קרא ביסודיות לפני ההורדה של התוכנה או השימוש במוצר(ים) או באתרי האינטרנט של SKYPE

נקודות מפתח

חשוב שתקרא ביסודיות ותבין מסמך זה. עם זאת, קיימות מספר נקודות מפתח שאנו צריכים להדגיש:

אין גישה לשירותי חירום: התוכנה איננה מהווה תחליף לטלפון הנייד או לטלפון הקווי שלך. בפרט, ומלבד בנסיבות המוגבלות מאוד שנקבעו בסעיף 5.6 של תנאים אלה (ישים לתוכנת תקשורת האינטרנט של Skype בלבד), התוכנה איננה מאפשרת לך לבצע שיחות לשירותי חירום.עליך לדאוג לסידורי תקשורת חלופיים כדי לוודא כי באפשרותך לבצע שיחות לשירותי החירום אם נדרש.

בדוק מגבלות על השימוש: באזורים מסוימים קיימות מגבלות לשימוש בתוכנה.האפשרות לעשות שימוש חוקי בתוכנה באזור בו אתה ממוקם הנה באחריותך בלבד.

אין בעלות על מספרים: אם Skype תקצה לך מספר Skype או מספר Skype To Go, הוא לא יהיה בבעלותך ולא תעמוד לך הזכות להחזיקו לתמיד. Skype עשויה להידרש מעת לעת לשנות או למשוך את המספר שהוקצה עבורך. אתה לא תעביר או תנסה להעביר מספר Skype או מספר Skype To Go שהוקצה עבורך לאף אחד אחר. עליך לוודא כי אתה מציית לדרישות ההקצאה כפי שהוצגו בעת הרכישה של מספר Skype, שכן אי ציות לדרישות אלה עלול להוביל למשיכת המספר.עיין גם בסעיף 19.1.

נקודות זכות של Skype יהפכו לבלתי פעילות לאחר 180 יום: אם רכשת נקודות זכות של Skype, עליך להיות ער לעובדה כי הן הופכות לבלתי פעילות לאחר 180 של חוסר פעילות.עיין גם בסעיף 9.2 ובסעיף 21.7.

1. ההסכם שלך עם Skype

1.1 יישומי תוכנת תקשורת האינטרנט של Skype ("תוכנת תקשורת אינטרנט"), יישומי תוכנה ממותגים אחרים של Skype (כולם יחד: "תוכנה של Skype"), והתיעוד הקשור (בין אם מודפס או בתצורה אלקטרונית) כולל שיפורים, שינויים, הרחבות, תיקונים, עדכונים ושדרוגים כלשהם, וכן תכונות עתידיות כלשהן שהוכנסו בהם ("עדכונים") וכן אם הוצעו ללא תשלום או בתשלום, (כולם יחד: "התוכנה") נמסרים לך ברישיון שימוש (ואינם נמכרים) על ידי Skype Software S.à r.l. אלא אם אתה משתמש בגרסה הנכללת ב- Windows 8.1 ומעלה. אם אתה עושה שימוש בגירסה של התוכנה הכלולה ב- Windows 8.1 ומעלה, ניתן לך רשיון התוכנה תחת תנאי רשיון התוכנה של Microsoft עבור גירסת Windows שאתה מפעיל. תנאים אלה (למעט רשיון התוכנה, כמצוין בפסקה 4.1) עדיין יחולו על השימוש שתעשה בתוכנה ובמוצרים.

1.2 התכונות והמוצרים הזמינים דרך התוכנה ללא תשלום (למעט מוצרים או תכונות הזמינים ללא תשלום לתקופת ניסיון בלבד) ("מוצרים ללא תשלום") מסופקים על-ידי Skype Software S.à r.l.‎.

1.3 מוצרים או תכונות נוספים כלשהם של תוכנת Skype או מוצרים ממותגים אחרים של Skype, אשר שילמת עבורם (כולל מוצרים או תכונות הזמינים ללא תשלום לתקופת ניסיון בלבד) ("מוצרים בתשלום") מסופקים על-ידי Skype Communications S.à r.l.‎.

1.4 "אתרי האינטרנט של Skype" הנם www.skype.com (המופעל על ידי Skype Communications S.à r.l.) וכל אתר אינטרנט אחר ש- Skype אישרה המכיל קישור לתנאים אלה.

1.5 "Skype" משמעותה Skype Communication S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg על פי ההקשר; "מוצרים" משמעותם ביחד המוצרים ללא תשלום ומוצרים בתשלום;
"אתה" או "שלך" משמעם אתה, המחזיק הרשום של חשבון המשתמש (כמתואר בסעיף 6.1) והרישיון תחת תנאים אלה.

1.6 ההסכם שלך עם Skype מורכב מהתנאים וההתניות שנקבעו במסמך זה, בנוסף לכל מדיניות שימוש המתוארת במסמך זה וכן תנאים נוספים שאליהם הוא מתייחס בסעיף 14 (ביחד "התנאים"). במקרה של סתירה כלשהי בין מדיניות השימוש או תנאים נוספים כלשהם ובין מסמך זה, מסמך זה יהיה המסמך הקובע.

2. קבלת התנאים

2.1 על מנת להוריד את התוכנה ו/או להשתמש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype עליך ראשית כל להסכים לתנאים אלה. תנאים אלה התקבלו ואושרו על-ידיך (א) כאשר אתה לוחץ על לחצן האישור או ההסכמה לתנאים; או (ב) כאשר אתה מוריד ו/או עושה שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype. אנו ממליצים לך להדפיס עותק של תנאים אלה לצרכי תיעוד. תוכל גם להוריד עותק של התנאים החלים על הרכישות שלך מדף החשבון שלך בכתובת www.skype.com. תנאים אלה יישארו בתוקף מתאריך קבלתם ועד לביטולם על-ידיך או על-ידי Skype, בהתאם לסעיף 11.

2.2 אינך יכול לקבל תנאים אלה אם: (א) אינך מורשה על-פי חוק לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype במדינה בה אתה ממוקם או מתגורר, או (ב) אם גילך אינו מאפשר על-פי חוק להתקשר בהסכם מחייב עם Skype.

2.3 במדינות מסוימות עשויים המוצרים להיות מסופקים על-ידי השותף המקומי של Skype. במקרה כזה, עשוי השותף המקומי לבקש ממך לתת הסכמתך לתנאי השירות שלו ("תנאים מקומיים"). במקרה של סתירה בין תנאים מקומיים אלה ותנאים אלה, יחולו התנאים המקומיים במידה של חוסר עקביות זה.

3. שינויים בתנאים

3.1 Skype עשויה לבצע מעת לעת שינויים בתנאים אלה. Skype תפרסם את השינויים בכתובת www.skype.com/go/tou. שינויים במדיניות השימוש ההוגן ו/או בתנאים הנוספים יפורסמו באתר האינטרנט הישים של Skype. השינויים ייכנסו לתוקף מיד בעת פרסומם. מומלץ לעיין בתנאים על בסיס קבוע. הנך מבין ומסכים לכך שהקבלה המפורשת מצדך של תנאים אלה, או שהשימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype לאחר תאריך הפרסום, יהוו את הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לתנאים המתוקנים, באפשרותך לסיים את התקשרותך עם Skype בהתאם לאמור בסעיף 11 להלן.

4. רשיון

4.1 רישיון. בכפוף לעמידתך בתנאים אלה, מוענק לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, ללא אפשרות להעניק רישיונות משנה, ללא אפשרות העברה, וללא תשלום; להוריד ולהתקין את התוכנה במחשב אישי, בטלפון נייד או במכשיר אחר, ולעשות בתוכנה שימוש אישי באמצעות חשבון המשתמש האישי שלך ב- Skype, הפועל כאדם בודד ולא כישות עסקית ("חשבון משתמש"). למען הסר ספק, (א) מנהלי IT העובדים בשם חברה יכולים להוריד ולהתקין את התוכנה של Skype במחשבים אישיים או במכשירים אחרים שבשימוש סגל חברה כגון זו; וכן (ב) יש באפשרותך לעשות שימוש בתוכנה באוניברסיטה או במוסדות חינוך אחרים, או בעבודה.Skype שומרת לעצמה את כל הזכויות אשר לא הוענקו לך במפורש תחת תנאים אלה.

4.2 מגבלות.נאסר עליך ואתה מסכים לא לעשות את הבאים:

(א) להעניק את הרשיון, למכור, להקצות, להשכיר, להחכיר, לייצא, לייבא, להפיץ או להעביר או להעניק זכויות על התוכנה לצד שלישי כלשהו;

(ב) לבצע, לגרום, להרשות או לאשר שינויים, יצירת עבודות נגזרות או שיפורים, תרגום, הנדסה לאחור, הידור לאחור, פירוק, פענוח, הדמיה, פריצה, גילוי, או ניסיון לגילוי קוד המקור או הפרוטוקולים של התוכנה או כל חלק או תכונותיה (למעט במידה המותרת על פי חוק);

(ג) להסיר, לטשטש או לשנות את הודעת זכויות היוצרים או הודעות קנייניות אחרות הכלולות בתוכנה;

(ד) לעשות שימוש בתוכנה (או בכל חלק ממנה) בתוך או כדי לספק מוצרים או שירותים מסחריים לגורמי צד שלישי. האמור לעיל לא מונע לעשות שימוש בתוכנה לצרכי התקשורת העסקית שלך, בכפוף לסעיף 4.1 לעיל;

(ה) מלבד לצרכי הורדה והתקנה, יש לעשות שימוש בתוכנה רק דרך חשבון המשתמש שלך.

4.3 טכנולוגיות אחרות. אם אתה עושה שימוש בתוכנה שהוטענה מראש, מוטבעת, משולבת, מופצת או בשימוש עם, או מורדת למוצרים, חומרה, יישומי תוכנה, תכניות או התקנים אחרים ("טכנולוגיות אחרות"), הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי: (א) ייתכן שתידרש (1) להתחייב בהסכם רשיון נפרד כלפי צד שלישי, ו/או (2) לרכוש מנוי מצד שלישי, ו/או (3) לשלם עמלה לצד שלישי שהוא בעל הרשיון לשימוש בטכנולוגיות אחרות שכאלה; (ב) ייתכן שמוצרים ו/או תכונות מסוימים לא יהיו נגישים דרך טכנולוגיות אחרות, וכן (ג) Skype איננה יכולה להבטיח כי התוכנה תהיה זמינה תמיד בטכנולוגיות אחרות שכאלה או בנוגע להן. בנוסף, התוכנה שלנו עשויה להכיל תכונות המאפשרות לך לשלוח מידע לשירות מיפוי או למקם את עצמך במפה. בעצם השימוש בתכונות אלה, אתה מסכים לתנאים החלים על שירותי מיפוי אלה, שעשויים לכלול, לפי העניין, את תנאי השימוש למשתמש קצה של 'מפות Bing' הזמינים בכתובת http://www.microsoft.com/maps/assets/docs והתנאים של Google Maps הזמינים בכתובת http://www.google.com/intl/en_ALL/help.

4.4 הודעות צד שלישי. התוכנה ואתרי האינטרנט של Skype עשויים לכלול קוד צד שלישי שעל פיו Skype ולא הצד השלישי היא שמעניקה לך רשיון תחת הסכם זה. הודעות, אם ישנן כאלה, בנושא קוד צד שלישי נכללות עבורך לצרכי מידע בלבד.קבצי Script של צד שלישי, המקושרים לתוכנה, נקראים או מופנים ממנה, נכללים במסגרת הרשיון שהוענק לך על-ידי צד שלישי שהוא הבעלים של קוד כגון זה ולא על-ידי Skype.

5. השימוש בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype

5.1 ציוד: על מנת לעשות שימוש בתוכנה ובמוצרים נדרש חיבור אינטרנט מהיר. אתה אחראי לאספקת כל הציוד הנדרש שמאפשר גישה לאינטרנט או מאפשר תקשורת כגון מערכות אזניות, מיקרופונים ומצלמות אינטרנט.חיבור לאינטרנט דרך רשת ארגונית או רשת פרטית אחרת אשר מסתירה את מיקומך עלולה לגרום לכך שתחויב בתעריפים שונים מאלה המוצגים עבור מיקומך הפיזי.

