МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗТЕГЛИТЕ СОФТУЕРА ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА/ИТЕ ИЛИ УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE

Ключови точки

Важно е да прочетете изцяло и да разберете този документ. Въпреки това има някои ключови точки, които е необходимо да подчертаем:

БЕЗ ДОСТЪП ДО УСЛУГИ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ: Софтуерът не e заместител на Вашия обикновен мобилен или стационарен телефон. По-специално, с изключение на много малко обстоятелства, изложени в параграф 5.6 на настоящите Условия (приложими само за софтуера на Skype за интернет комуникации), софтуерът не ви позволява да провеждате обаждания към службите за спешна помощ. Трябва да използвате алтернативни средства за комуникация, за да сте сигурни, че можете да провеждате обаждания към спешни номера при нужда.

ПРОВЕРКА НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ: В някои региони има ограничения за използването на софтуера. Ваша отговорност е да се уверите, че имате законово право да използвате Софтуера на мястото, на което се намирате.

БЕЗ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НОМЕРАТА: Ако Skype Ви разпредели номер в Skype или номер Skype To Go, Вие не сте собственик на номера и нямате право да го запазите завинаги. От време на време може да се наложи Skype да промени или отнеме номера, който Ви е разпределен. Нямате право да прехвърляте или да се опитвате да прехвърляте своя номер в Skype или номер Skype To Go Number на друго лице. Трябва да се уверите, че спазвате всички изисквания за разпределяне на номер, показани при закупуването на Номер в Skype, тъй като неспазването им би могло да доведе до отнемането на номера. Вижте също параграф 19.1.

КРЕДИТЪТ ЗА SKYPE СТАВА НЕАКТИВЕН СЛЕД 180 ДНИ: Ако закупите кредит за Skype, имайте предвид, че той се деактивира след 180 дни неактивност. Моля, също така вижте параграфи 9.2 и 21.7.

1. ВАШЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС SKYPE

1.1 Софтуерните приложения на Skype за интернет комуникация („Софтуер за интернет комуникации“), други софтуерни приложения с марката „Skype“ (наричани общо „Софтуер на Skype“) и свързаната документация (независимо дали в печатна, или електронна форма), включително всякакви подобрения, изменения, промени, корекции, актуализации, надстройки и бъдещи версии, свързани с тях („Актуализации“), независимо дали се предоставят безплатно, или срещу такса (наричани общо „Софтуер“), се лицензират (а не се продават) във Ваша полза от Skype SoftwareS.à r.l., освен ако не използвате версия на Софтуера, която е включена в Windows 8.1 или по-нова версия. Ако използвате версия на Софтуера, която е включена към Windows 8.1 или по-нова версия, вие сте лицензирани да работите със Софтуера съгласно Лицензионните условия за софтуер на Microsoft за версията на Windows, с която работите. Тези Условия (които са различни от софтуерният лиценз, описан в Раздел 4.1) също се прилагат към вашата употреба на Софтуера и Продуктите.

1.2 Функциите и продуктите, предоставени чрез Софтуера безплатно (без продуктите или функциите, предлагани безплатно само за пробен период) („Безплатни продукти“), Ви се предоставят от Skype Software S.à r.l.

1.3 Всякакви допълнителни продукти или функции на софтуера на Skype, както и други продукти с марката „Skype“, за които плащате (включително продукти или функции, предоставяни безплатно само за пробен период) („Платени продукти“), Ви се предоставят от Skype Communications S.à r.l.

1.4 Терминът „Уеб сайтове на Skype“ обхваща www.skype.com (управляван от Skype Communications Sàrl), както и всички други уеб сайтове, които са оторизирани от Skype и имат връзка с настоящите Условия.

1.5 Под „Skype“ следва да се разбира Skype Communication S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg според контекста; под „Продукти“ следва да се разбира събирателното понятие за Безплатни продукти и Платени продукти;
под „Вие“ или „Ваши“ се има предвид Вас, регистрираният притежател на Потребителския акаунт (както е описано в параграф 6.1) и лицензиант по силата на настоящите Условия.

1.6 Вашето споразумение със Skype се състои от общите условия, изложени в настоящия документ, заедно с всякакви политики на добросъвестно използване, описани в настоящия документ и Допълнителните условия, споменати в параграф 14 (наричани общо „Условия“). В случаите на несъответствие между Политиките за добросъвестно използване или Допълнителните условия и настоящия документ, последният има приоритет.

2. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

2.1 За да изтеглите и/или използвате Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype, първо трябва да приемете настоящите Условия. Настоящите Условия се приемат от Вас, (a) когато щракнете върху „Приемам“ или се съгласите с Условията; или (б) когато изтеглите и/или използвате Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype. Съветваме Ви да отпечатате копие на настоящите Условия и да го добавите към своите документи. Можете също да изтеглите копие на Условията, приложими към покупките ви, от страницата на акаунта си на www.skype.com. Настоящите Условия остават в сила от датата на приемането им до датата на прекратяването им от Ваша страна или от страна на Skype в съответствие с параграф 11.

2.2 Не можете да приемете настоящите Условия, ако: (a) законово нямате правото да използвате Софтуера, Продуктите и/или уеб сайтовете на Skype в държавата, в която се намирате или пребивавате, или (б) не сте навършили законово разрешената възраст да сключите обвързващо споразумение със Skype.

2.3 В някои държави Продуктите може да Ви се предоставят от местен Партньор на Skype. В такъв случай този местен партньор може да Ви помоли да приемете собствените му условия на условия за използване на услугата („местни условия“). При наличие на несъответствие между местните условия и настоящите Условия, местните са определящи до степента на това несъответствие.

3. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

3.1 Skype може периодично да прави промени в настоящите Условия. Skype ще публикува промените на адрес www.skype.com/go/tou. Промените в Политиките за добросъвестно използване и/или Допълнителните условия ще бъдат публикувани на съответния Уеб сайт на Skype. Промените ще влязат в сила от момента на публикуването им. Моля, преглеждайте Условията периодично. Вие разбирате и се съгласявате, че изричното приемане на Условията или използването на Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype от Ваша страна след датата на публикуване означава, че приемате актуализираните Условия. Ако не сте съгласни с изменените Условия, можете да прекратите взаимоотношенията си със Skype в съответствие с параграф 11 по-долу.

4. ЛИЦЕНЗ

4.1 Лиценз. При условие че спазвате настоящите Условия, Вие получавате ограничен, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране и прехвърляне, безплатен лиценз да изтеглите и инсталирате Софтуера на личен компютър, мобилно или друго устройство и да използвате Софтуера лично чрез собствения Ви потребителски акаунт в Skype в качеството си на частно лице, а не юридическо такова („Потребителски акаунт“). За да се избегнат съмнения, (a) ИТ администраторите, действащи от името на дадена фирма, могат да изтеглят и инсталират софтуера на Skype на лични компютри или други устройства, използвани от служители на тази фирма; и (б) разрешава Ви се да използвате Софтуера в университет или друга образователна институция или на работното си място. Skype запазва всички права, които не са дадени изрично по силата на настоящите Условия.

4.2 Ограничения. Нямате право и приемате, че нямате право да:

(a) подлицензирате, продавате, възлагате, отдавате по наем, заемате, експортирате, импортирате, разпространявате, прехвърляте или по друг начин да давате права на трети страни по отношение на Софтуера;

(б) предприемате, извършвате, допускате или разрешавате изменението, създаването на производни изделия или подобрения, превеждането, подлагането на обратно конструиране, декомпилирането, деасемблирането, дешифрирането, емулирането, хакването, разкриването или извършването на опити за разкриване на изходния код или протоколите на Софтуера, както и на каквато и да е част от функциите му (освен до степента, допустима по закон);

(в) премахвате, скривате или променяте съобщения за авторското право или други съобщения за права, включени в Софтуера;

(г) използвате Софтуера или да сте причина Софтуерът (или част от него) да се използва в търговски продукти или услуги или да служи за предоставяне на такива на трети лица. Горепосочените условия не изключват възможността да използвате Софтуера за свои служебни комуникации, при условията в параграф 4.1. по-горе;

(д) използвате Софтуера, с изключение с цел изтегляне и инсталиране, по друг начин освен с Потребителския си акаунт.

4.3 Друга технология. Ако използвате Софтуер, който е предварително зареден, вграден, комбиниран, разпространен, използван съвместно с или изтеглен на други продукти, хардуер, софтуерни приложения, програми или устройства („Друга технология“), Вие се съгласявате и приемате, че: (a) може да се наложи (i) да сключите отделно лицензионно споразумение с; и/или (ii) да закупите абонамент от; и/или (iii) да заплатите такса на собственика или лицензодателя на съответната трета страна за използването на такава Друга технология; (б) възможно е някои Продукти и/или функции да не са достъпни чрез тази Друга технология и (в) Skype не може да гарантира, че Софтуерът винаги ще е достъпен чрез или във връзка с тази Друга технология. В допълнение Софтуерът ни е възможно да съдържа функции, които Ви позволяват да изпращате информация до, или да се отбелязвате върху карта, използвайки устройство за картографиране. Използвайки тези функции, Вие се съгласявате с условията, които се прилагат за тези устройства за картографиране, които могат да включват, доколкото е приложимо, Условията за използване за крайни потребители на Bing Maps, налични на http://www.microsoft.com/maps/assets/docs, и на Google Maps, налични на http://www.google.com/intl/en_ALL/help.

4.4 Съобщения относно трети страни. Софтуерът и уеб сайтовете на Skype може да включват код на трети страни, за който Skype, а не тази трета страна, Ви дава лиценз по силата на настоящото споразумение. Съобщенията, ако има такива, за кода на третата страна са включени само за Ваша информация. По отношение на скриптове на трети страни, свързани, извиквани или споменати от Софтуера, Ви се дава лиценз от третите страни, които притежават този код, а не от Skype.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ И УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE

5.1 Оборудване: За да използвате Софтуера и Продуктите, ще Ви трябва широколентова интернет връзка. Вие носите отговорност за осигуряването на цялото оборудване, необходимо за достъп до интернет или за осъществяването на комуникации, като например слушалки, микрофони и уеб камери. Свързването с интернет чрез корпоративна или друга частна мрежа, която маскира вашето местоположение, може да стане причина таксите да се различават от обявените за вашето действително местоположение.

