LUGEGE HOOLIKALT ENNE TARKVARA ALLALAADIMIST VÕI TOOTE/TOODETE VÕI SKYPE’I VEEBISAIDI KASUTAMIST

Olulised punktid

Tähtis on kogu dokument läbi lugeda ja sellest aru saada. Siiski on paar olulist punkti, mida tahaksime rõhutada.

JUURDEPÄÄS HÄDAABITEENUSTELE PUUDUB. Tarkvara ei asenda tavapärast mobiil- või lauatelefoniteenust. Eriti tuleb silmas pidada seda, et tarkvara ei võimalda teha hädaabikõnesid hädaabiteenistustele, välja arvatud tingimuste punktis 5.6 sätestatud väga piiratud juhtudel (kehtib ainult Skype’i internetisuhtluse tarkvara kohta). Vajaduse korral hädaabikõnede tegemiseks peate looma mingi muu sidevõimaluse.

KASUTUSPIIRANGUTE KONTROLLIMINE. Mõnes piirkonnas on tarkvara kasutamine piiratud. Teie kohustus on veenduda, et teie asukohas ei oleks tarkvara kasutamine seadusega keelatud.

NUMBRITE OMANDIÕIGUSE PUUDUMINE. Kui Skype eraldas teile Skype’i numbri või Skype To Go numbri, ei ole number teie oma ega teil ei ole õigust numbrit alatiseks endale jätta. Skype’il võib olla vaja eraldatud numbrit muuta või number tagasi võtta. Skype’i numbrit ja Skype To Go numbrit ei ole lubatud kellelegi teisele edasi anda. Peate veenduma, et vastaksite Skype’i numbri ostmisel kuvatavatele eraldamisnõuetele, sest muidu võidakse number tagasi võtta. Vaadake selle kohta ka punkti 19.1.

SKYPE’I KREDIIT MUUTUB 180 PÄEVA MÖÖDUMISEL MITTEAKTIIVSEKS. Arvestage Skype’i krediiti ostes, et see muutub mitteaktiivseks, kui seda ei kasutata 180 päeva jooksul. Vaadake selle kohta ka punkte 9.2 ja 21.7.

1. LEPING SKYPE'IGA

1.1 Skype’i internetisuhtluse tarkvara rakendusi (edaspidi „internetisuhtluse tarkvara”), muid kaubamärgi Skype tarkvararakendusi (ühiselt „Skype’i tarkvara”) ja nende toodetega seotud dokumente (trükitud või elektroonilisel kujul), sealhulgas kõiki nende täiendusi, muudatusi, täiustusi, parandusi, uuendusi ning uusversioone („uuendused”), mis on saadaval tasuta või tasu eest (ühiselt „tarkvara”), litsentsib (mitte ei müü) teile Skype Software S.à r.l., välja arvatud juhul, kui kasutate Windows 8.1 või sellest uuemas Windowsis sisalduvat tarkvara versiooni. Kui kasutate Windows 8.1 või sellest uuemas Windowsis sisalduvat tarkvara versiooni, litsentsitakse tarkvara teile teie Windowsi versiooni suhtes kehtivate Microsofti tarkvara litsentsitingimuste kohaselt. Tarkvara ja toodete teiepoolse kasutamise suhtes kohaldatakse siiski neid tingimusi (välja arvatud punktis 4.1 osutatud tarkvaralitsents).

1.2 Kõiki funktsioone ja tooteid, mis on tarkvaras tasuta saadaval (v.a tooted või funktsioonid, mis on tasuta ainult prooviperioodil) („tasuta tooted”), pakub Skype Software S.à r.l.

1.3 Kõiki Skype’i tarkvara täiendavaid tasulisi tooteid või funktsioone või kaubamärgi Skype teisi tasulisi tooteid (sh tooted ja funktsioonid, mis on tasuta saadaval ainult prooviperioodil) („tasulised tooted”) pakub Skype Communications S.à r.l.

1.4 „Skype’i veebisaidid” on www.skype.com (haldab Skype Communications S.à r.l.) ja kõik muud Skype’i loa alusel avaldatud veebisaidid, mis sisaldavad linki nendele tingimustele.

1.5 „Skype“ tähendab olenevalt kontekstist ettevõtet Skype Communication S.à r.l. aadressiga 23–29 Rives de Clausen, L-2165 Luksemburg; „Tooted“ on ühiselt nii tasuta kui ka tasulised tooted;
„Teie“ või „teie oma“ tähendab teid kui kasutajakonto registreeritud valdajat (nagu on kirjeldatud punktis 6.1) ja nende tingimuste kohast litsentsisaajat.

1.6 Teie lepingusse Skype’iga kuuluvad selles dokumendis määratletud sätted ja tingimused, samuti selles dokumendis kirjeldatud õiglase kasutuse põhimõtted ning punktis 14 viidatud lisatingimused (ühiselt „tingimused”). Kui selle dokumendi ja õiglase kasutuse põhimõtete või lisatingimuste vahel ilmnevad vastuolud, lähtutakse sellest dokumendist.

2. TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

2.1 Tarkvara, toodete allalaadimiseks ja/või kasutamiseks ja/või Skype'i veebisaitide kasutamiseks peate kõigepealt nende tingimustega nõustuma. Nõustute nende tingimustega, a) kui klõpsate tingimustega nõustumise nuppu või b) kui laadite alla ja/või kasutate tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite. Soovitame need tingimused enda tarbeks välja trükkida. Samuti saate oma ostude suhtes kehtivad tingimused alla laadida oma konto lehelt saidil www.skype.com. Tingimused kehtivad alates nõustumise kuupäevast kuni teie või Skype nende kehtivuse punkti 11 kohaselt lõpetab.

2.2 Te ei saa tingimustega nõustuda järgmistel juhtudel: a) teil ei ole asu- või elukohariigis seaduslikku õigust tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite kasutada; või b) te ei ole täisealine ega saa Skype’iga siduvat lepingut sõlmida.

2.3 Mõnes riigis võib tooteid pakkuda Skype’i kohalik partner. Sellisel juhul võib kohalik partner paluda teil nõustuda oma teenusetingimustega („kohalikud tingimused”). Kui kohalike tingimuste ja nende tingimuste vahel on vastuolud, lähtutakse kohalikest tingimustest.

3. TINGIMUSTE MUUDATUSED

3.1 Skype võib neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Skype avaldab muudatused aadressil www.skype.com/go/tou. Õiglase kasutuse põhimõtete ja/või lisatingimuste muudatused avaldatakse vastaval Skype’i veebisaidil. Muudatused jõustuvad avaldamise hetkest. Vaadake tingimused aeg-ajalt üle. Mõistate ja nõustute, et sõnaselge tingimustega nõustumine või tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamine pärast muudatuste avalikustamist tähendab, et nõustute ka uuendatud tingimustega. Kui te ei nõustu muudetud tingimustega, võite alloleva punkti 11 kohaselt suhte Skype’iga lõpetada.

4. LITSENTS

4.1 Litsents. Tingimustega nõustumisel antakse teile piiratud tasuta lihtlitsents, mida ei saa edasi litsentsida ega üle kanda ning mis annab õiguse tarkvara alla laadida ja paigaldada personaalarvutile, mobiiltelefonile või muule seadmele ning kasutada tarkvara oma isikliku Skype’i kasutajakontoga („kasutajakonto”), tegutsedes eraisiku, mitte ettevõtjana. Segaduste vältimiseks kinnitatakse järgmist: a) ettevõtte heaks töötavad IT-administraatorid võivad Skype’i tarkvara alla laadida ja paigaldada ettevõtte töötajate arvutitesse või teistesse seadmetesse; b) teil on õigus tarkvara kasutada ülikoolis või mõnes teises haridusasutuses või tööl. Skype jätab endale kõik õigused, mida ei ole nendes tingimustes otseselt teile üle antud.

4.2 Piirangud. Teie suhtes kehtivad allpool loetletud piirangud, millega te nõustute.

a) Te ei anna litsentsi edasi, ei müü, loovuta, üüri, liisi, ekspordi, impordi, jaga, edasta ega anna kolmandale osapoolele muul viisil tarkvara õigusi.

b) Te ei teosta ise ega anna korraldust või luba tarkvara või mis tahes funktsioonide osa muutmiseks, tuletisteosteks või täiustusteks, tõlgeteks, pöördprojekteerimiseks, dekompileerimiseks, pöördassembleerimiseks, dekrüptimiseks, emuleerimiseks, häkkimiseks, tarkvara lähtekoodi või protokollide tuvastamiseks või tuvastamiskatseks (välja arvatud seadusega lubatud ulatuses).

c) Te ei eemalda, kata kinni ega muuda ühtegi tarkvaras sisalduvat autoriõiguse ega muud omandiõiguse teatist.

d) Te ei kasuta ega anna korraldust kasutada tarkvara (või selle osa) kolmandale osapoolele mõeldud kaubanduslike toodete või teenuste jaoks. See ei tähenda, et te ei tohi kasutada tarkvara oma ärisuhtluses kooskõlas punktiga 4.1.

e) Te kasutate tarkvara oma kasutajakonto kaudu, välja arvatud allalaadimisel ja paigaldamisel.

4.3 Muu tehnoloogia. Kui kasutate tarkvara, mis on eelnevalt laaditud, manustatud, kombineeritud, levitatud või kasutatud koos või allalaaditud muudesse toodetesse, riistvarasse, tarkvararakendustesse, programmidesse või seadmetesse („muu tehnoloogia”), nõustute järgmisega: a) selliseks muu tehnoloogia kasutamiseks peate vajaduse korral i) sõlmima vastava omaniku või litsentsiandjaga eraldi litsentsilepingu ja/või ii) ostma temalt paketi ja/või iii) maksma talle tasu; b) mõned tooted ja/või funktsioonid ei pruugi muu tehnoloogia kaudu saadaval olla; c) Skype ei garanteeri, et tarkvara on alati muul tehnoloogial või sellega koos kasutamiseks saadaval. Peale selle võib meie tarkvara sisaldada funktsioone, mis võimaldavad kaarditeenuse abil andmeid esitada või kaardil oma asukohta märkida. Selliseid funktsioone kasutades nõustute vastavate kaarditeenuste tingimustega, milleks võivad mõnel juhul olla Bingi kaartide lõppkasutaja tingimused aadressil http://www.microsoft.com/maps/assets/docs ja Google Mapsi teenusetingimused aadressil http://www.google.com/intl/en_ALL/help.

4.4 Kolmandate osapoolte teatised. Tarkvara ja Skype’i veebisaidid võivad sisaldada kolmanda osapoole koodi, mille litsentsi annab teile käesolevaga Skype, mitte kolmas osapool. Kolmanda osapoole koodiga seotud teatised, kui neid on, lisatakse ainult teile teadmiseks. Tarkvaras lingitavate, kutsutavate või viidatavate kolmanda osapoole skriptide litsentsi annab teile vastavat koodi omav kolmas osapool, mitte Skype.

5. TARKVARA, TOODETE JA SKYPE'I VEEBISAITIDE KASUTAMINE

5.1 Seadmed. Tarkvara ja toodete kasutamiseks on vaja interneti lairibaühendust. Interneti või suhtlemiseks vajalike seadmete, nagu peakomplekt, mikrofon ja veebikaamera olemasolu eest vastutate teie. Kui loote internetiühenduse firmavõrgust või muust asukohta varjavast privaatvõrgust, võib kohaldatav tasu erineda teie tegeliku asukoha puhul kehtivast tasust.

