.skype.com/go/tou.

Następujące terminy mają następujące znaczenia:

Znak Skype: znak słowny SKYPE oraz wszelkie prawa i udziały własności intelektualnej i przemysłowej na całym świecie (zarejestrowane lub niezarejestrowane), które są własnością grupy spółek Microsoft Corporation.

Wytyczne dotyczące marki Skype: wiążące wytyczne opublikowane przez firmę Microsoft Corporation m.in. w związku z użytkowaniem Znaku Skype, dostępne w witrynie https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ lub innej, które mogą być od czasu do czasu modyfikowane.

Skype: firma Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luksemburg.

Dane logowania do Skype: nazwa użytkownika i hasło używane do logowania się na Konto użytkownika Skype.

Interfejs Skype Desktop API: interfejs programowania aplikacji opublikowany, ujawniony lub udostępniony przez firmę Skype, który udostępnia określone funkcje aplikacji komputerowej Skype for Windows („Oprogramowanie do komunikacji internetowej”), powiązana z nim dokumentacja (także w formie elektronicznej) oraz wszelkie jego przyszłe wersje, usprawnienia, nowe rozwiązania, poprawki programistyczne, aktualizacje i uaktualnienia.

Konto użytkownika Skype: konto zarejestrowane w firmie Skype lub Microsoft, które służy do uzyskiwania dostępu do funkcji Oprogramowania do komunikacji internetowej.

Witryna internetowa Skype: www.skype.com, http://developer.skype.com lub inny podobny adres URL, który może być od czasu do czasu podawany przez firmę Skype.

Użytkownik: osoba lub podmiot korzystający z interfejsu Skype Desktop API. Jeśli użytkownik korzysta z interfejsu Skype Desktop API w ramach stosunku pracy lub w imieniu firmy, termin „Użytkownik” będzie oznaczał tę firmę, a użytkownik potwierdza i zaświadcza, że ma upoważnienie do wiążącego występowania w imieniu tej firmy.

2. Uprawnienia

Aby korzystać z interfejsu Skype Desktop API, należy najpierw utworzyć Konto użytkownika Skype.

3. Licencja

3.1 Zgodnie z niniejszymi Warunkami API i Umową licencyjną użytkownika, Firma Skype przyznaje Użytkownikowi ograniczone, niewyłączne, nie podlegające przenoszeniu, bez udzielenia licencji na korzystanie z interfejsu Skype Desktop API w Dozwolonym celu, zgodnie z definicją w podpunkcie 3.3 poniżej.

3.2 Niniejsza licencja nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw do żadnych usprawnień wersji, aktualizacji ani nie gwarantuje ciągłej dostępności interfejsu Skype Desktop API lub Oprogramowania do komunikacji internetowej. Skype może od czasu do czasu bez powiadomienia zmieniać, zmodyfikować lub zaprzestać udostępniania lub żądać od użytkownika natychmiastowego zaprzestania korzystania z interfejsu Skype Desktop API, Oprogramowania do komunikacji internetowej lub jego funkcji bądź części, co może spowodować utratę zgodności, odmowę dostępu do funkcji Oprogramowania do komunikacji internetowej, witryny internetowej Skype i komercyjnych działań powiązanych ze Skype.

3.3 Dla celów niniejszych Warunków API „Dozwolony cel” oznacza:

(a) opracowanie oprogramowania lub kodu interfejsu i połączenie aplikacji z Oprogramowaniem do komunikacji internetowej („Aplikacja”) INNYM NIŻ podano w punkcie 3.3 (b) poniżej („Zastosowanie programowe”) lub

(b) opracowanie oprogramowania lub kodu interfejsu dla urządzenia lub innego sprzętu (w tym dowolnego oprogramowania wbudowanego w urządzenie) („Urządzenie”) z Oprogramowaniem do komunikacji internetowej rozprowadzanego lub udostępnianego dla tego Urządzenia („Zastosowanie sprzętowe”).