5.2 Използване на Вашето оборудване: Софтуерът за интернет комуникации може да използва възможностите за обработка, паметта и широколентовата връзка на компютъра (или друго приложимо устройство), които използвате, с единствената цел осъществяване на комуникация и установяване на връзка между потребителите на софтуера за интернет комуникации. Ако използването на Софтуера за интернет комуникации от Ваша страна зависи от използването на процесор и широколентова връзка, притежавани или контролирани от трета страна, Вие приемате и се съгласявате, че правото Ви да използвате Софтуера за интернет комуникации зависи от това да получите съгласие от съответната трета страна за подобна употреба. Вие декларирате и гарантирате, че с приемането на настоящите Условия сте получили това съгласие.

5.3 Актуализации на Софтуера: Skype може автоматично да проверява Вашата версия на Софтуера на Skype. Освен това можем периодично и автоматично да изтегляме конфигурационни промени и актуализации на Софтуера. Възможно е от Вас да се изисква да актуализирате Софтуера, за да продължите да използвате Skype. Вие се съгласявате да приемете подобни актуализации съгласно настоящите Условия, освен ако тези актуализации не са придружени от други условия. Ако не сте съгласни, моля преустановете използването на Софтуера и го деинсталирайте. Компанията Skype не е задължена да предоставя актуализации, нито гарантира, че ще продължим да поддържаме версията на операционната система или устройството, за които сте лицензирали Софтуера, както и че този актуализиран Софтуер ще бъде съвместим за използване от крайните потребители, работещи с по-стари версии на Софтуера. Microsoft Corporation или нейните представители и филиали могат също да изтеглят автоматично актуализации на софтуера на Skype за Windows, ако сте избрали да получавате актуализации от Microsoft. Възможно е актуализациите да са необходими за поддържането на съвместимостта на софтуера, за предоставяне на актуализации за сигурност или корекции на грешки или за предлагане на нови характеристики, функции или версии.

5.4 Прекратяване, технически подобрения и профилактика: От време на време може да се наложи Skype да извършва профилактика или да надстройва Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype или прилежащата инфраструктура, която Ви позволява да ги използвате. Това може да налага Skype временно да прекрати или ограничи частично или изцяло използването на Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype, докато не бъде завършена тази профилактика и/или надстройка. До възможната степен и ако не се налага спешна намеса, Skype ще публикува предварително часа и датата на това прекратяване или ограничаване на уеб сайта на Skype. Няма да имате право да предявите претенции за щети при подобно прекратяване или ограничаване на употребата на Софтуер, Продукт или Уеб сайт на Skype.

5.5 Без достъп до Услуги за спешна помощ: Нито Продуктите, нито Софтуерът са предвидени за поддръжка или провеждане на спешни обаждания до какъвто и да е вид болници, законоприлагащи агенции, учреждения за медицински грижи или друг тип услуги, които свързват даден потребител с персонал на служби за спешна помощ или места, отговарящи за обществената безопасност („Услуги за спешна помощ“). Има важни разлики между традиционните телефонни услуги и Продуктите. Приемате и се съгласявате, че: (i) Skype не е задължена да предлага достъп до Услуги за спешна помощ по силата на каквито и да е приложими местни и/или национални правила, разпоредби или закони; (ii) Вие носите отговорността да купите, отделно от Продуктите, традиционни безжични (мобилни) или фиксирани телефонни услуги, предлагащи достъп до Услуги за спешна помощ; и (iii) Софтуерът и Продуктите не заместват основната Ви телефонна услуга. Научете повече за обажданията до 112, специализираният номер за спешна помощ за ЕС, на адрес www.skype.com/go/emergency.

5.6 Ограничени спешни обаждания (важи само за Софтуера за интернет комуникации)

5.6.1 В много малък брой държави и само за определени версии и платформи на Софтуера за интернет комуникации Skype ще се опита да предостави ограничени спешни обаждания като самостоятелна функция, но не поема ангажименти в това отношение. Щракнете тук за пълен списък на държавите („Разрешени държави“) и версиите и други платформи на софтуера („Разрешени версии“), които допускат ограничени спешни обаждания чрез Skype. Спешните обаждания чрез Skype не се предлагат за други държави, версии или платформи. Трябва да разполагате с традиционни безжични (мобилни) или фиксирани телефонни услуги, за да се обаждате до номера за спешна помощ, както и да използвате ограничените спешни обаждания чрез Skype само при крайна необходимост. По-специално имайте предвид също, че:

(i) отпадане на захранването, изтощаване на батерията или прекъсване на интернет връзката може да доведат до неуспешен Разговор в Skype, включително обаждането Ви до Услуги за спешна помощ. Освен това всяко едно от ограниченията по отношение на качеството, изложени в параграф 5.9 по-долу, може по друг начин да повлияе върху успешното провеждане на обаждане.

(ii) в приложимите случаи спешно обаждане, направено чрез Софтуера за интернет комуникации в разрешена държава, може да не получи същия приоритет на мрежата като обаждане чрез традиционни безжични (мобилни) или фиксирани телефонни услуги.

(iii) ако спешното ви обаждане се осъществи, ще трябва да кажете на оператора от Услугата за спешна помощ, с когото разговаряте, къде се намирате, така че правилната организация за спешна помощ да може да реагира за Вашия спешен случай и да знае къде да Ви намери. Ако не предоставите тази информация, когато бъдете подканени да го направите, Вие приемате, че спешното Ви обаждане може да не бъде извършено и няма да можете да получите достъп до необходимите ви Услуги за спешна помощ чрез Софтуера за интернет комуникации. Skype не носи отговорност за неосъществени спешни обаждания при такива обстоятелства.

(iv) с изключение на Разрешените държави и Разрешените версии, Skype не предоставя възможност за ограничени спешни обаждания в която и да е държава или за, или във връзка с който и да е Продукт, или употребата на платформи, устройства, услуги или операционни системи (включително всякакви продукти, платформи, устройства, услуги или операционни системи, разработени от трети страни чрез API на Skype, софтуерни развойни пакети на Skype или по друг начин).

5.6.2 В Разрешените държави следва да конфигурирате функционалността за ограничени спешни обаждания чрез задаване на Вашето местоположение по подразбиране за спешни обаждания на страницата „Настройки на обаждане“ на Вашия настолен Софтуер за интернет комуникации (ако използвате версия 4.1 за Windows (или по-нова) или версия 2.8 за Mac OS X (или по-нова)). Ваша отговорност е да гарантирате, че информацията за това местоположение е точна и че се актуализира в случай на промяна на Вашия физически адрес. Skype не поддържа обаждания за спешна помощ в границите на повечето държави по света. Там, където се поддържат ограничените спешни обаждания, Skype няма да Ви таксува за провеждането на такова обаждане и не е необходимо да разполагате с кредит за Skype. Ако обаче във Вашата държава не се поддържа услугата за ограничени спешни обаждания, то не трябва да опитвате да и се съгласявате да не осъществявате ограничени спешни обаждания чрез своя Софтуер за интернет комуникации. Ако с Ваше разрешение друг потребител използва Вашия Потребителски профил, то Вие носите отговорност за информирането на съответния потребител относно ограничените обстоятелства, при които са достъпни ограничените спешни обаждания.

5.7 Съдържание на комуникациите: Skype не е източник на, нито потвърждава или препоръчва, както и не поема никаква отговорност за съдържанието на комуникациите, провеждани с използването на Софтуера, включително, без изброяването да е изчерпателно, всякаква мултимедия, споделяна чрез функциите ни за комуникация. С използването на Софтуера Вие предоставяте на Skype лиценз за интелектуална собственост за използване на комуникационното съдържание с цел предоставяне на Продуктите, като например за предаване на Вашето комуникационно съдържание до предназначения получател.

Skype си запазва правото да преглежда съдържание, изпратено на или чрез Софтуера, Продуктите и Уеб сайтовете на Skype за целите на прилагането на тези Условия. Skype може, изцяло по собствено усмотрение, да блокира или по друг начин да предотврати доставянето на всяко мигновено съобщение, SMS, видео, мултимедия или друга комуникация до или от Софтуера, Продуктите и Уеб сайтовете на Skype като част от усилията ни да защитим Софтуера, Продуктите, Уеб сайтовете на Skype или клиентите си или по друг начин да приложим тези Условия. Следните правила се отнасят до поведението и съдържанието Ви при използване на Софтуера, Продуктите и Уеб сайтовете на Skype:

(а) Не използвайте Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype, за да вършите нещо незаконно. Вие носите отговорност за действията си и техните последствия.

(б) Не изпращайте спам или използвайте акаунта си, за да помагате на други да изпращат спам. Спам е нежелан групов имейл, обаждания, мигновени съобщения, друга комуникация и групови заявки за добавяне към списъка с абонати.

(в) Не качвайте, изтегляйте или споделяйте неподходящи изображения (напр. голота, жестокост, порнография).

(г) Не качвайте или споделяйте изображения или участвайте в дейност, която експлоатира или наранява деца.

(д) Не участвайте в дейност, която е незаконна или подвеждаща (напр. опит да искате пари под фалшив предлог или представяне за някой друг).

(е) Не участвайте в дейност, която е вредна за нашия Софтуер, Продукти, Уеб сайтове на Skype или техните потребители (напр. вируси, дебнене, използване на език на омраза, подбуждане към насилие срещу другите).

(ж) Не нарушавайте юридическите права на другите (напр. неразрешено споделяне на защитена с авторски права музика, снимки и друго съдържание).

(з) Не участвайте в дейност, която нарушава поверителността на други.

(и) Не заобикаляйте, забранявайте или не пречете по друг начин на функциите за защита на Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype или на функции, които възпрепятстват или ограничават използването на съдържание.

Възможно е да Ви помолим да премахнете съдържанието си, ако то нарушава тези Условия или закона. Неспазването може да доведе до загуба на достъпа до или спирането на Вашия Потребителски акаунт. В допълнение Skype е възможно да премахне съдържанието Ви без да Ви попита, ако преценим, че то нарушава тези Условия или закона или получим известие за нарушаване на интелектуална собственост от трета страна.

