Dessa villkor gäller din användning av kodstycken, knappar, länkar, programutvecklingssatser och API-integrationer som tillhandahålls av Microsoft på Skypes eller Microsofts webbplatser och som visar de villkor som gör att användare av dina webbplatser och program kan ansluta till, dela på och chatta på Skype ("Skype-integrationer").

  1. LICENS. Delar av kod kan tillhandahållas under licensvillkor för öppen källkod som medföljer koden i fråga. Om inget annat anges får du, enligt dessa villkor, av Microsoft en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-återlicensierbar, återkallningsbar licens att bädda in Skype-integrationer på din webbplats eller i dina program. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter.
  2. BEGRÄNSNINGAR. Med undantag av vad som uttryckligen tillåts av dessa villkor får du inte: (a) använda Skype-integrationerna för att sälja åtkomst till Skype, (b) skymma eller ändra varumärken, ikoner eller logotyper som ingår i Skype-integrationerna eller (c) använda Skype-integrationerna på ett sätt som strider mot varumärkesriktlinjerna för Skype eller tillämplig teknisk dokumentaion, (d) använda Skype-integrationerna på ett sätt som skapar en falsk antydan gällande sponsring av, samarbete med eller anknytning till Skype eller Microsoft, (e) vilseleda användare angående syftet med Skype-integrationerna eller erbjuda ekonomiska incitament att klicka på Skype-integrationerna, (e) kopiera, ändra, återpublicera, återskapa, sälja, hyra ut, leasa, låna ut eller på annat sätta överföra programvaran, (f) visa Skype-integrationerna på en webbplats eller i ett program som bryter mot reglerna för uppförande i villkoren för Microsoft-tjänster, (g) använda Skype-integrationerna i annonser eller i annonseringssyfte, såvida du inte har fått skriftligt godkännande från Microsoft, (h) sälja eller på annat sätt överföra data som är relaterade till Skype-integrationerna till tredje part, (i) ändra eller omdirigera någon länk från Skype-integrationerna.
  3. YTTERLIGARE VILLKOR. Villkoren för Microsoft-tjänster och varumärkesriktlinjerna för Skype reglerar tillsammans med dessa villkor användningen av Skype-integrationerna. I händelse av konflikt har dessa villkor företräde.
  4. SEKRETESS. Du godkänner att Microsoft får använda analysverktyg för att spara och analysera data som härrör från användning av Skype-integrationerna. Dina webbsidor som visar och program som använder Skype-integrationer måste följa alla gällande lagar om dataskydd och sekretess. Webbsidorna ska visa en sekretesspolicy som tydligt klargör användningen av cookies och relaterad teknik samt all insamling, delning och användning av data som är relaterade till användning av Skype-integrationerna.
  5. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN LICENSIERAS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU TAR SJÄLV RISKEN ATT ANVÄNDA DEN. MICROSOFT LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER. I DEN UTSTRÄCKNING SOM DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN MEDGER DET FRISKRIVER SIG MICROSOFT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER SOM AVSER SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT PROGRAMVARAN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER.
  6. ANSVARSBEGRÄNSNING. MICROSOFT HAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATAFÖRLUST ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT ANSVARSPRINCIP, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) SOM UPPKOMMER GENOM ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER SKYPE-INTEGRATIONER, ÄVEN OM MICROSOFT UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA. Det kan hända att ovanstående begränsning inte gäller för dig om begränsning av följdskador, oförutsedda skador eller andra skador inte är förenligt med lagstiftningen där du bor.
  7. UPPSÄGNING.Microsoft kan säga upp dessa villkor när som helst och av vilken anledning som helst. När du meddelas om uppsägning godkänner du att du avslutar all fortsatt användning av Skype-integrationer och att du omedelbart tar bort Skype-integrationerna från dina webbsidor och program. Avsnitten 2, 5, 6 och 8 fortsätter att gälla även då dessa villkor sägs upp.
  8. ALLMÄNT. (a) Dessa villkor utgör det fullständiga avtalet mellan parterna avseende avtalets ämne. Avtalet ersätter alla tidigare avtal, all tidigare korrespondens och alla tidigare utfästelser mellan parterna avseende avtalets ämne. (b) Microsoft kan uppdatera dessa villkor genom att publicera uppdateringar på denna webbplats. Genom att fortsätta att använda programvaran eller Skype-integrationer efter sådan publicering godkänner du sådan uppdatering. (c) Delstaten Washingtons lagar gäller för tolkningen av avtalet och vid hävdade brott mot avtalet, oavsett eventuella konflikter mellan lagprinciper. Båda parter accepterar den exklusiva jurisdiktionen för de federala domstolarna i King County, Washington, USA i alla tvister till följd av eller i samband med detta avtal.