5.2 Seadmete kasutamine. Internetisuhtluse tarkvara võib kasutada arvuti protsessorit, mälu ja ribalaiust (või muud sobivat seadet), et võimaldada internetisuhtluse tarkvara kasutajate vahelist suhtlust ja ühenduse loomist. Mõistate ja nõustute, et kui teil on internetisuhtluse tarkvara kasutamiseks tarvis kolmandale osapoolele kuuluvat või tema valduses olevat protsessorit ja ribalaiust, kehtib teie internetisuhtluse tarkvara kasutuslitsents üksnes juhul, kui olete saanud asjaomaselt kolmandalt osapoolelt tarkvara kasutamiseks vajaliku nõusoleku. Avaldate ja kinnitate, et nende tingimustega nõustumisel olete vastava nõusoleku saanud.

5.3 Tarkvara uuendused. Skype võib automaatselt kontrollida teie Skype’i tarkvara versiooni. Samuti võime aeg-ajalt automaatselt alla laadida konfiguratsiooni muudatusi ja tarkvara uuendusi. Tarkvara uuendamine võib olla teatud juhtudel Skype’i jätkuva kasutamise eeltingimus. Eeldame teie nõustumist selliste uuendustega nende tingimuste kohaselt, kui uuendustele ei ole lisatud muid tingimusi. Kui te ei nõustu, lõpetage tarkvara kasutamine ja eemaldage see oma seadmest. Skype ei ole kohustatud uuendusi kättesaadavaks tegema ning me ei garanteeri jätkuvat tuge sellele operatsioonisüsteemi versioonile või seadmele, mille jaoks teie tarkvara on litsentsitud, ega uuendatud tarkvara sobivust selliste kasutajatega suhtlemiseks, kes kasutavad tarkvara vanemaid versioone. Samuti võib Microsoft Corporation, selle sidus- või tütarettevõte automaatselt alla laadida Windowsile mõeldud Skype’i tarkvara uuendusi juhul, kui teil on tellitud Microsofti tarkvarauuendused. Uuendusi on vaja tarkvara ühilduvuse hoidmiseks, turvauuenduste või vigadeparanduste edastamiseks või uute omaduste, funktsioonide või versioonide pakkumiseks.

5.4 Peatamine, tehniline täiustamine ja hooldus. Aeg-ajalt on Skype’il vaja hooldada või uuendada tarkvara, tooteid, Skype’i veebisaite või aluseks olevat infrastruktuuri, mis võimaldab tarkvara, tooteid või Skype’i veebisaite kasutada. Seetõttu võib Skype ajutiselt osaliselt või täies mahus peatada või piirata tarkvara, toodete või Skype’i veebisaitide kasutamist, kuni hooldus ja/või uuendus on tehtud. Skype avaldab selliste peatamiste või piirangute kellaaja ja kuupäeva Skype’i veebisaidil võimalikult vara, välja arvatud juhul, kui on vaja kiiresti sekkuda. Tarkvara, toote või Skype’i veebisaidi kasutamise peatamise või piirangute eest ei ole võimalik kahjutasu nõuda.

5.5 Puudub juurdepääs hädaabiteenustele. Tooted ja tarkvara ei toeta hädaabikõnede tegemist mis tahes haiglale, õiguskaitseorganile, raviasutusele või muule teenusele, mis ühendab kasutaja päästeteenistuse või häirekeskusega („hädaabiteenused”). Tavatelefoniteenused ja Skype’i tooted erinevad üksteisest oluliselt. Te mõistate ja nõustute, et: i) Skype ei ole ühegi kohaliku ega riikliku eeskirja, määruse või seaduse kohaselt kohustatud võimaldama juurdepääsu hädaabiteenustele, ii) teie kohustus on osta selleks toodetest eraldi tavaline juhtmeta (mobiil) või lauatelefoniteenus, mis pakub juurdepääsu hädaabiteenustele, iii) tarkvara ja tooted ei asenda esmast telefoniteenust. Uurige lähemalt EL-i spetsiaalsele hädaabinumbrile 112 helistamise võimalusi veebilehelt www.skype.com/go/emergency.

5.6 Hädaabikõnede piiratud võimaldamine (ainult internetisuhtluse tarkvara)

5.6.1 Väga vähestes riikides ning ainult määratletud internetisuhtluse tarkvara versioonide ja platvormidega püüab Skype pakkuda eraldiseisva funktsioonina hädaabikõnede tegemise võimalust, kuid ei saa anda selles suhtes mingeid lubadusi. Vaadake kogu loetelu riikidest („toetatud riigid”) ning tarkvara versioonidest ja teistest platvormidest („toetatud versioonid”), mis toetavad Skype’i piiratud hädaabikõnede tegemise võimalust. Skype’i hädaabikõnede tegemise võimalus ei ole saadaval mitte üheski teises riigis ega teiste versioonide või platvormidega. Hädaabikõnede tegemiseks peaks teil olema tavapärane mobiil- või lauatelefoniteenus; Skype’i piiratud hädaabikõnede tegemise funktsiooni kasutage ainult viimase võimalusena. Eelkõige pange tähele järgmist.

i) Voolukatkestus, aku tühjenemine või internetiühenduse katkemine võib takistada Skype’i kõnede, sh hädaabikõnede tegemist. Peale selle võivad punktis 5.9 osutatud kvaliteedipiirangud kõneühenduse loomist muul viisil mõjutada.

ii) Toetatud riigis internetisuhtluse tarkvara kasutades tehtud hädaabikõne ei pruugi saada sama võrgueesõigust nagu tavalist juhtmeta (mobiil) või lauatelefoniteenust kasutades tehtud kõne.

iii) Kui hädaabikõne ühendatakse, peate teatama hädaabiteenuse töötajale oma asukoha, et õige hädaabiasutus saaks hädaolukorrale reageerida ja teaks, kust teid leida. Kui te ei avalda küsimisel seda teavet, peate olema teadlik, et hädaabikõnele ei pruugita reageerida ja te ei saa internetisuhtluse tarkvara kasutades juurdepääsu nõutud hädaabiteenusele. Sellises olukorras ei vastuta Skype ebaõnnestunud hädaabikõne eest.

iv) Kui hädaabikõnesid toetavad riigid ja võimaldavad versioonid välja arvata, ei paku Skype piiratud hädaabikõnesid seoses ühegi tootega ega ühelgi platvormil, seadmel, teenusel või operatsioonisüsteemil (sealhulgas Skype’i API-t, Skype’i tarkvaraarenduskomplekte või muid selliseid vahendeid kasutades välja töötatud kõik kolmanda osapoole tooted, platvormid, seadmed, teenused või operatsioonisüsteemid).

5.6.2 Toetatud riikides peaksite piiratud hädaabikõnede funktsiooni konfigureerimiseks seadistama töölaua internetisuhtluse tarkvara kõneseadete lehel oma hädaabikõnede tegemise vaikeasukoha (kui kasutate versiooni 4.1 (või uuemat) Windowsile või versiooni 2.8 (või uuemat) Mac OS X-ile). Teie kohustus on tagada, et see asukohateave oleks õige ja füüsilise aadressi muutudes alati uuendatud. Skype ei toeta hädaabikõnesid enamikus riikides. Riikides, kus piiratud hädaabikõnede tegemist toetatakse, on hädaabikõnede tegemine tasuta ja selleks ei pea olema Skype’i krediidijääki. Kui teie riigis aga piiratud hädaabikõnesid ei toetata, ei tohi üritada neid teha ja peate nõustuma, et ei tee internetisuhtluse tarkvaraga hädaabikõnesid. Kui mõni teine kasutaja kasutab teie kasutajakontot teie loal, olete kohustatud seda kasutajat teavitama hädaabikõnede tegemise piiratud võimalustest.

5.7 Suhtluse sisu Tarkvara kasutamisel ei pärine sõnumid Skype’ilt, see ei kontrolli ega hinda suhtlust ega vastuta selle sisu eest. See kehtib muu hulgas ka kõigi multimeediumandmete kohta, mida meie suhtlusfunktsioonide vahendusel jagatakse. Tarkvara kasutades annate Skype’ile intellektuaalomandiõiguse kasutada suhtluse sisu toodete pakkumiseks, näiteks teie sõnumi toimetamiseks soovitud adressaadini.

Skype jätab endale õiguse vaadata nende tingimuste jõustamise eesmärgil läbi tarkvaras, toodetes ja Skype’i veebisaitidel või nende kaudu edastatud sisu. Skype võib oma äranägemisel blokeerida või muul viisil tõkestada tekstvestlussõnumite, SMS-ide, video, multimeediumandmete või muu suhtluse edastamise oma tarkvarale, toodetele ja Skype’i veebisaitidele või nendest lähtuvalt seoses oma tegevusega tarkvara, toodete, Skype’i veebisaitide ja oma klientide kaitsmisel või nende tingimuste täitmise tagamisel. Tarkvara, toodete ja Skype’i veebisaitide kasutajate suhtes kehtivad järgmised käitumis- ja sisureeglid.

a) Tarkvara, tooteid ja Skype’i veebisaite ei tohi kasutada ebaseaduslikuks tegevuseks. Oma tegude ja nende tagajärgede eest vastutate teie ise.

b) Rämpsposti saatmine või oma konto abil rämpsposti saatmisele kaasa aitamine on keelatud. Rämpspost tähendab hulgi edastatud soovimatuid meile, kõnesid, tekstvestlussõnumeid ja muid teateid ning hulgi edastatud kontaktisoove.

c) Keelatud on kohatute piltide (nt alastus, sodoomia, pornograafia) üles- ja allalaadimine ning jagamine.

d) Keelatud on lapsi ärakasutavate või kahjustavate piltide üleslaadimine ja jagamine ning kõik sellised tegevused.

e) Keelatud on võltsimisel või eksitamisel põhinevad tegevused (nt valel ettekäändel raha küsimine või mõne teise isiku kehastamine).

f) Keelatud on meie tarkvara, tooteid, Skype’i veebisaite ja nende kasutajaid kahjustavad tegevused (nt viiruste levitamine, inimeste jälitamine, vaenukõne, vägivallale õhutamine).

g) Keelatud on teiste isikute õiguste rikkumine (nt autoriõigusega kaitstud muusika, fotode ja muu sisu loata jagamine).

h) Keelatud on teiste isikute privaatsust häirivad tegevused.

i) Keelatud on tühistada, välja lülitada või muul viisil häirida tarkvara, toodete ja Skype’i veebisaitide turvalisusega seotud funktsioone või funktsioone, mis takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist.

Meil on õigus nõuda, et te eemaldaksite sisu, mis on vastuolus nende tingimuste või seaduse nõuetega. Meie nõude mittetäitmise korral võidakse teie juurdepääs oma kontole tõkestada või konto kustutada. Samuti võib Skype teie sisu eemaldada ilma teilt luba küsimata, kui me teeme kindlaks, et see on vastuolus nende tingimuste või seaduse nõuetega, või me saame kolmandalt isikult teate intellektuaalse omandiõiguse rikkumise kohta.