5.8 Известяване и премахване. Ако Skype получи известие, че даден материал, който Вие помествате, качвате, редактирате, хоствате, споделяте и/или публикувате на Уеб сайта на Skype или чрез Софтуера (с изключение на Вашите лични комуникации) („Потребителско съдържание“) е неуместен, нарушава правата на трета страна или ако Skype пожелае да премахне Ваше Потребителско съдържание поради каквато и да е причина, то Skype си запазва правото автоматично да премахне подобно Потребителско съдържание незабавно или в срок, периодично определян от Skype по собствено усмотрение. Потребителското съдържание ще бъде премахнато без поемане на каквато и да било отговорност и без ущърб на права, средства за правна защита или защити, като всички те са изрично запазени. Вие приемате и се съгласявате, че Skype не се задължава да възвърне подобно Потребителско съдържание в който и да било момент. Ако Потребителското съдържание нарушава или Вие вярвате, че то нарушава някое от Вашите права (включително права върху интелектуалната собственост) или е незаконно, незабавно се свържете с нас, като следвате нашата процедура за известяване и премахване. Щракнете тук за преглед на Процедурата за известяване и премахване. Skype си запазва правото да поиска потвърждение на Вашата самоличност и да предприеме действия за по-нататъшно потвърждение на Вашето оплакване. Вие сте съгласни, че носите цялата отговорност за последствията от Вашето оплакване (включително, но не само, премахване или блокиране на Потребителското съдържание), и също така приемате и се съгласявате, че всяко едно оплакване би могло да бъде използвано за целите на съдебно производство. Всякаква предоставена от Вас фалшива, подвеждаща или неточна информация може да доведе до подвеждане под гражданска и наказателна отговорност.

5.9 Качество: Skype не може да гарантира, че Софтуерът, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype винаги ще работят без прекъсване, забавяне или грешки. Редица фактори биха могли да повлияят върху качеството на Вашите комуникации и употребата на Софтуера, Продуктите (в зависимост от използваните Продукти) или Уеб сайтовете на Skype и да доведат до прекъсване на Вашите комуникации, включително, но не само: Вашата локална мрежа, защитна стена, Вашият доставчик на интернет, обществената интернет мрежа, обществената комутируема телефонна мрежа и захранването. Skype не поема отговорност за никакви нарушения, прекъсвания или забавяния вследствие на повреда в или при несъответствие с изискванията на който и да е от тези или други елементи, които са извън нашия контрол.

5.10 Промени на Продукти: Skype непрекъснато подобрява Софтуера и Продуктите и има право да ги променя по всяко време. В допълнение към това съществуват причини, поради които Skype има право да спре предоставянето на Софтуера и Продуктите (или техни части), включително (но не само) когато вече не е целесъобразно за нас да ги предоставяме или ако напредъкът на технологиите и клиентските отзиви ни показват, че е необходима промяна, или когато възникнат външни проблеми, които ни показват, че е неразумно и непрактично да продължим да ги предлагаме, или поради някоя от причините, изложени в параграф 11.2. В резултат от тези промени може да се наложи да използвате актуализирана версия на Софтуера. Техническите изисквания за използване на Продуктите и Софтуера, както и описанията на функциите, са налични на Уеб сайта на Skype. Ако не сте съгласни с дадени промени на Софтуера или Продуктите, можете да прекратите своите взаимоотношения със Skype в съответствие с параграф 11. Възможно е да се наложи да извършите надстройка до нова версия, за да се възползвате от преимуществата на определени Продукти. В допълнение също така приемате и се съгласявате, че за определени Продукти могат да са в сила ограничения за използване или географски ограничения, които подлежат на периодични промени. Моля, проверявайте Уеб сайта на Skype за информация относно най-актуалните ограничения за използване, които се прилагат спрямо използваните от Вас Продукти.

5.11 Непоискани идеи Skype не разглежда и не приема непоискани предложения или идеи, включително, без изброяването да е изчерпателно, идеи за нови продукти, технологии, промоции, имена на продукти, обратна връзка за продукти и подобрения на продукти („Непоискана обратна връзка“). Ако изпратите Непоискана обратна връзка от какъвто и да е вид до Skype през Уеб сайта на Skype или по друг начин, Вие приемате и се съгласявате, че Skype не поема никакво задължение за спазване на поверителност по отношение на съответната Непоискана обратна връзка.

5.12 Доклади Определени части от Уеб сайтовете на Skype или Софтуера може да изискат писмени предложения или отчети за проблеми, като например използването на нашия формуляр за контакт или формуляра за докладване на проблем („Доклади“). Моля, прочетете внимателно конкретните условия, които се съотнасят към тези Отзиви. Отзивите ще се считат за собственост на Skype. Skype ще бъде изключителният собственик на всички известни или съществуващи към момента права върху Отзивите по целия свят и за вечни времена, като също така ще може да използва тези Отзиви за абсолютно всякакви цели, било то търговски или от друг вид, без да дължи обезщетение на лицето, което ги е предоставило. Докладите, които изпращате към Skype, няма да бъдат третирани като поверителна информация и Skype няма да носи отговорност за тяхното разкриване.

5.13 Поставяне на връзки Може да поставите връзка към Уеб сайта на Skype от друг уеб сайт, който е притежаван от Вас, стига да правите това по честен и законен начин и да не уронвате нашата репутация или да се възползвате от нея. Нямате право да поставяте връзка по такъв начин, който да подсказва каквато и да е форма на асоцииране със, одобрение или потвърждение от страна на Skype, когато такива не съществуват. Нямате право да поставяте Сайта в рамка като част от който и да било друг сайт. Skype може да оттегли разрешението за поставяне на връзки към Уеб сайтовете на Skype по всяко време и по свое усмотрение, като Ви уведоми за това.

6. ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

6.1 Потребителски акаунт. Ще бъдете помолени да създадете Потребителски акаунт и да изберете потребителски ИД и парола, преди да използвате за първи път Софтуера на Skype. Препоръчваме Ви да изберете парола, която да е трудна за отгатване и да съдържа букви, числа и символи. Можете да използвате Софтуера единствено чрез своя Потребителски акаунт. Вие носите цялата отговорност за всички дейности, извършени чрез Вашия Потребителски акаунт. С цел предотвратяване на неупълномощена употреба следва да пазите своята парола в тайна и да не я споделяте с трета страна или да я използвате за достъп до уеб сайтове или услуги на трети страни. Ако подозирате, че друго лице е узнало Вашата парола, следва да я промените незабавно с цел защита на сигурността на Вашия Потребителски акаунт. Ваша отговорност е да се уверите, че не отговаряте на никакви нежелани искания за информация относно кредитни карти, пароли или други данни. Skype не поема никаква отговорност за това, че не сте спазили задълженията си, описани в този параграф 6.1.

6.2 Законна употреба: Вие сте длъжни да използвате Софтуера, Продуктите и Уеб сайтовете на Skype в съответствие с приложимото законодателство в страната, в която се намирате. В някои държави съществуват ограничения по отношение на изтеглянето и използването на Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype. Ваша отговорност е да се уверите, че имате законово право да използвате Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype в страната, в която се намирате.

6.3 Забранена употреба: Нямате право да:

(а) прихващате или следите, повреждате или променяте каквато и да е комуникация, която не е предназначена за Вас;

(б) използвате всякакви видове паяци, вируси, червеи, троянски коне, бомби със закъснител или друг вид кодове или инструкции, предназначени за промяна, изтриване, повреждане, емулиране или деасемблиране на Софтуера, Продуктите, Уеб сайтовете на Skype, комуникациите или протоколите;

(в) изпращате непоискани комуникации (още наречени „SPAM“, „SPIM“ или „SPIT“) или друга комуникация, която не е позволена от приложимото законодателство, или да използвате Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype за целите на фишинг или фарминг или за неправомерно използване на самоличността на друго лице или въвеждане в заблуждение относно връзката Ви с трето лице или фирма;

(г) подлагате трета страна под влиянието на материал, който е обиден, вреден за непълнолетни лица, неприличен или нежелан по какъвто и да било начин;

(д) използвате Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype за причиняване или намерение за причиняване на неудобство или страдание или за заплашване, оказване на тормоз или навлизане в личното пространство на трета страна; или

(е) използвате (включително като част от своето Потребителско ИД и/или профилен аватар) материал или съдържание, който да е притежание на трета страна, освен ако нямате предоставен лиценз или разрешение от собственика на съответните права; или

(ж) събирате или придобивате информация, водеща до лично идентифициране, включително имена на акаунти, чрез Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype;

(з) оказвате влияние или да се опитвате да оказвате влияние върху достъпността до Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype, например чрез атака от вида „отказ на услуга“ (DOS) или „разпределен отказ на услуга“ (DDoS);

(и) използвате или стартирате автоматизирана система, включително, но не само, роботи, паяци или четци извън линия, които да осъществяват достъп до Софтуера, Продуктите или Уеб сайтовете на Skype. Независимо от изброеното по-горе, Вие заявявате съгласието си, че Skype предоставя разрешение на операторите на обществени търсачки да използват паяци за копиране на материали от Уеб сайта на Skype с единствената цел създаване на публично достъпни индекси за търсене сред материалите, но не и за кеширане или архивиране на тези материали. Skype си запазва правото да анулира тези изключения по всяко време.

6.4 Потребителско съдържание Моля, отнасяйте се с дължимото уважение по време на участието си във функциите на Уеб сайтовете на Skype или Софтуера, като например Форуми, Блогове, имейл функционалности, хостване, споделяне и/или публикуване на видеосъдържание или всички останали функционалности на Уеб сайтовете на Skype или Софтуера на Skype, които Ви предоставят възможност за поместване, качване, редактиране, хостване, споделяне и/или публикуване на съдържание. Приемате и се съгласявате, че: (i) чрез използването на Уеб сайтовете на Skype и/или Софтуера можете да бъдете изложени на влиянието на съдържание, което да счетете за обидно или неприлично, и че извършвате това на свой собствен риск; (ii) Вие носите цялата отговорност за цялото Потребителско съдържание, което създавате, предавате, помествате или публикувате на Уеб сайтовете на Skype или чрез Софтуера, и че Skype не носи никаква отговорност пред Вас или която и да било трета страна във връзка с него; (iii) Skype не гарантира запазването на поверителност във връзка с Потребителско съдържание, независимо дали то е публикувано или не (iv) Skype не носи отговорност за Потребителско съдържание, до което имате достъп чрез използването на Уеб сайтовете на Skype или Софтуера, и че всяко Потребителско съдържание е отговорност на създалия го потребител. Skype не одобрява никое Потребителско съдържание или изложените в него мнения, препоръки или съвети, и изрично отхвърля всякаква отговорност във връзка с такова Потребителско съдържание.