5.2 שימוש בציוד שלך: תוכנת תקשורת האינטרנט עשויה לעשות שימוש ביכולות העיבוד, הזיכרון ורוחב הפס של המחשב (או התקנים ישימים אחרים) שבו אתה עושה שימוש, למטרה המוגבלת של מתן אפשרות תקשורת ויצירת חיבור בין משתמשי תוכנת תקשורת האינטרנט. אם השימוש בתוכנת התקשורת תלוי בשימוש במעבד וברוחב פס הנמצאים בבעלותו ובשליטתו של צד שלישי, הנך מכיר בכך כי הרשיון לשימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט כפוף לקבלה והסכמה של צד שלישי רלוונטי כגון זה.הנך מצהיר ומתחייב כי בקבלת תנאים אלה, קיבלת הסכמה כגון זו.

5.3 עדכונים לתוכנה: Skype עשויה לבדוק באופן אוטומטי את הגירסה של תוכנת Skype שברשותך. אנו עשויים גם להוריד מעת לעת באופן אוטומטי שינויי תצורה ועדכונים לתוכנה. ייתכן שתתבקש לעדכן את התוכנה כדי להמשיך להשתמש ב- Skype. אתה מסכים לקבל עדכונים כגון אלה הכפופים לתנאים אלה, אלא אם תנאים אחרים חלים על עדכונים אלה. אם אינך מסכים, נא הפסק להשתמש בתוכנה והסר את התקנתה. Skype איננה מחויבת לספק עדכונים כלשהם ואיננה מבטיחה כי תמשיך לתמוך בגירסת מערכת ההפעלה או במכשיר אשר עבורם ניתן לך רשיון התוכנה, או שהתוכנה המעודכנת תהיה תואמת לגירסאות תוכנה ישנות יותר המופעלות על-ידי משתמשי קצה. Microsoft Corporation או שותפיה העסקיים והחברות הבנות שלה עשויים גם הם להוריד עדכונים אוטומטיים לתוך התוכנה של Skype עבור Windows, אם בחרת לקבל עדכונים מ- Microsoft.עדכונים עשויים להידרש כדי לשמור על תאימות התוכנה, לספק עדכוני אבטחה או תיקוני באגים, או להציע תכונות, פונקציות או גירסאות חדשות.

5.4 השעיה, שיפורים טכניים ותחזוקה: מפעם לפעם תידרש Skype לבצע פעולות תחזוקה או שדרוג של התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט או התשתית המאפשרת את השימוש בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype. פעולות אלה עשויות לחייב את Skype להשעות או להגביל את השימוש באופן זמני בחלק או בכל התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט של Skype עד למועד שבו יסתיימו פעולות התחזוקה ו/או השדרוג. במידת האפשר, ואם לא נדרשת התערבות דחופה, תפרסם Skype את השעה והתאריך של השעיה או מגבלה כגון זאת באתר האינטרנט של Skype.לא תעמוד לך כל זכות לדרוש פיצויי נזיקין בגין השעיה או מגבלות שימוש כגון אלה בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype.

5.5 אין גישה לשירותי חירום: לא המוצרים ואף לא התוכנה מיועדים לתמיכה בביצוע שיחות חירום לכל סוג של בית חולים, רשויות אכיפת החוק, קופות חולים או כל סוג של שירות המקשר את המשתמש לצוות שירותי חירום או חדר מצב ("שירותי חירום"). קיימים הבדלים חשובים בין שירותי טלפון רגילים לבין המוצרים. הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי: (א) Skype אינה נדרשת להציע גישה לשירותי חירום תחת כל חוק, תקנה צו מקומי/לאומי; (ב) באחריותך הבלעדית לרכוש בנפרד מהמוצרים שירותי קו טלפון אלחוטי (נייד) או קווי המאפשרים גישה לשירותי חירום, וכן (ג) התוכנה והמוצרים אינם מהווים תחליף לשירותי הטלפוניה העיקריים שלך.פרטים נוספים על אודות ביצוע שיחות למספר 112, מספר החירום עבור האיחור האירופי, ניתן לקבל בכתובת www.skype.com/go/emergency.

5.6 ביצוע מוגבל של שיחות חירום (תוכנת תקשורת האינטרנט בלבד)

5.6.1 במספר מצומצם מאוד של מדינות, ובפלטפורמות וגרסאות תוכנת תקשורת אינטרנט מוגבלות בלבד, תנסה Skype לספק אפשרות מצומצמת של ביצוע שיחות חירום כתכונה עצמאית, גם אם היא איננה יכולה להתחייב על כך. עיין ברשימה המלאה של מדינות ("מדינות אפשריות") וגירסאות תוכנה ופלטפורמות אחרות ("גירסאות אפשריות") המאפשרות ביצוע מוגבל של שיחות לשירותי חירום. ביצוע שיחות לשירותי חירום ב- Skype אינו זמין במדינות, גירסאות או פלטפורמות אחרות. עליך להחזיק בשירותי קו טלפון רגיל, נייד או קווי, הזמין לביצוע שיחות לשירותי חירום ולעשות שימוש באפשרות המוגבלת של Skype לבצע שיחות חירום רק כמוצא אחרון. שים לב במיוחד כי:

(1) הפסקת חשמל, כשל של הסוללה או של חיבור האינטרנט עלולים להוביל לניתוק השיחה ב- Skype, כולל שיחה לשירותי החירום. בנוסף, כל מגבלות האיכות אשר נקבעו בפסקה 5.9 להלן, עשויות גם הן להשפיע על הצלחת חיבור השיחה.

(2) כאשר אפשרי, יתכן כי שיחת חירום אשר בוצעה באמצעות תוכנת תקשורת אינטרנט במדינה בה הדבר אפשרי לא תזכה לאותה קדימות רשת כמו שיחה אשר בוצעה באמצעים מסורתיים כגון שירותי טלפון נייד או קווי.

(3) אם שיחת החירום התחברה, יהיה עליך לומר לנציג שירותי החירום עמו אתה משוחח היכן אתה נמצא כדי שארגון שירותי החירום יוכל להגיב לשיחתך וידע היכן לאתר אותך. אם לא תספק את הפרטים כאשר אתה מתבקש לעשות זאת, הנך מכיר בעובדה כי יתכן ושיחת החירום לא תושלם ולא תוכל לקבל גישה לשירותי החירום הדרושים באמצעות תוכנת תקשורת האינטרנט. Skype לא תישא בכל חבות בגין הכשל לבצע שיחת חירום בנסיבות כגון אלה.

(4) למעט מדינות וגרסאות בהן השירות אפשרי, Skype איננה מספקת אפשרות מוגבלת לביצוע שיחות חירום במדינה כלשהי או עבור או בקשר עם כל מוצר או שימוש בפלטפורמות, התקנים, שירותים או מערכות הפעלה כלשהם (כולל מוצרים, פלטפורמות, התקנים, שירותים או מערכות הפעלה כלשהם אשר פותחו על-ידי צדדים שלישיים ומשתמשים ב- API של Skype, ערכות פיתוח תוכנה כלשהן של Skype וכיוצא בזה).

5.6.2 במדינות שבהן השירות אפשרי, עליך להגדיר את פונקציית ביצוע השיחות המוגבלות לשירותי חירום על-ידי קביעת מיקום ברירת המחדל לביצוע שיחות חירום בדף 'הגדרות שיחה' בשולחן העבודה של תוכנת תקשורת האינטרנט (אם אתה עושה שימוש בגירסה 4.1 (או עדכנית יותר) עבור Windows או בגירסה 2.8 עבור (או עדכנית יותר) עבור Mac OS X). באחריותך הבלעדית להבטיח כי פרטי מיקום זה מדויקים ונשארים עדכניים אם כתובתך הפיזית משתנה. Skype איננה תומכת בביצוע שיחות חירות ברוב המדינות בעולם. במקומות שבהם ביצוע מוגבל של שיחות לשירותי חירום נתמך, Skype לא תחייב אותך בגין ביצוע שיחות חירום ולא תזדקק ליתרת נקודות זכות של Skype. אם המדינה בה אתה נמצא אינה נתמכת לביצוע שיחות חירום מוגבלות לשירותי חירום, הנך מצהיר כי לא תנסה לבצע שיחות כגון אלה, ומאשר כי לא תבצע שיחות כלשהם לשירותי החירום באמצעות שימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט. אם, על-פי הרשאתך, יעשה משתמש אחר שימוש בחשבון המשתמש שלך, תהיה זו אחריותך ליידע משתמש זה בדבר הנסיבות המוגבלות אשר בגינן ניתן לבצע שיחות מוגבלות לשירותי חירום.

5.7 תוכן התקשורת: Skype אינה מהווה מקור לתוכן, אינה מאמתת תוכן או תומכת בו ואינה נוטלת על עצמה שום אחריות לתוכן התקשורת המתקיימת באמצעות התוכנה, כולל, בין השאר, מדיה המשותפת באמצעות תכונות התקשורת שלנו.בעצם השימוש בתוכנה, אתה מעניק ל- Skype רשיון קניין רוחני להשתמש בתוכן של התקשורת כדי לספק את המוצרים - לדוגמה, לשדר את התקשורת שלך לנמען המיועד.

Skype שומרת לעצמה את הזכות לבחון תוכן הנשלח בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype, או דרכם, לצורך האכיפה של תנאים אלה. Skype עשויה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום או למנוע בצורה אחרת את המסירה של הודעות מיידיות, הודעות SMS, וידאו, מדיה או תקשורת אחרת לתוכנה, למוצרים ולאתרי האינטרנט של Skype או מהם כחלק מהמאמצים שלנו להגן על התוכנה, המוצרים ואתרי האינטרנט של Skype או על הלקוחות שלנו, או כדי לאכוף תנאים אלה בצורה אחרת. הכללים הבאים חלים על ההתנהגות והתוכן שלך בעת השימוש בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype:

(א) אל תשתמש בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype לצורך מעשים בלתי חוקיים. אתה אחראי למעשים שלך ולהשלכות שלהם.

(ב) אל תשלח דואר זבל ואל תשתמש בחשבון שלך כדי לעזור לאנשים אחרים לשלוח דואר זבל. דואר זבל הוא הודעות דואר אלקטרוני, שיחות טלפון, הודעות מיידיות או תקשורת אחרת שאינה רצויה ונשלחת בכמויות גדולות, וכן בקשות רבות ליצירת קשר.

(ג) אל תעלה, תוריד או תשתף תמונות בלתי הולמות (למשל, תמונות עירום, יחסי מין עם בעלי חיים, פורנוגרפיה).

(ד) אל תעלה או תשתף תמונות המנצלות ילדים או פוגעות בילדים ואל תשתתף בפעילות שכזו.

(ה) אל תשתתף בשום פעילות המהווה הונאה או הטעיה (למשל, ניסיון להשיג כסף בתואנות שווא או התחזות למישהו אחר).

(ו) אל תשתתף בשום פעילות המזיקה לתוכנה, למוצרים ולאתרי האינטרנט של Skype או למשתמשים שלהם (למשל, הפצת וירוסים, הטרדה, הפצת דברי שנאה, עידוד אלימות כלפי אחרים).

(ז) אל תפר את הזכויות המשפטיות של גורמים אחרים (למשל, שיתוף בלתי מורשה של מוסיקה, תמונות ותוכן אחר המוגן בזכויות יוצרים).

(ח) אל תשתתף בשום פעילות המפרה את הפרטיות של אנשים אחרים.

(ט) אל תעקוף, תשבית או תפריע בצורה אחרת לתכונות הקשורות לאבטחה של התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט של Skype, או לתכונות המונעות או מגבילות את השימוש בתוכן כלשהו.

ייתכן שנבקש ממך להסיר את התוכן שלך אם הוא מפר תנאים אלה או את החוק. אם לא תציית לדרישה, ייתכן שתאבד את הגישה לחשבון המשתמש שלך או שהוא יבוטל. בנוסף, ייתכן ש- Skype תסיר את התוכן שלך מבלי לבקש זאת ממך אם נקבע כי הוא מפר תנאים אלה או את החוק, או אם נקבל הודעה על הפרת קניין רוחני מטעם צד שלישי כלשהו.

