Inga nödsamtal: Skype ersätter inte din mobiltelefon eller fasta telefon. Med undantag från ytterst begränsade omständigheter som anges i Skypes användningsvillkor går det inte att ringa nödsamtal med Skype. Du måste ha tillgång till alternativa kommunikationsmöjligheter för att säkerställa att du vid behov kan ringa nödsamtal. Det är ditt ansvar att, utöver tjänsten, köpa en traditionell telefontjänst som erbjuder nödsamtalstjänster via det mobila eller fasta nätet. I händelse av att någon annan person använder ditt konto med din tillåtelse ansvarar du för att upplysa honom eller henne om att det inte går att ringa nödsamtal med den här tjänsten.

Detta avtal: Dessa villkor avseende tjänster, samt alla uppdateringar som gäller din användning av tjänsten, utgör tillsammans det juridiska avtalet mellan dig och DNA. För att godkänna dessa villkor avseende tjänster, klicka på "Godkänn". Om du inte godkänner dessa villkor avseende tjänster ska du inte klicka på "Godkänn" och inte använda tjänsten. Se till att du har läst och samtyckt till Skypes användningsvillkor. Skriv ut och spara en kopia av dessa villkor avseende tjänster för framtida referens.

Begränsningar. Om lagstiftningen i ditt land förbjuder dig att använda tjänsten på grund av att du är för ung eller för att tjänsten inte är tillåten i ditt land, eller om du inte är behörig att teckna detta avtal på företagets vägnar (gäller endast affärskunder) ska du inte ingå detta avtal.

1 ALLMÄNNA VILLKOR

I dessa villkor används följande definitioner i såväl singular som plural.

1.1. Konto: hänvisar till ditt konto för användning av Skype-programmet och för betalning (såvida den inte görs via Skype Manager) samt i tillämpliga fall användning av servicen.

1.2. Administratör: är en behörig representant för en verksamhet som är registrerad för Skype Manager (ett administrativt Skype-verktyg för central hantering av Skype-produkter av ett företag) med Skype på uppdrag av ett företag och som ansvarar för hanteringen av Skype-programmet eller andra konton under dess kontroll, inklusive, men utan begränsning, inköp och tilldelning av nummer. Särskilda Skype-användningsvillkor gäller:

1.3. Dotterbolag: alla verksamheter, företag eller andra enheter som direkt eller indirekt styr, styrs av eller styrs tillsammans med DNA. Vad gäller denna definition ska ordet "styra" avse direkt eller indirekt ägandeskap av över femtio procent (50 %) av utestående aktier som ger rösträtt i verksamheten, företaget eller annan enhet.

1.4. Avtal: syftar på dessa avtalsvillkor mellan DNA och dig för användning av tjänsten.

1.5. Nummer syftar på det nummer som har definierats av den svenska nummerplanen och som allokeras av DNA för användning av tjänsten eller andra nummerbaserade produkter eller tjänster, inklusive Skype To Go.

1.6. Lösenord: syftar på en kod som du väljer och som, i kombination med ett användar-ID, ger dig tillgång till ditt konto.

1.7. PSTN-användare: syftar på en användare av det offentliga telefonnätet (Public Switched Telephone Network).

1.8. Tjänst: syftar på nummertjänsten och tillhandahållandet av inkommande samtal till numret, exklusive mottagning av inkommande samtal med extra avgifter.

1.9. Skype: syftar på enheten Skype Communications S.a.r.l, med adress 23–29 Rives de Clausen, 2165 Luxemburg, Luxemburg, registreringsnummer (B100468), momsnummer (LU20981643).

1.10. Skype-kredit: avser det betalningssätt som kan användas till att köpa samtal till mobiler och fasta telefoner, och i vissa fall andra produkter som Skype -röstmeddelanden och tjänsten eller andra tjänster eller produkter som har definierats av Skype.

1.11. Samtal till mobiler och fasta telefoner: avser den produkt som tillhandahålls av Skype enligt separata tjänstevillkor, som gör att du kan ringa samtal till PSTN-användare.