4. Ograniczenia

4.1 Aplikacja lub Urządzenie (w zależności od potrzeby) Użytkownika nie może w żadnym zakresie ani w żaden sposób wpływać negatywnie, utrudniać, uniemożliwiać korzystanie lub w inny sposób zakłócać sposobu działania lub poziomu wydajności Oprogramowania do komunikacji internetowej, produktów lub usług świadczonych przez firmę Skype.

4.2 Nie ograniczając ogólnego zastosowania powyższego, użytkownik musi zadbać, aby Aplikacja lub Urządzenie (w zależności od sytuacji):

(i) nie wpływały negatywnie na jakość rozmów przeprowadzanych przy użyciu Oprogramowania do komunikacji internetowej;

(ii) nie wpływały negatywnie na stabilność Oprogramowania do komunikacji internetowej;

(ii) nie wpływały negatywnie na działanie innych aplikacji korzystających z interfejsu Skype Desktop API;

(iv) nie podejmowały prób zainstalowania oprogramowania szpiegowskiego ani złośliwego na komputerze klienckim;

(v) nie podejmowały prób dalszego przekazywania informacji na temat korzystania z Oprogramowania do komunikacji internetowej lub usług firmy Skype bez wyraźnej zgody użytkownika;

(vi) umożliwiały prawidłową identyfikację przez program Skype, jeżeli wymagana jest autoryzacja;

(vii) nie podejmowały prób wysłania wiadomości lub nawiązania połączenia bądź komunikacji z innymi użytkownikami Oprogramowania Skype, o ile użytkownik nie wyda takiego polecenia;

(viii) nie podejmowały prób modyfikacji interfejsu użytkownika Oprogramowania do komunikacji internetowej w jakikolwiek sposób;

(ix) nie używały, umożliwiały używania ani nie udzielały dostępu do żadnych funkcji Oprogramowania do komunikacji internetowej w sposób inny niż indywidualne Konto użytkownika Skype z wykorzystaniem Danych logowania do Skype;

(x) nie pobierały, zbierały, przechowywały, zapisywały w pamięci podręcznej lub w inny sposób uzyskiwały dostępu do Danych logowania do Skype albo danych uwierzytelniających serwera proxy w celu automatyzacji logowania się na Konta użytkowników Skype.

4.3 Bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Skype użytkownik nie usunie, nie ukryje (z wyjątkiem dozwolonego w interfejsie API polecenia „set silent mode on”), nie zmodyfikuje, nie przejmie lub w jakikolwiek inny sposób nie zmieni interfejsu użytkownika. Użytkownik będzie zawsze stosować się do wymagań i specyfikacji związanych z tworzeniem aplikacji oraz korzystaniem i prezentacją określonych w punkcie 5 poniżej.

4.4 Oprócz przypadków wyraźnie zaaprobowanych na piśmie przez firmę Skype Użytkownik nie będzie rozpowszechniał Aplikacji ani Urządzenia (w zależności od potrzeby) w Internecie za pośrednictwem witryn internetowych, które według uznania Skype są w jakikolwiek sposób podobne do witryny internetowej Skype lub naruszają prawa własności intelektualnej do zamieszczonej tam zawartości ani używał znaków towarowych Skype lub słów opisujących produkty lub usługi Skype jako zarejestrowanego adresu URL witryny lub jego części.

4.5 Użytkownik dołoży wszelkich starań, aby zachować wartość i reputację oprogramowania Skype, interfejsu Skype Desktop API oraz znaku i nazwy Skype.

4.6 Użytkownik nie będzie korzystał z interfejsu Skype Desktop API w żadnej Aplikacji ani Urządzeniu (w odpowiednim przypadku), które wedle uznania Skype w rzeczywistości lub potencjalnie ma na celu oszustwo, jest nieodpowiednie lub niezgodne z Umową o świadczenie usług firmy Microsoft.