5.8 הודעה והסרה: אם Skype מקבלת הודעה כלשהי כי חומר כלשהו שפרסמת, העלית, ערכת, אירחת, שיתפת ו/או פרסמת באתר האינטרנט של Skype או באמצעות התוכנה (למעט התקשורת הפרטית שלך) ("תוכן משתמש") הוא בלתי נאות, מהווה הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי, או אם Skype מבקשת להסיר את תוכן המשתמש שלך מסיבה כלשהי, Skype שומרת לעצמה את הזכות להסיר באופן אוטומטי תוכן משתמש כגון זה מכל סיבה שהיא באופן מיידי או במסגרת זמן אשר תיקבע מעת לעת על-ידי Skype ועל דעתה בלבד. תוכן המשתמש יוסר ללא כל הודאה באחריות ומבלי לפגוע בזכויות, תרופות או הגנות, אשר כולן במפורש שמורות. הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך לכך ש- Skype חפה מכל אחריות להשיב תוכן משתמש כגון זה בכל עת. אם תוכן המשתמש פוגעני, או אם אתה מאמין כי תוכן משתמש פוגע באיזו מזכויותיך (כולל זכויות קניין רוחני), או אם הוא אינו חוקי, צור איתנו קשר באופן מיידי באמצעות תהליך הודעת ההסרה שלנו. לחץ כאן כדי להציג את הליך ההודעה וההסרה. Skype שומרת על הזכות לאמת את זהותך ולחפש אחר מידע נוסף המאמת את התלונה. הנך נותן הסכמתך כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל התוצאות שינבעו מהגשת התלונה (כולל, אך לא מוגבל להסרה או לחסימה של משלוח המשתמש) וכן הנך נותן הסכמתך ומסכים כי כל תלונה עשויה לשמש בהליכים משפטיים.כל מידע שקרי, מטעה או בלתי מדויק אשר סופק על-ידך עשוי להוביל להליכים משפטיים נגדך.

5.9 איכות: Skype איננה יכולה להבטיח כי התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט של Skype יפעלו תמיד ללא הפרעות, השהיות או שגיאות. מספר גורמים עשויים להשפיע על איכות התקשורת שלך והשימוש בתוכנה, במוצרים (תלוי במוצר בו נעשה שימוש) או באתרי האינטרנט של Skype, ועלולים להוביל לכשל תקשורת, כולל, ללא הגבלה, את: הרשת המקומית שלך, חומת אש, ספק האינטרנט שלך, רשת האינטרנט, רשת הטלפון הציבורית ואספקת החשמל שלך.Skype איננה נוטלת כל אחריות לשיבוש, הפרעה או השהייה הנגרמים על-ידי כשל כלשהו או תלול בכל אחר מהנזכרים לעיל או כל רכיב אחר אשר אין לנו כל שליטה עליהם.

5.10 שינויים במוצרים: Skype משפרת באופן רציף את התוכנה ואת מוצריה ועשויה לשנותם בכל עת. בנוסף, קיימות סיבות אשר בגינן עשויה Skype לעצור את אספקת התוכנה או המוצרים (או חלק מהם), כולל (בלא הגבלה) חוסר יכולת מצידנו לספק תוכנה ו/או מוצרים אלה, התקדמות טכנולוגית, משוב לקוחות המצביע על שינויים נדרשים, בעיות חיצוניות אשר הופכות את המשך אספקת התוכנה ו/או המוצרים ללוקה בשיקול דעת או לבלתי ישימה, או כל סיבה אחרת כפי שנקבעה בסעיף 11.2. כתוצאה משינויים כגון אלה, ייתכן ותידרש לעשות שימוש בגירסה משודרגת של התוכנה. דרישות טכניות לשימוש במוצרים ובתוכנה וכן תיאור התכונות זמינים באתר האינטרנט של Skype. אם אינך נותן הסכמתך לשינויים כלשהם בתוכנה ובמוצרים, באפשרותך לבטל את קשריך עם Skype, כאמור בסעיף 11. ייתכן ותידרש לבצע שדרוג לגירסה חדשה על מנת שתוכל לנצל מוצרים מסוימים. בנוסף, הנך מכיר בעובדה כי מוצרים מסוימים עשויים להיות כפופים למגבלות שימוש או מגבלות גאוגרפיות, אשר עשויות להשתנות מעת לעת.בדוק באתר האינטרנט של Skype עבור פרטים על מגבלות השימוש העדכניות ביותר החלות על המוצרים בהם אתה עושה שימוש.

5.11 רעיונות שלא התבקשו Skype אינה שוקלת או מקבלת הצעות או רעיונות מבלי שתתבקש לכך, כולל וללא הגבלה, רעיונות למוצרים חדשים, טכנולוגיות, מבצעים, שמות מוצרים, משוב ושיפורי מוצר ("משוב שלא התבקש"). אם תשלח ל- Skype משוב כלשהו שלא התבקש דרך אתר האינטרנט של Skype או בכל דרך אחרת, הנך מכיר בעובדה ונותן הסכמתך כי Skype לא תהיה מחויבת באופן כלשהו לסודיות בכל הנוגע למשוב שלא התבקש.

5.12 דוחות בחלקים מסוימים של אתרי האינטרנט של Skype יכול שתתבקש להציע הצעות בכתב או לדווח על בעיות כגון באמצעות טופס הקשר או טופס הדיווח על בעיות ("דוחות"). קרא בעיון תנאים מוגדרים כלשהם אשר מסדירים דוחות אלה. הדוחות המוגשים ייחשבו רכושה של Skype. Skype תהיה הבעלים הבלעדי של כל הזכויות המוכרות כיום ושל כל הזכויות שתהיינה קיימות בעתיד על הדוחות שיוגשו בכל רחבי העולם ללא הגבלת זמן ותהיה זכאית להשתמש בדוחות שיוגשו לכל מטרה, מסחרית או אחרת, ללא כל תשלום או שיפוי למגיש הדוחות. כל הדוחות שתשלח ל- Skype לא ייחשבו לסודיים ו- Skype לא תהיה אחראית בשום מקרה של חשיפה של הדוחות.

5.13 קישור באפשרותך ליצור קישור בין אתר האינטרנט של Skype לאתר אחר שבבעלותך, בכפוף לכך שתעשה זאת בדרך שהיא הוגנת וחוקית ואינה פוגעת במוניטין שלנו או מנצלת אותו. חל איסור על יצירת קישור בדרך אשר תצביע באופן כלשהו על התאגדות, אישור או תמיכה של Skype כאשר אינם קיימים. חל איסור לכלול את האתר באתר אחר כלשהו. Skype עשויה לשלול את ההיתר לקישור לאתרי האינטרנט של Skype בכל עת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ותודיע לך על כך באופן זה.

6. ההתחייבויות שלך

6.1 חשבון משתמש. לפני השימוש הראשון בתוכנה של Skype, תתבקש ליצור חשבון משתמש ולבחור מזהה משתמש וסיסמה. אנו ממליצים כי תבחר סיסמה הקשה לניחוש וכוללת אותיות, ספרות וסימנים. באפשרותך להשתמש בתוכנה רק באמצעות חשבון המשתמש שלך. הנן האחראי הבלעדי לכל פעילות אשר תבוצע דרך חשבון המשתמש שלך. על מנת למנוע שימוש בלתי מורשה, יהיה עליך לשמור על הסודיות של סיסמתך ולא לחלוק אותה עם צד שלישי כלשהו או לעשות בה שימוש כדי לגשת לאתרים או לשירותים של צד שלישי. אם אתה חושד כי סיסמתך ידועה למישהו אחר, עליך לשנותה באופן מיידי על מנת להגן על בטחון חשבון המשתמש שלך. זוהי אחריותך הבלעדית לוודא כי אינך מגיב לבקשות בלתי רצויות למסירת פרטי כרטיס האשראי, סיסמאות או פרטים אחרים.Skype אינה נוטלת כל אחריות על אי ציותך להתחייבויות שבסעיף 6.1 זה.

6.2 שימוש חוקי: עליך לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים ובאתרי האינטרנט של Skype על פי החוק החל באזור בו אתה ממוקם. במדינות מסוימות קיימות מגבלות להורדה ולשימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype.זוהי אחריותך הבלעדית לוודא כי הנך מורשה לעשות שימוש חוקי בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype באזור באו אתה ממוקם.

6.3 שימוש אסור:חל איסור על:

(א) יירוט או ניטור, פגיעה או שינוי תקשורת כלשהי אשר אינה מיועדת לך;

(ב) שימוש בכל סוג של עכביש, וירוס, סוס טרויאני, פצצת זמן או כל קוד או הוראה אחרת אשר תוכננו על מנת לעוות, למחוק, לפגוע, לחקות או לפרק את התוכנה, המוצרים, אתרי האינטרנט, התקשורת או הפרוטוקולים;

(ג) לשלוח תקשורת בלתי חוקית (הנקראת גם "SPAM", ‏"SPIM" או "SPIT") או כל תקשורת אשר אינה מותרת על פי החוק החל, או שימוש בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype למטרות פישינג או פארמינג או התחזות או הצגה שקרית של שותפות עם אדם או ישות אחרים;

(ד) לחשוף צד שלישי כלשהו לחומרים פוגעניים, הפוגעים בקטינים, בלתי מהוגנים או מעוררי התנגדות בדרך כלשהי;

(ה) לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype במטרה לגרום מבוכה ל או ללחוץ על, או כדי לאיים, להציק או לחדור לפרטיות של צד שלישי כלשהו, או

(ו) לעשות שימוש (כולל כחלק ממזהה המשתמש ו/או תמונת הפרופיל) בחומרים או בתכנים כלשהם אשר מהווים זכות קניינית של צד שלישי כלשהו, אלא אם הנך מחזיק הרישיון או בהיתר של הבעלים לעשות שימוש בזכויות כגון אלה. או

(ז) לאסוף או לקצור מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי, כולל שמות חשבון, מהתוכנה, מהמוצרים או מאתרי האינטרנט של Skype;

(ח) להשפיע או לנסות להשפיע על הזמינות של התוכנה, המוצרים או אתרי האינטרנט של Skype באמצעות, לדוגמה, מתקפה של סירוב למתן שירות (DOS) או הפצה של סירוב למתן שירות (DDoS);

(ט) לעשות שימוש או להפעיל מערכות אוטומטיות, הכוללות אך אינן מוגבלת לרובוטים, עכבישים או קוראים בלתי מקוונים עם גישה לתוכנה, למוצרים או לאתרי האינטרנט של Skype. על אף האמור לעיל, הנך נותן הסכמתך לעובדה כי Skype מעניקה למפעילי מנועי חיפוש ציבורי אישור להשתמש בסריקות כדי להעתיק תכנים מאתר האינטרנט של Skype למטרה הבלעדית של יצירת מדדי חיפוש גלויים וזמינים של תכנים, אך לא מטמונים או ארכיונים של תכנים כגון אלה. Skype שומרת לעצמה את הזכות לבטל חריגות אלה בכל עת.

6.4 תוכן משתמש יש לנהוג בכבוד בעת שנוטלים חלק פעיל בפעילויות בתוכנה או באתרי האינטרנט של Skype, כגון פורומים, בלוגים, תעבורת דואר אלקטרוני, אירוח וידאו, שיתוף ו/או פרסום או כל פעילות אחרת באתרי האינטרנט או בתוכנה של Skype, אשר מאפשרות לך לפרסם דעות, להעלות, לערוך, לארח, לשתף ו/או לפרסם תוכן. הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי: (1) בעת שימוש באתרי האינטרנט ו/או התוכנה של Skype אתה עלול להיות חשוף לתכנים אשר עשויים להיות פוגעניים או בלתי הולמים והנך עושה זאת על אחריותך הבלעדית; (2) הנך אחראי באופן בלעדי, ו- Skype אינה נוטלת כל אחריות עליך או על צד שלישי כלשהו מפני תוכן משתמש שאתה יוצר, שולח או מפרסם באתרי האינטרנט של Skype או דרך התוכנה; (3) Skype איננה אחראית לסודיות כלשהי הקשורה לתוכן משתמש, בין אם פורסם ובין אם לאו; (4) Skype איננה אחראית לכל תוכן משתמש שאולי יש לך גישה אליו באמצעות השימוש באתרי האינטרנט או התוכנה של Skype, וכל תוכני המשתמש הנם באחריותו המלאה של האדם אשר יצר תוכן משתמש זה. Skype איננה מעודדת תכני משתמש כלשהם או כל דעות, המלצות, או עצות מפורשות, ומתנערת במפורש מכל אחריות הקשורה עם תוכן המשתמש.