Във връзка с Вашето Потребителско съдържание Вие декларирате и гарантирате, че:

(i) притежавате или имате необходимите лицензи, права, съгласия и разрешения за употреба и упълномощавате Skype да използва всякакви авторски права, търговски марки, търговски тайни, патенти и друга интелектуална собственост или права на собственост във връзка с всички и всякакви Потребителски съдържания в съответствие с тези Условия; и

(ii) имате писмено съгласие, одобрение и/или разрешение от всяко едно подлежащо на идентифициране лице в Потребителското съдържание за използване на името и/или образа на тези лица в Потребителското съдържание, с цел разрешаване на включването и използването им по начина, предвиден в настоящите Условия. Няма да копирате, публикувате или използвате текстово съобщение, снимки, картини, музика, звуци, изображения или друго съдържание от трета страна или източник („Съдържание на трета страна“) без изричното разрешение на собственика. Подобно Съдържание на трета страна може да е под защитата на законите за интелектуалната собственост и притежателите на правата върху интелектуалната собственост на съответното съдържание биха могли да възразят срещу неговото използване. Не трябва да използвате каквото и да е Съдържание на трета страна, без предварително да сте се сдобили с разрешение от страна на притежателя на правата върху интелектуалната собственост за това съдържание.

Независимо от правата или задълженията, регулирани от Допълнителните условия (както е определено по-долу), ако решите да качите или публикувате Потребителско съдържание на Уеб сайтовете на Skype или чрез Софтуера (с изключение на Отзивите и съдържанието на комуникациите Ви), Вие автоматично предоставяте на Skype неизключителен, неотменим, важащ за целия свят, безвъзмезден, вечен, подлежащ на отдаване като подлиценз и на прехвърляне лиценз върху всички права за използване, редактиране, модифициране, включване, вграждане, адаптиране, записване, обществено представяне, показване, предаване и възпроизвеждане на Потребителското съдържание, включително, но не само, всички търговски марки, свързани с него, във връзка с Уеб сайтовете на Skype и Софтуера и Продуктите на Skype, в т.ч. за целите на рекламирането или преразпределението на част или на всички Уеб сайтове на Skype и/или Софтуера или Продуктите, във всички медии, известни към момента или разработени по-късно. Също така предоставяте на всеки потребител на Уеб сайта на Skype и/или Софтуера или Продуктите на Skype неизключителен лиценз за достъп до Вашето Потребителско съдържание чрез Уеб сайта на Skype и/или Софтуера или Продуктите, както и за използване, копиране, разпространение, изготвяне на производни от него разработки, показване, изпълнение и предаване на това Потребителско съдържание единствено както е разрешено чрез функционалността на Уеб сайтовете на Skype и/или Софтуера или Продуктите и в съответствие с тези Условия за използване. Освен това Вие се отказвате от всякакви т.нар. „морални права“ спрямо Потребителското съдържание до степента, допустима от приложимия закон.

Не можете да изпращате или публикувате чрез Уеб сайта на Skype или Софтуера Потребителско съдържание, което е оклеветяващо, опозоряващо, порнографско, представлява тормоз, показва омраза, представлява навлизане в личното пространство, е нецензурно, оскърбително, незаконно, расистко, обидно, вредно за непълнолетни лица или нарушава правата върху интелектуалната собственост или търговска тайна на трета страна или по друг начин може да нарушава правата на трети страни или е предпоставка за привличане под гражданска или наказателна отговорност. Освен това не можете да изпращате или публикувате Потребителско съдържание, което съдържа неистини или невярно съдържание, подтиква към финансиране или предоставяне на услуги, съдържа реклами, промоционални материали, нежелана поща, спам, верижни писма или каквато и да е форма на насърчаване, копира самоличността на други лица или включва програми, съдържащи вируси или други програми, проектирани за нарушаване на функционалността на компютърни системи. Вие се съгласявате да не изисквате средства с комерсиална цел от потребителите на Уеб сайта на Skype или Софтуера във връзка с техните Потребителски съдържания. Вие се съгласявате да не заобикаляте, забранявате или по друг начин да пречите на функциите за защита на Уеб сайта на Skype или на Софтуера или на функции, които възпрепятстват или ограничават използването на съдържанието им.

6.5 Вашата информация: Възможно е от време на време Skype да поиска информация от Вас, за да Ви предостави Софтуера или Продуктите. Вие сте длъжни да се уверите, че съответната информация (включително, където е приложимо, Вашата информация за фактуриране) е пълна, точна и актуална.

6.6 Без препродаване. Софтуерът и Продуктите са за Ваша лична употреба. Нямате право да препродавате Софтуера и/или Продуктите на трети страни или да ги използвате с търговска цел.

6.7 Ограничения за износ: Възможно е Софтуерът да е обект на международни правила, които регулират неговия износ. Трябва да спазвате всички приложими международни и национални закони, които се прилагат към Софтуера, както и зададените от национални правителства или подобни структури ограничения по отношение на крайния потребител, крайната дата, и местоназначението, а също и ограниченията на нации под ембарго.

7. ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ

7.1 Софтуерът, Продуктите и Уеб сайтовете на Skype съдържат фирмена и поверителна информация, която е под защитата на законите и споразуменията за интелектуалната собственост.

7.2 Съдържанието и компилацията от съдържание, включени в Уеб сайтовете на Skype (с изключение на Потребителското съдържание), като например звуци, текст, графики, емблеми, икони, изображения, аудиоклипове, цифрови изтегляния и софтуер, са собственост на Skype, нейните партньори или лицензодатели и са защитени от законите за авторското право на САЩ и от международните закони за авторското право. Това защитено чрез законите за авторското право съдържание не може да се възпроизвежда без изричното разрешение на Skype. Skype си запазва всички права, които не са изрично предоставени в уеб сайтовете на Skype.

7.3 Skype и/или нейните лицензодатели запазват изключителната собственост върху Софтуера, Продуктите и Уеб сайтовете на Skype, както и върху цялата интелектуална собственост в тях (независимо дали е регистрирана или не и в целия свят). Нямате право да предприемате никакви действия, които биха могли да застрашат, ограничат или попречат на правата върху интелектуалната собственост на Skype в Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype.

7.4 „Skype“, свързаните с това име търговски марки и емблеми, както и емблемата „S“ са търговски марки на Skype. Skype е регистрирала и е подала молби за регистриране на своите търговски марки в множество държави в цял свят. Търговските марки и търговския облик на Skype не могат да бъдат използвани във връзка с продукт или услуга, които не принадлежат на Skype, по начин, предполагащ създаването на объркване сред клиентите или омаловажава или компрометира името на Skype. Всички останали търговски марки, които се показват на този сайт и които не са собственост на Skype или някоя от свързаните с нея компании, принадлежат на съответните им собственици. Не Ви се разрешава и нямате право да регистрирате или да използвате търговски наименования, търговски марки, емблеми, имена на домейни или каквито и да било имена или символи, които включват интелектуалната собственост на Skype (изцяло или частично) или които са подобни на тях и могат да причинят объркване. Моля, също така вижте Указания за търговските марки на Skype за повече информация относно употребата на марките на Skype.

8. ТАКСИ

8.1 Разговори с телефони и номера с добавена стойност чрез кредит за Skype:

(i) Разговори със стационарни и мобилни телефони: Тарифите за заплащане на с телефони (извън рамките на абонамент) се състоят от такса за свързване (начислявана еднократно за всяко обаждане) и цена за минута разговор, както е посочено на адрес www.skype.com/go/allrates. Всички обаждания ще бъдат прекратени при достигане на продължителност от 4 часа и ще се наложи повторно набиране, за което ще се начисли допълнителна такса за свързване.

(ii) Номера с добавена стойност: Тарифата за заплащане на разговори с номера с добавена стойност се състои от цената за минута разговор, налична на адрес www.skype.com/go/rates-premium. Не се заплаща такса за свързване.

(iii) Възможно е Skype да промени тарифите за телефонни обаждания и номера с добавена стойност по всяко време и без да Ви извести пряко, като публикува съответната промяна на адрес www.skype.com/go/allrates. Новата тарифа ще важи при следващото ви използване на услугата след публикуването на новите тарифи. Моля, проверявайте най-новите тарифи, преди да направите своите обаждания. Ако не приемате новите тарифи, не осъществявайте своето обаждане.

(iv) Продължителността на едно обаждане ще се основава на ежеминутно отчитане. Закръглянето ще става на брой пълни минути, като всяка започната част от минута ще се брои за пълна минута. Където е приложима, таксата за свързване ще се начислява в началото на разговора. Всякакви такси, съставени от частични валутни единици, ще се закръглят до най-близката цяла минимална валутна единица; например обща цена за разговор от 0,034 € ще се закръгля до 0,04 €. Начислените такси ще се приспаднат автоматично от баланса на кредита за Skype на Вашия потребителски акаунт.

8.2 Такси за други Платени продукти: Преди да завършите дадена покупка от Skype, ще получите потвърждение за таксите за други Платени продукти. Възможно е Skype да промени дължимите такси за закупуване на подобни Продукти по всяко време, без да Ви извести за това. Можете да изберете дали да приемете новите такси, преди да завършите своята следваща покупка на приложимия Продукт. Новите такси ще важат за Вашата следваща покупка, осъществена след тяхното публикуване. Такси, съставени от частични валутни единици, за използване на SMS ще се закръглят до най-близката цяла минимална валутна единица. Например, ако изпратите три SMS по едно и също време до един получател на тарифа от 0,056 €, ще бъдете таксувани 0,17 €.

8.3 Промоционални оферти: Възможно е от време на време Skype да предложи безплатен пробен период на Платени продукти. Skype си запазва правото да Ви таксува за подобни Продукти (по обикновената тарифа), в случай че Skype определи (по своя разумна преценка), че злоупотребявате с условията на предложението, включително ако използвате услуга, прокси сървър или други устройства или анонимен IP адрес, които биха ни попречили да определим Вашето местоположение.

8.4 Данъци: Всички цени за Платени продукти включват всички приложими данъци, включително ДДС, освен ако не е упоменато друго. Вие изрично се отказвате от всякакви права за възстановяване на ДДС от страна на Skype, в случай че размерът на платения ДДС от страна на Skype в полза на данъчните власти е по-малък от размера на събрания от Вас ДДС. Изброените по-долу територии в рамките на ЕС се намират извън обхвата на ДДС в ЕС, съгласно Директива 2006/112/EО относно общата система за ДДС, с нейните поправки и допълнения. Уеб сайтът на Skype не разрешава на потребителите от подобни територии да се възползват от това освобождаване от ДДС и следователно не предоставяме Продуктите на тези територии: Атон, Канарски острови, Френски отвъдморски департаменти, Аландски острови, Нормандски острови, остров Хелголанд, Бюсинген, Сеута, Мелиля, Ливиньо, Кампионе д'Италия и Италианските води на езерото Лугано.