5.8 Teatamine ja mahavõtmine. Kui Skype saab teate, et olete Skype’i veebisaidile või tarkvara kaudu postitanud, üles laadinud, muutnud, hostinud, jaganud ja/või avaldanud ebasobivat teavet (v.a eravestlused) („kasutaja postitus”), mis rikub kolmanda osapoole õigusi, või kui Skype soovib teie postituse mis tahes sarnasel põhjusel eemaldada, jätab Skype endale õiguse eemaldada otsekohe selline kasutajapostitus automaatselt või teatud aja tagant Skype’i äranägemise järgi. Kasutajapostitus võetakse maha ilma mingi möönduseta vastutuse suhtes ja kahjustamata mingeid otseselt Skype’ile jäetud õigusi, õiguskaitsevahendeid või kaitsestrateegiaid. Mõistate ja nõustute, et Skype’il ei ole kohustust sellist kasutajapostitust mis tahes ajal tagasi üles panna. Kui kasutajapostitused rikuvad või teie arvates rikuvad teie mis tahes õigusi (kaasa arvatud intellektuaalomandiõigusi) või on ebaseaduslikud, võtke meiega otsekohe ühendust meie teatamise ja mahavõtmise korra kohaselt. Teatamise ja mahavõtmise korra vaatamiseks klõpsake siin. Skype jätab endale õiguse teie isikut kontrollida ja küsida lisateavet, et kaebus kinnitada. Nõustute, et vastutate ainuisikuliselt kaebusest tulenevate tagajärgede eest (kaasa arvatud, kuid mitte ainult, kasutajapostituse eemaldamine või blokeerimine), ja mõistate ning nõustute, et iga kaebust võib kasutada kohtumenetluses. Teie antud vale, eksitav või ebatäpne teave võib viia tsiviil- ja kriminaalvastutuseni.

5.9 Kvaliteet. Skype ei saa tagada, et tarkvara, tooted või Skype’i veebisaidid töötavad alati ilma häirete, viivituste või tõrgeteta. Tarkvara, toodete (olenevalt kasutatavast tootest) ja Skype’i veebisaitide abil toimuva suhtluse või nende kasutamise kvaliteeti ning sidekatkestusi võivad muu hulgas mõjutada mitmed järgmised tegurid: kohalik võrk, tulemüür, internetiteenuse pakkuja, avalik internet, üldkasutatav telefonivõrk ja toide. Skype ei vastuta ühegi häire, katkestuse või viivituse eest, mille on põhjustanud nende või muude selliste meie kontrolli alt väljas olevate seadmete rike või mittevastavus.

5.10 Toodete muudatused. Skype täiustab tarkvara ja tooteid pidevalt ning võib neid igal ajal muuta. Samuti võib Skype teatud põhjustel lõpetada tarkvara ja toodete (või nende osade) pakkumise. Sellised põhjused hõlmavad (muu hulgas) olukordi, kus nende pakkumine ei ole meie jaoks enam võimalik, on toimunud tehnoloogia areng, klientide tagasisidest ilmneb vajadus muutuste järele, välistel asjaoludel ei ole jätkamine enam otstarbekas või praktiline või ilmneb mõni punktis 11.2 osutatud põhjus. Selliste muudatuste tagajärjel võib teil tekkida vajadus kasutada tarkvara uuendatud versiooni. Toodete ja tarkvara kasutamise tehnilised nõuded ning funktsioonide kirjeldused on saadaval Skype’i veebisaidil. Kui te ei nõustu tarkvara või toodete mis tahes muudatustega, võite suhte Skype’iga katkestada punkti 11 kohaselt. Teatud toodete eeliste kasutamiseks võib olla vaja versiooni uuendada. Peale selle mõistate ja nõustute, et teatud toodete puhul võivad aeg-ajalt kehtida erinevad kasutuslimiidid või geograafilised piirangud. Üksikasjalikuma teabe teie kasutatavate toodete suhtes kehtivate uusimate kasutuspiirangute kohta leiate Skype’i veebisaidilt.

5.11 Soovimatud ideed. Skype ei võta kaalumisele ega vastu soovimatuid ettepanekuid või ideid, mille hulka kuuluvad muuhulgas ettepanekud uute toodete, tehnoloogiate, pakkumiste, tootenimede, toote tagasiside ja tootetäiustuste kohta („soovimatu tagasiside”). Kui saadate Skype’i veebisaidi kaudu või muul viisil soovimatut tagasisidet, mõistate ja nõustute, et Skype’il ei ole soovimatu tagasiside suhtes mingit konfidentsiaalsuskohustust.

5.12 Aruanded. Skype’i veebisaidi või tarkvara teatud osad võivad küsida kirjalikke ettepanekuid või probleemiaruandeid, mille esitamiseks kasutatakse kontaktivormi või probleemiaruande vormi („aruanded”). Lugege hoolikalt üksikasjalikke tingimusi, mis nende aruannete kohta kehtivad. Aruanded on Skype’i omand. Kõik praegu teadaolevad või edaspidi tekkivad õigused aruannetele üle kogu maailma kuuluvad üksnes Skype’ile, kellel on õigus aruandeid kasutada mis tahes kaubanduslikel või muudel eesmärkidel, maksmata aruannete koostajale tasu. Mitte ühtegi Skype’ile saadetud aruannet ei käsitleta konfidentsiaalsena ja Skype ei vastuta aruannete avaldamise eest.

5.13 Linkimine. Võite Skype’i veebisaidile linkida oma veebisaidilt, kui teete seda õiglasel ja seaduslikul viisil, mis ei kahjusta meie mainet ega kasuta seda ära. Linkida ei tohi viisil, mis jätab mulje olematust suhtest Skype’iga, Skype’i heakskiidust või toetusest. Sait ei tohi olla raamiks ühelegi teisele saidile. Skype võib igal ajal oma äranägemise järgi tühistada loa linkida Skype’i veebisaidile, teavitades teid sellest.

6. KOHUSTUSED

6.1 Kasutajakonto. Enne kui saate esimest korda Skype’i tarkvara kasutada, palutakse teil luua kasutajakonto ning valida kasutajanimi ja salasõna. Soovitame valida salasõna, mida on raske ära arvata ja mis koosneb tähtedest, numbritest ning sümbolitest. Tarkvara võite kasutada ainult kasutajakontoga. Ainult teie vastutate kõigi teie kasutajakontoga tehtud toimingute eest. Volitamata kasutamise vältimiseks hoidke oma salasõna konfidentsiaalsena, ärge jagage seda kolmandate osapooltega ega kasutage seda kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele juurdepääsuks. Kui kahtlustate, et keegi teab teie salasõna, muutke see oma kasutajakonto turvalisuse kaitsmiseks otsekohe. Teie kohustus on tagada, et te ei vastaks ühelegi soovimatule taotlusele jagada oma krediitkaardi, salasõna või muid andmeid. Skype ei vastuta selle eest, kui te ei suuda järgida punktis 6.1 osutatud kohustusi.

6.2 Seaduslik kasutusviis. Tarkvara, tooteid ja Skype’i veebisaite tuleb kasutada asukohariigi seadusi järgides. Mõnes riigis on Skype’i veebisaitide, tarkvara ja/või toodete allalaadimine ja kasutamine piiratud. Teie kohustus on veenduda, et teie asukohariigis oleks tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamine seadusega lubatud.

6.3 Keelatud kasutusviis. Te ei tohi teha järgmist.

a) Pealt kuulata või jälgida, kahjustada või muuta mis tahes sõnumeid, mis ei ole teile mõeldud.

b) Kasutada mis tahes robotprogramme, viiruseid, trooja hobuseid, aegpomme ega muid koode või käske, mille eesmärk on tarkvara, toodete, Skype’i veebisaitide, sõnumite või protokollide moonutamine, kustutamine, kahjustamine, emuleerimine või pöördassembleerimine.

c) Saata soovimatuid sõnumeid (nimetatud ka kui SPAM, SPIM või SPIT) või kohaldatavate seaduste kohaselt lubamatuid sõnumeid, kasutada tarkvara, tooteid või Skype’i veebisaite õngevõtmiseks, andmelõikuseks, teise isiku või juriidilise isiku kehastamiseks või väära kuuluvuse näitamiseks.

d) Teha kolmandale osapoolele kättesaadavaks solvava, alaealistele kahjuliku, siivutu või muul moel ebameeldiva sisuga materjali.

e) Kasutada tarkvara, tooteid või Skype’i veebisaite, et panna kolmandaid osapooli piinlikku olukorda, põhjustada neile kannatusi, neid ähvardada, ahistada või rikkuda nende privaatsust.

f) Kasutada (sh kasutajanime ja/või profiilipildi osana) mis tahes materjali või sisu, mille suhtes kehtivad kolmanda osapoole omandiõigused, välja arvatud juhul, kui olete saanud õiguste omanikult litsentsi või loa.

g) Koguda või korjata tarkvarast, toodetest või Skype’i veebisaitidelt isikut tuvastavat teavet, kaasa arvatud kontode nimesid.

h) Mõjutada või üritada mõjutada tarkvara, toodete või Skype’i veebisaitide kättesaadavust, näiteks teenuse tõkestamise (DOS) või hajusa teenusetõkestuse rünnakuga (DDoS).

i) Kasutada või käivitada tarkvarale, toodetele või Skype’i veebisaitidele juurdepääsemiseks mis tahes automaatsüsteeme, kaasa arvatud muu hulgas roboteid, robotprogramme või võrguühenduseta lugejad. Hoolimata eelnevast nõustute, et Skype annab avalike otsingumootorite operaatoritele loa kasutada robotprogramme, et kopeerida Skype’i veebisaidilt teavet eesmärgiga luua materjalidest avalikult kättesaadav otsitav indeks, aga mitte vahemälu või arhiiv. Skype jätab endale õiguse need erandõigused mis tahes ajal tagasi võtta.

6.4 Kasutajapostitused. Käituge teiste suhtes lugupidavalt, kui kasutate Skype’i veebisaitide või tarkvara selliseid funktsioone, nagu foorumid, blogid, e-posti funktsioonid, videohostimine, jagamine ja/või avaldamine või Skype’i veebisaitide või tarkvara muid funktsioone, mis võimaldavad sõnumeid postitada, üles laadida, muuta, hostida, jagada ja/või avaldada. Te mõistate ja nõustute, et: i) Skype’i veebisaite ja/või tarkvara kasutades võib teie omal vastutusel jõuda teieni sisu, mis on teie arvates solvav või siivutu; ii) ainult teie, mitte Skype, vastutate enda ja kolmanda osapoole ees Skype’i veebisaitidel või tarkvara kaudu teie loodud, edastatud, postitatud või avaldatud kasutajapostituste eest; iii) Skype ei garanteeri kasutajapostituste konfidentsiaalsust, olenemata sellest, kas need on avaldatud või mitte; iv) Skype ei vastuta kasutajapostituste eest, mis võivad olla teile kättesaadavad Skype’i veebisaite või tarkvara kasutades. Kõigi kasutajapostituste eest vastutab nende autor. Skype ei kiida heaks ühtegi kasutajapostitust, arvamust, soovitust või nendes antud nõuandeid ja ütleb otseselt lahti igasugusest kasutajapostitustega seotud vastutusest.