בהקשר לתוכן המשתמש שלך, הנך מתחייב ומצהיר כי אתה

(1) הבעלים או מחזיק ברישיון, הזכויות, ההסכמות וההיתרים הנדרשים לצורך שימוש ומתיר ל- Skype לעשות שימוש בכל זכויות היוצרים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים וכל קניין רוחני וזכויות קנייניות אחרות בכל תוכן משתמש בהתאם לתנאים אלה; וכן

(2) הנך מחזיק בכתב ויתור, שחרור ו/או היתר מכל אחד מהאנשים המזוהים בתוכן המשתמש, המתיר לעשות שימוש בשמם ו/או רשיון עבור כל אחד מאנשים אלה המזוהים בתוכן המשתמש, המאפשר את ההכללה והשימוש באופן התואם את תנאים אלה. לא תעתיק, תפרסם או תעשה שימוש בטקסט, בתמונות, בצילומים, במוסיקה, בצלילים, בדמויות או כל בתוכן אחר אשר מקורו בצד שלישי ("תוכן צד שלישי") ללא היתר מפורש מבעל תוכן זה. תוכן צד שלישי כגון זה עשוי להיות מוגן תחת חוקי קניין רוחני, ובעלי זכויות הקניין הרוחני של תוכן כגון זה עשויים להתנגד לשימוש שנעשה בו. חל איסור על שימוש בתוכן צד שלישי כלשהו ללא קבלת אישור מראש מבעלי הזכויות על הקניין הרוחני של תוכן כגון זה.

על אף זכויות או חובות כלשהן הכפופות לתנאים הנוספים (כהגדרתן להלן), אם, בכל עת, תבחר להעלות או לפרסם תוכן משתמש לאתרי האינטרנט של Skype או באמצעות התוכנה (למעט דוחות ולא כולל תוכן התקשורת שלך) אתה מעניק ל- Skype באופן אוטומטי רשיון לא בלעדי, בלתי חוזר, ללא תמלוגים, נצחי, להקצאת רישוי והעברה של כל הזכויות לשימוש, לעריכה, לשינוי, כולל שילוב, להתאמה, להקלטה, להצגה בפומבי, להצגה, לשידור ולשכפול של תוכן המשתמש, כולל, וללא הגבלה, כל סימני המסחר הקשורים לכך, בהקשר לאתרי האינטרנט, התוכנה ומוצרים של Skype, הכוללים לצורך קידום או הפצה מחדש של חלק או כל אתרי האינטרנט ו/או התוכנה או המוצרים של Skype, בכל מדיה, בין שידועה כיום ובין אם תומצא. כמו כן, הנך מעניק בזאת לכל משתמש באתר האינטרנט ו/או התוכנה או המוצרים של Skype רשיון לא בלעדי לגשת לתוכן המשתמש שלך דרך אתר האינטרנט ו/או תוכנה או המוצרים של Skype ולעשות שימוש, להעתיק, להפיץ, להכין נגזרת, להציג, לבצע ולהעביר תוכן משתמש כגון זה על-ידי המשתמשים אך ורק כפי שהותר דרך פעולתם של אתרי האינטרנט ו/או התוכנה או המוצרים של Skype ובהתאם לתנאי שימוש אלה. בנוסף, הנך מוותר בזאת על "זכויות מוסריות" כלשהן בהקשר לתוכן המשתמש, על-פי המותר בחוק הישים.

חל איסור להציג או לפרסם באמצעות אתר האינטרנט או התוכנה של Skype תוכן משתמש כלשהו שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, פורנוגרפיה, פלישה לפרטיות, תועבה, שימוש לרעה, חומר לא חוקי, חומר גזעני, פוגעני, מזיק לקטינים או מפר זכויות קניין רוחני או סודות מסחריים של צד שלישי או כזה שמפר באופן אחר את זכויותיו של כל צד שלישי או כזה שמוביל לחבות אזרחית או פלילית. יתר על כן, חל איסור להגיש או לפרסם תוכן משתמש המכיל שקרים או בעל אופי מטעה, שמיועד לגייס הון או לקדם שירותים, כולל פרסום, חומרי קידום מכירות, דואר זבל, מכתבי שרשרת או כל צורה של שידול, התחזות לאחרים או לכלול תכניות המכילות וירוסים או כל תכניות אחרות שנועדו לפגוע בתפקוד של כל מחשב שהוא. הנך נותן הסכמתך לא לגייס משתמשים כלשהם של אתר האינטרנט או התוכנה של Skype, לצרכים מסחריים הקשורים לתוכן המשתמש כשלהו. הנך נותן הסכמתך לא לעקוף, להשבית או להפריע לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או התוכנה של Skype או תכונות המונעות או מגבילות את השימוש בתכנים כלשהם של Skype.

6.5 המידע שלך: Skype עשויה, מעת לעת, לבקש ממך מידע לצרכי אספקת התוכנה והמוצרים עבורך.אתה תוודא כי כל מידע כגון זה (כולל, כאשר הדבר ישים, מידע החיוב שלך) הנו מלא, עדכני ומדויק.

6.6 איסור מכירה. התוכנה והמוצרים מיועדים לשימוש עצמי בלבד.חל איסור על מכירה או מסחור התוכנה ו/או המוצרים לצד שלישי כלשהו.

6.7 מגבלות ייצוא: יתכן שהתוכנה כפופה לחוקים בינלאומיים אשר מפקחים על ייצואה.עליך לציית לחוקים המקומיים והבינלאומיים החלים על התוכנה ועל משתמש הקצה, שימוש הקצה, מגבלות היעד אשר פורסמו על-ידי הממשל המקומי או גוף מקביל, וכן מגבלות כנגד מדינות מוחרמות.

7. זכויות קניין

7.1 התוכנה, המוצרים ואתרי האינטרנט של Skype כוללים מידע מסווג וקנייני אשר מוגן תחת אמנות וחוקי זכויות קניין רוחני.

7.2 התוכן וכל חיבור של תוכן הנכללים באתרי האינטרנט של Skype (למעט תוכן משתמש), כגון צלילים, טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, סמלים, תמונות, קליפים של שמע, הורדות דיגיטליות ותוכנה, הם רכושה של Skype, שותפיה או זכייניה ומוגנים על-ידי חוקי זכויות היוצרים הבינלאומיים וחוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית. אין לעשות כל שימוש בתוכן המוגן תחת זכויות יוצרים כגון זה ללא אישור מפורש של Skype‏. Skype שומרת לעצמה את כל הזכויות שאינן מוענקות באופן מפורש באתרי האינטרנט של Skype.

7.3 Skype ו/או זכייניה מחזיקים בבעלות בלעדית על התוכנה, המוצרים ואתרי האינטרנט של Skype ועל כל הקניין הרוחני הנכלל בהם (בין אם נרשם או לא בכל מקום בעולם). לא תנקוט בכל פעולה העלולה לסכן, להגביל או להתערב בזכויות הקניין הרוחני של Skype בתוכנה, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype.

7.4 "Skype", סימנים מסחריים קשורים וסמלים, וכן הלוגו עם האות S "S" הנם סימנים מסחריים של Skype. Skype רשמה והגישה בקשות לרישום סימניה המסחריים במדינות רבות העולם. אין להשתמש בסימני המסחר ומראה העסקי של Skype בקשר לכל מוצר או שירות שאינם של Skype, בכל אופן אשר עלול לגרום לבלבול ולהטעיה של הצרכנים, או באופן הפוגע או מפחית מערכה של Skype. כל סימני המסחר האחרים המופיעים באתר זה, שאינם בבעלותה של Skype או החברות הקשורות אליה, הנם רכושם של בעליהם, בהתאמה. אינך רשאי ולא תרשום או תשתמש בכל שם מסחרי, סימן מסחרי, סמל, שם תחום או בכל שם או סימן אחרים שמשלבים כל קניין רוחני של Skype (כולו או חלקו) או כזה אשר דומה לו באופן מטעה. לפרטים נוספים על אודות השימוש בסימנים אלה, ראה גם הקווים המנחים בנושא סימני המסחר של Skype.

8. חיובים

8.1 ביצוע שיחות לטלפונים ולמספרים בתעריף Premium עם נקודות זכות של Skype:

(1) ביצוע שיחות לטלפונים קוויים וניידים: החיובים המשולמים בגין ביצוע שיחות לטלפונים (מחוץ למסגרת המנוי) מורכבים מדמי חיבור (חיוב חד-פעמי לכל שיחה) ותעריף לדקה, כפי שמוגדרים ב- www.skype.com/go/allrates. כל השיחות ינותקו ויחייבו חיוג חוזר לאחר 4 שעות, ובעת החיוג החוזר ייגבו דמי חיבור נוספים.

(2) מספרים בתעריף Premium: החיובים המשולמים בגין ביצוע שיחות למספרים בתעריף Premium מורכבים מתעריף לדקה, הזמין בכתובת www.skype.com/go/rates-premium. אין חיוב בגין דמי חיבור.

(3) ‏Skype עשויה לשנות את תעריפי החיוב בגין ביצוע שיחות לטלפונים וכן את תעריפי החיוב בגין ביצוע שיחות למספרים בתעריף Premium בכל עת וללא הודעה מוקדמת, על-ידי פרסום שינוי כגון זה בכתובת www.skype.com/go/allrates. התעריף החדש יחול בעת השימוש הבא, ולאחר פרסום התעריפים החדשים. אנו ממליצים על בדיקת התעריפים העדכניים לפני ביצוע שיחה. אם אינך מסכים לתעריפים החדשים, אין לבצע שיחה.

(4) משך השיחה יהיה מבוסס על יחידות של דקה אחת. חלקי דקה יעוגלו כלפי מעלה לדקה הבאה. כאשר קיימים דמי חיבור, הם יחויבו בתחילת השיחה. חיובים של חלקי יחידות מטבע יעוגלו כלפי מעלה ליחידת המטבע המינימלית השלמה הקרובה ביותר, לדוגמה, עלותה של שיחה מלאה בסך 0.034 € תעוגל ל- 0.04 €. החיובים שיצטברו ינוכו באופן אוטומטי מיתרת נקודות הזכות של Skype בחשבון המשתמש שלך.

8.2 חיובים בגין מוצרים נוספים בתשלום: החיובים בגין מוצרים נוספים בתשלום יאושרו על-ידיך לפני השלמת הרכישה מ- Skype. Skype עשויה לשנות את החיובים לתשלום בגין הרכישות של מוצרים כגון אלה בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת. באפשרותך לבחור אם הנך מקבל חיובים חדשים אלה לפני השלמת הרכישה הבאה של המוצר המתאים. החיובים החדשים יחולו על הרכישה הבאה שלאחר פרסום התעריפים החדשים. חיובים של חלקי יחידות מטבע עבור שימוש בהודעות SMS יעוגלו כלפי מעלה ליחידת המטבע המינימלית השלמה הקרובה ביותר.לדוגמה, אם תשלח שלוש הודעות SMS באותו הזמן ליעד יחיד בתעריף של 0.056 אירו, תחויב ב- 0.17 אירו.

8.3 הצעות לקידום מכירות: Skype עשויה להציע, מעת לעת, מוצרים בתשלום לתקופת ניסיון ללא תשלום.Skype שומרת על הזכות לחייב אותך עבור מוצרים כגון אלה (בתעריף רגיל) במקרה ש- Skype קובעת (על פי דעתה הסבירה) כי אתה עושה שימוש לרעה בתנאי ההצעה, כולל אם אתה עושה שימוש בשירות, ב- Proxy או בהתקנים אחרים כלשהם או עושה שימוש בכתובת IP אנונימית אשר מונעת את איתורך.

