1. Tillämplighet av villkor avseende sändningstjänster

Om ingenting annat skriftligen överenskommits med Skype gäller dessa villkor avseende sändningstjänster för all användning av Skypes programvara i ett program (enligt definitionen nedan).

Om du vill använda Skypes programvara i ett program för sändning måste du acceptera de här villkoren avseende sändningstjänster.

Om ingenting annat överenskommits skriftligen med Skype får du inte använda Skypes programvara i program för sändning om du inte godkänner de här villkoren avseende sändningstjänster.

2. Skypeidentifiering i program för sändning

När du använder Skypes programvara i program för sändning godkänner du tillämpliga villkor i Riktlinjer för Skype-sändning  (som kan uppdateras från tid till annan) och följande ytterligare krav, förutom där så är förbjudet enligt lag:

2.1 Ljudprogram. Avseende program där ingen bild sänds, gäller följande krav:

(a) För alla program där användningen av Skypes program varar i femton (15) minuter eller kortare tid ska du skicka ett identifikationsmeddelande i början och i slutet av sådan användning enligt beskrivningen i Riktlinjer för Skype-sändning ;

(b) För alla program där användningen av Skypes program varar längre än femton (15) minuter ska du skicka ett identifikationsmeddelande i början och i slutet av sådan användning och under programmets gång med högst femton (15) minuters mellanrum enligt beskrivningen i Riktlinjer för Skype-sändning  ; och

(c) Om du i något program vill inkludera ett ljud som representerar någon särskild samtalsfunktion eller åtgärd i Skype (till exempel, men inte begränsat till, ett ljud för "samtalssvar" när ett samtal tas emot eller ett ljud för "samtalsavslut" när ett samtal avslutas), ska du uteslutande använda de Skype-specifika ljud som tillhandahålls av Skype och också följa de villkor som gäller användning av Skype-ljud som finns i Riktlinjer för Skype-sändning. Om du vill begära ett Skype-ljud kontaktar du: media@skype.net 

2.2 Ljud- och bildprogram. När det gäller ljud- och bildprogram (dvs. när en visuell bild sänds med tillhörande ljud) och du använder Skypes programvara eller inkluderar en videobild av Skypes programvara gäller följande krav:

(a) Du ska hämta Skypes logotyp i skalbart vektorfilformat härifrån ;

(b) I alla program som använder eller innehåller en visuell representation av Skypes programvara ska Skypes logotyp placeras så att den under användning syns tydligt i proportionerlig skala och är i sådan storlek att den är fullt läsbar, och din användning av Skypes logotyp måste följa reglerna i Riktlinjer för Skype-sändning.

(c) Om du vill efterlikna en viss enhet i ditt program får du endast använda det Skype-användargränssnitt som är avsett för enheten i enlighet med Riktlinjer för Skype-sändning. Om du behöver mallar och tillgångar från Skypes användargränssnitt beställer du dem från: media@skype.net ; och

(d) Om du i något program vill inkludera ett ljud som representerar någon särskild samtalsfunktion eller åtgärd i Skype (till exempel, men inte begränsat till, ett ljud för "samtalssvar" när ett samtal tas emot eller ett ljud för "samtalsavslut" när ett samtal avslutas), ska du uteslutande använda de Skype-specifika ljud som tillhandahålls av Skype och också följa de villkor som gäller användning av Skype-ljud i Riktlinjer för Skype-sändning . Om du vill begära ett Skype-ljud kontaktar du: media@skype.net 

3. Allmänna bestämmelser

3.1 Definitioner

3.1.1 “ Sändning” innebär att direktsända till allmänheten via nu kända eller okända media och format, inklusive men inte begränsat till datakommunikationsnätverk, Internet, elektroniska postsystem, television, radio- och satellitsystem, punkt-till-flerpunktsöverföring via trådanslutet eller trådlöst nätverk eller fibernätverk, och sändningsvillkoren omfattar utöver sändningstypen broadcasting även sändningstyperna narrowcasting och multicasting.