8.5 Такси на трети страни: Използването на Софтуера на мобилни приложения ще доведе до използване на пакета за пренос на данни, за който имате абонамент от своя оператор на мобилна мрежа. Използване извън границите на държавата може да доведе до чувствително по-висока цена спрямо обичайното използване и е Ваша отговорност да се информирате относно евентуалните роуминг и други приложими такси, събирани от Вашия мобилен оператор, както и да покривате плащането им.

9. ПЛАЩАНЕ

9.1 Кредит за Skype. Можете да плащате за избрани Платени продукти чрез кредит за Skype. Можете да купувате кредит за Skype чрез всеки достъпен за Вас начин за плащане от Skype. Вашият Потребителски акаунт ще бъде кредитиран с купения кредит за Skype в момента на покупката (или ако имате ваучер за кредит за Skype – в момента на използването на този ваучер).

9.2 Неактивен кредит за Skype. Ако не използвате своя кредит за Skype в продължение на период от 180 дни (включително Кредит за Skype, който Ви е бил разпределен от администратор на Skype Manager (освен ако не сте потребител на свързан акаунт, вижте раздел 21) или друг потребител на Skype), Skype ще постави Вашия Кредит за Skype в неактивно състояние. Можете да активирате повторно кредита за Skype чрез връзката за повторно активиране в „Моят профил“ на https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Повторно активиран кредит за Skype не подлежи на възстановяване. Ако се намирате в Япония и закупите кредит за Skype от Уеб сайта на Skype, то този параграф не се прилага спрямо Вас и Вашият Кредит за Skype ще изтече 6 месеца след датата на закупуване. Не се позволява да използвате кредит за Skype на датата на изтичането му или след нея.

9.3 Други начини за плащане. Skype не гарантира, че ще можете да използвате баланса по своя кредит за Skype за купуването на всички Продукти. В случаите, при които не е възможно даден Продукт да бъде платен чрез кредит за Skype, Skype ще Ви предостави друг възможен начин за плащане. Skype си запазва правото да премахва или променя възможните начини за плащане по свое усмотрение.

9.4 Периодични плащания. Когато купувате Продукти въз основа на абонамент (месечен, на 3 месеца или годишен (което е приложимо)), Вие приемате и се съгласявате, че това е периодично плащане и че ще се извършват плащания към Skype чрез избрания от Вас начин през избраните периодични интервали, докато абонаментът за съответния Продукт не бъде прекратен от Вас или от Skype.

9.5 Автоматично презареждане.

(а) Можете да активирате функцията за Автоматично презареждане при купуването на кредит за Skype, като поставите отметка в съответното квадратче. Ако бъде активиран, балансът на Вашия кредит за Skype ще бъде презареден със същата сума и чрез начина за плащане, избрани при първото Ви регистриране за Автоматично презареждане. Например ако закупите кредит за Skype в размер на 10 евро чрез своята кредитна карта, таксуваната по кредитната карта сума за презареждане също ще бъде 10 евро от кредит за Skype. За в бъдеще същата сума ще бъде удържана от кредитната Ви карта всеки път, когато балансът на Вашия акаунт в Skype падне под периодично определяния от Skype праг.

(б) Ако сте купили абонамент чрез начин за плащане, различен от кредитна карта, PayPal или Moneybookers (Skrill), и сте разрешили функцията за автоматично презареждане, балансът по Вашия кредит за Skype ще бъде презареден със сумата, необходима за купуване на следващия периодичен абонамент.

(в) Можете да забраните функцията за автоматично презареждане по всяко време, като промените настройките си в своя Потребителски акаунт.

10. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

10.1 Когато купувате Платени продукти директно от Skype, ще имате право на период за отказ от петнадесет (15) дни („Период за размисъл“), освен ако не сте използвали Платените продукти по какъвто и да е начин, в който случай Периодът за размисъл ще бъде отменен и няма да имате възможност да откажете своята покупка или да поискате възстановяване на платената сума.

10.2 Извън Периода за размисъл на възстановяване на платени суми подлежат единствено абонаменти, които не са използвани или изтекли.

10.3 Изразходване на кредит за Skype, предоставяне на номер в Skype или използване на суми за абонаменти по какъвто и да е начин за „използване“ на Платен продукт. С настоящото Вие изрично се съгласявате, че номерата в Skype може да бъдат разпределени преди края на Периода за размисъл и да не подлежат на възстановяване след разпределяне.

10.4 Периодът за размисъл и възстановяването на суми не се прилагат спрямо Платени продукти, които са (i) купени чрез трета страна, явяваща се партньор на Skype (моля, свържете се директно с партньора, който може да реши дали да възстанови дадена сума по свое усмотрение), (ii) не са директно придобити онлайн от Skype (например ваучери или предплатени карти) (iii) заплатени в брой чрез методи за плащане, предоставени от трета страна (например портфейл за плащане в брой) и (iv) платени и разпределени към Вашия акаунт в Skype от администратор на Skype Manager или друг потребител на Skype. Те също така не се прилагат за членство в програмата на Skype за разработчици.

10.5 Ако, в рамките на Периода за размисъл, пожелаете да отмените и да получите възстановяване на сумата за Платен продукт, който (i) не е бил „използван“ в съответствие със Секция 10.3 и (ii) не попада в Секция 10.4, можете да попълните нашия формуляр за оттегляне, който се намира тук. За повече информация относно попълването на формуляра за оттегляне вижте следната статия.

10.6 Ако смятате, че сте погрешно таксувани от страна на Skype, трябва да се свържете с Обслужване на клиенти на Skype в рамките на 90 дни от датата на съответното таксуване. Няма да се възстановяват суми отпреди повече от 90 дни.

10.7 Skype си запазва правото да отказва молби за възстановяване на суми, ако основателно счита, че (i) се опитвате нечестно да се възползвате от тази политика за възстановяване на суми, например чрез отправяне на молби във връзка с един и същ Продукт; (ii) сте в нарушение на тези Условия или (iii) ако Skype основателно подозира, че използвате нашите Продукти или Софтуер чрез измама или Вашият Потребителски профил се използва от трета страна чрез измама.

10.8 Тази политика за възстановяване на суми не засяга Вашите законни права.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС SKYPE

11.1 Можете да прекратите своите взаимоотношения със Skype по всяко време и без прибягване до съд, като поискате закриване на Вашия Потребителски акаунт, като престанете да използвате Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype и откажете всички периодични плащания.

11.2 Skype може да прекрати своите взаимоотношения с Вас или може да прекрати или преустанови Вашата употреба на Софтуера, Потребителски акаунт(и), Продукти или Уеб сайтове на Skype по всяко време и без прибягване до съд:

(а) ако сте в нарушение на тези Условия;

(б) ако Skype основателно подозира, че използвате Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype с цел нарушаване на законодателството или правата на трета страна;

(в) ако Skype основателно подозира, че се опитвате нечестно да се възползвате от политика на добросъвестно използване на суми или от която и да е наша политика.

(г) ако Skype основателно подозира, че използвате нашите Продукти, Софтуера или Уеб сайтовете на Skype чрез измама или че Вашият Потребителски акаунт се използва от трета страна чрез измама;

(д) ако сте купили кредит за Skype от неупълномощен търговец;

(е) във връзка с определен Продукт, с предизвестие от тридесет (30) дни, ако Skype реши да преустанови предлагането на съответния Продукт;

(ж) незабавно, ако (по разумната преценка на Skype) се изисква поради промяна в или при недобросъвестно тълкуване на закони/разпоредби, или когато се изисква от регулиращ орган или институция със законен мандат, или от някой от партньорите на Skype;

(з) с тридесет (30) дни предизвестие, ако Skype принципно реши да преустанови предлагането на Софтуера за потребители в юрисдикцията, в която попадате.

11.3 Skype ще изпълни това прекратяване чрез предотвратяване на достъп до Вашия Потребителски акаунт, Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype (както е приложимо). Запазваме си правото да прекратим Потребителски акаунти, които са били неактивни в продължение на повече от една (1) година.

11.4 Последици от прекратяването: При прекратяване на Вашите взаимоотношения със Skype: (а) всички лицензи и права за използване на Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype ще бъдат незабавно прекратени; (б) Вие незабавно ще преустановите всякакъв вид употреба на Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype; и (в) Вие незабавно ще премахнете Софтуера от всички твърди дискове, мрежи и други носители за съхранение и ще унищожите всички копия на Софтуера във Ваше владение или под Ваш контрол.

12. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1 За целите на този параграф 12, „Skype“ включва всички филиали на компанията и свързани с нея юридически лица, както и всички техни ръководители, членове на ръководството, представители, лицензодатели и служители.

12.2 Без гаранции: ДО МАКСИМАЛНАТА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА СТЕПЕН: СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“ И УПОТРЕБАТА ИМ СЕ ИЗВЪРШВА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ; SKYPE НЕ ПРЕДОСТАВЯ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ТВЪРДЕНИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ИЗИСКВАНИ ПО ЗАКОН, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УЕБ САЙТОВЕТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА УПОТРЕБА С ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. SKYPE СЪЩО ТАКА НЕ ДЕКЛАРИРА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE ЩЕ БЪДАТ ВИНАГИ НАЛИЧНИ, ДОСТЪПНИ, НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, СИГУРНИ, ТОЧНИ, ЗАВЪРШЕНИ И СВОБОДНИ ОТ ГРЕШКИ ИЛИ ЧЕ ЩЕ РАБОТЯТ БЕЗ ЗАГУБА НА ПАКЕТИ; SKYPE СЪЩО НЕ ГАРАНТИРА И ВРЪЗКА С ИНТЕРНЕТ ИЛИ ПРЕНОС НА ДАННИ ОТ ИНТЕРНЕТ, КАКТО И КАЧЕСТВОТО НА РАЗГОВОРИТЕ, ОСЪЩЕСТВЕНИ ЧРЕЗ СОФТУЕРА.

12.3 Нищо от посоченото в тези Условия не освобождава Skype от отговорност, нито ограничава съществуваща такава във връзка със (а) смърт или телесна повреда, (б) загуба в резултат от умишлено неизпълнение или груба небрежност от страна на Skype, (в) измама или умишлено изопачаване или (г) всякаква отговорност, която не е обект на ограничение или изключение от приложимото законодателство.