8.4 מסים: כל המחירים של מוצרים בתשלום כוללים את המסים החלים, לרבות מע"מ, אלא אם צוין אחרת. הנך מוותר באופן מפורש על כל זכות להחזר מע"מ מ- Skype אם סכום המע"מ שבסופו של דבר ישולם על-ידי האחרונה לרשויות המס יהיה נמוך יותר מכל סיבה שהיא מסכום המע"מ שנגבה ממך. טריטוריות באיחוד האירופי המפורטות להלן הן מחוץ להיקף מע"מ באיחוד האירופי תחת הנחיית המועצה 2006/112/EC על המערכת המשותפת של המע"מ, כפי שתוקנה. אתרי האינטרנט של Skype אינם מאפשרים למשתמשים בטריטוריות כגון אלה לנצל את הפטור ממע"מ ולכן לא נספק את המוצרים בטריטוריות הבאות כאמור:הר אתוס, האיים הקנריים, מחוזות צרפת מעבר לים, איי אולנד, איי התעלה, האי הליגולנד, טריטוריית בוסינגן, סאוטה, מלייה, לוויגנו, Campione d'Italia ו- Italian Waters של אגם לוגאנו.

8.5 חיובי צד שלישי: השימוש בתוכנה ביישומים ניידים יעשה שימוש בחלק מחבילת הנתונים הזמינה דרך המנוי שרכשת ממפעיל הרשת הסלולרית.שימוש מחוץ לגבולות המדינה עשוי להוביל לעלויות הגבוהות באופן ניכר מחיוב השימוש הרגיל, והנך אחראי באופן בלעדי על כך שתהיה מודע ותשלם על חיובי הנדידה וחיובים נוספים כלשהם הנובעים מהשימוש כאמור ואשר יידרשו על-ידי מפעיל הרשת הסלולרית.

9. תשלום

9.1 נקודות זכות של Skype. באפשרותך לשלם עבור מוצרים בתשלום באמצעות נקודות זכות של Skype. באפשרותך לרכוש נקודות זכות של Skype באמצעות כל אמצעי תשלום ש- Skype הפכה מעת לעת לזמין עבורך.נקודות הזכות של Skype אשר רכשת יתווספו ליתרת חשבון המשתמש שלך בעת הרכישה (אם אתה עושה שימוש בשובר נקודות זכות של Skype, בעת פירעון השובר).

9.2 נקודות זכות בלתי פעילות של Skype. אם לא תעשה שימוש בנקודות הזכות של Skype לתקופה של 180 יום (כולל נקודות זכות של Skype אשר הוקצו לך על-ידי מנהל מערכת של Skype Manager (אלא אם אתה משתמש בחשבון קשור, ראה סעיף 21) או משתמש אחר של Skype) תשנה Skype את מצבן של נקודות הזכות לבלתי פעילות. באפשרותך להפעיל מחדש את נקודות הזכות של Skype דרך קישור ההפעלה מחדש בדף 'החשבון שלי' בכתובת https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. לא ניתן לקבל החזר על נקודות זכות של Skype אשר הופעלו מחדש. אם הנך נמצא ביפן ואתה רוכש נקודות זכות של Skype מאתר האינטרנט של Skype, הסעיף איננו חל עליך ותוקפן של נקודות הזכות של Skype שלך יפוג 6 חודשים לאחר תאריך הרכישה.אינך מורשה לעשות שימוש בנקודות הזכות של Skype בתאריך שבו תוקפן פג או לאחריו.

9.3 שיטות תשלום אחרות. Skype אינה מתחייבת שתוכל להשתמש ביתרת נקודות הזכות של Skype כדי לרכוש את כל המוצרים‏. במקומות בהם אין אפשרות לעשות שימוש בנקודות זכות של Skype כדי לשלם עבור מוצרים, תעמיד לרשותך Skype שיטת תשלום אחרת.Skype שומרת על הזכות להסיר או לשנות את שיטות התשלום הזמינות על פי דעתה הבלעדית.

9.4 תשלומים חוזרים.כאשר אתה רוכש מוצרים על בסיס מנוי (חודשי, כל 3 חודשים או שנתי), הנך מאשר ונותן הסכמתך לכך שתשלומים חוזרים יבוצעו באמצעות שיטת התשלום שבחרת במועדי התשלום שנבחרו על-ידיך, עד לסיומו של המנוי למוצר זה על-ידיך או על-ידי Skype.

9.5 טעינה אוטומטית.

(א) באפשרותך להפוך את תכונת הטעינה האוטומטית לזמינה בעת קניית נקודות זכות של Skype על-ידי סימון תיבת הסימון המתאימה. אם תכונה זו תהפוך לזמינה, יתרת נקודות הזכות של Skype תיטען באותו סכום ובאמצעות אותה שיטת תשלום שבחרת בעת שנרשמת לראשונה לתכונת הטעינה האוטומטית. לדוגמה, אם רכשת נקודות זכות של Skype בסכום של 10 אירו באמצעות כרטיס האשראי שלך, הסכום הנטען אשר יחויב בכרטיס האשראי שלך יהיה אף הוא 10 אירו של נקודות זכות של Skype. בעתיד יחויב אותו סכום בכרטיס האשראי שלך בכל פעם שיתרת נקודות הזכות שלך תהיה נמוכה מהסף אשר נקבע מעת לעת על-ידי Skype.

(ב) אם רכשת מינוי באמצעות שיטת תשלום אשר אינה כרטיס אשראי, PayPal או (Moneybookers (Skrill, והפעלת את הטעינה האוטומטית, יתרת נקודות הזכות של Skype תיטען בסכום הנדרש לרכישת המינוי החוזר.

(ג) באפשרותך להפוך את הטעינה האוטומטית ללא זמינה בכל עת דרך חשבון המשתמש שלך.

10. מדיניות החזרים

10.1 כאשר אתה רוכש מוצרים בתשלום ישירות מ- Skype, הנך זכאי לתקופת ביטול עסקה של חמישה עשר (15) ימים ("תקופת התקררות") אלא אם עשית שימוש כלשהו במוצרים שבתשלום, ובמקרה זה תבוטל תקופת ההתקררות ולא ניתן יהיה לבטל את הרכישה או לתת החזר בגינה.

10.2 למעט תקופת ההתקררות, ניתן לקבל החזר רק בגין מנויים, אלא אם נעשה בהם שימוש או אם תוקפם פג.

10.3 תשלום באמצעות נקודות זכות של Skype, הקצאה של מספר Skype, או שימוש בכל היבט של המנוי נחשב "שימוש" במוצר שבתשלום. הנך נותן בזאת את הסכמתך המפורשת כי מספרי Skype עשויים להיות מוקצים לפני תום תקופת ההתקררות ולהפוך לבלתי ניתנים להחזר בעת הקצאתם.

10.4 תקופת הקירור וההחזרים אינם חלים על מוצרים בתשלום אשר (1) נרכשו דרך שותף צד שלישי של Skype (יש ליצור קשר באופן ישיר עם השותף אשר עשוי להחליט, על פי דעתו הבלעדית, האם לזכותך או לא), (2) לא נרכשו באופן מקוון וישיר דרך Skype (כגון שוברים או כרטיסי חיוב), (3) התמורה בגינן שולמה במזומן באמצעות שיטות תשלום של צד שלישי (כגון ארנק אלקטרוני) וכן (4) התשלום בגינם והקצאתם לחשבונך ב- Skype בוצעו על-ידי מנהל מערכת של Skype Manager או משתמש אחר של Skype. הם גם אינם חלים על חברות ב- Skype Developer.

10.5 אם, במהלך תקופת ההתקררות, ברצונך לבטל ולקבל החזר על מוצר בתשלום אשר (1) לא היה "בשימוש" בהתאם לסעיף 10.3 וכן (2) סעיף 10.4 אינו חל עליו, באפשרותך למלא את טופס המשיכה הנמצא כאן. לקבלת מידע נוסף אודות אופן המילוי של טופס המשיכה, עבור לכאן.

10.6 אם אתה סבור ש- Skype חייבה אותך חיוב שגוי, עליך לפנות לשירותי הלקוחות של Skype בתוך 90 יום ממועד החיוב. לא יינתנו החזרים עבור חיובים בני יותר מ- 90 יום.

10.7 Skype שומרת על הזכות לסרב לבקשת החזר אם קיים סיכוי סביר כי (1) הנך מנסה לנצל באופן בלתי הגון את מדיניות ההחזרים, לדוגמה, באמצעות בקשות חוזרות ונשנות לקבלת החזר על אותו מוצר, (2) אתה מפר תנאים אלה, או (3) Skype חושדת שאתה עושה שימוש במוצרים או בתוכנה בדרך של הונאה או שצד שלישי עושה שימוש בחשבון המשתמש שלך בדרך של הונאה.

10.8 מדיניות החזרים זו איננה משפיעה על זכויותיך הסטטוטוריות.

11. סיום התקשרותך עם Skype

11.1 הנך רשאי לסיים את התקשרותך עם Skype בכל עת וזאת מבלי להזדקק לבתי המשפט, על-ידי בקשת סגירת חשבון המשתמש שלך, הפסקת השימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype וביטול כל התשלומים החוזרים.

11.2 Skype רשאית לסיים את ההתקשרות עמך, או רשאית לסיים או להשעות את שימושך בתוכנה, בחשבון(ות) המשתמש, במוצרים או באתרי האינטרנט של Skype בכל עת ומבלי להזדקק לבתי המשפט:

(א) אם אתה מפר תנאים אלה;

(ב) אם קיים אצל Skype חשד סביר כי אתה עושה שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype במטרה לעבור על החוק, או כדי להפר את זכויותיו של צד שלישי;

(ג) אם קיים אצל Skype חשד סביר כי אתה מנסה לנצל באופן בלתי הגון או עושה שימוש לרעה במדיניות ההחזרים, או בכל מדיניות אחרת.

(ד) אם קיים אצל Skype חשד סביר כי אתה עושה שימוש במוצרים, בתוכנה או באתרי האינטרנט של Skype בדרך של הונאה, או שצד שלישי עושה שימוש בחשבון המשתמש שלך בדרך של הונאה;

(ה) אם רכשת נקודות זכות של Skype ממשווק בלתי מורשה;

(ו) בהתאם למוצר מסוים, בהתראה של שלושים (30) יום, אם מחליטה Skype להפסיק להציע מוצר זה;

(ז) באופן מיידי, אם (על פי שיקול דעת סביר של Skype) נדרש בגין שינוי בחוק/בתקנות כפי שחוקק או תוקן על ידי רגולטור או רשות עם סמכות חוקית, או על ידי מי משותפי Skype;

(ח) בהתראה של שלושים (30) יום, אם מחליטה Skype להפסיק להציע את התוכנה באופן כללי למשתמשים באזור השיפוט בו אתה נמצא.

11.3 ההשלכות של סיום כאמור על-ידי Skype תהיינה מניעת גישה לחשבון המשתמש שלך, לתוכנה, למוצרים ו/או לאתרי האינטרנט של Skype (אם ישים). אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל את חשבונות המשתמש שפעולתם הופסקה למשך למעלה משנה אחת (1).

11.4 השלכות סיום ההתקשרות: בכפוף לסיום ההתקשרות עם Skype:(א) כל הרשיונות וזכויות השימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype יבוטלו באופן מיידי, (ב) אתה תפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype, (ג) אתה תסיר באופן מיידי את התוכנה מכל הכוננים הקשיחים, הרשתות וכל מדיות האחסון האחרות ותשמיד כל עותק של התוכנה אשר נמצא ברשותך או תחת שליטתך.

12. שלילת אחריות, הגבלת חבות ושיפוי

12.1 לעניין סעיף 12 זה, Skype כוללת את חברות-הבת שלה וישויות משפטיות מסונפות וכן את כל הדירקטורים, המנהלים, הסוכנים, הזכיינים והעובדים שלה.

12.2 ללא אחריות: במידה המרבית המותרת על פי חוק: התוכנה, המוצרים ואתרי האינטרנט של Skype מסופקים "כמות שהם" והשימוש בהם הוא באחריותך הבלעדית וללא כל אחריות שהיא; Skype איננה מספקת כל אחריות, טענות או ייצוג ומתנערת במפורש מכל אחריות כאמור מכל סוג, בין אם מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, ביחס לתוכנה, למוצרים ו/או לאתרי האינטרנט של Skype כולל, ללא הגבלה, אחריות או תנאים של איכות, ביצועים, אי הפרת זכויות, סחירות או התאמה לשימוש למטרה מסוימת. Skype אינה מייצגת ואינה מתחייבת כי התוכנה, המוצרים ו/או אתרי האינטרנט של Skype יהיו תמיד זמינים, נגישים, רציפים, מתוזמנים היטב, מאובטחים, מדויקים, מלאים ונטולי שגיאות ויפעלו ללא אובדן מנות, וכן, Skype אינה מתחייבת לכל חיבור או שידור מהאינטרנט, או כל איכות של שיחות שנעשו באמצעות התוכנה.