3.1.2 Med ”Program” avses ett live-framträdande eller förinspelat framträdande i ljud eller bild.

3.2 Du utfäster och garanterar att du är bemyndigad att godkänna och följa villkoren i dessa sändningsvillkor. Du är ansvarig för att skaffa alla rättigheter och betala alla licensavgifter och andra kostnader och utgifter som uppstår i samband med programmet och sändningen. Under inga omständigheter ska Skype hållas ansvarigt för kostnader eller utgifter i samband med anslutning till programmet eller sändningen.

3.3 Du är ansvarig för på egen bekostnad följa alla tillämpliga lagar som är förknippade med programmet eller sändningen. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Skype, dess dotterbolag och personal skadeslösa från och mot alla förluster, kostnader, skulder, skadestånd och utgifter (inklusive rimliga juridiska avgifter och andra utgifter därmed sammanhängande) av varje sort, slag och beskrivning, som härrör från: (i) sändningar och program; (ii) oriktiga uppgifter eller brott mot den garanti som finns i dessa sändningsvillkor, eller (iii) brott mot förbindelse, avtal eller åtagande som gäller dig i dessa sändningsvillkor.

3.4 Du ska beakta och vidta rimlig skyndsamhet för att säkerställa att program, sändningar och/eller Skypes programvara inte: (i) används som ett sätt att angripa en person, organisation, tro, religion, rörelse eller sekt; (ii) innehåller några annonseringar eller promotioner som är förbjudna enligt lag, (iii) används för att lägga fram falska eller ogrundade anklagelser eller uppgifter avseende någon produkt eller tjänst; (iv) omfattar innehåll eller uttalanden som är ärekränkande, obscent, vanvördigt, oanständigt, vulgärt, motbjudande eller anstötligt, vare sig avseende tema, agerande eller behandling; (v) innehåller några vittnesmål eller uttalanden som inte kan styrkas; (vi) innehåller någon beskrivning eller referens till ämnen som allmänt inte anses vara godkända för diskussion i sociala grupper (till exempel hädelse, oanständighet) eller (vii) används i samband med något uttalande eller kungörelse som kan, enligt Skypes mening, vara kränkande eller skadligt för allmänheten, Skype eller ärlig reklamverksamhet och seriösa företag i allmänhet.

3.5 De rättigheter som beviljas dig i detta avtal är icke-exklusiva och kan återkallas. Du får inte förvärva någon rättighet, titel eller del i eller för någon av Skypes logotyper, varumärken eller andra varumärken eller ursprungsbeteckningar (sammantaget Skype-varumärken), och du godtar härmed att mellan dig och Skype är Skype exklusiv ägare av alla rättigheter, titlar och intressen i och för Skype-varumärkena. Din användning av Skype-varumärket ska under detta avtal gälla till Skypes fördel. Skype förbehåller sig rätten att instruera dig avseende användningen av Skype-varumärket och hur Skype-varumärket presenteras under programmet. Skype kan också instruera dig att upphöra med användningen av Skype-varumärket i fall där sådan användning, enligt Skypes eget godtycke, inte är godtagbar för Skype. I händelse du uppmanas att upphöra med användningen av Skype-varumärket, ska du omedelbart göra detta (och om denna uppmaning avser ett specifikt program, har du inte längre rätt att sända eller licensiera sändning av ett sådant program).

3.6 Skype förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa sändningsvillkor. Din fortsatta användning av Skypes programvara utgör ditt godkännande av villkoren och bestämmelserna i det reviderade avtalet. Skype ansvarar inte för eventuell skada som orsakas av revideringen av dessa sändningsvillkor och/eller uppsägningen av dessa villkor.

3.7 DU BEKRÄFTAR HÄRMED UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST DESSA SÄNDNINGSVILLKOR OCH FÖRSTÅR DE RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER, VILLKOR OCH KRAV SOM ANGES HÄRI. GENOM ATT ANVÄNDA SKYPE-PROGRAMVARAN PÅ DET SÄTT SOM BESKRIVS HÄRI GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN ATT DU BINDS AV AVTALETS VILLKOR OCH KRAV OCH ERKÄNNER DÄRMED SKYPES RÄTTIGHETER ENLIGT AVTALET.

© Skype – Senaste revidering: 13 augusti 2014