1.12. Skype-program: syftar på den programvara som distribueras av Skype Software S.a.r.l för internetkommunikation som gör att du kan använda tjänsten, inklusive men utan begränsningar för eventuella korrigeringsfiler, uppdateringar, uppgraderingar och nya versioner av sådan programvara.

1.13. Skypes användningsvillkor: avser användningsvillkoren mellan (i) Skype Software S.a.r.l och dig för licensen att använda Skype-programmet, och (ii) Skype och dig, i den utsträckning det är tillämpligt, för tillhandahållande och användning av samtal till mobiler och fasta telefoner, röstmeddelanden, Skype Manager och andra liknande produkter som utsetts av Skype och som finns på http://www.skype.com/sv/legal/tou/;

1.14. Skype To Go: avser tillhandahållandet av tjänsten i enlighet med dessa villkor, vilket i sin tur ger tillgång till   samtal till mobiler och fasta telefoner när du inte är vid datorn;

1.15. DNA: syftar på enheten DNA Ltd med kontor på Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki (Finland).

1.16. Användar-ID: syftar på en identifikationskod som du har valt och som, i kombination med lösenordet, ger dig tillgång till ditt konto.

1.17. Röstmeddelanden: avser den funktion hos Skype-programvaran som låter dig ta emot röstmeddelanden från PSTN-användare och användare av annan Skype-programvara.

1.18. Webbplats: syftar på alla webbplatsens delar och innehåll som är tillgängliga – bland många webbadresser – på webbadressen www.skype.com där Skype-programvaran kan laddas ner.

1.19. Du: syftar på (i) när det gäller den enskilda konsumenten – dig, slutanvändaren av tjänsten och licensinnehavaren för Skype-programmet, och (ii) när det gäller en affärsrörelse – enheten som ingår detta avtal, i båda fallen används formen du i tillämpliga fall.

2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 Inga garantier: DNA har som mål att tillhandahålla tjänsten med minsta möjliga störningar. Emellertid kan DNA inte garantera att tjänsten alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller andra problem. Eftersom tjänsten överförs via allmänna internetledningar och det offentliga telefonnätet ("PSTN") kan strömavbrott och avbrott i internetanslutningen inträffa och du kan märka vissa störningar, t.ex. paketförluster och fördröjningar som försämrar kvaliteten på kommunikationen. Dessutom är du medveten att samtal till eller från det offentliga telefonnätet inte är krypterade och därför kan avlyssnas av myndigheter eller andra rättsligen behöriga tredje parter. DNA är inte ansvarigt för eventuella störningar, fördröjningar, avlyssning eller annan utebliven kommunikation i tjänsten.

2.2 Tekniska förbättringar och underhåll: DNA kan ändra tekniska funktioner för att uppfylla nya krav och följa den tekniska utvecklingen, eller för att uppfylla eventuella bestämmelser. DNA kan behöva reparera, förbättra och/eller uppgradera tjänsten och det kan göra att vi måste inskränka, begränsa, inställa och/eller störa tjänsten.

2.3 Innehållet i kommunikationen: DNA kontrollerar inte och känner inte till innehållet i den kommunikation som utväxlas genom användning av tjänsten. Den person hos vilken innehållet i kommunikationen har sitt ursprung är ensam ansvarig för innehållet. Därför kan du utsättas för innehåll som är anstötligt, olagligt, skadligt för minderåriga, oanständigt eller på annat vis betänkligt. DNA är inte ansvarigt för någon som helst typ av kommunikation som sprids med hjälp av tjänsten.

2.4 Licens. Ingen överföring av rättigheter. Du får endast en icke exklusiv och icke överförbar rätt att använda numret. Du godkänner och förstår att tilldelning av tjänsten och distribution av numret inte utgör en överföring av någon äganderätt eller annan rätt med avseende på numren eller tjänsten.