4.7 Użytkownik nie będzie zbierał żadnych danych osobowych użytkowników bądź innych danych w mylący, nielegalny, nieautoryzowany lub nieodpowiedni sposób. Nie ograniczając się do ogólnych zasad określonych powyżej, Użytkownik nie będzie gromadził, przechowywał lub rejestrował haseł Skype stosowanych przez użytkowników do logowania się na ich kontach („Hasło Skype”). Jeżeli do korzystania z Aplikacji lub Urządzenia (w zależności od potrzeby) wymagane będzie osobne hasło, Użytkownik (i) automatycznie wygeneruje unikatowe hasło i bezpiecznie prześle je do użytkowników lub (ii) nie zezwoli innym użytkownikom na używanie tego samego hasła użytkownika Skype. Użytkownik zgadza się, że usługi i produkty udostępniane za pośrednictwem Aplikacji lub Urządzenia zostaną dostarczone przez niego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami (w szczególności z dotyczącymi ochrony poufności oraz przetwarzania danych osobowych lub danych o ruchu w sieci).

4.8 Użytkownik nie będzie używać interfejsu Skype Desktop API w celu utworzenia Aplikacji lub Urządzenia, które wysyłają niechciane wiadomości (zarówno komercyjne, jak i inne) stronie trzeciej; w celach związanych z phishingiem, pharmingiem, podszywaniem się pod inne osoby lub nieuprawnionym występowaniem w powiązaniu z inną osobą lub podmiotem; ani w celu wysyłania masowych wiadomości do jednej lub kilku stron trzecich.

4.9 Reklama. (a) Użytkownikowi nie wolno zamieszczać reklam: (i) wewnątrz, w postaci nakładki lub w nakładce albo w ramce obok, ponad, poniżej lub wokół okna z połączeniem wideo lub audio Skype albo okna wyświetlającego wideo lub dźwięk bądź okna, które powstaje lub staje się widoczne w wyniku lub w powiązaniu z sesją rozmowy wideo lub audio Skype albo okna wyświetlania wideo lub audio Skype; (ii) w żadnym strumieniu dźwięku dostarczanym przez Oprogramowanie do komunikacji internetowej; (iii) w żadnych wiadomościach błyskawicznych wysyłanych lub odbieranych przez użytkowników Oprogramowania do komunikacji internetowej; (iv) wewnątrz lub wokół okna profilu użytkownika Oprogramowania do komunikacji internetowej. (b) Użytkownik nie może ujawniać (bezpośrednio lub pośrednio) żadnych danych uzyskanych za pośrednictwem Interfejsu Skype Desktop API, w tym danych zbiorczych lub anonimowych, żadnej sieci reklamowej, brokerowi danych ani innym podmiotom związanym z reklamami.

4.10 Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność (i że Skype nie ma żadnych zobowiązań wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej) za wszystkie usługi i/lub produkty dostarczane za pośrednictwem Aplikacji lub Urządzenia użytkownika.

5. Marka i marketing

5.1 Znaku Skype można używać wyłącznie w celu poinformowania o zgodności Aplikacji z Oprogramowaniem do komunikacji internetowej oraz w sposób ściśle zgodny z wytycznymi dotyczącymi marki Skype. /p>

Na mocy niniejszych warunków Użytkownik nie uzyskuje żadnych praw do używania Elementów marki Skype i nie może ich wykorzystywać. Użytkownik zapewni, że wszelkie działania marketingowe i promocyjne związane z funkcjami Oprogramowania do komunikacji internetowej dostępnymi za pośrednictwem Aplikacji będą całkowicie zgodne z wytycznymi dotyczącymi połączeń ze Skype.