Oma postitustega seoses avaldate ja kinnitate järgmist.

i) Teil on vajalikud litsentsid, õigused, nõusolekud ja load kasutada ning volitada Skype’i kasutama kõiki autoriõigusi, kaubamärke, ärisaladusi, patente ja muid intellektuaalomandi- või omandiõigusi kõigis kasutajapostitustes nende tingimuste kohaselt.

ii) Teil on kasutajapostituses nimetatud iga tuvastatava isiku kirjalik nõusolek ja/või luba vastava isiku nime ja/või pildi kasutamiseks kasutajapostituses nendes tingimustes kirjeldatud viisil. Te ei kopeeri, postita ega kasuta teksti, fotosid, pilte, muusikat, helisid, kujutisi või mis tahes muud kolmandalt osapoolelt või allikalt pärit sisu („kolmanda osapoole sisu”) ilma omaniku otsese loata. Selline kolmanda osapoole sisu võib olla kaitstud intellektuaalomandiseadustega ja intellektuaalomandiõiguste omanikud võivad olla vastu sisu sellisele kasutamisele. Te ei tohi kasutada kolmanda osapoole sisu enne, kui olete saanud intellektuaalomandiõiguste omanikult loa selle kasutamiseks.

Olenemata alltoodud lisatingimustes käsitletavatest õigustest või kohustustest, annate kasutajapostitusi Skype’i veebisaitidele või tarkvara kaudu üles laadides või postitades (välja arvatud aruanded ja sõnumite sisu) Skype’ile automaatselt ülemaailmse, tagasivõtmatu, litsentsitasuta, lõppematu ja edasilitsentsitava lihtlitsentsi kasutajapostitusi ning kõiki nendega seotud kaubamärke seoses Skype’i veebisaitidega ning Skype’i tarkvara ja toodetega kasutada, muuta, modifitseerida, kaasata, integreerida, kohandada, salvestada, avalikult esitada, näidata, edastada ja paljundada, kaasa arvatud eesmärgiga reklaamida või levitada Skype’i veebisaite ja/või tarkvara või tooteid osaliselt või tervikuna mis tahes teadaolevas või edaspidi loodavas meedias. Peale selle annate siinkohal igale Skype’i veebisaidi ja/või tarkvara või toodete kasutajale lihtlitsentsi teie kasutaja postitusele Skype’i veebisaidi ja/või tarkvara või toodete kaudu juurde pääseda ning sellist kasutaja postitust kasutada, kopeerida, levitada, luua tuletisteoseid, näidata, esitada ja edastada ainult Skype’i veebisaitide ja/või tarkvara või toodete funktsionaalsuse kohaselt ja nende kasutustingimuste järgi. Peale selle loobute seadusega lubatud piirides mis tahes nn moraalsetest õigustest kasutajapostitustele.

Skype’i veebisaidi või tarkvara kaudu ei tohi edastada ega avaldada mis tahes kasutajapostitusi, mis on laimavad, halvustavad, pornograafilised, ahistavad, vihkamisele õhutavad, eraelu puutumatust rikkuvad, kõlvatud, kuritarvituslikud, ebaseaduslikud, rassistlikud, solvavad, alaealistele kahjulikud või rikuvad mis tahes kolmanda poole intellektuaalomandiõigust või ärisaladust või kahjustavad muul viisil mis tahes kolmanda osapoole õigusi või võivad põhjustada tsiviil- või kriminaalvastutust. Peale selle ei tohi edastada ega avaldada kasutajapostitusi, mis sisaldavad valesid või moonutusi, milles küsitakse raha või teenuseid, mis sisaldavad reklaami, müügiedendusmaterjale, rämpsposti, ahelkirju või muud müügiedenduslikku sisu, milles kehastutakse teiseks isikuks, mis sisaldavad viirustega programme või mis tahes muid programme, mille eesmärk on arvuti funktsionaalsust vähendada. Nõustute mitte üheltki Skype’i veebisaidi või tarkvara kasutajalt kaubanduslikel eesmärkidel midagi küsima seoses nende kasutajapostitusega. Nõustute mitte keelama, välja lülitama või muul viisil häirima Skype’i veebisaidi või tarkvara turvalisusega seotud funktsioone või funktsioone, mis takistavad või piiravad selle sisu kasutamist.

6.5 Teie andmed. Skype võib aeg-ajalt küsida teilt teavet eesmärgiga pakkuda teile tarkvara või tooteid. Teie tagate, et mis tahes selline teave (sh vajaduse korral teie arveldusandmed) on täielik, ajakohane ja täpne.

6.6 Edasimüügi keeld. Tarkvara ja tooted on individuaalseks kasutamiseks. Teil ei ole õigust tarkvara ja/või tooteid mis tahes kolmandale osapoolele edasi müüa või sellest kasu saada.

6.7 Ekspordipiirangud. Tarkvara suhtes võivad kehtida rahvusvahelised tarkvara eksporti reguleerivad eeskirjad. Olete kohustatud järgima kõiki tarkvara suhtes kehtivaid kohaldatavaid rahvusvahelisi ja kohalikke seadusi ning lõppkasutajat, lõppkasutust, otstarvet ja embargo all olevaid riike käsitlevaid piiranguid, mille on kehtestanud eri riikide valitsused või muud sarnased organid.

7. OMANDIÕIGUSED

7.1 Tarkvaras, toodetes ja Skype’i veebisaitidel on omandiõiguse alla kuuluvat ja konfidentsiaalset teavet, mida kaitsevad intellektuaalomandit käsitlevad seadused ja kokkulepped.

7.2 Skype’i veebisaitidel olev sisu ja sisukogumikud (välja arvatud kasutajapostitused), nagu helid, tekst, graafika, logod, ikoonid, kujutised, heliklipid, digitaalsed allalaadimised ja tarkvara on Skype’i, selle sidusettevõtete või litsentsiandjate omand ning seda kaitsevad Ameerika Ühendriikide ja rahvusvahelised autoriõiguse seadused. Sellist autoriõigusega kaitstud sisu ei tohi ilma Skype’i sõnaselge loata paljundada. Skype on kaitsnud kõik õigused, mida ei ole Skype’i veebisaitidel otsesõnu kellelegi teisele antud.

7.3 Skype ja/või tema litsentsiandjad jätavad endale tarkvara, toodete ja Skype’i veebisaitide ning kogu nendes sisalduva intellektuaalomandi (registreeritud või mitte, üle kogu maailma) ainuõigusliku omandiõiguse. Teil ei ole lubatud teha midagi, mis võiks ohustada, piirata või häirida Skype’i intellektuaalomandiõigusi tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide suhtes.

7.4 Sõna „Skype”, seotud kaubamärgid ja logod ning logo „S” on Skype’i kaubamärgid. Skype on registreerinud ja esitanud taotlused oma kaubamärkide registreerimiseks mitmes riigis üle maailma. Skype’i kaubamärke ja kujundust ei tohi kasutada ühegi toote ega teenusega, mis pole Skype’i oma, ning viisidel, mis võib klientides segadust põhjustada või Skype’i halvustada või halba valgusesse seada. Kõik muud sellel saidil olevad kaubamärgid, mis ei ole Skype’i ega sellega seotud ettevõtete omad, kuuluvad nende omanikele. Teil ei ole õigust registreerida või kasutada ühtegi kaubanime, kaubamärki, logo, domeeninime või muud nime või märki, mis sisaldab mis tahes Skype’i intellektuaalomandit (osaliselt või tervikuna) või mis on eelnevaga segadust tekitavalt sarnane. Skype’i märkide kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege ka Skype’i kaubamärgi juhiseid.

8. TASUD

8.1 Skype’i krediidi abil telefonidele ja tasulistel numbritel helistamine.

i) Laua- ja mobiiltelefonidele helistamine. Telefonidele helistamise eest makstav tasu (väljaspool paketti) koosneb ühendustasust (ühekordne tasu kõne kohta) ja minutitasust, mille leiate aadressilt www.skype.com/go/allrates. Pärast 4 tunni möödumist kõik kõned katkestatakse ning number tuleb uuesti valida, millega seoses kohaldatakse täiendavat ühendustasu.

ii) Tasulised numbrid. Tasulistel numbritel helistamise eest makstav tasu koosneb minutitasust, mille leiate aadressilt www.skype.com/go/rates-premium. Ühendustasu pole.

iii) Skype võib telefonidele ja tasulistel numbritel helistamise hindu igal ajal ette teatamata muuta. Muudatused leiate sellisel juhul aadressilt www.skype.com/go/allrates. Uus hind kehtib alates esimesest kasutuskorrast pärast uute hindade avaldamist. Kontrollige enne helistamist viimaseid hindu. Kui uued hinnad on vastuvõetamatud, ärge helistage.

iv) Kõne kestust arvestatakse minutipõhiselt. Minuti murdosa ümardatakse ülespoole järgmise täisminutini. Kui kohaldatakse ühendustasu, võetakse see kõne alguses. Valuutaühiku murdosad ümardatakse ülespoole lähima täisühikuni, nt kõne kogumaksumusega 0,034 eurot ümardatakse summani 0,04 eurot. Tasu võetakse automaatselt teie kasutajakonto Skype’i krediidi jäägist maha.

8.2 Muude tasuliste toodete tasud. Muude tasuliste toodete tasud kinnitatakse enne Skype’is ostmist. Skype võib selliste toodete ostmisel makstavaid tasusid igal ajal ette teatamata muuta. Enne kui järgmine kord antud toodet ostate, võite valida, kas nõustute uute tasudega. Uued tasud kehtivad teie järgmise ostu suhtes pärast uute tasude avaldamist. SMS-i kasutamise tasu valuutaühiku murdosad ümardatakse ülespoole lähima täisühikuni. Näiteks kui saadate ühte sihtkohta korraga kolm SMS-i hinnaga 0,056 USA dollarit, on tasu 0,17 USA dollarit.

8.3 Kampaaniapakkumised. Aeg-ajalt võib Skype pakkuda tasulisi tooteid prooviperioodi vältel tasuta. Skype jätab endale õiguse teilt selliste toodete eest (tavapärase hinna alusel) tasu nõuda juhul, kui Skype tuvastab (oma mõistliku äranägemise järgi), et rikute pakkumise tingimusi, sh kui kasutate mõnd teenust, puhvrit või muid seadmeid või anonüümset IP-aadressi, mis takistab meil teie asukohta kindlaks teha.

8.4 Maksud Kui ei ole märgitud teisiti, sisaldavad kõik tasuliste toodete hinnad kohaldatavaid makse, sealhulgas käibemaksu. Te loobute sõnaselgelt õigusest saada Skype’ilt tagasi käibemaks juhul, kui Skype’ilt maksuasutusele tasutav käibemaksu lõppsumma osutub mis tahes põhjusel väiksemaks kui teilt saadud käibemaksu summa. Allpool loetletud EL-i territooriumid jäävad vastavalt ühist käibemaksusüsteemi käsitlevale nõukogu direktiivile 2006/112/EÜ, muudatustega versioonis, EL-i käibemaksu kohaldamisalast välja. Skype’i veebisait ei võimalda sealsetel kasutajatel seda käibemaksuvabastust kasutada ja seetõttu ei paku me tooteid järgmistel territooriumidel: Athose mäe piirkond, Kanaari saared, Prantsusmaa ülemeredepartemangud, Ahvenamaa, Kanalisaared, Helgolandi saar, Büsingeni territoorium, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia ja Itaaliale kuuluv osa Lugano järvest.

8.5 Kolmanda osapoole tasud. Tarkvara kasutamine mobiilirakendustega tarbib mõningal määral teie mobiilivõrgu operaatorilt tellitud paketis sisalduvat andmemahtu. Kasutamine väljaspool oma riigi piire võib põhjustada tavapärasest tunduvalt suuremaid kulusid ning ainult teie ülesanne on olla informeeritud ja maksta mobiilivõrgu operaatori määratud võimalikke rändlus- ja muid kehtivaid tasusid.