3 NUMMER, röstmeddelanden

3.1 Tillgänglighet för ett nummer. Om du har köpt och är berättigad till ett nummer kommer det att bli tillgängligt för dig så snart som möjligt efter mottagandet av din begäran och Skype har mottagit din betalning. Nummer som blir tillgängliga för dig för användning med Skype To Go tillhandahålls utan kostnad, men du ansvarar för extra kostnader för  samtal till mobiler och fasta telefoner som du ringer. Om ett nummer görs tillgängligt för dig av en administratör utövas rätten att använda det numret och annullera sådan rätt av administratören enligt hans eget omdöme. Ytterligare Skype-användningsvillkor gäller under sådana omständigheter.

3.2 Ingen garanti. DNA har som mål att sträva efter att allokera numret och sörja för att PSTN-användare kan nå ditt nummer, eller att ditt nummer kan användas med Skype To Go, som tillämpligt. DNA kan emellertid inte garantera att de begärda numren kan allokeras eller distribueras till dig och inte heller att du kan använda tjänsten.

3.3 Neka, ändra och säga upp nummer. DNA har rätt att, utan ytterligare skyldigheter till dig, neka, ändra eller säga upp nummer som gjorts tillgängliga för dig, när som helst och av vilken anledning som helst. Utan att begränsa utsträckningen av det föregående förbehåller sig DNA särskilt rätten att omedelbart dra in numret i händelse av att du inte uppfyller kraven i detta avtal, DNA:s och/eller Skypes anvisningar eller kraven för svenska nationella telefonnummer.

3.4 Ändra nummer. I händelse av att DNA ändrar det nummer som har gjorts tillgängligt för dig meddelas du via e-post, med uppgift om ändringens giltighetsdatum och ditt nya nummer. Om du inte vill godkänna det nya numret har du rätt att säga upp ditt nummer skriftligen eller genom att skicka e-post till billing@skype.net och uppsägningen träder då i kraft det datum då det nya numret allokeras. DNA ansvarar inte för eventuella skador som orsakas på grund av ändringen av numret.

3.5 Röstmeddelanden. Om  röstmeddelanden erbjuds i samband med tjänster härunder bekräftar och accepterar du att denna produkt tillhandahålls av Skype och att du måste acceptera och godkänna Skypes användningsvillkor om du vill använda röstmeddelanden.

3.6 Företagsanvändare. Du kan köpa och allokera ett nummer till ett Skype-företagskonto och/eller en SIP-profil för mottagandet av tjänsten, med förbehåll för Skypes användningsvillkor.

4 DIN SAMVERKAN

4.1 Användning av tjänsten. Du samtycker till att använda tjänsten i enlighet med detta avtal och gällande lagstiftning. Du bekräftar att du kommer att följa alla rimliga anvisningar som tillhandahålls av DNA eller Skype med avseende på användningen av numren och att du uppfyller kraven för svenska nationella nummer. Du får inte använda tjänsten för avgiftsfria samtal eller samtal där mottagaren betalar.

4.2 Information. Du ska i god tid ge DNA de uppgifter och den information som behövs för att erbjuda tjänsterna på lämpligt sätt. Du bekräftar att du ska överlämna korrekta och fullständiga uppgifter angående din bostad och din användning av numret och alla andra uppgifter med avseende på uppfyllelse av nummerplanens krav, på det sätt som rimligen då och då kan krävas av DNA.

4.3 Ingen återförsäljning. Du samtycker till att sälja tjänsten vidare till tredje part.

4.4 Lagliga ändamål. Du bekräftar och samtycker till att enbart använda numret och tjänsten för lagliga ändamål. Det innebär att du inte får, utan begränsning, använda ditt konto, numret eller tjänsten på något bedrägligt sätt eller delta i aktiviteter som kan uppfattas som stötande, kränkande, obscena eller sexuella eller på något sätt försöka skada unga personer.