12.4 Без отговорност: ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ SKYPE НЕ ПОЕМА АБСОЛЮТНО НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ДЕЛИКТ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЯ ЗА ОТГОВОРНОСТ И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ПОДОБНИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ Е БИЛА ДОКЛАДВАНА НА SKYPE ИЛИ НЕ, ПРОИЗЛЯЗЛА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА УПОТРЕБА НА УЕБ САЙТОВЕ НА SKYPE, СОФТУЕРА ЗА ИНТЕРНЕТ КОМУНИКАЦИИ ИЛИ ДРУГ СОФТУЕР, ПРЕДОСТАВЯН БЕЗПЛАТНО. ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО ПРАВО ИЛИ СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОБЛЕМИ ИЛИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ СОФТУЕРА И/ИЛИ УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE Е НЕЗАБАВНО ДА ДЕИНСТАЛИРАТЕ СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР И ДА ПРЕУСТАНОВИТЕ УПОТРЕБАТА НА СОФТУЕРА И/ИЛИ УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE.

12.5 Ограничение на отговорността: Съгласно параграфи 12.3 и 12.4 по-горе Skype не носи отговорност пред Вас, независимо дали по договор, деликт (включително небрежност) или друга теория за отговорност и дали вероятността от подобни щети или загуби е била докладвана на Skype, по отношение на:

(а) всякакви косвени, специални, случайни или логично произтичащи щети; или

(б) загуба на приходи, стопанска дейност, действителни или очаквани печалби, възможности, делови престиж или репутация (независимо дали пряко, или косвено); или

(в) всякакви щети или повреда на данни (независимо дали пряко или косвено);

(г) всякакви претенции, щети или загуби (независимо дали преки, или косвени), произтичащи от или свързани с:

(i) Вашата невъзможност за използване на Софтуера за свързване с Услуги за спешна помощ, включително Версиите, в които това е разрешено;

(ii) неуспехa Ви да вземете допълнителни мерки за достъп до Услуги за спешна помощ в съответствие с параграф 5.5 по-горе;

(iii) ограниченията, изложени в параграф 5.6;

(iv) непредоставянето от Вас на точна информация за местоположение Ви на представител на Услугите за спешна помощ; или

(v) действията на трети страни, явяващи се представители на Услугите за спешна помощ, и кол центрове, към които може да сте се свързали.

(д) всякакви претенции, щети или загуби (независимо дали пряко или косвено), произтичащи от или свързани с:

(i) всеки продукт или услуга, предоставян от трета страна при нейни собствени условия за използване на услугата;

(ii) всяка Друга технология;

(iii) всеки уеб сайт на трета страна.

12.6 Съгласно параграфи 12.3 - 12.5 по-горе, общата отговорност на Skype към Вас във връзка с тези Условия (независимо дали по договор, деликт (включително небрежност) или друга теория за отговорност)) СУМАРНО НЯМА ДА ПРЕВИШАВА СУМАТА, ПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА ПРОДУКТИТЕ ПРЕЗ 12-ТЕ МЕСЕЦА, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА НА СЪБИТИЕТО, КОЕТО Е СТАНАЛО ПРИЧИНА ЗА ПОВДИГАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ИСК, ДО МАКСИМУМ ПЕТ ХИЛЯДИ ЕВРО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ.

12.7 Ако трета страна повдигне иск срещу Skype, произлизащ или във връзка с (i) Ваше нарушение на тези Условия; (ii) Ваше нарушение на приложим закон или разпоредба; (iii) Ваше нарушение или потъпкване на правата на трети страни (включително правата върху интелектуалната собственост); (iv) Ваше Потребителско съдържание или (v) Ваше оплакване във връзка с Потребителско съдържание, Вие се задължавате да обезщетите и защитите Skype срещу всички щети, задължения, загуби, разходи и разноски (включително разумни юридически такси и разходи), свързани със съответния иск.

13. УЕБ САЙТОВЕ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

13.1 Възможно е трети страни да предлагат продукти или услуги чрез Софтуера и/или Уеб сайтовете на Skype, включително игри, приложения, изображения, тонове на звънене или аватари. Въпреки че Skype не поема отговорност във връзка с подобни продукти или услуги, ако срещнете проблеми при заплащане, изтегляне и използване на подобни продукти или услуги, Skype ще предприеме разумни търговски мерки, за да ви помогне при разрешаването на съответните проблеми. Продуктите или услугите на трети страни може да са обект на условията и политика за поверителност на съответния доставчик, които да трябва да приемете при изтегляне или инсталиране. Трябва да преглеждате подобни условия, преди да осъществявате покупки или да използвате продукти или услуги на трети страни, но Skype няма да носи отговорност, ако не го направите.

13.2 Вие приемате и се съгласявате, че всякаква информация за продукти и цени на трети страни, която е показана на уеб сайтовете на Skype във връзка с продукти и услуги на трети страни, е предоставена на Skype от съответния търговец, явяващ се трета страна („Търговец“). Търговецът може да променя своите цени или да преустановява наличността на продуктите си по всяко време. Skype няма отношение към каквито и да е транзакции между Вас и Търговеца, чиито продукти и/или услуги са изброени на Уеб сайтовете на Skype. Skype не контролира, не гарантира и не носи отговорност за: (i) цените, качеството, характеристиките, наличността или условията за закупуване на продукти или услуги, предоставяни от Търговеца; (ii) платежни операции, доставка, връщане на стоки или гаранционни дейности във връзка с продуктите или услугите, закупени на уеб сайтовете на Търговеца; (iii) достъпността на уеб сайтовете на Търговеца; (iv) пълнотата, истинността и точността на рекламни или други материали на уеб сайтовете на Търговеца или достъпни чрез тях, нито за съдържание относно подобни продукти или услуги, показано на Уеб сайтовете на Skype; (v) връзки към уеб сайтовете на Търговеца, поместени на Уеб сайтовете на Skype. Всякакви въпроси, оплаквания или претенции във връзка с предоставяни от Търговеца продукти или услуги следва да се адресират директно към съответния Търговец.

13.3 Възможно е Софтуерът и Уеб сайтовете на Skype да включват хипервръзки към други уеб сайтове на трети страни. Skype не поема отговорност за подобни уеб сайтове на трети страни или наличието на тези сайтове и не одобрява поместените в тях съдържание и материали. Използването на тези уеб сайтове на трети страни от Вас е обект на условията, публикувани на съответните уеб сайтове.

14. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

14.1Етикетът в Skype предоставя насоки как да използвате Skype и как да се отнасяте към други членове на общността на Skype коректно и с уважение. Моля, внимателно прочетете тези насоки, защото те формират част от Условията.

14.2 Ако желаете да използвате Софтуера за интернет комуникации във връзка с Излъчване, трябва да спазвате условията за използване на Излъчване на адрес http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Софтуерни развойни пакети и API. Софтуерните развойни пакети, предоставяни чрез Skype Developer на Уеб сайта на Skype (включително „SkypeKit“), както и използването на приложен програмен интерфейс („API“), изложени или достъпни чрез Skype, са обект на свои собствени лицензионни условия, които ще регулират използването на съответния софтуер от Ваша страна. Ако използвате такива пакети за софтуерно развитие или API (както е приложимо), Вие се съгласявате, че сте прочели и ще спазвате приложимите лицензионни условия, които са налични на http://developer.skype.com/.

15. ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Skype се ангажира да уважава Вашите и поверителността на Вашата лична информация. Ще обработваме Вашата лична информация, данните за трафика Ви и съдържанието на Вашите комуникации в съответствие с нашата Политика на поверителност: http://www.skype.com/go/privacy.

16. САМО ЗА ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Софтуерът и Документацията са съответно „комерсиален компютърен софтуер“ и „документация на комерсиалния компютърен софтуер“, понеже тези термини се използват във „Федералните разпоредби за придобиване“ на САЩ, параграф 12.212. Всяка употреба, копиране или разкриване на Софтуера или Документацията от страна на или от името на правителството на САЩ е обект на посочените в това Споразумение ограничения.

17. СВЪРЗВАНЕ СЪС SKYPE

17.1 За свързване със Skype във връзка със Софтуера на Skype или Продукти с марката „Skype“ изпратете заявка за поддръжка на адрес support.skype.com.

17.2 Възможно е Вашата заявка да не бъде приета, ако се свържете със Skype по начин, различен от изброените в параграф 17.1.

18. РАЗНИ

18.1 Вие се съгласявате с използването на електронна комуникация с цел сключването на договори, осъществяването на поръчки и създаването на други записи, както и с електронната доставка на известия, политики и съответните промени към тях, а също и на записи за транзакции със Skype.

18.2 За Ваше удобство Skype може да ви предостави превод на версията на тези Условия на английски език. В случай на разминаване между английската версия на тези Условия и версията на друг език, Вашите взаимоотношения със Skype се регулират от английската версия.

18.3 Тези Условия (и където е приложимо, Лицензионното споразумение за софтуер от Microsoft) съставляват цялото споразумение между Вас и Skype във връзка с използването на Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype от Ваша страна и заместват всички предхождащи ги споразумения между Вас и Skype във връзка със Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype.

18.4 Ако някоя клауза от тези Условия (или част от нея) бъде обявена за незаконна, невалидна или неприложима от страна на компетентен съд, административен орган или арбитър със съответната юрисдикция, то тази клауза (или част от нея) ще бъде премахната от Условията, без това да повлияе върху законността, валидността или приложимостта на останалата част от Условията. Параграф 20.3(i) посочва какво се случва, ако се установи, че част от параграф 20.3 (Арбитраж и отказ от групов исков процес) е незаконна, невалидна или неприложима. В случай на несъответствие параграф 20.3(i) запазва юридическата си сила пред останалата част от параграфа. В случай на пряко противоречие между настоящите Условия и Лицензионното споразумение за софтуер от Microsoft последното ще се прилага, ако използвате версия на Софтуера, която е включена в Windows 8.1 или по-нова версия.

18.5 Неуспех от страна на Skype да упражни или закъснение в упражняването на законно право или средство за правна защита, предоставено по тези Условия или по закон, не съставлява отказ от това право или от средството за правна защита на Skype. Ако Skype не предприеме действия във връзка с нарушение на тези Условия, това не означава, че няма да се предприемат действия във връзка с последващо нарушение на Условията.

18.6 Вие нямате правото да възлагате (прехвърляте) тези Условия или съдържащите се в тях права или задължения. Skype може да прехвърли тези Условия или съдържащи се в тях права или задължения на трета страна, без предизвестие.

18.7 Този параграф 18, заедно с параграфи 4.2, 12, 20.3 и всички други клаузи, които са изразени или ясно предназначени да останат в сила в случай на прекратяване, ще останат в сила след прекратяване на Условията.