5.2 W przypadku wykorzystywania Znaku Skype na opakowaniu, w stopce i/lub w dokumentacji powiązanej z Aplikacją lub Urządzeniem (odpowiednio do sytuacji) należy zamieścić następującą informację:

5.3 Znak Skype, powiązane znaki towarowe i znaki logo są znakami towarowymi grupy spółek Microsoft Corporation, chronionymi poprzez odpowiednie rejestracje i zgłoszenia w wielu krajach na świecie. Poza ograniczoną licencją udzieloną na mocy niniejszych Warunków API w odniesieniu do Znaku Skype użytkownik nie ma zezwolenia na używanie ani nie może rejestrować lub używać żadnych nazw handlowych, znaków towarowych, znaków logo, nazw domen, poddomen lub ścieżek URL zawierających Znak Skype, inne znaki towarowe grupy spółek Microsoft Corporation lub inne w mylący sposób podobne znaki bez uzyskania licencji od firmy Skype lub jej podmiotów stowarzyszonych. Nieuprawnione nawiązania lub korzystanie ze Znaku Skype będą oprócz naruszenia praw autorskich uznawane za istotne naruszenie tych Warunków API i spowodują natychmiastowe rozwiązanie wynikającej z nich umowy oraz innych obowiązujących warunków dodatkowych uzgodnionych w ramach zawartej umowy przez Użytkownika z firmą Skype. Takie rozwiązanie umowy nie ograniczy praw firmy Skype do wysuwania roszczeń za szkody, oczekiwania rekompensaty w drodze nakazu lub w inny sposób, a także innych form zadośćuczynienia ze strony Użytkownika.

6. Zmiany w interfejsie API

Użytkownik jest zobowiązany do stałego sprawdzania witryny internetowej Skype, aby mieć wiedzę o wszelkich zmianach Warunków API. W przypadku gdy Użytkownik nie może wyrazić zgody na zmiany wprowadzone do Warunków API, musi on niezwłocznie zaprzestać użytkowania interfejsu Skype Desktop API oraz, jeśli jest to konieczne, użytkowania wszystkich elementów Oprogramowania do komunikacji internetowej.

7. Autoryzacja

Użytkownik oświadcza, że dysponuje zdolnością do zawarcia niniejszej umowy i przestrzegania postanowień Warunków API.

8. Używanie interfejsu Skype Desktop API

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Interfejsu Skype Desktop API będzie odbywać się na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Użytkownik zgadza się na żądanie przyjąć na siebie odpowiedzialność za firmę Skype, jej podmioty stowarzyszone i pracowników za wszelkie roszczenia cywilne i koszty, w tym uzasadnione honoraria adwokackie przez nich poniesione w związku z lub w wyniku (a) wykorzystywania przez siebie interfejsu Skype Desktop API; (b) używania Znaku Skype lub (c) wszelkiego naruszenia niniejszych Warunków API i wszelkich innych obowiązujących warunków dodatkowych oraz (d) udostępniania przez niego dowolnej Aplikacji lub Urządzenia opracowanego przy użyciu interfejsu Skype Desktop API.

9. Przegląd warunków

Firma Skype zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków API w dowolnej chwili, ogólnie i w przypadkach indywidualnych, przez publikację zmodyfikowanych Warunków API w witrynie internetowej Skype lub powiadomienie Użytkownika w inny sposób o zmienionych Warunkach API. Informacje o wszelkich zmianach Warunków API, które dają firmie Skype prawo do pobierania opłat, zostaną podane trzy (3) miesiące przed ich wejściem w życie. Ciągłe korzystanie przez Użytkownika z interfejsu Skype Desktop API będzie jednoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika warunków i postanowień zmodyfikowanych Warunków API.

10. Zakaz używania interfejsu API

Jeżeli użytkownik będzie chciał używać Interfejsu Skype Desktop API w sposób inny niż jest to określone w niniejszych Warunkach API, takie użycie jest wyraźnie zabronione, chyba że (lub do momentu, gdy) Skype zawrze z Użytkownikiem specjalną umowę licencyjną.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1 Gdy użytkownik używa Interfejsu Skype Desktop API w Dozwolonym celu, zachowuje swoje prawa własności intelektualnej, które mogą dotyczyć Aplikacji i/lub Urządzenia