12.3 אין בתנאים אלה שימנעו או יגבילו את חבותה של Skype בגין (א) מותו או פציעתו של אדם, (ב) הפסד כתוצאה ממחדל מכוון או רשלנות חמורה של Skype, (ג) הונאה או מצג שווא מכוון, או (ד) כל חבות אשר איננה יכולה להיות מוגבלת או נשללת על-ידי החוק.

12.4 ללא חבות: אתה מאשר ונותן הסכמתך כי Skype לא תישא בחבות באופן כלשהו, בין אם בחוזה, עוולה (לרבות רשלנות) או כל תאוריה אחרת של חבות, ובין אם נמסרה או לא נמסרה הודעה ל- Skype בדבר אפשרות לנזקים או הפסדים כגון אלה, בקשר או כתוצאה מהשימוש שלך באתרי האינטרנט Skype, או בתוכנת תקשורת האינטרנט או בתוכנה אחרת המסופקת ללא תשלום.זכותך היחידה לתרופה ביחס לכל בעיה או אי שביעות רצון מהתוכנה ו/או מאתרי האינטרנט של Skype היא להסיר באופן מיידי את התוכנה ולהפסיק להשתמש בתוכנה כגון זו ו/או באתרי אינטרנט של Skype.

12.5 הגבלת חבות:בכפוף לסעיפים 12.3 ו- 12.4 לעיל, Skype לא תישא בחבות כלפיך, בין אם בחוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל תאוריה אחרת של אחריות, ובין אם נמסרה ל- Skype הודעה בגין האפשרות לנזקים או הפסדים כגון אלה, עבור:

(א) כל נזק עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי; או

(ב) כל אובדן של הכנסה, פעילות עסקית, רווחים ממשיים או צפויים, הזדמנות, רצון טוב או מוניטין (בין אם ישיר או עקיף); או

(ג) כל נזק או השחתה של נתונים (בין אם ישירים או עקיפים);

(ד) כל תביעה, נזק או הפסד (בין אם ישירים או עקיפים) כתוצאה או בקשר עם:

(1) חוסר היכולת לעשות שימוש בתוכנה, לרבות גירסאות זמינות כלשהן, כדי ליצור קשר עם שירותי החירום;

(2) אי היכולת לדאוג לסידורים חליפיים לגישה לשירותי החירום בקשר עם סעיף 5.5 לעיל;

(3) המגבלות כפי שנקבעו בסעיף 5.6;

(4) אי היכולת לספק מידע על מיקומך המדויק למרכזן בשירותי החירום, או

(5) התנהלות של מרכזן או נציג צד שלישי של שירותי החירום שעמם אתה עשוי להיות בקשר.

(ה) כל תביעה, נזק או הפסד (בין אם ישירים או עקיפים) כתוצאה או בקשר עם:

(i) כל מוצר או שירות אשר מסופקים על-ידי צד שלישי תחת תנאי השירות שלו;

(2) כל טכנולוגיה אחרת;

(3) כל אתר אינטרנט של צד שלישי.

12.6 בכפוף לסעיפים 12.3 - 12.5 לעיל, חבותה הכוללת של Skype תחת או בקשר עם תנאים אלה (בין אם בחוזה, עוולה (כולל רשלנות) או כל דוקטרינת אחריות אחרת) לא תעלה במצטבר על הסכום ששילמת עבור המוצרים בתקופה של 12 חודשים שלפני מועד האירוע נשוא התביעה הרלוונטית, בכפוף לסכום מרבי של חמשת אלפים אירו בכל המקרים.

12.7 אם צד שלישי כלשהו מעלה תביעה כנגד Skype בקשר עם, או כתוצאה מ- (1) הפרה של תנאים אלה על-ידיך; (2) הפרה של כל חוק של הרגולציה על-ידיך; (3) הפרה או הפגיעה בזכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות קניין רוחניות) על-ידיך; (4) תוכן משתמש שלך, או (5) תלונה שלך ביחס לכל תוכן משתמש שהוא, תשפה ותגן על Skype מפני ונגד כל נזקים, אחריות, אובדן, עלויות והוצאות (כולל הוצאות ועלויות משפטיות סבירות) הקשורים בתביעה מסוג זה.

13. אתרי אינטרנט, מוצרים ושירותים של צד שלישי

13.1 גורמי צד שלישי עשויים להציע מוצרים ושירותים דרך התוכנה ו/או אתרי האינטרנט של Skype, כולל משחקים, יישומים, תמונות, רינגטונים או דמויות אוואטאר. בעוד Skype אינה נוטלת כל אחריות על מוצרים או שירותים מסוג זה, אם נתקלת בבעיות תשלום או הורדה, שימוש בהתקנה של מוצרים או שירותים מסוג זה, תשקיע Skype מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לסייע או לפתור את הבעיות. מוצרי או שירותי הצד השלישי עשויים להיות כפופים לתנאים ולמדיניות השימוש של הספק וייתכן כי תידרש לקבל תנאים ומדיניות אלה בעת ההורדה או ההתקנה. עליך לעיין בתנאים כגון אלה בטרם ביצוע רכישה או שימוש במוצרים או שירותים של צד שלישי ו- Skype לא תהיה אחראית אם לא תעשה זאת.

13.2 הנך מסכים ומקובל עליך כי כל מידע ומחירון של מוצרי צד שלישי המופיעים באתרי האינטרנט של Skype בקשר עם מוצרים ושירותים של צד שלישי נמסרו ל- Skype על-ידי הסוחר הישים שהוא הצד השלישי ("סוחר"). לסוחר יש אפשרות לשנות את המחירון או לבטל את זמינות המוצר בכל עת. Skype איננה אחראית לכל עסקה בינך ובין סוחר כלשהו אשר מוצריו ו/או שירותיו מופיעים באתרי האינטרנט של Skype. Skype איננה מפקחת, איננה אחראית ואיננה ערבה ל: (1) מחיר, לאיכות ולביצועים, לזמינות או לתנאים וההתניות של רכישת מוצרים או שירותים המסופקים על-ידי הסוחר; (2) כל הליך תשלום, אספקה, החזרה או פעילות שלאחר המכירה הקשורים למוצרים או השירותים אשר נרכשו באתרי האינטרנט של הסוחר; (3) זמינות של אתרי האינטרנט של הסוחר; (4) שלמות, האמיתות או הדיוק של פרסום, או תכנים כלשהם הנמצאים או זמינים באתרי האינטרנט של הסוחר, או לפרסומים או תכנים אחרים בנוגע למוצרים או לשירותים כגון אלה המופיעים באתרי האינטרנט של Skype; ‏(5) קישורים לאתרי האינטרנט של הסוחר אשר כלולים באתרי האינטרנט של Skype. על כל שאלה, תלונה או דרישה כלשהי הקשורה לכל מוצר או שירות אשר סופקו על-ידי סוחר להיות מופנית ישירות לסוחר המתאים.

13.3 התוכנה ואתרי האינטרנט של Skype עשויים לכלול קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי. Skype איננה אחראית לאתרי אינטרנט של צד שלישי כגון אלה ואיננה מקדמת תוכן או חומרים באתרי אינטרנט של צד שלישי כגון אלה. השימוש בכל אתרי אינטרנט אלה של צד שלישי כפוף לתנאים ולהתניות אשר מפורסמים באתרי האינטרנט הישימים.

14. תנאים נוספים

14.1האתיקה של Skype מספקת קווים מנחים בנוגע לאופן השימוש ב- Skype ולדרך ההתנהגות הנאותה והמכובדת כלפי החברים האחרים בקהילת Skype. קרא בעיון קווים מנחים אלה, המהווים חלק מהתנאים.

14.2 אם אתה מעוניין לעשות שימוש בתוכנת תקשורת האינטרנט בקשר עם שידור כלשהו, עליך לציית לתנאי השירות של השידור כפי שמופיעים בכתובת http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 ערכות פיתוח תוכנה וממשקי תוכניות יישום (API). ערכות פיתוח תוכנה מסופקות דרך Skype Developer באתר האינטרנט של Skype (כולל "SkypeKit") והשימוש בכל ממשק תוכניות יישום ("API") אשר נחשף או סופק על-ידי Skype כפוף לתנאי הרישוי שלהם ובמקרה כזה תנאי רישוי כגון אלה הם שיחולו על השימוש בתוכנה זו. אם אתה עושה שימוש בערכת פיתוח תוכנה או ב- API כגון אלה (לפי העניין), הנך נותן הסכמתך כי קראת ותציית לתנאי הרשיון הישימים, הזמינים בכתובת http://developer.skype.com/.

15. המידע הסודי שלך ופרטיותך

Skype מחויבת לכבד את הפרטיות והסודיות של המידע האישי שלך. אנו נטפל במידע האישי, תעבורת הנתונים והתוכן של התקשורת שלך, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו: http://www.skype.com/go/privacy.

16. עבור משתמשים ממשלתיים בלבד

התוכנה והתיעוד הם "תוכנת מחשב מסחרית" ו"תיעוד תוכנת מחשב מסחרית" בהתאמה, כפי שהמונחים הללו משמשים בתקנות הרכש הפדרליות של ארצות הברית, פיסקה 12.212. כל שימוש, שכפול או חשיפה של התוכנה או התיעוד על-ידי או בשם ממשלת ארה"ב כפופים למגבלות כפי שנקבעו בהסכם זה.

17. כיצד ליצור קשר עם Skype

17.1 על מנת ליצור קשר עם Skype בקשר לתוכנה או למוצרים הממותגים של Skype, שלח בקשת תמיכה בכתובת support.skype.com.

17.2 אם אתה יוצר קשר עם Skype בכל אופן השונה מאשר הוגדר בסעיף 17.1, יתכן שפנייתך לא תטופל.

18. שונות

18.1 הנך נותן בזאת את הסכמתך לשימוש בתקשורת אלקטרונית ככלי להתקשרות בהסכמים, לבצע הזמנות, ולהמצאה באמצעים אלקטרוניים של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות עם Skype.

18.2 לנוחיותך, Skype עשויה לספק לך תרגום של הגירסה האנגלית של תנאים אלה. במקרה של סתירה בין הגירסה המתורגמת של תנאים אלה והגירסה האנגלית, תחול הגירסה האנגלית על התקשרותך עם Skype.

18.3 תנאים אלה (והיכן שישים, הסכם רישיון התוכנה של Microsoft) מהווים את ההסכם המלא בינך ובין Skype ביחס לשימוש שלך בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype, ומחליפים כל הסכם קודם בינך ובין Skype ביחס לתוכנה, למוצרים ו/או לאתרי אינטרנט של Skype.

18.4 אם הוראה כלשהי בתנאים אלה (או חלק ממנה), נמצאה כבלתי חוקית, לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה על-ידי בית משפט או רשות מנהלית מוסמכת, או על-ידי בורר, אזי תוסר הוראה זו (או חלק ממנה) מהתנאים, מבלי להשפיע על החוקיות, התקפות או האכיפה של יתר התנאים. סעיף 20.3(1) מבהיר מה קורה אם מתברר כי חלק מסעיף 20.3 (בוררות וויתור על תביעה ייצוגית) הוא בניגוד לחוק, אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה. סעיף 20.3(1) גובר על סעיף זה אם הם אינם עולים בקנה אחד זה עם זה. במקרה של ניגוד ישיר כלשהו בין תנאים אלה והסכם רשיון התוכנה של Microsoft, יחול הסכם רשיון התוכנה של Microsoft אם אתה עושה שימוש בגירסה של התוכנה הכלולה ב- Windows 8.1 ומעלה.

18.5 כשל של Skype לממש, או עיכוב במימוש זכות או סעד משפטי הניתן על-ידי תנאים אלה או על-פי דין, לא יהווה ויתור על הזכות או הסעד של Skype. אם מוותרת Skype על הפרה של תנאים אלה, לא יהווה ויתור זה הסכמה להמשך ההפרה של תנאים אלה.

18.6 אין להקצות תנאים אלה או זכויות או התחייבויות כלשהן הנכללות בהם. Skype עשויה, ללא כל הודעה מוקדמת, להקצות תנאים אלה או כל זכויות או התחייבויות הנכללות בהם לכל צד שלישי שהוא.