18.8 Вие приемате и се съгласявате, че в случай на невъзможност от страна на Skype да предостави Софтуера, Продуктите и/или Уеб сайтовете на Skype поради възникване на форсмажорни обстоятелства, Skype няма да бъде в нарушение на задълженията си спрямо Вас във връзка с тези Условия. Форсмажорно обстоятелство представлява всяко събитие, което не подлежи на контрол от страна на Skype.

18.9 Тези Условия, с изключението на параграф 20.3, ще се регулират и тълкуват в съответствие със законите на Люксембург и ще са обект на юрисдикцията на съдилищата в района на Люксембург. Параграф 20.3 се регулира от Федералния закон за арбитраж на САЩ.

18.10 ЗАБЕЛЕЖКА ЗА AVC/H.264: Ако Софтуерът се използва за осъществяване на видеоразговори (i) между персонален компютър и устройство, което не е персонален компютър, или (ii) между устройства, които не са персонални компютри, AVC/H.264 кодекът може да се използва за улесняването на видеофункционалността, в който случай се прилага следната забележка: AVC ВИДЕОФУНКЦИОНАЛНОСТТА В ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАНА ПОД ЛИЦЕНЗА ЗА AVC ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛ С ЦЕЛ (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С AVC СТАНДАРТА („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА ЦЕЛ И/ИЛИ Е БИЛО ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИЛИ ПРЕДПОЛАГА ЛИЦЕНЗ ЗА КАКВАТО И ДА Е ДРУГА УПОТРЕБА. МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ MPEG LA, L.L.C. ВИЖТЕ www.mpegla.com.

19. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

19.1 Номера в Skype и Номера Skype To Go

(а) Наличност и използване. Когато ви предоставяме номер в Skype или номер Skype To Go, Вие се съгласявате, че:

(i) Вие не притежавате номера и нямате право да го запазите завинаги;

(ii) предоставеният Ви номер е обект на приложимите правила за номера и регулаторни практики;

(iii) ще спазвате на текуща база всички конкретни изисквания за разпределение на номера, за които Ви известяваме, както и всички разумни инструкции, предоставени Ви от страна на Skype или партньори на Skype във връзка с използването на номерата и Продуктите;

(iv) няма да прехвърляте или да се опитвате да прехвърляте своя номер на трета страна. Вие носите отговорност за спазването на всички изисквания, свързани с пребиваване или местоположение; и

(v) ще предоставяте точна, пълна и актуална информация, когато Ви поискаме такава, и ще ни информирате при промяна в тази информация. Skype си запазва правото да променя условията във връзка с номера в Skype и/или номера Skype To Go, включително, но не само, да налага или да изменя изисквания за пребиваване и/или да изисква предоставяне на допълнителна информация за потребителя за продължаване на достъпа до тези номера. Възможно е в някои държави даден номер да Ви бъде предоставен от страна на партньор на Skype, вместо от Skype, и да се наложи да сключите отделно споразумение с този партньор.

(б) Други промени спрямо номерата. В случай че се наложи Skype да оттегли или промени предоставения Ви номер, Skype ще предприеме разумни търговски мерки да Ви извести по имейл, като уточни датата на влизане на промяната в сила и, когато е възможно, Вашия нов номер. Ако не желаете да приемете този нов номер, можете да прекратите номера си.

19.2 Потребителски акаунт в Skype Manager

(а) Не се разрешава сте член едновременно на повече от един Skype Manager.

(б) Номер в Skype, разпределен Ви от администратор на Skype Manager, ще Ви бъде отнет от администратора на Skype Manager, ако напуснете профила в Skype Manager поради каквато и да е причина. Правото за използване на номера и прекратяването на това право принадлежи на администратора на Skype Manager по негово/нейно собствено усмотрение, а не на Вас.

(в) Лични данни и данни за трафик – Членове. Като член на Skype Manager акаунт Вие се съгласявате и приемате, че администраторът на Skype Manager може, ако сте се съгласили с това, да преглежда подробна информация относно дейността на Вашия Потребителски акаунт, включително час, дата, продължителност и търсеният номер за разговори и осъществени SMS съобщения, както и подробности относно Вашите покупки и изтегляния. Можете да оттеглите своето съгласие по всяко време чрез промяна на настройките на Потребителския акаунт. Ако предоставите лични данни за включване в директорията на Skype Manager, включително име и длъжност, то Вие приемате, че тези данни могат да бъдат преглеждани от други членове на съответния Skype Manager.

19.3 Абонаменти

(a) Политика на добросъвестно използване. Ние в Skype искаме всичките ни клиенти да получават най-добрите планове за осъществяване на разговори, известни като „абонаменти“, на възможно най-ниска цена. Целта на тази политика на добросъвестно използване (ПДИ) е да предотвратява измами и злоупотреби с нашите абонаменти от страна на малък брой потребители.

В съответствие с тази ПДИ неограничените абонаменти на Skype позволяват неограничени разговори със стационарни телефони (а в някои държави и с мобилни телефони) в държавите, поддържани от тези абонаменти (с изключение на специални номера, номера на услуги с добавена стойност, номера за обслужване и номера без географска принадлежност). Държавите, включени във вашия абонамент, се определят по време на първоначалната ви покупка и остават непроменени след подновяване на абонамента. Всички обаждания ще бъдат прекъснати и ще изискват повторно набиране след период от 2 часа.

Абонаментите на Skype са само за индивидуална употреба (за лични или бизнес комуникации) в съответствие с Условията за използване и настоящата ПДИ („Допустима употреба“). По-долу следва неизчерпателен списък с практики, които не се считат за Допустима употреба:

(i) Използване на абонаменти за телемаркетинг или операции на кол центрове;

(ii) Препродаване на минути от абонаменти;

(iii) Споделяне на абонаменти между потребители, независимо дали чрез вътрешнофирмена телефонна централа, кол център, компютър или по други начини;

(iv) Обаждане на номера (независимо дали поотделно, последователно или автоматично) с цел генериране на приходи за Вас или за други лица в резултат на осъществяване на обаждането, различно от Вашите индивидуални бизнес комуникации (и в съответствие с параграф 4.1 от Условията за използване); и

(v) Необичайни модели на разговори, несъответстващи на нормалното индивидуално използване на абонамента, като например редовни обаждания с кратка продължителност или обаждания до множество номера за кратък период от време.

Възможно е да има други практики, свързани с определянето на Допустимата употреба, и Skype си запазва правото да взема предвид всяка незаконна, забранена, необичайна или необикновена дейност, за да направи преценка. Skype може по свой избор да прекрати взаимоотношенията си с Вас или незабавно да спре Вашия абонамент, ако прецени, че го използвате в противоречие с настоящата ПДИ или Условията за използване на Skype. Ако е уместно, Skype ще Ви уведоми за неправилната употреба преди спирането или прекратяването на Вашия абонамент и, ако е уместно, Skype може да Ви предложи алтернативен абонамент.

(б) Skype запазва правото си да оттегля или променя абонаментите по всяко време. Ако Skype промени Продуктите, които са включени към Вашия абонамент, то Skype ще Ви извести за това по имейл, като посочи промените и датата, от която влизат в сила. Ако не желаете да приемете тези промени, имате правото да прекратите своя абонамент от датата, на която съответните промени влизат в сила.

(в) Абонаментът „Неограничен план за цял свят с добавки“ има минимален установен срок от 2 години от датата на купуване. Не се разрешава да го прекратявате преди изтичането на 2-годишния минимален срок, с изключение на случай на нарушение на Условията от страна на Skype. Таксуването за този абонамент става на месечна база като периодично плащане.

19.4 SMS

Всяко SMS съобщение има ограничение от 160 знака. Ако въведете по-дълго съобщение, то ще бъде разделено на няколко SMS съобщения и ще бъдете таксувани за всяко изпратено съобщение. Ако изпратите SMS към повече от едно лице, ще бъдете таксувани за всеки SMS, изпратен до всеки получател. Ако Skype не успее (поради каквато и да е причина) да изпрати Вашия SMS, Skype ще продължи да опитва да изпрати съобщението в срок до 24 часа, след който срок в случай на неуспешно доставяне, таксуваната сума за SMS ще бъде автоматично възстановена към Вашия Кредит за Skype.

19.5 Конферентни видеоразговори

(a) Прилага се политика на добросъвестно използване на www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage, като тя е включена и тук чрез препратка. Skype запазва правото си да променя политиката на добросъвестно използване по всяко време. Промените ще влязат в сила от момента на публикуването им на Уеб сайта на Skype. В случай че продължите да използвате конферентни видеоразговори след публикуването на Уеб сайта на Skype, то Вие приемате да се обвържете с условията на променената политика на добросъвестно използване.

(б) Брой участници. Позволеният брой на участници в конферентен видеоразговор варира от 3 до максимум 10 лица и е предмет на системните изисквания. Можете да намерите повече информация на www.skype.com/go/gvc.

(в) Аудио преобразуване. Ако Вашите конферентни видеоразговори надвишат лимита на нормално използване, тогава обаждането ще се преобразуват от видео в гласово обаждане.

(г) Версии на Софтуера. Ако даден участник в конферентен видеоразговор не използва версия на Софтуера за интернет комуникации, която поддържа конферентни видеоразговори, то разговорът ще бъде в аудио вариант само за съответния участник. За подробна информация относно системните изисквания за конферентни видеоразговори вижте www.skype.com/go/gvc

19.6 Видеосъобщения на Skype („Видеосъобщения“)

Съобразно нашата политика на добросъвестно използване (ПДИ), поместена по-долу, няма ограничение за броя на видеосъобщенията, които можете да изпращате. Ако не сте абонат на Skype Premium, видеосъобщенията ще бъдат съхранявани в рамките на минимум 6 месеца от датата на изпращането им, като след този период е възможно те вече да не бъдат достъпни.

Политика на добросъвестно използване: Целта на тази ПДИ е да предотвратява измами и злоупотреби с Видеосъобщенията. Видеосъобщенията са само за лична, индивидуална и нетърговска употреба, която трябва винаги да е в съответствие с тези Условия („Допустима употреба“). Skype запазва правото си да взема под внимание всяка незаконна, забранена, необичайна или необикновена дейност при съставянето на преценка дали Вашата дейност представлява Допустима употреба. По свой избор Skype може да прекрати взаимоотношенията си с Вас или незабавно да спре Вашия акаунт, ако прецени, че използвате Видеосъобщенията в противоречие с настоящата ПДИ или Условията.