9. MAKSED

9.1 Skype’i krediit Võite valitud tasuliste toodete eest tasuda Skype’i krediidiga. Skype’i krediiti saab osta mis tahes Skype’i lubatud maksemeetodiga. Ostetud Skype’i krediit kantakse ostu ajal (või kui kasutate Skype’i krediidi kupongi, siis selle lunastamise ajal) teie kasutajakontole.

9.2 Mitteaktiivne Skype’i krediit. Kui te ei kasuta 180 päeva jooksul Skype’i krediiti (sh seda Skype’i krediiti, mille on teile lisanud Skype Manageri haldur (välja arvatud juhul, kui te olete seotud konto kasutaja, vt punkti 21) või mõni teine Skype’i kasutaja), siis muudab Skype teie Skype’i krediidi oleku passiivseks. Saate Skype'i krediiti uuesti aktiveerida, klõpsates taasaktiveerimise lingil jaotises Minu konto, aadressil https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Taasaktiveeritud Skype’i krediidi eest raha ei tagastata. Kui asute Jaapanis ja ostate Skype’i veebisaidilt Skype’i krediiti, siis see punkt teie suhtes ei kehti ning teie Skype’i krediit aegub 6 kuud pärast ostukuupäeva. Teil pole lubatud kasutada Skype’i krediiti selle aegumise kuupäeval ja pärast seda.

9.3 Muud maksemeetodid. Skype ei garanteeri, et teil on võimalik kasutada oma Skype’i krediidi jääki kõigi toodete ostmiseks. Kui Skype’i krediiti ei saa toote eest maksmiseks kasutada, siis tagab Skype teile mõne muu maksemeetodi. Skype jätab endale õiguse maksemeetodeid oma äranägemise järgi eemaldada või muuta.

9.4 Püsimaksed. Kui ostate tooteid paketipõhiselt (kord kuus, iga 3 kuu tagant või kord aastas), mõistate ja nõustute, et tegemist on püsimaksega ning maksed edastatakse teie valitud viisil ja ajavahemike tagant Skype’ile kuni paketi tellimuse lõpetamiseni teie või Skype’i poolt.

9.5 Automaatne laadimine.

a) Skype’i krediidi ostmisel saate aktiveerida automaatse laadimise funktsiooni, kui teete märke vastavasse ruutu. Kui funktsioon on aktiveeritud, lisatakse teie Skype’i krediidi jäägile edaspidi sama maksemeetodiga sama summa, mille valisite esmakordselt automaatse laadimise funktsiooni aktiveerides. Kui ostate näiteks krediitkaardiga 10 euro eest Skype’i krediiti, siis on teie krediitkaardilt automaatselt laaditav summa samuti 10 eurot. Edaspidi kui teie Skype’i konto jääk langeb alla Skype’i sätestatud miinimumi, laaditakse krediitkaardilt teie Skype’i kontole alati sama summa.

b) Kui ostate paketi ja maksate selle eest muul viisil kui krediitkaardiga või PayPali või Moneybookersi (Skrill) kaudu ning teil on automaatne laadimine aktiveeritud, siis lisatakse teie Skype’i krediidi jäägile summa, mis on teie paketi puhul järgmise perioodi eest tasumiseks vajalik.

c) Saate automaatse laadimise igal ajal oma kasutajakonto seadete muutmisega keelata.

10. TAGASIMAKSE PÕHIMÕTTED

10.1 Isikutel, kes ostavad tasulisi tooteid otse Skype’ilt, on õigus viieteistkümne (15) päeva pikkusele tühistamisperioodile („järelemõtlemisperiood”), mis kaotab kehtivuse, kui nad on tasulisi tooteid mis tahes viisil kasutanud. Sel juhul järelemõtlemisperiood lõpeb ning kasutajal ei ole enam võimalik ostu tühistada ega raha tagasi saada.

10.2 Järelemõtlemisperioodi välisel ajal tehakse tagasimakseid ainult kasutamata ja aegumata pakettide eest.

10.3 Tasulise toote „kasutamiseks” loetakse Skype’i krediidi kulutamist, Skype’i numbri eraldamist ja paketi mis tahes vormis kasutamist. Nende tingimustega nõustumisel annate sõnaselge loa Skype’i numbrite eraldamiseks enne järelemõtlemisperioodi lõppu ning nõustute, et pärast eraldamist nende tasu tagasi ei maksta.

10.4 Järelemõtlemisperioodi ja tagasimakseid ei kohaldata selliste tasuliste toodete suhtes; i) mis on ostetud Skype’i partnerilt (sel juhul tuleks võtta ühendust otse partneriga, kes võib oma äranägemise järgi otsustada, kas raha tagastada või mitte); ii) mida ei ole hangitud interneti teel otse Skype’ilt (nt kupongid või ettemaksekaardid); iii) mille eest on tasutud kolmanda osapoole maksemeetodeid kasutades (nt e-raha maksed); iv) mille eest on tasunud ja mille on Skype’i kontole kandnud Skype Manageri haldur või mõni teine Skype’i kasutaja. Samuti ei kehti need Skype Developeri liikmetasude suhtes.

10.5 Kui soovite järelemõtlemisperioodi jooksul tasulisest tootest loobuda ja saada selle eest raha tagasi ning toodet ei ole i) punkti 10.3 tähenduses kasutatud ja ii) selle suhtes ei kohaldata punkti 10.4 sätteid, võite täita siin meie loobumisvormi. Lisateavet loobumisvormi täitmise kohta leiate siit.

10.6 Kui teie arvates on Skype teilt ekslikult tasu võtnud, peate sellest 90 päeva jooksul Skype’i kasutajatoele teatama. Rohkem kui 90 päeva tagasi võetud tasusid ei tagastata.

10.7 Skype jätab endale õiguse raha tagastamise taotlusest keelduda, kui on põhjust arvata, i) et kasutaja üritab tagasimakse põhimõtteid ebaausalt ära kasutada, nt esitades sama toote kohta korduvaid tagasimaksetaotlusi; ii) et kasutaja on neid tingimusi rikkunud või iii) kui Skype’il on alust kahtlustada, et meie tooteid või tarkvara kasutatakse ebaausalt või et kolmas osapool kasutab isiku kasutajakontot ebaausalt.

10.8 Need tagasimakse põhimõtted ei mõjuta kasutajate seadusjärgseid õigusi.

11. SKYPE'IGA SUHTE LÕPETAMINE

11.1 Võite suhte Skype’iga igal ajal kohtusse pöördumata lõpetada, taotledes oma kasutajakonto sulgemist, lõpetades tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamise ning tühistades kõik püsimaksed.

11.2 Skype võib teiega suhte lõpetada või teie tarkvara, kasutajakonto(de), toodete või Skype’i veebisaitide kasutuse igal ajal kohtusse pöördumata lõpetada või peatada järgmistel juhtudel:

a) te rikute neid tingimusi;

b) Skype’il on alust kahtlustada, et kasutate tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumiseks;

c) Skype’il on alust kahtlustada, et püüate tagasimakse põhimõtteid või ükskõik milliseid meie põhimõtteid ebaausalt ära kasutada või väärkasutada;

d) Skype’il on alust kahtlustada, et kasutate meie tooteid, tarkvara või Skype’i veebisaite ebaausalt või et kolmas osapool kasutab teie kasutajakontot ebaausalt;

e) te ostsite Skype’i krediiti volitamata edasimüüjalt;

f) kindla toote puhul kolmekümnepäevase (30) etteteatamisega, kui Skype otsustab antud toote pakkumise lõpetada;

g) kohe, kui see on (Skype’i põhjendatud hinnangul) nõutav seoses seaduste/eeskirjade muutmise või ebasoodsa tõlgendamisega või kui seda nõuab õiguspärase volitusega seadusandja, ametiasutus või mõni Skype’i partner;

h) kolmekümnepäevase (30) etteteatamisega, kui Skype otsustab lõpetada teie jurisdiktsioonis üldiselt kasutajatele tarkvara pakkumise.

11.3 Suhte lõpetamisel tõkestab Skype teie juurdepääsu kasutajakontole, tarkvarale, toodetele ja/või Skype’i veebisaitidele. Me jätame endale õiguse kustutada kasutajakontod, mida pole rohkem kui ühe (1) aasta jooksul kasutatud.

11.4 Suhte lõpetamise tagajärjed. Pärast Skype’iga suhte lõpetamist toimuvad järgmised sündmused: a) kõik tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutamise litsentsid ja õigused lõpevad viivitamatult; b) lõpetate viivitamatult tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide igasuguse kasutamise ning c) eemaldate viivitamatult tarkvara kõigilt kõvaketastelt, võrkudest ja muudest mäluseadmetest ning hävitate kõik teie omanduses või valduses olevad tarkvara koopiad.

12. GARANTIIDE VÄLISTAMINE, PIIRATUD VASTUTUS JA HÜVITAMINE

12.1 Selle punkti 12 mõistes hõlmab Skype oma tütarettevõtteid ja juriidilisest isikust sidusettevõtteid ning nende juhte, ametnikke, agente, litsentsiaare ja töötajaid.

12.2 Garantiide välistamine. SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES: TARKVARA, TOOTED JA SKYPE’I VEEBISAIDID TEHAKSE KÄTTESAADAVAKS PÕHIMÕTTEL „NAGU ON”, ILMA MINGI GARANTIITA; SKYPE EI ESITA MINGEID OTSESEID, KAUDSEID EGA SEADUSEGA SÄTESTATUD GARANTIISID, VÄITEID EGA KINNITUSI SKYPE’i TARKVARA, TOODETE JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDE KVALITEEDI, TOIMIVUSE, EESKIRJADEST MITTEÜLEASTUMISE, TURUSTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE EGA MUU SARNASE TINGIMUSE KOHTA. SKYPE EI KINNITA EGA GARANTEERI, ET TARKVARA, TOOTED JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAIDID ON ALATI SAADAVAL, JUURDEPÄÄSETAVAD, KATKESTUSTETA TOIMIVAD, AJAKOHASED, TURVALISED, KORREKTSED, TÄIELIKUD JA VEAVABAD NING TÖÖTAVAD PAKETIKADUDETA, SAMUTI EI GARANTEERI SKYPE INTERNETIÜHENDUST EGA ANDMEEDASTUST INTERNETIST EGA KA TARKVARA ABIL TEHTUD KÕNEDE KVALITEETI.

12.3 Mitte ükski nende tingimuste punkt ei välista ega piira Skype’i vastutust a) surma või tervisekahjustuse põhjustamise eest; b) Skype’i kohustuste tahtlikust mittetäitmisest või raskest hooletusest tuleneva kahju eest; c) pettuse või tahtliku väärtõlgendamise eest ega d) mis tahes vastutust, mida ei tohi kehtiva seaduse kohaselt piirata ega välistada.

12.4 Vastutuse välistamine. MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET SKYPE EI KANNA MINGISUGUST VASTUTUST SEOSES VÕI TULENEVALT TEIE SKYPE’I VEEBISAITIDE, INTERNETISUHTLUSE TARKVARA VÕI MUU TASUTA PAKUTAVA TARKVARA KASUTUSEST, OLENEMATA SELLEST, KAS TEGEMIST ON LEPINGULISE VASTUTUSE, VÄÄRTEO (SH HOOLETUSE) VÕI MIS TAHES MUU VASTUTUSEGA NING KAS VÕIMALIKEST KAHJUDEST JA KAOTUSTEST ON SKYPE’ILE TEATATUD VÕI MITTE. PROBLEEMIDE VÕI TARKVARA JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDEGA RAHULOLEMATUSE KORRAL ON TEIE AINUS ÕIGUS JA ABINÕU SEE TARKVARA VIIVITAMATULT EEMALDADA JA LÕPETADA TARKVARA JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDE KASUTAMINE.