11.2 Zgodnie z bezpłatną licencją udzieloną użytkownikowi (lub firmie, zgodnie z poniższą definicją) na używanie Interfejsu Skype Desktop API na podstawie niniejszych Warunków API użytkownik zobowiązuje się, że nie naruszy niniejszych Warunków, nie zagrozi i nie wniesie powództwa bądź roszczeń ani nie rozpocznie postępowania sądowego w związku z naruszeniem, nie będzie domagać się ani egzekwować wykorzystującego Interfejs Skype Desktop API patentu utworzonego, opracowanego, przejętego, uzyskanego na zasadzie licencji lub należącego do użytkownika, który może być naruszony przez niewłaściwe używanie Oprogramowania do komunikacji internetowej, w tym Interfejsu Skype Desktop API, wobec (a) Skype lub podmiotów stowarzyszonych Skype (lub ich licencjobiorców, cesjonariuszy lub następców) oraz (b) dowolnego programisty w społeczności programistów Skype, który używa Interfejsu Skype Desktop API w Dozwolonym celu zgodnie z niniejszymi Warunkami API. Użytkownik nałoży te ograniczenia na każdego pełnomocnika, cesjonariusza lub licencjobiorcę tych praw, które podlegają punktowi 11.2, niezależnie od sytuacji, i nie umożliwi ani nie udzieli pomocy stronie trzeciej w wykonaniu jakichkolwiek działań, których realizacja wiązałaby się z naruszeniem przez użytkownika postanowień zawartych w niniejszym punkcie 11.2.

11.3 Podobnie jak w stosunku pomiędzy Użytkownikiem i firmą Skype, firma Skype i jej licencjodawcy zachowują prawa własności intelektualnej do Oprogramowania do komunikacji internetowej (z interfejsem Skype Desktop API włącznie) i do wszelkich dzieł pochodnych utworzonych przez firmę Skype lub jej licencjodawców albo w ich imieniu.

11.4 Jeżeli użytkownik jest pracownikiem lub dyrektorem firmy i używa Interfejsu Skype Desktop API w jej imieniu („Firma”), przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że: (i) akceptując niniejsze Warunki API i używając Interfejsu Skype Desktop API, działa w imieniu Firmy i na mocy wyraźnego upoważnienia Firmy, natomiast używanie Interfejsu Skype Desktop API przez użytkownika i Firmę podlega niniejszym Warunkom Skype Desktop API; (ii) licencja Skype na używanie Interfejsu Skype Desktop API wymaga od użytkownika uzyskania od Firmy wszelkich potrzebnych uprawnień, pozwoleń i praw do działania w imieniu Firmy oraz jest prawnie wiążąca zgodnie z niniejszymi Warunkami API. Użytkownik oświadcza, że uzyskał takie uprawnienia, pozwolenia i prawa do używania Interfejsu Skype Desktop API w imieniu Firmy. Brak takich praw oznacza brak licencji na używanie Interfejsu Skype Desktop API.

12. Okres ważności i rozwiązanie umowy

12.1 Te Warunki API zaczną obowiązywać po potwierdzonej rejestracji i/lub używaniu Interfejsu Skype Desktop API i będą obowiązywać do momentu rozwiązania umowy przez firmę Skype lub przez Użytkownika zgodnie z informacjami w niniejszym dokumencie. Skype nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane zmianami w niniejszych Warunkach API bądź ich wypowiedzeniem.

12.2 Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać niniejsze Warunki API ze skutkiem natychmiastowym. Bez ograniczenia możliwości zastosowania innych środków zaradczych i ze skutkiem natychmiastowym firma Skype może w każdej chwili ograniczyć, zawiesić lub zakończyć te Warunki API oraz używanie Interfejsu Skype Desktop API przez użytkownika, jeśli firma Skype jest zdania, że użytkownik narusza niniejsze Warunki API lub jego działanie wykazuje, że nie chce zapewnić zgodności z niniejszymi Warunkami API. Oprócz tego Skype może w każdej chwili wypowiedzieć niniejsze Warunki API ze skutkiem natychmiastowym z dowolnej przyczyny, w tym także, gdy użytkownik będzie uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach, które według firmy Skype mogą szkodzić marce lub reputacji Skype albo Oprogramowania do komunikacji internetowej lub Interfejsu Skype Desktop API.