4.5 Gottgörelse. DU GODKÄNNER ATT DU SKA HÅLLA DNA OCH DESS DOTTERBOLAG ANSVARSFRIA FRÅN ALLA ERSÄTTNINGSKRAV SAMT FÖRSVARA SKYPE OCH DESS DOTTERBOLAG MOT ALLA ANSPRÅK OCH OMKOSTNADER, INKLUSIVE SKÄLIGA ADVOKATOMKOSTNADER SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED ELLER PÅ GRUND AV DIN KRÄNKNING AV DESSA VILLKOR, ANVISNINGAR FRÅN DNA ELLER SKYPE, TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING ELLER BESTÄMMELSER ELLER RÄTTIGHETER TILLHÖRANDE TREDJE PART RELATERAT TILL ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV NUMRET ELLER TJÄNSTEN.

5 ANVÄNDAR-ID, LÖSENORD OCH KONTO

5.1 Användar-ID, lösenord och konto. För att kunna använda tjänsten måste du ladda ner och behålla Skype-programmet och registrera dig för ett konto genom att välja ett användar-ID och ett lösenord (eller låta en administratör eller företagsanvändare göra det åt dig). Du är ansvarig för att inte avslöja ditt användar-ID eller lösenord och du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs med ditt användar-ID, lösenord och konto, även om detta sker utan ditt tillstånd.

5.2 Meddelande och skadeslöshet. Du samtycker till att skriftligen omedelbart meddela DNA eller Skype vid obehörig eller bedräglig användning av ditt användar-ID, lösenord eller konto i samband med användning av tjänsten, och du samtycker till att hålla DNA skadeslöst mot alla anspråk från tredje part och alla relaterade skyldigheter som uppstår till följd av eller i samband med sådan obehörig eller bedräglig användning. DNA ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på grund av obehörig och/eller bedräglig användning av ditt användar-ID, lösenord eller konto.

5.3 Ändring av användar-ID och lösenord. DNA förbehåller sig rätten att ändra ditt användar-ID eller lösenord om detta är relaterat till tjänstens funktion eller för att förhindra bedräglig användning av numret eller tjänsten.

6 POLICY FÖR BETALNING OCH ÅTERBETALNING

6.1 Avgifter. Om du vill köpa tjänsten (förutom Skype To Go) måste du betala gällande avgifter. Du kan betala för tjänsten med kreditkort eller andra tillgängliga betalningsmetoder. Om inte annat anges vid köpet kan du kanske inte använda Skype-krediter för att köpa denna tjänst. Vid köp med kreditkort måste du ange ett giltigt kreditkortsnummer (Visa, MasterCard eller annan då godkänd utfärdare). För att undvika missförstånd meddelas att listan över godkända utfärdare kan komma att ändras.

6.2 Aktivera konto. Om du har ett lösenord eller ett kupongnummer som representerar ett tillgodohavande för tjänsten sätter du in detta tillgodohavande på ditt konto genom att skriva in lösenordet eller kupongnumret på lämpligt ställe på webbplatsen.

6.3 Automatisk nummerförnyelse. När du köper ett nummer aktiverar vi automatisk förnyelse av numret när den valda abonnemangsperioden tar slut. Det innebär att det allokerade numret automatiskt förnyas för samma period och med samma betalningsmetod som du väljer när du först registrerar dig för tjänsten. Det sker cirka tre (3) dagar innan ditt abonnemang upphör. Du kan när som helst inaktivera funktionen i ditt användarkonto.

6.4 Policy avseende återbetalning. Tilldelningen av ett nummer utgör "användning" av tjänsten och därför återbetalas inte abonnemang på nummer. Återbetalningar kan vara motiverade mot bakgrund av de tillhandahållna tjänsterna och sådana bedöms från fall till fall. Det här avsnittet påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

7 AVGIFTER OCH BETALNING

7.1 Betalning. Om du vill köpa tjänsten måste du betala de avgifter som anges i samband med köpet. Avgifter ska betalas i den valuta som anges i samband med köpet, inklusive moms (VAT) eller andra tillämpliga skatter som anges vid köpet.

