Sändningsvillkor

Ladda ner Riktlinjer för Skype-sändning

1. Tillämplighet av villkor avseende sändningstjänster

Om ingenting annat skriftligen överenskommits med Skype gäller dessa villkor avseende sändningstjänster för all användning av Skypes programvara i ett program för sändning (enligt definitionen nedan).

Om du vill använda Skypes programvara i ett program för sändning måste du acceptera de här villkoren avseende sändningstjänster. Om ingenting annat överenskommits skriftligen med Skype får du inte använda Skypes programvara i program för sändning om du inte godkänner de här villkoren avseende sändningstjänster.

2. Skypeidentifiering i program för sändning

När du använder Skypes programvara i program för sändning godkänner du tillämpliga villkor i Riktlinjer för Skype-sändning (som kan uppdateras från tid till annan) och följande ytterligare krav, förutom där så är förbjudet enligt lag:

2.1 Ljudprogram. Avseende program där ingen bild sänds, gäller följande krav:

(a) För alla program där användningen av Skypes program varar i femton (15) minuter eller kortare tid ska du skicka ett identifikationsmeddelande i början och i slutet av sådan användning enligt beskrivningen i Riktlinjer för Skype-sändning.

(b) För alla program där användningen av Skypes program varar längre än femton (15) minuter ska du skicka ett identifikationsmeddelande i början och i slutet av sådan användning och under programmets gång med högst femton (15) minuters mellanrum enligt beskrivningen i Riktlinjer för Skype-sändning.

(c) Om du i något program vill inkludera ett ljud som representerar någon särskild samtalsfunktion eller åtgärd i Skype (till exempel, men inte begränsat till, ett ljud för ”samtalssvar” när ett samtal tas emot eller ett ljud för ”samtalsavslut” när ett samtal avslutas), ska du uteslutande använda de Skype-specifika ljud som tillhandahålls av Skype och också följa de villkor som gäller för användning av Skype-ljud som finns i Riktlinjer för Skype-sändning.

2.2 Ljud- och bildprogram. När det gäller ljud- och bildprogram (d.v.s. när en visuell bild sänds med tillhörande ljud) och du använder Skypes programvara eller inkluderar en videobild av Skypes programvara gäller följande krav:

(a) För alla program som använder eller innehåller en visuell representation av Skypes programvara krävs Microsofts godkännande och licens. Då du får en licens måste din användning av Skypes vattenstämpelikon följa alla de krav som anges i Riktlinjer för Skype-sändning. Skicka in en förfrågan om licens till här.

(c) Om du vill efterlikna en viss enhet i ditt program får du endast använda det Skype-användargränssnitt som är avsett för enheten i enlighet med Riktlinjer för Skype-sändning.

(c) Om du i något program vill inkludera ett ljud som representerar någon särskild samtalsfunktion eller åtgärd i Skype (till exempel, men inte begränsat till, ett ljud för ”samtalssvar” när ett samtal tas emot eller ett ljud för ”samtalsavslut” när ett samtal avslutas), ska du uteslutande använda de Skype-specifika ljud som tillhandahålls av Skype och också följa de villkor som gäller för användning av Skype-ljud som finns i Riktlinjer för Skype-sändning.

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Definitioner

3.1.1 ”Sändning” innebär att direktsända till allmänheten via nu kända eller okända media och format, inklusive men inte begränsat till datakommunikationsnätverk, internet, elektroniska postsystem, television, radio- och satellitsystem, punkt-till-flerpunktsöverföring via trådanslutet eller trådlöst nätverk eller fibernätverk; och sändningsvillkoren omfattar utöver sändningstypen broadcasting även sändningstyperna narrowcasting och multicasting.

3.1.2 Med ”Program” avses ett live-framträdande eller förinspelat framträdande i ljud eller bild.

3.2 Du utfäster och garanterar att du är auktoriserad att godkänna och uppfylla bestämmelserna i sändningsvillkoren. Du är ansvarig för att skaffa alla rättigheter och betala alla licensavgifter och andra kostnader och utgifter som uppstår i samband med programmet och sändningen. Skype ska under inga omständigheter ansvara för några kostnader eller avgifter som uppstår i samband med programmet eller sändningen.