12.5 Piiratud vastutus. Ülaltoodud punktide 12.3 ja 12.4 järgi ei vastuta Skype alljärgneva eest, olenemata sellest, kas tegemist on lepingulise vastutuse, väärteo (sh hooletuse) või mis tahes muu vastutusega ning kas võimalikest kahjudest ja kaotustest on Skype’ile teatatud või mitte:

a) mis tahes kaudne, spetsiifiline ettenägematu või tegevuse tulemusel tekkinud kahju;

b) sissetuleku, äritegevuse käibe, tegeliku või oodatud kasumi, võimaluste, firmaväärtuse või maine (otsene või kaudne) kaotus;

c) mis tahes andmete kahjustamine või rikkumine (otsene või kaudne);

d) mis tahes nõue, kahju või kaotus (otsene või kaudne), mis tuleneb järgmisest või on seotud järgmisega:

i) teil ei ole võimalik kasutada tarkvara ega selle toetatud versioone hädaabiteenustega ühendust võtmiseks;

ii) te ei ole võtnud täiendavaid meetmeid, et tagada juurdepääs hädaabiteenustele punkti 5.5 kohaselt;

iii) punktis 5.6 sätestatud piirangud;

iv) teil ei õnnestu hädaabiteenuste operaatorile täpset asukohateavet anda;

v) teiega ühendatud kolmanda osapoole hädaabiteenuse ametnike ja kõnekeskuse tegevus;

e) mis tahes nõue, kahju või kaotus (otsene või kaudne), mis tuleneb järgmisest või on seotud järgmisega:

i) toode või teenus, mida pakub kolmas osapool oma tingimustel;

ii) mis tahes muu tehnoloogia;

iii) mis tahes kolmanda osapoole veebisait.

12.6 Ülaltoodud punktide 12.3–12.5 järgi ei ületa Skype’i koguvastutus nende tingimuste alusel või nendega seoses (nii lepingulise vastutuse kui ka väärteo, sealhulgas hooletuse puhul kehtiva vastutuse korral) ASJAOMASE KAEBUSE PÕHJUSTANUD SÜNDMUSE KUUPÄEVALE EELNENUD 12 KUU JOOKSUL TOODETE EEST MAKSTUD KOGUSUMMAT, AGA KÕIGIL JUHTUDEL MAKSIMAALSELT VIIS TUHAT EUROT.

12.7 Kui kolmas osapool esitab Skype’i vastu nõude, mis on seotud või tuleneb i) nende tingimuste teiepoolsest rikkumisest; ii) kehtivate seaduste teiepoolsest rikkumisest; iii) kolmandate osapoolte õiguste (sh intellektuaalomandiõiguste) teiepoolsest rikkumisest; iv) teie kasutajapostitustest või v) teiepoolsest kasutajapostitusega seotud kaebusest, olete kohustatud hüvitama Skype’ile kõik sellise nõudega seotud kahjutasud, võlad, kahjumi, kulud ja väljaminekud (sh mõistlikud õiguskaitse- ja kohtukulud) ning ei pea Skype’i vastutavaks.

13. KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIDID, TOOTED JA TEENUSED

13.1 Kolmandad osapooled võivad pakkuda tarkvara ja/või Skype’i veebisaitide kaudu tooteid või teenuseid, sh mänge, rakendusi, pilte, helinaid või avatare. Kuigi Skype ei vastuta selliste toodete ega teenuste eest, aitab ta siiski nende eest maksmisel või nende allalaadimisel tekkinud probleemide korral kaubanduslikult mõistlike püüdluste abil probleeme lahendada. Kolmanda osapoole toodete või teenuste suhtes võivad kehtida kolmandast osapoolest pakkuja tingimused ja privaatsuspoliitika, mida peate võib-olla allalaadimise või installimise korral aktsepteerima. Peaksite need tingimused enne ostmist või kolmanda osapoole toote või teenuse kasutamist üle vaatama. Skype ei vastuta tingimuste lugemata jätmise eest.

13.2 Mõistate ja nõustute, et Skype’i veebisaitidel esitatud kolmanda osapoole toodete ja teenuste tooteteabe ja hinna esitab Skype’ile vastav kolmandast osapoolest kaupmees („kaupmees”). Kaupmees võib igal ajal hindu muuta või toote kättesaadavuse lõpetada. Skype ei osale teie ja kaupmehe, kelle tooted ja/või teenused on Skype’i veebisaitidel loetletud, vahelistes tehingutes. Skype ei oma kontrolli järgmiste asjaolude üle ning ei vastuta ega anna nende suhtes garantiid: i) kaupmehe pakutavate toodete või teenuste hind, kvaliteet, toimivus, kättesaadavus või ostutingimused; ii) kaupmehe veebisaitidelt ostetud toodete või teenustega seotud maksetehingud, kättetoimetamine, tagastamine või müügijärgsed toimingud; iii) kaupmehe veebisaitide kättesaadavus; iv) kaupmehe veebisaitidel asuvate või nende kaudu kättesaadavate reklaammaterjalide täielikkus, õigsus või täpsus, samuti selliste toodete ja teenuste Skype’i veebisaitidel kuvatud loetelu või muu sisu; v) kaupmehe veebisaitidele viivad lingid Skype’i veebisaitidel. Kaupmehe pakutava toote või teenusega seotud küsimuste, kaebuste või nõuete korral tuleks pöörduda otse vastava kaupmehe poole.

13.3 Tarkvara ja Skype’i veebisaidid võivad sisaldada hüperlinke muudele kolmanda osapoole veebisaitidele. Skype ei vastuta selliste kolmanda osapoole veebisaitide või nende kättesaadavuse eest ja ei toeta neil olevat sisu ega materjali. Peate iga kolmanda osapoole veebisaidi kasutamisel järgima vastaval veebisaidil olevaid sätteid ja tingimusi.

14. LISATINGIMUSED

14.1Skype'i etikett annab juhiseid selle kohta, kuidas Skype'i kasutada ja kuidas teisi Skype'i kogukonna liikmeid õigesti ja lugupidamisega kohelda. Lugege need juhised hoolikalt läbi, sest need on osa tingimustest.

14.2 Kui soovite kasutada internetisuhtluse tarkvara koos ringhäälinguga, peate pidama kinni ringhäälingu teenusetingimustest aadressil http://www.skype.com/legal/broadcast.

14.3 Tarkvaraarenduse komplektid ja API-d. Skype’i veebisaidil oleva Skype Developeri kaudu pakutavate tarkvaraarenduse komplektide (sh SkypeKit) ja mis tahes Skype’i kaudu teieni toodud või teile kättesaadavaks tehtud rakendusliidese (API) kasutamise suhtes kehtivad litsentsitingimused, mis reguleerivad sellisel juhul teie tarkvarakasutust. Kui kasutate niisugust tarkvaraarenduse komplekti või API-d, siis nõustute, et olete lugenud ja täidate kohaldatavaid litsentsitingimusi aadressil http://developer.skype.com/.

15. TEIE KONFIDENTSIAALNE TEAVE JA PRIVAATSUS

Skype austab teie privaatsust ja teie isikuandmete konfidentsiaalsust. Töötleme teie isikuandmeid, liiklusandmeid ja suhtluse sisu kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga: http://www.skype.com/go/privacy.

16. AINULT RIIKLIKELE KASUTAJATELE

Skype’i tarkvara ja dokumentatsioon on vastavalt „arvutite kommertstarkvara” ja „arvutite kommertstarkvara dokumentatsioon” USA föderaalsete hanke-eeskirjade punkti 12.212 tähenduses. Tarkvara ja dokumentatsiooni kasutamisele, kopeerimisele ja avaldamisele USA riigiasutustes või nende nimel kehtivad selles lepingus sätestatud piirangud.

17. KUIDAS SKYPE'IGA ÜHENDUST VÕTTA?

17.1 Skype’i tarkvara või kaubamärki Skype kandvate toodete asjus Skype’iga ühenduse võtmiseks esitage toepäring aadressil support.skype.com.

17.2 Kui võtate Skype’iga ühendust punktis 17.1 sätestatud viisidest erineval moel, ei pruugita teie päringut arvestada.

18. MITMESUGUST

18.1 Sellega nõustute kasutama elektroonilisi sidevahendeid lepingute sõlmimiseks, tellimuste esitamiseks ja muude dokumentide koostamiseks ning teadete, põhimõtete ja nende muudatuste ning Skype’iga tehtud tehingute kirjete edastamiseks.

18.2 Teie mugavuse huvides võib Skype teile pakkuda nende tingimuste ingliskeelse versiooni tõlget. Juhul kui tingimuste mitteingliskeelses ja ingliskeelses versioonis on erinevusi, lähtutakse teie suhte puhul Skype’iga ingliskeelsest versioonist.

18.3 Need tingimused (või Microsofti tarkvara litsentsileping) moodustavad kogu teie ja Skype’i vahelise lepingu, käsitledes teie tarkvara, toodete ja/või Skype’i veebisaitide kasutust, ning asendavad kõik eelnevad teie ja Skype’i vahel sõlmitud tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite puudutavad lepingud.

18.4 Kui pädev kohus, haldusasutus või vahekohtunik leiab, et tingimuste mõni säte või selle osa on ebaseaduslik, kehtetu või mittetäidetav, siis eemaldatakse kõnealune säte või selle osa tingimustest, mõjutamata sealjuures ülejäänud tingimuste seaduslikkust, kehtivust või täidetavust. Punkti 20.3 alapunktis i) käsitletakse olukorda, kus punkt 20.3 (vahekohtumenetlus ja kollektiivhagist loobumine) osutub mingis osas ebaseaduslikuks, kehtetuks või mittetäidetavaks. Vastuolu korral on punkti 20.3 alapunkt i) sellepunkti suhtes ülimuslik. Kui nende tingimuste ja Microsofti tarkvara litsentsilepingu vahel esineb otsene vastuolu, kohaldatakse Microsofti tarkvara litsentsilepingut juhul, kui te kasutate Windows 8.1 või sellest uuemas Windowsis sisalduvat tarkvara versiooni.

18.5 Kui Skype jätab tingimustes või seaduses ettenähtud seadusliku õiguse või õiguskaitsevahendi kasutamata või viivitab selle kasutamisega, ei tähenda see Skype’i õigusest või õiguskaitsevahendist loobumist. Kui Skype jätab nende tingimuste mõne sätte rikkumise tähelepanuta, ei tähenda see, et ta jätab tähelepanuta ka kõnealuse sätte uue rikkumise.

18.6 Teil ei ole lubatud neid tingimusi ega neis sisalduvaid mis tahes õigusi või kohustusi kellelegi loovutada. Skype tohib eelnevalt ette teatamata loovutada need tingimused või neis sisalduvad mis tahes õigused või kohustused ükskõik millisele kolmandale osapoolele.