12.3 W przypadku wypowiedzenia niniejszych Warunków API przez Użytkownika lub Skype z dowolnej przyczyny: (a) wszystkie licencje i prawa do używania Interfejsu Skype Desktop API i Znaku Skype natychmiast wygasają (b) użytkownik jest niezwłocznie zobowiązany do zaprzestania wszelkich form użytkowania oprogramowania Interfejsu Skype Desktop API i Znaku Skype.

13. Zastrzeżenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

13.1 Wyłączenie gwarancji. INTERFEJS SKYPE DESKTOP API I ZNAK SKYPE DOSTARCZANE SĄ „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI; FIRMA SKYPE WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, RĘKOJMI W ODNIESIENIU DO INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API LUB ZNAKU SKYPE, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI JAKOŚCI, WŁAŚCIWEGO DZIAŁANIA, DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW, WARTOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. PONADTO FIRMA SKYPE NIE STWIERDZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE INTERFEJS SKYPE DESKTOP API BĘDZIE ZAWSZE DOSTĘPNY I BĘDZIE DZIAŁAŁ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY, DOKŁADNY, KOMPLETNY I WOLNY OD BŁĘDÓW ORAZ ŻE NIE SPOWODUJE UTRATY DANYCH.

13.2 Wyłączenie odpowiedzialności. Użytkownik może nieodpłatnie korzystać z Interfejsu Skype Desktop API i Znaku Skype (odpowiednio do sytuacji). STOSOWNIE DO POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE NINIEJSZYM DO WIADOMOŚCI I POTWIERDZA, ŻE FIRMA SKYPE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY I PERSONEL SKYPE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA BEZPOŚREDNIE ANI POŚREDNIE SKUTKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API LUB ZNAKU SKYPE, JAK OKREŚLONO PONIŻEJ. JEDYNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI PRAWEM DO ODSZKODOWANIA ZA PROBLEMY I NIEZADAWALAJĄCE DZIAŁANIE INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API LUB ZNAKU SKYPE JEST NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE UŻYWANIA TEGO INTERFEJSU LUB ZNAKU.

13.3 Ograniczenie odpowiedzialności. FIRMA SKYPE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, JEJ LICENCJODAWCY I PERSONEL FIRMY SKYPE NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM UMOWY, GWARANCJI, POPEŁNIENIEM CZYNU NIEDOZWOLONEGO (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), WINY PRODUKTU I Z TYTUŁU WSZELKICH INNYCH FORM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

13.3.1 POWSTAŁE SZKODY POŚREDNIE, DODATKOWE, SPECJALNE LUB NASTĘPCZE (A W SZCZEGÓLNOŚCI UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, PRZERWY W DZIAŁANIU, AWARIĘ KOMPUTERA LUB STRATY FINANSOWE) WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEUMIEJĘTNEGO UŻYTKOWANIA INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API LUB ZNAKU SKYPE;

13.3.2 UTRATĘ DOCHODÓW, MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH LUB ZYSKÓW (POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO) WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API LUB ZNAKU SKYPE; ORAZ

13.3.3 STRATĘ LUB SZKODĘ POWSTAŁĄ W WYNIKU:

(I) JAKICHKOLWIEK ZAKŁÓCEŃ LUB OPÓŹNIEŃ W KOMUNIKACJI PODCZAS UŻYWANIA INTERFEJSU SKYPE API;

(II) ZAWIESZENIA LUB ROZWIĄZANIA NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB FIRMĘ SKYPE Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY; ORAZ

(III) WYDANIA LUB DECYZJI O NIEWYDANIU UŻYTKOWNIKOWI NOWYCH WERSJI INTERFEJSU SKYPE API.

13.4 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY SKYPE WOBEC UŻYTKOWNIKA OKREŚLONE W POWYŻSZYM PUNKCIE 13.3 OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA SKYPE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB JEJ PRACOWNICY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD.