18.7 סעיף 18 זה, בצירוף לסעיף 4.2, 12, 20.3 וכל שאר הסעיפים הבאים לידי ביטוי באופן ברור או שנועד לשרוד או לפעול במקרה של סיום, ישרוד את סיום התנאים.

18.8 הנך נותן אישורך והסכמתך כי אם Skype אינה מסוגלת לספק את התוכנה, המוצרים ו/או אתרי האינטרנט של Skype, כתוצאה מאירוע של כוח עליון, לא תיחשב Skype כמפרה באופן כלשהו את התחייבויותיה כלפיך בכפוף לתנאים אלה. אירוע של כוח עליון פירושו כל אירוע שאינו בשליטת Skype.

18.9 תנאים אלה, למעט סעיף 20.3, יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקים של לוקסמבורג ויהיו כפופים לסמכות השיפוט של בתי המשפט של מחוז לוקסמבורג. סעיף 20.3 כפוף לחוק הפדרלי לבוררות של ארצות הברית.

18.10 הודעת AVC/H.264: אם נעשה שימוש בתוכנה לביצוע שיחות וידאו (1) בין מחשב אישי והתקן שאינו מחשב אישי או (2) בין התקנים שאינם מחשבים אישיים, ניתן לעשות שימוש ב-AVC/H.264 codec כדי להקל על פונקציונליות שידור הווידאו ובמקרה זה חלה ההודעה הבאה: פונקציונליות וידאו AVC במוצר זה כפופה לרשיון תחת תיק הפטנטים AVC לשימוש אישי ולא מסחרי של צרכן כדי (1) לקדד וידאו בהתאם לתקן AVC ("וידאו AVC") ו/או (2) לפענח וידאו AVC שקודד על-ידי צרכן העוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו/או התקבל מספק וידאו המורשה לספק וידאו AVC. לא ניתן כל רישיון לשימוש אחר במפורש או במשתמע. למידע נוסף מ- MPEG LA, L.L.C, ראה www.mpegla.com.

19. תנאים מיוחדים למוצר

19.1 מספרי Skype ומספרי Skype To Go

(א) זמינות ושימוש. כאשר אנו מספקים לך מספר Skype או מספר Skype To Go, הנך נותן הסכמתך כי:

(1) אינך בעליו של המספר ואין בידיך הזכות להחזיק את המספר לצמיתות;

(2) המספר המסופק לך כפוף לחוקי המספרים והתקנות הרגולטוריות החלים;

(3) אתה תציית על בסיס קבוע לכל דרישות הקצאת המספר שלנו שלהן אתה מודע, או לכל הוראות מתקבלות על הדעת שיתכן שתקבל מ- Skype או משותפיה בקשר עם השימוש במספרים ובמוצרים;

(4) לא תעביר או תנסה להעביר את המספר לצד שלישי כלשהו. ובמיוחד, הנך אחראי לציות לכל הדרישות הקשורות למקום מגוריך ו/או מיקומך, וכן

(5) אתה תספק לנו מידע מדויק, מלא ועדכני כאשר נבקש אותו ותודיע לנו כאשר מידע כגון זה השתנה. Skype שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים הקשורים למספרי Skype ו/או למספרי Skype To Go, הכוללים, ללא הגבלה, להטיל או לתקן כל דרישות תושבות ו/או לדרוש מסירת מידע משתמש נוסף לצורך המשך הגישה למספרים כאלה. במדינות מסוימות, ייתכן שהמספר יוקצה לך על-ידי שותף של Skype במקום על-ידי Skype, וייתכן שיהיה עליך לחתום על הסכם נפרד עם שותף כגון זה.

(ב) שינויים אחרים למספרים. אם Skype תידרש למשוך או לשנות מספר אשר הוקצה לך, Skype תנקוט במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להודיע לך באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, על התאריך האפקטיבי של השינוי וכאשר אפשרי, למסור לך את מספרך החדש. אם אינך מעוניין לקבל את המספר החדש, אתה זכאי לבטלו.

19.2 חשבון משתמש ב- Skype Manager

(א) אינך מורשה להשתייך ליותר מ- Skype Manager אחד במקביל.

(ב) כל מספר Skype אשר הוקצה לך על-ידי מנהל מערכת של Skype Manager יימשך על-ידי מנהל המערכת של Skype Manager אם תעזוב את Skype Manager מסיבה כלשהי. הזכות לעשות שימוש במספר והביטול של זכות כגון זו שייכים למנהל המערכת של Skype Manager ועל פי דעתו בלבד.

(ג) נתונים אישיים ונתוני תעבורה - חברים. כחבר Skype Manager הנך מכיר בכך ונותן הסכמתך כי מנהל המערכת של Skype Manager עשוי, על-פי הסכמתך, להציג מידע מפורט על פעילותך בחשבון המשתמש, לרבות הזמן, התאריך, משך הזמן, היעד ומספר השיחות והודעות ה- SMS אשר בוצעו וכן פרטים על רכישותיך וההורדות אשר בוצעו על-ידיך. באפשרותך למשוך את ההסכם בכל עת על-ידי שינוי ההגדרות בדף חשבון המשתמש שלך. אם אתה מוסר מידע אישי הכולל את שמך ותפקידך כדי שייכלל במדריך Skype Manager, אתה מכיר בכך שמידע כגון זה יהיה נגיש לצפייה על-ידי חברים אחרים ב- Skype Manager.

19.3 מנויים

(א) מדיניות שימוש הוגן. אנו ב- Skype מעוניינים כי כל הלקוחות שלנו ייהנו מתוכניות השיחות הטובות ביותר, הידועות בשם 'מנויים', במחירים הנמוכים ביותר שאפשר. מדיניות השימוש ההוגן ("FUP") מיועדת למנוע הונאות ושימוש לרעה במנויים על-ידי מספר קטן של משתמשים.

בכפוף למדיניות שימוש הוגן זו, המנויים הבלתי מוגבלים של Skype מאפשרים ביצוע שיחות ללא הגבלה לטלפונים קוויים (ולטלפונים ניידים במדינות מסוימות) במדינות המכוסות על-ידי המנויים (למעט מספרים מיוחדים, מספרי Premium, מספרי שירות ומספרים ללא שיוך גיאוגרפי). המדינות הנכללות במנוי שלך נקבעות במועד הרכישה המקורי ונותרות ללא שינוי עד למועד החידוש. כל השיחות ינותקו ויחייבו חיוג מחדש לאחר שעתיים.

המנויים של Skype מיועדים לשימוש אישי בלבד (תקשורת אישית או עסקית) בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות השימוש ההוגן ("שימוש לגיטימי"). להלן פירוט בלתי ממצה של פעולות אשר לא ייחשבו כשימוש לגיטימי:

(1) השימוש במנויים עבור ביצוע שיחות טלמרקטינג או עבור מרכז שיחות;

(2) מכירה של דקות מנוי;

(3) שיתוף מנוי בין משתמשים שונים, בין אם באמצעות מרכזת טלפון, מרכז שיחות, מחשב או כל אמצעי אחר;

(4) שיחות למספרים (בין אם באופן יחידני, רציף או באופן אוטומטי) במטרה לייצר הכנסות, עבור עצמך או עבור אחרים, באמצעות ביצוע השיחה, אשר אינן קשורות באופן ישיר לתקשורת העסקית האישית שלך (ובכפוף לסעיף 4.1 בתנאי השימוש), וכן

(5) דפוסי שיחה בלתי רגילים אשר חורגים משימוש רגיל ואישי במנוי, לדוגמה, שיחות רגילות קצרות או שיחות לכמות גדולה של מספרים בפרק זמן קצר.

נהלים אחרים עשויים להיות רלוונטיים לקביעת שימוש לגיטימי, ו- Skype שומרת על הזכות להתייחס לכל פעילות בלתי חוקית, אסורה או בלתי רגילה בעת ביצוע קביעה זו. Skype עשויה, על-פי דעתה, להפסיק את ההתקשרות אתך, או להשעות את המנוי באופן מיידי אם קבעה כי אתה עושה שימוש במנוי בניגוד למדיניות השימוש ההוגן או לתנאי השימוש של Skype. Skype תספק לך, היכן שסביר, הודעה על שימוש בלתי נאות בטרם תשעה או תבטל את המנוי ובמידת הצורך, עשויה Skype להציע לך מנוי חלופי.

(ב) Skype שומרת לעצמה את הזכות למשוך או לשנות את המנויים בכל עת. אם Skype משנה את המוצרים הנכללים במנוי שלך, תודיע לך על כך Skype באמצעות הודעת דואר אלקטרוני המציינת את השינויים ואת התאריך שבו ייכנסו שינויים אלה לתוקף. אם אתה בוחר שלא לקבל שינויים אלה, זכותך לבטל את המנוי החל מהתאריך שבו ייכנסו שינויים אלה לתוקף.

(ג) המנוי "עולם ללא הגבלה - מיוחד" כולל תקופת מינימום של שנתיים החל מתאריך הרכישה. אינך מורשה לבטל מנוי זה לפני תאריך פקיעתו המינימלי (שנתיים) למעט במקרה של הפרת התנאים על-ידי Skype. מנוי זה מחויב על בסיס חודשי כתשלום חוזר.

19.4 הודעות SMS

כל הודעת SMS מוגבלת ל- 160 תווים. אם תקליד הודעה ארוכה יותר היא תופרד למספר הודעות ואתה תחויב בגין כל הודעה שנשלחה. אם תשלח הודעות SMS ליותר מאדם אחד, תחויב בעבור כל הודעת SMS שנשלחה לכל נמען. אם Skype איננה יכולה (מכל סיבה שהיא) לשלוח את הודעת ה- SMS שלך, תמשיך Skype לנסות ולשלוח את ההודעה למשך פרק זמן של עד 24 שעות, ולאחר מכן תזוכה יתרת נקודות הזכות של Skype שלך בעלות ההודעה שמסירתה נכשלה.

19.5 שיחות וידאו קבוצתיות

(א) ניתן לעיין במדיניות השימוש ההוגן החלה בכתובת www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage והיא משולבת בזאת בדרך של הפניה. Skype שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות השימוש ההוגן בכל עת. השינויים ייכנסו לתוקף מיד כאשר יפורסמו באתר האינטרנט של Skype. המשך השימוש בשיחות וידאו קבוצתיות לאחר הפרסום באתר האינטרנט של Skype יהווה את הסכמתך להיות מחויב על-פי התנאים וההתניות של מדיניות השימוש ההוגן המתוקנת.

(ב) מספר משתתפים. מספר המשתתפים המותר בשיחת וידאו קבוצתית נעה בין 3 ל- 10, בהתאם לדרישות המערכת. ניתן לקבל פרטים נוספים בכתובת www.skype.com/go/gvc.

(ג) המרה לשמע. אם שיחת הווידאו הקבוצתית שלך תחרוג ממגבלת השימוש ההוגן, השיחה תומר מווידאו לשמע.

(ד) גירסאות תוכנה. אם משתתף בשיחת וידאו קבוצתית אינו משתמש בגירסה של תוכנת תקשורת האינטרנט אשר תומכת בשיחות וידאו קבוצתיות, משתתף זה יוכל להשתתף בשיחה, אך רק כשיחת שמע. לפרטים נוספים על דרישות המערכת עבור שיחות וידאו קבוצתיות, ראה www.skype.com/go/gvc

19.6 העברת הודעות וידאו של Skype ("העברת הודעות וידאו")

בכפוף למדיניות השימוש ההוגן שלנו להלן ("FUP"), לא קיימת מגבלה למספר הודעות הווידאו שבאפשרותך לשלוח. אם אין ברשותך מנוי מסוג Skype Premium, יישמרו הודעות הווידאו למשך תקופה שלא תפחת מ- 6 חודשים, אשר מניינם יחל בתאריך שליחתן, ולאחר תקופה זו ייתכן שהודעות אלה יימחקו.

מדיניות שימוש הוגן: מדיניות השימוש ההוגן תוכננה במטרה למנוע הונאה או שימוש לרעה בהעברת הודעות הווידאו. העברת הודעות וידאו הנה לשימוש פרטי, אישי ובלתי מסחרי, ובהתאם לתנאים אלה בכל עת ("שימוש לגיטימי"). Skype שומרת על הזכות להתייחס לכל פעילות בלתי חוקית, אסורה או בלתי רגילה בעת קביעה אם פעילותך איננה מהווה שימוש לגיטימי.Skype עשויה, על-פי דעתה, להפסיק את ההתקשרות אתך, או להשעות את המנוי באופן מיידי אם קבעה כי אתה עושה שימוש במנוי בניגוד למדיניות השימוש ההוגן או לתנאים אלה.