18.7 Punkt 18, samuti punktid 4.2, 12, 20.3 ja mis tahes muud sätted, mille kohta on selgelt öeldud, et need jäävad suhte lõpetamise korral kehtima või mis on selgelt selleks mõeldud, jäävad kehtima ka pärast nende tingimuste kehtivuse lõppu.

18.8 Mõistate ja nõustute, et kui Skype ei saa pakkuda tarkvara, tooteid ja/või Skype’i veebisaite vääramatu jõu tõttu toimunud sündmuse tagajärjel, siis ei riku Skype nendest tingimustest tulenevaid kohustusi teie ees. Vääramatu jõud tähendab sündmust, mille üle Skype’il ei ole kontrolli.

18.9 Neid tingimusi, välja arvatud punkt 20.3, kohaldatakse ja tõlgendatakse Luksemburgi õiguse kohaselt ning need kuuluvad Luksemburgi ringkonnakohtute pädevusse. Punkti 20.3 kohaldatakse Ameerika Ühendriikide vahekohtumenetluse seaduse kohaselt.

18.10 MÄRKUS AVC/H.264 KOHTA. Kui tarkvara kasutatakse videokõnedeks i) teie personaalarvuti ja mõne seadme vahel, mis ei ole personaalarvuti või ii) seadmete vahel, mis ei ole personaalarvutid, võib video töökindluse parandamiseks kasutada AVC/H.264 koodekit. Selle kasutamisel kehtib järgmine märkus. SELLE TOOTE AVC VIDEO FUNKTSIONAALSUS ON LITSENTSITUD TARBIJALE AVC PATENDI PORTFELLILITSENTSI ALUSEL ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE KASUTAMISE EESMÄRGIL i) VIDEO KODEERIMISEKS AVC PROTOKOLLI („AVC VIDEO”) KOHASELT JA/VÕI ii) SELLISE AVC VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE TARBIJA ON ISIKLIKUL JA MITTEÄRILISEL OTSTARBEL KODEERINUD VÕI AVC VIDEOTE TARNIMISE LITSENTSI OMAVALT VIDEOTARNIJALT OMANDANUD. MIS TAHES MUUL OTSTARBEL KASUTAMISEKS LITSENTSI EI ANTA EGA RAKENDATA. LISATEAVET SAAB FIRMAST MPEG LA, L.L.C. VT JAOTIST www.mpegla.com.

19. TOOTESPETSIIFILISED TINGIMUSED

19.1 Skype’i numbrid ja Skype To Go numbrid

a) Kättesaadavus ja kasutamine. Kui anname teile Skype’i numbri või Skype To Go numbri, nõustute järgmiste tingimustega:

i) number ei kuulu teile ja teil ei ole õigust seda igavesti endale hoida;

ii) teile antud numbrile kehtivad nummerdusreeglid ja seaduses sätestatud normid;

iii) teie tegevus peab olema kooskõlas kindlate numbri eraldamise nõuetega, millest oleme teid teavitanud, või numbrite ja toodete kasutamist puudutavate mis tahes mõistlike juhistega, mida Skype või Skype’i partnerid võivad teile jagada;

iv) te ei edasta ega ürita edastada oma numbrit kolmandale osapoolele. Eelkõige vastutate elukohta ja/või asukohta puudutavate nõuete täitmise eest;

v) te esitate meile nõudmisel täpset, täielikku ja ajakohast teavet ning teavitate meid muudatustest selles teabes. Skype jätab endale õiguse muuta Skype’i numbrite ja/või Skype To Go numbritega seotud tingimusi, sh kehtestada või muuta piiranguteta mis tahes elukohanõudeid ja/või nõuda täiendava kasutajateabe esitamist numbrite jätkuva kasutamise tingimusena. Teatud riikides võib teile Skype’i asemel numbri eraldada Skype’i partner ja teil võib olla vajalik sõlmida selle partneriga eraldi leping.

b) Muud numbrimuudatused. Kui Skype peab teile jagatud numbri tagasi võtma või seda muutma, teavitab Skype teid sellest kaubanduslikult mõistlike püüdluste abil e-posti teel, avaldades muudatuse jõustumise kuupäeva ja võimaluse korral teie uue numbri. Kui te ei ole uue numbriga nõus, on teil õigus numbrist loobuda.

19.2 Skype Manageri kasutajakonto

a) Te ei tohi kuuluda samaaegselt rohkem kui ühe Skype Manageri liikmeskonda.

b) Kui lahkute mis tahes põhjusel Skype Manageri kontolt, võtab Skype Manageri haldur tagasi kõik ostetud Skype’i numbrid, mille ta on teile eraldanud. Ainult Skype Manageri halduril, mitte teil, on õigus oma äranägemise järgi numbri kasutamisõiguse ja selle õiguse tühistamise üle otsustada.

c) Isiku- ja liiklusandmed – liikmed. Skype Manageri konto liikmena mõistate ja nõustute, et Skype Manageri haldur võib teie nõusolekul vaadata üksikasjalikku teavet teie kasutajakonto tegevuste kohta, nagu kõnede ja SMS-ide kellaajad, kuupäevad, kestus ja numbrid, kuhu helistasite või SMS-e saatsite, ning teie ostude ja allalaadimiste andmeid. Võite nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma kasutajakonto seadeid. Kui esitate Skype Manageri registrisse lisamiseks isikuandmeid, sealhulgas oma nime ja ametinimetuse, mõistate, et kõnealuse Skype Manageri teised liikmed võivad neid andmeid vaadata.

19.3 Paketid

a) Õiglase kasutuse põhimõte. Skype soovib, et kõik meie kliendid leiaksid endale parima ja võimalikult soodsa kõneplaani ehk „paketi”. Õiglase kasutuse põhimõtete eesmärk on hoida ära pettusi ja meie pakettide kuritarvitusi, mida mõned üksikud kasutajad võivad toime panna.

Õiglase kasutuse põhimõtetega määratud ulatuses võimaldavad Skype’i piiramatu kõneajaga paketid teha piiramatult kõnesid paketiga hõlmatud riikide lauatelefonidele (ja teatud riikide mobiilidele; välja arvatud eri-, tasulised, teenuse- ja mittegeograafilised numbrid). Paketti kuuluvad riigid määratakse kindlaks algse tellimuse esitamise ajal ning paketi pikendamise korral need ei muutu. Pärast 2 tunni möödumist kõik kõned katkestatakse ning number tuleb uuesti valida.

Skype’i paketid on ette nähtud üksnes isiklikuks kasutamiseks meie kasutustingimuste ja nende õiglase kasutuse põhimõtete kohaselt („legitiimne kasutus”). Järgnevalt esitatakse mitteammendav loetelu tegevustest, mida ei loeta legitiimseks kasutuseks:

i) pakettide kasutamine kaugturustuse tegemiseks või kõnekeskuse tegevuseks;

ii) paketiminutite edasimüük;

iii) pakettide jagamine teiste kasutajatega näiteks kodukeskjaama, kõnekeskuse, arvuti või muu vahendi abil;

iv) numbritele helistamine (üksikult, järjestikuselt või automaatselt) eesmärgiga teenida kõnedelt endale või teistele tulu, kui tegemist ei ole isiklike ametialaste kõnedega (ning arvestades kasutustingimuste punkti 4.1 nõudeid);

v) ebatavalised helistamistoimingud, mis ei ole kooskõlas paketi tavapärase isikliku kasutusega, näiteks regulaarsed lühikõned või lühikese aja jooksul tehtavad kõned erinevatele numbritele.

Legitiimse kasutuse kindlakstegemisel võivad kaalumisele tulla ka muud tegevused ning Skype jätab endale õiguse võtta sellekohaste otsuste langetamisel arvesse mis tahes ebaseaduslikku, keelatud, kõrvalekalduvat või ebatavalist tegevust. Skype võib omal äranägemisel lõpetada oma suhte teiega või peatada koheselt teie paketi kehtivuse, kui ta leiab, et te kasutate paketti viisil, mis ei vasta nendele õiglase kasutuse põhimõtetele või Skype’i kasutustingimustele. Kui see on põhjendatud, edastab Skype teile enne paketi peatamist või lõpetamist teatise nõuetele mittevastava kasutuse kohta ning teatud juhtudel võib Skype pakkuda teile mõnda teist paketti.

b) Skype jätab endale õiguse pakette igal ajal muuta või teatud pakettide pakkumine lõpetada. Kui Skype muudab teie tellitud paketis sisalduvaid tooteid, saadab ta teile selle kohta e-kirja, milles on märgitud muudatused ja nende jõustumise kuupäev. Kui te neid muudatusi ei aktsepteeri, on teil õigus oma pakett alates muudatuste jõustumise kuupäevast sulgeda.

c) Paketi „Maailm ekstra – piiramatult kõneminuteid” minimaalne fikseeritud kehtivusaeg on 2 aastat alates ostukuupäevast. Teil ei ole lubatud seda enne 2-aastase miinimumaja möödumist lõpetada, välja arvatud juhul, kui Skype rikub tingimusi. Selle paketi eest tasutakse kord kuus püsimaksega.

19.4 SMS

Iga SMS võib sisaldada maksimaalselt 160 tärki. Kui kirjutate pikema sõnumi, jaotatakse see mitmeks SMS-iks ja teilt võetakse tasu iga saadetud sõnumi eest. Kui saadate SMS-e rohkem kui ühele inimesele, võetakse teilt tasu igale adressaadile saadetud iga SMS-i eest. Kui Skype ei suuda mingil põhjusel teie SMS-i saata, püüab Skype sõnumit kuni 24 tunni jooksul uuesti edastada. Juhul kui saatmine ebaõnnestub, kantakse SMS-i eest võetud tasu automaatselt teie Skype’i krediidi jäägile tagasi.

19.5 Grupivideokõned

a) Kehtivad õiglase kasutuse põhimõtted, mille leiate aadressilt www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage ning mida loetakse viite põhjal nende tingimuste osaks. Skype jätab endale õiguse õiglase kasutuse põhimõtteid igal ajal muuta. Muudatused jõustuvad Skype’i veebisaidil avaldamisel. Grupivideokõnede jätkuv kasutamine pärast Skype’i veebisaidil avaldamist tähendab, et teie nõustumine muudetud õiglase kasutuse sätete ja tingimustega on siduv.

b) Osalejate arv. Grupivideokõnede lubatud osalejate arv on 3 kuni 10, olenevalt süsteeminõuetest. Täpsemat teavet leiate aadressilt www.skype.com/go/gvc.

c) Häälkõneks muutmine. Kui teie grupivideokõne ületab õiglase kasutuse piirmäära, muudetakse videokõne häälkõneks.

d) Tarkvara versioonid. Kui grupivideokõnes osaleja ei kasuta grupivideokõnesid toetavat internetisuhtluse tarkvara, siis toimub kõne antud osaleja jaoks ainult häälkõnena. Grupivideokõne süsteeminõuete kohta leiate täpsemat teavet aadressilt www.skype.com/go/gvc

19.6 Skype’i videosõnumid („videosõnumid”)

Allpool esitatud õiglase kasutuse põhimõtte järgimise korral ei ole saadetavate videosõnumite arv piiratud. Kui te ei ole Skype Premiumi kasutaja, tagatakse videosõnumite säilitamine kuue kuu jooksul alates saatmiskuupäevast. Pärast nimetatud aja möödumist võivad sõnumid aeguda.