13.5 ŻADEN ZAPIS NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ANI NIE BĘDZIE INTERPRETOWANY JAKO WYKLUCZAJĄCY LUB OGRANICZAJĄCY ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SKYPE Z TYTUŁU (I) ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM ZE STRONY FIRMY SKYPE, JEJ PRACOWNIKÓW LUB JEJ PRZEDSTAWICIELI ANI (II) ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE ZOSTAĆ OGRANICZONA LUB WYKLUCZONA NA MOCY PRAWA.

13.6 Ograniczenia wynikające z prawa właściwego. Ponieważ prawo obowiązujące w niektórych krajach nie dopuszcza określonych wyżej ograniczeń i zastrzeżeń, użytkownik może nie zostać objęty niektórymi ograniczeniami i zastrzeżeniami. W takim przypadku odpowiedzialność zostanie ograniczona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo obowiązujące w jurysdykcji właściwej.

14. Postanowienia różne

14.1 Całość umowy. Warunki i postanowienia niniejszych Warunków API stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem i firmą Skype w odniesieniu do treści w niej zawartych i zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienia i umowy zawarte w jakiejkolwiek formie w odniesieniu do tychże treści. Żaden zapis niniejszego punktu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności użytkownika ani firmy Skype wynikającej z oszustwa lub podania nieprawdziwych informacji.

14.2 Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków API lub część postanowienia zostanie uznana przez właściwy sąd lub organ administracyjny za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, a dane postanowienie (lub jego część) nie stanowi podstawy całości niniejszych Warunków API, nie naruszy to zgodności z prawem, ważności ani możliwości wyegzekwowania pozostałej części niniejszych Warunków API (w tym warunku, który zawiera dane postanowienie).

14.3 Wyłączenie odstąpienia od egzekucji postanowień. Niewyegzekwowanie lub opóźnienie w egzekwowaniu prawa albo środka naprawczego zapewnianego przez Warunki API lub przepisy prawa nie będzie równoznaczne z odstąpieniem od egzekwowania tego prawa lub środka naprawczego. Jeśli firma Skype odstąpi od egzekwowania swoich praw z tytułu naruszenia dowolnego postanowienia niniejszych Warunków API, nie będzie to równoznaczne z odstąpieniem od egzekwowania praw w przypadku kolejnego naruszenia tego postanowienia lub dowolnego innego postanowienia.

14.4 Cesja. Użytkownikowi nie wolno cedować na inne osoby niniejszych Warunków API ani żadnych wynikających z niej praw. Firma Skype może według własnego uznania cedować niniejsze Warunki API oraz wszelkie wynikające z niej prawa na osoby trzecie bez wcześniejszego powiadomienia.

14.5 Właściwe prawo i właściwość sądów. Niniejsze Warunki API podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Waszyngton (USA) oraz będą podlegać orzecznictwu sądów stanu Waszyngton (USA).

14.6 Język. Oryginalna angielskojęzyczna wersja niniejszych Warunków API mogła zostać przetłumaczona na inne języki. W przypadku rozbieżności między wersją w języku angielskim a wersją w innym języku pierwszeństwo ma wersja w języku angielskim.

14.7 Postanowienia zachowujące moc po rozwiązaniu umowy. Warunki zawarte w punktach 8, 11, 12, 13 i 14 niniejszych Warunków API oraz wszelkie inne postanowienia niniejszych Warunków API, które określono jako zachowujące moc po rozwiązaniu umowy, zachowają moc po rozwiązaniu niniejszych Warunków API niezależnie od przyczyny rozwiązania.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE STWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA INTERFEJSU SKYPE DESKTOP API ORAZ ROZUMIE OKREŚLONE W NIM PRAWA, OBOWIĄZKI I POSTANOWIENIA. PRZESYŁAJĄC ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE WYRAŻA ZGODĘ NA PODPORZĄDKOWANIE SIĘ NINIEJSZYM WARUNKOM I POSTANOWIENIOM ORAZ PRZYZNAJE FIRMIE SKYPE PRAWA W NICH OKREŚLONE.