7.2 Avgiftsändringar. Du bekräftar och accepterar att priset för tjänsten inte är ändringsbart under ditt pågående förskottsbetalda abonnemang, men det kan ändras för efterföljande abonnemangsperioder. Du informeras om eventuella nya priser i samband med efterföljande köp av tjänsten. Om du inte samtycker till sådana prisändringar har du rätt att säga upp avtalet.

7.3 Feldebitering. Om du anser att du har debiterats felaktigt måste du kontakta support.skype.com inom 90 dagar efter debiteringen. För att undvika eventuella missförstånd förlorar du rätten att begära återbetalning eller korrigering av eventuella avgifter som är äldre än 90 dagar.

7.4 Period för tjänsten. Du kan endast använda tjänsten under den gällande förskottsbetalda abonnemangsperiod som du väljer (om tillämpligt) och du ansvarar för att förlänga den perioden om du vill fortsätta att använda tjänsten därefter. Varje förlängning betraktas som ett nytt avtal. För Skype To Go gäller ingen förskottsbetald abonnemangsperiod och detta avtal fortsätter att gälla tills det avslutas antingen av DNA eller i enlighet med paragraf 11 nedan.

8 SEKRETESS, PERSONUPPGIFTER OCH TRAFIKDATA

8.1 Sekretesspolicyer. Skypes sekretesspolicy finns publicerad på webbplatsen http://www.skype.com/sv/legal/privacy/ och DNA:s sekretesspolicy är densamma som beskrivs i denna paragraf 8 (gemensamt sekretesspolicyerna). Dessa sekretesspolicyer reglerar användningen av personuppgifter och trafikdata, samt konfidentiell information som överförs via tjänsten.

8.2 För att kunna tillhandahålla ett nummer och/eller tjänsten kan det ibland vara nödvändigt att dela personuppgifter och trafikdata med operatörer, distributörer, partnertjänsteleverantörer eller agenter. Dessutom kan DNA, Skype eller dess lokala partners behöva tillhandahålla sådana uppgifter på begäran från behöriga myndigheter eller behöva utföra fler aktiviteter på grund av lokala bestämmelser, t.ex. med avseende på avlyssning av kommunikation, om detta begärs av sådan myndighet. Vi säljer inte och hyr heller inte ut dina personuppgifter till tredje parter i marknadsföringssyfte utan ditt uttryckliga tillstånd och vi använder din information endast på det sätt som beskrivs i sekretesspolicyn. Vi lagrar och bearbetar din information på datorer som kan finnas utanför ditt land och som är skyddade av fysiska och tekniska säkerhetsanordningar. Du kan få tillgång till och ändra informationen du tillhandahåller i enlighet med sekretesspolicyn. Använd inte tjänsten eller numret om du har invändningar mot att dina uppgifter överförs eller används som beskrivs i sekretesspolicyn.

9 ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 DNA, DESS DOTTERBOLAG, DESS LICENSGIVARE OCH DNA:s PERSONAL ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA, VARE SIG AVSEENDE AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAN FORM AV ANSVAR, FÖR:
 

  • (i) INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OCH
  • (ii) FÖRLUSTER AV INTÄKTER, AFFÄRER ELLER VINSTER (DIREKT ELLER INDIREKT).

9.2 BEGRÄNSNINGARNA AV DNA:S ANSVAR TILL DIG ENLIGT PARAGRAF 9.1 OVAN SKA GÄLLA OAVSETT HURUVIDA DNA, DESS DOTTERBOLAG ELLER DNA-PERSONALEN HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER OCH SKADOR KAN UPPSTÅ ELLER INTE.

9.3 INGET I DETTA AVTAL AVSER ATT EXKLUDERA ELLER BEGRÄNSA ELLER SKA TOLKAS SOM EN BEGRÄNSNING AV DNA:S ANSVAR FÖR (I) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV OAKTSAMHET FRÅN DNA, DNA:S PERSONAL ELLER DESS REPRESENTANTER, ELLER (II) ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER EXKLUDERAS ENLIGT LAG.