19.7 שיחות גוביינא: שיחות גוביינא זמינות ליעדים הבאים דרך שותף של Skype. אינך מחויב על ביצוע שיחות גוביינא, ואין צורך ביתרת נקודות הזכות של Skype או במנוי. עם זאת, תידרש לספק את שמך באמצעות המענה הקולי לאדם שאליו אתה מתקשר, והוא יצטרך לקבל את העלויות הקבועות המשויכות לשיחת הגוביינא במקרים שבהם פונקציונליות זו נתמכת על-ידי ספק התקשורת המקומי שלו.שיחות גוביינא מוגבלות ל-60 דקות לכל היותר. לאחר מכן תצטרך לחייג מחדש.

20. שלם באמצעות הנייד

20.1 חלק זה חל אם אתה בוחר במערכת תשלום של צד שלישי אשר מאפשרת לך לשלם עבור נקודות זכות של Skype ועבור מוצרים מסוימים בתשלום דרך חשבון הטלפון הנייד, היכן שישים ("שלם באמצעות הנייד").

20.2 בבחירה בשימוש ב"שלם באמצעות הנייד":

(א) הנך מתיר לספק הסלולרי שלך לכלול חיובים מתאימים ישירות בחשבון הטלפון הסלולרי שלך; וכן

(ב) הנך מצהיר כי אתה האדם או הישות האחראים על חשבון הטלפון הסלולרי המקושר עם המספר הנייד אשר סיפקת בעת השימוש בתשלום באמצעות הנייד, או מורשה מטעמם של האדם או הישות לאשר חיובים כגון אלה.

21. SKYPE MANAGER וחשבונות מקושרים

21.1 אחריות לחשבונות מקושרים. "חשבון מקושר" הוא חשבון Microsoft אישי שנוצר על ידי משתמש וקושר אליך, כשאתה פועל כמנהל מערכת יחיד של Skype Manager שלך ולא כישות עסקית. אתה רשאי למנות מנהלי מערכת נוספים ל- Skype Manager שלך, בכפוף להסכמתם לתנאים אלה. אתה אחראי לכל השימוש במוצרים של Skype ובתוכנה של Skype בקשר לחשבונות המקושרים שלך, כולל וללא הגבלה, כל פעולה או אי-פעולה של כל אחד ממנהלי המערכת או משתמשי החשבונות המקושרים הנוספים.עליך לוודא שמנהלי מערכת או משתמשי חשבונות מקושרים נוספים מצייתים לתנאים אלה

21.2 ניתוק חשבונות מקושרים. לפני ניתוק חשבון מקושר, באפשרותך לקבל בחזרה מספרי Skype שהקצית לחשבונות מקושרים, ולהקצותם בשנית לחשבונות מקושרים אחרים. אם תבחר לנתק חשבון מקושר, אזי המנויים שהוקצו, ונקודות הזכות של Skype ומספרי Skype שלא קיבלת בחזרה, אשר הוקצו לחשבון המקושר, יאבדו.היסטוריית השיחות והודעות ה- SMS המשויכת לחשבון המקושר שנמחק לא תהיה עוד נגישה לך.

21.3 שימוש אישי בלבד.חשבונות מקושרים נועדו לשימוש אישי בלבד ואין לשתף אותם.

21.4 נתונים של משתמשים בחשבונות מקושרים. עליך ליידע כל אחד מהמשתמשים בחשבונות המקושרים שלך כי לך ולמנהלי המערכת של Skype Manager עשויה להיות גישה לנתונים האישיים ולנתוני התעבורה שלהם.אתה מאשר ונותן הסכמתך כי עליך לעבד (ועליך להבטיח שמנהלי המערכת שלך יעבדו) נתונים אישיים כגון אלה בהתאם לכל החוקים הישימים להגנת נתונים.

21.5 מספרי Skype. בכפוף לסעיף 19.1, אתה רשאי לרכוש מספרי Skype ולהקצות אותם לחשבון מקושר. אתה אחראי לתאימות לכל הדרישות הקשורות לאזור המגורים ו/או למיקום של משתמשי החשבונות המקושרים שלך. ניתן להשתמש במספרי Skype שהוקצו לחשבון מקושר כ- CLI של חשבון מקושר זה. לא ניתן להקצות מספרי טלפון נייד או טלפון קווי לחשבון מקושר כ- CLI.

21.6 נקודות זכות של Skype. אלא אם אתה נמצא ביפן, תוקפן של נקודות זכות של Skype שאתה רוכש דרך Skype Manager שלך, אשר לא הוקצו לחשבון Skype, אינו פג. נא עיין במדיניות ההחזרים שלנו בסעיף 10. אתה רשאי למשוך נקודות זכות של Skype שהקצית לחשבון מנוהל ולהקצות אותן מחדש ליתרת נקודות הזכות שלך ב- Skype Manager בכל עת. אינך יכול למשוך נקודות זכות של Skype שאתה מקצה לחשבון Skype שאינו חשבון מנוהל.אם אתה נמצא ביפן, נא עיין בסעיף 9.2.

21.7 מוצרי Skype. משתמשי חשבונות מנוהלים אינם יכולים לרכוש מוצרי Skype לשימוש דרך החשבון המנוהל שלהם, והם יכולים להשתמש רק במוצרי Skype שאתה הקצית לחשבון המנוהל שלהם.

22. SKYPE CONNECT

22.1 שימוש מותר והגבלות.

(א) Skype Connect זמין לשימוש רק דרך חשבון מנוהל שהוגדר באמצעות Skype Manager. לפני השימוש ב- Skype Connect, תידרש להגדיר לפרופיל SIP ולרכוש מנוי ערוץ של Skype Connect. אתה רשאי להגדיר ולקשר חשבון מנוהל אחד או יותר לפרופיל SIP שאתה יוצר כך שתוכל לקבל שיחות קוליות במרכזת פרטית (PBX) ובכל ציוד מורשה אחר של Skype Connect.

(ב) אתה רשאי למחוק פרופיל SIP בכל עת. אם תבחר למחוק פרופיל SIP, תאבד את כל פרטי התצורה הנוכחית והיסטוריית השיחות הקשורים לפרופיל SIP זה ולא תוכל לבצע או לקבל שיחות באמצעות פרופיל SIP זה. אתה רשאי לקחת בחזרה ל- Skype Manager את כל מספרי Skype ונקודות הזכות של Skype שהקצית לפרופיל SIP זה ולהקצות אותם מחדש לפני מחיקת פרופיל ה- SIP. אינך רשאי לקחת בחזרה מנויי ערוצים ל- Skype Manager, והם לא יהיו זמינים מרגע מחיקת פרופיל ה- SIP.

(ג) בכפוף לסעיף 19.1, אתה רשאי לרכוש מספרי Skype ולהקצות אותם לפרופיל SIP. המספר המרבי של מספרי Skype שניתן להקצות לפרופיל SIP הוא 99. ניתן להשתמש במספרי Skype שהוקצו לפרופיל SIP כ- CLI של פרופיל SIP זה. לא ניתן להקצות מספרי טלפון נייד או טלפון קווי לחשבון מקושר כ- CLI עבור פרופיל SIP.

(ד) חשבונות מקושרים המשתמשים ב- Skype Connect מותרים לשימוש רק עם ה- PBX שלך, ואין להשתמש בהם במחשב אישי, מכשיר נייד או מכשיר אחר אלא אם ועד שתפסיק להשתמש בהם עם Skype Connect.

(ה) אין להשתמש ב- Skype Connect כשירות עצמאי, אלא כערוץ תקשורת משני רק בקשר עם שירותי טלפון מסורתיים. בעת שימוש ב- Skype Connect עליך לקבוע את התצורה של PBX וכל ציוד מורשה אחר של Skype Connect כך שכל שיחות החירום ינותבו לחיבור טלפון קווי סטנדרטי או לשירות טלפון אחר התומך בשיחות חירום.

22.2 מנויי ערוצים

(א) עליך לרכוש מנוי ערוץ חודשי כדי להגדיר פרופיל SIP ולהשתמש ב- Skype Connect. נדרשת יתרה מספקת של נקודות זכות של Skype ב- Skype Manager שלך כדי לרכוש מנוי ערוץ.

(ב) מנוי ערוץ כרוך בחיוב חודשי באמצעות נקודות זכות של Skype ב- Skype Manager שלך. זהו תשלום חוזר, ויש לבצע את התשלומים ל- Skype במרווחים חודשיים באמצעות נקודות זכות של Skype עד לסיומו של מנוי הערוץ על-ידיך או על-ידי Skype. אם אין לך מספיק נקודות זכות של Skype, לא תוכל לרכוש את מנוי הערוץ או להשתמש ב- Skype Connect עם פרופיל SIP זה, עד שתפקיד כמות מספקת של נקודות זכות של Skype ב- Skype Manager שלך. עליך לרכוש מנוי ערוץ נפרד עבור כל פרופיל SIP שאתה מגדיר.

(ג) הסכום החודשי המשולם עבור מנוי ערוץ משתנה בהתאם למספר ערוצי השיחות הבו-זמניים שבהם ברצונך להשתמש עם פרופיל SIP. פרופיל SIP תומך ב- 1 עד 300 ערוצי שיחות בו-זמניים. פרופיל SIP יכול לכלול ערוצי שיחות בו-זמניים מרובים וכל ערוץ מאפשר שיחה נכנסת אחת או שיחה יוצאת אחת בכל זמן נתון.

(ד) בנוסף לסכום החודשי המשולם עבור מנוי ערוץ, תעריפי Skype בגין ביצוע שיחות לטלפונים חלים על כל השיחות היוצאות המתבצעות באמצעות Skype Connect. תעריפים אלה ישולמו באמצעות נקודות הזכות של Skype בפרופיל SIP שלך. נדרשת יתרה מספקת של נקודות זכות של Skype בפרופיל SIP כדי לבצע שיחות לטלפונים ולשלם עליהן. יחידת חיוב המינימום עבור שיחה ב- Skype Connect הנה 30 שניות. לאחר 30 השניות הראשונות, מחויבת שיחה ב- Skype Connect ביחידות זמן של 6 שניות. יחידות זמן שקטנות מ- 6 שניות מעוגלות כלפי מעלה. שיחות Skype Connect אינן כרוכות בדמי חיבור.

(ה) למעט התשלום החודשי עבור מנוי הערוץ, לא נדרשים תשלומים נוספים בגין קבלת שיחות נכנסות ב- Skype Connect.

(ו) התשלומים הנגבים עבור מנוי ערוץ מוצגים ב- Skype Manager.

(ז) אין לך אפשרות להשתמש ב- Skype Connect אלא אם רכשת מנוי ערוץ. אם לא תרכוש מנוי ערוץ, פרופיל ה- SIP הקיים יהיה לא זמין ולא תוכל לבצע או לקבל שיחות באמצעות Skype Connect.

(ח) אתה רשאי לשנות את מספר ערוצי השיחות הבו-זמניים הכלולים במנוי הערוץ שלך בכל עת על-ידי ביטול המספר הנוכחי והגדרת תשלום חוזר חדש עבור המספר החדש של ערוצי שיחות בו-זמניים. Skype תיתן החזר על הסכום של התשלום החודשי האחרון שהעברת עבור מנוי הערוץ הנוכחי שלך, בתנאי שתוקפו לא פג. התשלום החודשי החוזר החדש יתחיל בתאריך שבו אתה משנה את מספר ערוצי השיחות הבו-זמניים.

אתה מאשר במפורש כי קראת תנאים אלה והבנת את הזכויות, ההתחייבויות, התנאים וההוראות שנקבעו במסמך זה. על-ידי לחיצה על לחצן האישור (הקבלה) ו/או בעצם המשך ההתקנה או השימוש בתוכנה, במוצרים ו/או באתרי האינטרנט של Skype, אתה מסכים במפורש שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך ומעניקים ל- Skype את הזכויות המפורטות במסמך זה.

© Skype ו/או Microsoft – עודכן לאחרונה: יוני, 2018