3.3 Du ska vara ansvarig för att på egen bekostnad följa alla tillämpliga lagar som är förknippade med programmet eller sändningen. Du godkänner att du ska skydda, försvara och hålla Skype och dess dotterbolag och Skype-personalen fria från eventuella förluster, kostnader, ansvar, skador och utgifter (inklusive rimliga advokatomkostnader och andra kostnader som uppstår till följd av detta) av alla slag, som uppstår i samband med (i) sändningen eller programmen, (ii) feltolkning eller överträdelse av ansvarsförbindelsen i det här avtalet, eller (iii) överträdelse av förbindelse, avtal eller skyldighet i det här avtalet.

3.4 Du ska se till att observera och iaktta rimliga åtgärder för att säkerställa att programmen, sändningarna och/eller Skypes programvara inte kommer att (i) användas som ett sätt att angripa en person, organisation, tro, religion eller sekt; (ii) innehålla några kungörelser eller lanseringar som är förbjudna enligt lag, (iii) användas för att göra falska eller ogrundade anklagelser avseende någon produkt eller tjänst; (iv) innehålla innehåll eller kungörelser som är ärekränkande, obscena, vanvördiga, oanständiga vulgära, motbjudande eller anstötliga varken avseende tema eller agerande; (v) innehålla några vittnesmål som inte kan styrkas; (vi) innehålla någon beskrivning eller referens till ärenden som inte anses vara godkända ämnen för diskussion i social grupper (t.ex. hädelse, oanständighet) eller (vii) användas i samband med någon annonsering eller kungörelse som, enligt Skype, kan vara kränkande eller skadligt för allmänheten, Skype, eller hederlig annonsering och ansedda företag i allmänhet.

3.5 De rättigheter som beviljas dig i detta avtal är icke-exklusiva och kan återkallas. Du får inte förvärva någon rättighet, titel eller intresse i eller för någon av Skypes logotyper, varumärken eller andra varumärken eller ursprungsbeteckningar (sammantaget Skype-varumärken), och du godtar härmed att mellan dig och Skype är Skype exklusiv ägare till alla rättigheter, titlar och intressen i och för Skype-varumärkena. Din användning av Skype-varumärket ska under detta avtal gälla till Skypes fördel. Skype förbehåller sig rätten att instruera dig avseende användningen av Skype-varumärket och hur Skype-varumärket presenteras under programmet. Skype kan också instruera dig att upphöra med användningen av Skype-varumärket i fall där sådan användning, enligt Skypes eget gottfinnande, inte är godtagbar för Skype. I händelse av att du uppmanas att upphöra med användningen av Skype-varumärket, ska du omedelbart göra detta (och om denna uppmaning avser ett specifikt program har du inte längre rätt att sända eller licensiera sändningen av ett sådant program med Skype-varumärket).

3.6 Skype förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa sändningsvillkor. Din fortsatta användning av Skypes programvara, auktoriserat häri, ska utgöra ditt godkännande att följa villkoren i de uppdaterade sändningsvillkoren. Skype kommer inte att stå ansvariga för eventuella skador som har orsakats av ändringarna och/eller upphörandet av dessa sändningsvillkor.

3.7 DU GODKÄNNER HÄRMED UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST DESSA SÄNDNINGSVILLKOR OCH ATT DU FÖRSTÅR RÄTTIGHETERNA, SKYLDIGHETERNA, VILLKOREN OCH KRAVEN SOM UPPGES HÄRI. GENOM ATT ANVÄNDA SKYPES PROGRAMVARA PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS HÄRI GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN ATT DU BINDS AV AVTALETS VILLKOR ERKÄNNER DÄRMED SKYPES RÄTTIGHETER ENLIGT AVTALET.

© Skype – Senaste revidering: den 7 augusti 2018

Ladda ner Riktlinjer för Skype-sändning