Õiglase kasutuse põhimõte. Õiglase kasutuse põhimõtte eesmärk on hoida ära pettusi ja videosõnumite kuritarvitusi. Videosõnumid on ette nähtud üksnes isiklikuks, individuaalseks ja mitteäriliseks kasutamiseks nende tingimuste kohaselt („legitiimne kasutus”). Otsuste langetamisel selle kohta, kas teie tegevus vastab legitiimse kasutuse mõistele, jätab Skype endale õiguse võtta arvesse mis tahes ebaseaduslikku, keelatud, kõrvalekalduvat või ebatavalist tegevust. Skype võib omal äranägemisel lõpetada oma suhte teiega või peatada koheselt teie konto kasutusõiguse, kui ta leiab, et te kasutate videosõnumeid viisil, mis ei vasta õiglase kasutuse põhimõttele või nendele tingimustele.

19.7 Kõned vastaja arvel. Kõnesid vastaja arvel saab Skype’i partneri vahendusel teha järgmistesse sihtkohtadesse. Teie ei maksa vastaja arvel kõne eest midagi ning teil ei pea olema Skype’i krediiti ega paketti. Siiski peate automaatse küsimuse peale teatama kõne vastuvõtjale oma nime ning tema peab vastaja arvel kõne fikseeritud tasuga nõustuma, kui tema telefoniteenuse pakkuja seda funktsiooni toetab. Vastaja arvel kõne pikim võimalik kestus on 60 minutit, seejärel tuleb number uuesti valida.

20. MOBIILIMAKSED

20.1 Seda jaotist kohaldatakse juhul, kui teie valitud kolmanda osapoole maksesüsteem võimaldab teil tasuda Skype’i krediidi ja teatud tasuliste toodete eest mobiiliarvega („mobiilimaksed”).

20.2 Mobiilimaksete valimise või kasutamise korral:

a) annate oma mobiilsideoperaatorile loa lisada vastavad tasud otse teie mobiiliarvele;

b) kinnitate, et olete sama füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab teie poolt mobiilimaksete jaoks esitatud mobiilinumbriga seotud mobiilikonto eest, või teil on vastava füüsilise või juriidilise isiku volitus selliste maksete tegemiseks.

21. SKYPE MANAGER JA SEOTUD KONTOD

21.1 Vastutus seotud kontode eest Seotud konto on isiklik Microsofti konto, mille kasutaja on loonud ja mis on seotud teie kui Skype Manageri üksikisikust halduri, mitte majandusüksusena. Te võite määrata oma Skype Managerile lisahaldureid, kuid nad peavad nende tingimustega nõustuma. Te olete vastutav kogu Skype'i toodete ja Skype'i tarkvara kasutamise eest seoses teie seotud kontodega, muu hulgas lisahaldurite või seotud kontode kasutajate mis tahes tegevuse või tegevusetuse eest. Te peate tagama, et lisahaldurid ja seotud kontode kasutajad täidavad neid tingimusi.

21.2 Seotud kontode sidumise tühistamine Enne seotud konto sidumise tühistamist võite nõuda tagasi Skype'i numbrid, mille te olete määranud seotud kontodele, ning määrata need teistele seotud kontodele. Kui otsustate seotud konto sidumise tühistada, siis lähevad kõik sellele seotud kontole määratud paketid, tagasinõudmata krediit ja Skype'i numbrid kaotsi. Kustutatud seotud konto kõnede ja SMS-ide ajalugu ei ole teile enam juurdepääsetav.

21.3 Ainult individuaalne kasutamine Seotud kontod on ainult individuaalseks kasutamiseks ning neid ei tohi jagada.

21.4 Seotud kontode kasutajate andmed Te teavitate kõiki oma seotud kontode kasutajaid, et teil ja kõigil teie Skype Manageri halduritel võib olla juurdepääs nende isiku- ja liiklusandmetele. Te mõistate ja nõustute, et töötlete (ja tagate, et teie haldurid töötlevad) selliseid isikuandmeid kõigi asjakohaste andmekaitseseaduste kohaselt.

21.5 Skype’i numbrid. Kooskõlas punktiga 19.1 võite osta ja määrata hallatavatele kontodele Skype'i numbreid. Te vastutate kõigi nõuete täitmise eest, mis on seotud teie seotud kontode kasutajate elu- ja/või asukohaga. Seotud kontole määratud Skype'i numbreid võib kasutada selle seotud konto CLI-na. Mobiil- ega lauatelefoni numbreid ei saa seotud kontole CLI-na määrata.

21.6 Skype’i krediit Kui te ei asu Jaapanis, siis ei aegu Skype'i krediit, mille olete ostnud oma Skype Manageri kaudu ja mis ei ole määratud ühelegi Skype'i kontole. Vaadake meie tagasimakse põhimõtteid punktist 10. Skype'i krediiti, mille olete määranud hallatavale kontole, saate te igal ajal tagasi võtta ja lisada oma Skype Manageri krediidisaldole. Te ei saa tagasi võtta Skype'i krediiti, mille olete määranud sellisele Skype'i kontole, mis ei ole hallatav konto. Kui asute Jaapanis, vaadake punkti 9.2.

21.7 Skype tooted. Hallatavate kontode kasutajad ei saa osta Skype'i tooteid kasutamiseks oma hallatava konto kaudu ning nad saavad kasutada ainult neid Skype'i tooteid, mille olete määranud nende hallatavale kontole.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Lubatud kasutus ja piirangud

a) Skype Connecti saab kasutada ainult hallatava konto kaudu, mis on loodud Skype Manageri kaudu. Enne Skype Connecti kasutamist peate te looma SIP profiili ja ostma Skype Connecti kõnekanalipaketi. Te võite luua ühe või mitu hallatavat kontot ja siduda need SIP-profiiliga, mille loote selleks, et võtta vastu tavakõnesid oma sisevõrku ja muudesse sertifitseeritud Skype Connecti seadmetesse.

b) Te võite SIP-profiili igal ajal kustutada. Kui te otsustate SIP-profiili kustutada, siis lähevad kaotsi kõik selle SIP-profiiliga seotud aktuaalsed konfiguratsiooni üksikasjad ja kõnede ajalugu ning te ei saa seda SIP-profiili kasutades kõnesid teha ega vastu võtta. Enne SIP-profiili kustutamist on võimalik võtta tagasi Skype Manageri ja määrata ümber kõik Skype'i numbrid ja Skype'i krediidi, mille olete määranud sellele SIP-profiilile. Kõnekanalipakette ei saa Skype Manageri tagasi võtta ning SIP-profiili kustutamise järel ei ole need enam kättesaadavad.

c) Kooskõlas punktiga 19.1 võite osta ja määrata SIP-profiilile Skype'i numbreid. Te saate SIP-profiilile märata kuni 99 Skype'i numbrit. SIP-profiilile määratud Skype'i numbreid võib kasutada selle SIP-profiili CLI-na. Mobiil- ega lauatelefoni numbreid ei saa seotud kontole SIP-profiili CLI-na määrata.

d) Skype Connecti kasutavaid seotud kontosid võib kasutada ainult teie sisevõrgu kaudu ning neid ei tohi kasutada arvutis, mobiil- ega muus seadmes, välja arvatud juhul, kui te lõpetate selle kasutamise Skype Connectiga.

e) Skype Connecti ei tohi kasutada eraldiseisva teenusena, vaid ainult sekundaarse sidekanalina koos tavatelefoniteenustega. Skype Connecti kasutamisel konfigureerite oma sisevõrgu ja teised sertifitseeritud Skype Connecti seadmed nii, et kõik hädaabikõned suunatakse tavalisele lauatelefoni ühendusele või muule telefoniteenusele, mis toetab hädaabikõnede tegemist.

22.2 Kõnekanalipaketid

a) SIP-profiili loomiseks ja Skype Connecti kasutamiseks peate ostma igakuise kõnekanalipaketi. Kõnekanalipaketi ostmiseks peab teil olema Skype Manageris piisav Skype'i krediidi saldo.

b) Kõnekanalipaketi eest tuleb maksta iga kuu, kasutades teie Skype Manageris olevat Skype'i krediiti. See on püsimakse ning maksed tuleb tasuda Skype'ile kuuajaste intervallidega Skype'i krediiti kasutades kuni kõnekanalipaketi lõpetamiseni teie või Skype'i poolt. Kui teil ei ole piisavalt Skype'i krediiti, siis ei saa te osta kõnekanalipaketti ega kasutada Skype Connecti selle SIP-profiiliga, kuni te kannate oma Skype Manageri piisavalt Skype'i krediiti. Te peate ostma eraldi kõnekanalipaketi iga loodava SIP-profiili jaoks.

c) Kõnekanalipaketi eest kuus makstav tasu sõltub samaaegsete kõnekanalite arvust, mida te soovite kasutada SIP-profiiliga. SIP-profiil toetab 1–300 samaaegset kõnekanalit. SIP-profiilil võib olla mitu samaaegset kõnekanalit ning iga kanal võimaldab igal ajal üht sisenevat või väljuvat kõnet.

d) Peale kõnekanalipaketi eest makstava kuutasu tuleb Skype Connectiga tehtavate väljuvate kõnede eest maksta Skype'i telefonidele helistamise tasusid. Need tasud tuleb maksta teie SIP-profiilis olevat Skype'i krediiti kasutades. Telefonidele helistamiseks ja selle eest tasumiseks peab teie SIP-profiilis olema piisav Skype'i krediidi saldo. Skype Connecti tasulise kõne miinimumaeg on 30 sekundit. 30 sekundi järel võetakse Skype Connecti kõnede eest tasu 6 sekundi haaval Alla kuuesekundilised ajad ümardatakse ülespoole. Skype Connecti kõnede puhul ei võeta ühendustasu.

e) Peale kõnekanalipaketi kuutasu ei tule Skype Connectiga sisenevate kõnede vastuvõtmise eest maksta mingit lisatasu.

f) Kõnekanalipaketi eest makstavad tasud on kuvatud Skype Manageris.

g) Te ei saa kasutada Skype Connecti ilma kõnekanalipaketti ostmata. Kui te ei osta kõnekanalipaketti, siis muudetakse olemasolev SIP-profiil mitteaktiivseks ning te ei saa Skype Connectiga kõnesid teha ega vastu võtta.

h) Te võite oma kõnekanalipaketi samaaegsete kõnekanalite arvu igal ajal muuta, tühistades praeguse arvu ja määrates uue püsimakse uue samaaegsete kõnekanalite arvu eest. Skype hüvitab aegumata summa viimasest kuutasust, mille te olete maksnud oma praeguse kõnekanalipaketi eest. Uus igakuine püsimakse algab sellel kuupäeval, kui te muudate samaaegsete kõnekanalite arvu.

KINNITATE SÕNASELGELT, ET OLETE NEED TINGIMUSED LÄBI LUGENUD JA SAATE ARU NENDES SÄTESTATUD ÕIGUSTEST, KOHUSTUSTEST JA TINGIMUSTEST. KUI KLÕPSATE NUPPU „NÕUSTUN” JA/VÕI JÄTKATE TARKVARA PAIGALDAMIST VÕI TARKVARA, TOODETE JA/VÕI SKYPE’I VEEBISAITIDE KASUTAMIST, OLETE ÜHESELT NÕUSTUNUD LEPINGU SÄTETEST JA TINGIMUSTEST KINNI PIDAMA NING TAGAMA SKYPE’ILE SELLES NIMETATUD ÕIGUSED.

© Skype ja/või Microsoft – viimati muudetud: juunis 2018