19.7 Обаждания за сметка на избирания абонат: Обажданията за сметка на избирания абонат са налице за следните местоположения чрез партньор на Skype. Няма такси за Вас и не се изисква нито баланс за кредит за Skype, нито абонамент. Обаче от Вас ще се иска да предоставите името си с гласово напомняне на лицето, на което се обаждате, и то ще трябва да приеме фиксираните такси, свързани с обаждането за сметка на избирания абонат, когато тази функционалност се поддържа от местния комуникационен доставчик. Обажданията за сметка на избирания абонат траят не повече от 60 минути, след което се изисква повторно набиране.

20. ПЛАЩАНЕ ПРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

20.1 Този раздел е в сила, ако изберете система за плащане на трета страна, която Ви разрешава да извършвате плащания за кредит за Skype и определени Платени продукти чрез сметката за Вашия мобилен телефон, когато това е приложимо („Плащане през мобилен телефон“).

20.2 Чрез избирането или използването на Плащане през мобилен телефон Вие:

(а) упълномощавате своя мобилен оператор да начислява съответните такси директно към Вашата сметка за мобилен телефон; и

(б) декларирате, че сте лицето, отговорно за сметката на мобилен телефон, свързана със съответния номер на мобилен телефон, който сте предоставили при използването на функцията за Плащане през мобилен телефон, или че сте упълномощени от това лице във връзка с поемането на подобни такси.

21. SKYPE MANAGER И СВЪРЗАНИ АКАУНТИ

21.1 Отговорност за свързани акаунти. „Свързан акаунт“ – това е личен акаунт в Microsoft, който е създаден от потребител и свързан от Вас, в качеството Ви на индивидуален администратор на своя Skype Manager, а не на юридическо лице. Имате право да назначите допълнителни администратори към Вашия Skype Manager, при условие че те са приели настоящите условия. Вие носите отговорност за цялата употреба на продукти на Skype и софтуер на Skype във връзка с Вашите свързани акаунти, включително и без ограничение, за всички действия и бездействия от страна на допълнителни администратори или потребители на свързан акаунт. Длъжни сте да се уверите, че допълнителните администратори и потребители на свързан акаунт отговарят на настоящите Условия

21.2 Премахване на свързването на акаунти. Преди да премахнете свързването на даден акаунт, можете да възстановите номерата в Skype, които сте разпределили на свързаните акаунти, и да ги пренасочите към други свързани акаунти. Ако решите да премахнете свързването с определен акаунт, то тогава всички разпределени Абонаменти, както и всички невъзстановени кредити за Skype и номера в Skype, разпределени към свързания акаунт, ще бъдат изгубени. Ще загубите достъп до цялата хронология на обаждания и SMS-и, свързана с изтрития свързан акаунт.

21.3 Само за индивидуална употреба. Свързаните акаунти са само за индивидуална употреба и споделянето им е забранено.

21.4 Данни на потребители на свързани акаунти. Вие сте длъжни да уведомите всеки от потребителите на Вашия свързан акаунт, че Вие, както и администраторите на Вашия Skype Manager, е възможно да получите достъп до техните лични данни и данните за трафика им. Вие потвърждавате и приемате, че ще обработвате (и следва да се уверите, че същото ще правят и Вашите администратори) такива лични данни, в съответствие с всички приложими закони за защита на данните.

21.5 Номера в Skype.Съгласно Раздел 19.1 Вие можете да закупувате и разпределяте номера в Skype към даден свързан акаунт. Вие носите отговорност за съответствие с всички изисквания, свързани с мястото на пребиваване и/или местоположението на потребителите на Вашия свързан акаунт. Възможно е номерата в Skype, разпределени към даден свързан акаунт, да бъдат използвани като CLI за този свързан акаунт. Към свързан акаунт не могат да се разпределят мобилни или стационарни номера, в ролята на CLI.

21.6 Кредит за Skype. Освен ако не се намирате в Япония, кредит за Skype, който е закупен посредством Вашия Skype Manager и който не е бил разпределен към акаунт в Skype, е валиден за неопределен период. Моля, прегледайте Раздел 10 за информация относно нашата Политика за възстановяване на суми. Кредит за Skype, който сте разпределили към Управляван акаунт, може да бъде изтеглен от Ваша страна и разпределен повторно към Вашия баланс на кредит в Skype Manager по всяко време. Нямате право да теглите кредит за Skype, разпределен към акаунт в Skype, който не е Управляван. Ако се намирате в Япония, моля, прегледайте Раздел 9.2.

21.7 Продукти на Skype. Потребителите на Управляван акаунт нямат право да закупуват продукти на Skype за използване чрез техния Управляван акаунт и могат да употребяват единствено такива, които са били разпределени от Ваша страна към техния Управляван акаунт.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Позволена употреба и ограничения.

(a) Skype Connect е наличен единствено за употреба чрез Управляем акаунт, зададен посредством Skype Manager. Преди да пристъпите към използване на Skype Connect, е необходимо да зададете SIP профил и да закупите Абонамент за планове за разговори по Skype Connect. Можете да настроите и свържете един или повече Управлявани акаунти към създаден от Вас SIP профил, за да можете да приемате гласови разговори в своята PBX, както и друго сертифицирано Skype Connect оборудване.

(б) Можете да изтриете даден SIP профил по всяко време. Ако решите да изтриете конкретен SIP профил, ще изгубите всички свързани с него текущи данни за конфигурация и хронология на обажданията и ще спрете да осъществявате или получавате обаждания, използвайки този SIP профил. Възможно е всички номера в Skype и кредити за Skype, които сте разпределили към въпросния SIP профил, да бъдат върнати към Skype Manager и разпределени повторно преди изтриване на SIP профила. Възможно е абонаментите за планове за разговори да не бъдат върнати към Skype Manager и те ще станат недостъпни при изтриване на SIP профила.

(в) Съгласно Раздел 19.1 Вие можете да закупувате и разпределяте номера в Skype към даден SIP профил. Максималният брой номера в Skype, които можете да разпределяте към SIP профил, е 99. Разпределени към SIP профил номера в Skype могат да бъдат използвани като CLI за този профил. Към свързани акаунти не могат да се разпределят мобилни или стационарни номера като CLI за SIP профил.

(г) Свързаните акаунти, които използват Skype Connect, могат да се използват само с Вашата PBX и не могат да работят на персонален компютър, мобилно или друг вид устройство, освен ако и докато не преустановите използването на това устройство със Skype Connect.

(д) Skype Connect не трябва да бъде използван като самостоятелна услуга, а като вторичен комуникационен канал, единствено във връзка с традиционни телефонни услуги. При използване на Skype Connect сте длъжни да конфигурирате Вашата PBX, както и всяко друго сертифицирано оборудване на Skype Connect, така че всички спешни обаждания да бъдат прекратени посредством стандартна стационарна връзка или друга телефонна услуга, поддържаща спешни обаждания.

22.2 Абонаменти за планове за разговори

(а) Необходимо е да закупите месечен абонамент за планове за разговори, за да можете да настроите SIP профил и да използвате Skype Connect. Необходимо е да разполагате с достатъчен баланс на кредита за Skype във Вашия Skype Manager, за да закупите абонамент за планове за разговори.

(б) Абонаментът за планове за разговори се заплаща всеки месец посредством Кредит за Skype във Вашия Skype Manager. Това е периодично плащане, което трябва да извършвате към Skype на месечни интервали, с помощта на кредит за Skype, докато Абонаментът за планове за разговори не бъде прекратен от Ваша страна или от Skype. Ако не разполагате с достатъчно кредит за Skype, то тогава ще загубите възможността да закупите Абонамент за планове за разговори или да използвате Skype Connect с този SIP профил, докато не депозирате достатъчно кредит за Skype към Вашия Skype Manager. Необходимо е да закупите отделен Абонамент за планове за разговори за всеки зададен от Вас SIP профил.

(в) Дължимата месечна такса за Абонамент за планове за разговори варира в зависимост от броя канали за едновременни разговори, които желаете да използвате с даден SIP профил. Един SIP профил поддържа от 1 до 300 канали за едновременни разговори. Един SIP профил може да съдържа множество канали за едновременни разговори и всеки канал позволява по едно входящо или изходящо обаждане, независимо по кое време.

(г) В допълнение към дължимата месечна такса за Абонамент за планове за разговор, тарифите на Skype за обаждания към телефони се изплащат за всички изходящи обаждания, осъществени чрез използване на Skype Connect. Подобни тарифи следва да се изплащат с Кредит за Skype във Вашия SIP профил. Необходим Ви е достатъчно баланс на кредита за Skype във Вашия SIP профил, за да осъществявате обаждания към телефони и да заплащате за тях. Минималната продължителност на таксувано обаждане чрез Skype Connect е 30 секунди. След първите 30 секунди обажданията чрез Skype Connect се таксуват на всеки следващи 6 секунди. Продължителност от под 6 секунди ще се закръгля. Обажданията чрез Skype Connect не водят до начисляване на такса за свързване.

(д) Не са дължими допълнителни такси за получаване на входящи обаждания чрез Skype Connect, освен месечната такса за Абонамент за планове за разговори.

(е) Дължимите такси за Абонамент за планове за разговори са посочени във вашия Skype Manager.

(ж) Не можете да използвате Skype Connect, освен ако не сте поръчали Абонамент за планове за разговори. Ако не закупите абонамент за планове за разговори, всички съществуващи SIP профили ще бъдат прекратени и няма да можете да осъществявате или получавате обаждания посредством Skype Connect.

(з) Можете да промените броя канали за едновременни разговори, включени към Вашия абонамент за планове за разговори, по всяко време чрез нулиране на текущия брой и задаване на ново периодично плащане за новия брой канали за едновременни разговори. Skype ще възстанови неизтеклата сума на последната месечна такса, заплатена за текущия Ви абонамент за планове за разговори. Новото периодично месечно плащане започва на датата, на която сте променили броя на каналите за едновременни разговори.

ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И РАЗБИРАТЕ ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА, ИЗЛОЖЕНИ В ТЯХ. ЧРЕЗ ЩРАКВАНЕ ВЪРХУ БУТОНА „ПРИЕМАМ“ И/ИЛИ ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ С ИНСТАЛИРАНЕТО НА СОФТУЕРА ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УЕБ САЙТОВЕТЕ НА SKYPE, ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДОСТАВЯТЕ НА SKYPE ПРАВАТА, ИЗЛОЖЕНИ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ.

© Skype и/или Microsoft – последна актуализация: юни 2018 г.