9.4 DNA:S TOTALA ANSVARSSKYLDIGHET UNDER ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR AVSEENDE TJÄNSTER (VARE SIG AVSEENDE AVTAL, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAT), SKA INTE ÖVERSTIGA DET SAMMANLAGDA BELOPPET DU BETALADE FÖR TJÄNSTERNA UNDER DE 12 MÅNADERNA FÖRE DET DATUM NÄR HÄNDELSEN SOM ORSAKADE ANSPRÅKET INTRÄFFADE (SOM TILLÄMPLIGT), OCH SKA INTE ÖVERSTIGA 5 000 EURO (SÅVIDA SKADAN INTE ORSAKATS AV DNA:S AVSIKTLIGA FELBETEENDE ELLER GROVA FÖRSUMLIGHET).

9.5 SÄRSKILD FRISKRIVNING AV ANSVAR BETRÄFFANDE NÖDSAMTALSTJÄNSTER. TJÄNSTEN KAN INTE HANTERA OCH ÄR INTE AVSEDD ATT HANTERA AV NÖDSAMTAL. VARKEN DNA ELLER DESS STYRELSELEDAMÖTER, ANSTÄLLDA ELLER DOTTERBOLAG KAN HÅLLAS ANSVARIGA VARE SIG AVSEENDE AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANDRA FORMER AV ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR ELLER FÖRLUSTER (OCH DU AVSÄGER DIG HÄRMED ALLA SÅDANA ANSPRÅK) SOM ORSAKAS AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR ATT KONTAKTA NÖDSAMTALSPERSONAL OCH DIN OFÖRMÅGA ATT ORDNA ALTERNATIVA MÖJLIGHETER ATT NÅ NÖDSAMTALSPERSONAL ENLIGT DEN FÖRSTA PARAGRAFEN I DESSA VILLKOR OVAN.

9.6 SÄRSKILD FRISKRIVNING AV ANSVAR BETRÄFFANDE INNEHÅLL. DNA FRISKRIVER SIG FRÅN ALLT ANSVAR I FÖRHÅLLANDE TILL DET INNEHÅLL SOM GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS AV TREDJE PART. VARKEN DNA ELLER DESS TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER DOTTERBOLAG KAN HÅLLAS ANSVARIGA VARE SIG AVSEENDE AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANDRA FORMER AV ANSVAR FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR ELLER FÖRLUSTER (OCH DU AVSÄGER DIG HÄRMED ALLA SÅDANA ANSPRÅK) SOM ORSAKAS AV ELLER UPPKOMMER I SAMBAND MED SÅDANT INNEHÅLL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

9.7 Begränsningar för jurisdiktion. Det kan hända att vissa av ovanstående undantag och begränsningar inte gäller dig om du är bosatt i en jurisdiktion i vilken undantagen och begränsningarna enligt lag inte tillåts. I sådant fall begränsas ansvaret i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lagstiftning.

10 FORCE MAJEURE

10.1 Du godkänner och förstår att tjänsten inte fungerar, och att DNA inte bryter mot några av sina skyldigheter gentemot dig under detta avtal, i händelse av force majeure. En force majeure-händelse innebär en händelse som ligger utanför DNA:s kontroll.

10.2 Följd av force majeure. I händelse av att DNA (eller dess tredje part) påverkas av en force majeure-händelse ska den snarast vidta skäliga åtgärder för att meddela dig angående den uppskattade omfattningen och längden för oförmågan att uppfylla sina skyldigheter, eller förseningen i uppfyllandet av skyldigheterna. DNA ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT VARE SIG AVSEENDE AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAN FORM AV ANSVAR FÖR OFÖRMÅGA ATT UPPFYLLA SINA SKYLDIGHETER I ENLIGHET MED DETTA AVTAL I FALL DÄR SÅDAN OFÖRMÅGA ÄR ETT RESULTAT AV EN FORCE MAJEURE-HÄNDELSE.

11 LÖPTID OCH UPPSÄGNING

11.1 Löptid. Detta avtal träder i kraft i och med att du godkänner det genom att klicka på godkänn-knappen eller liknande knappar eller länkar som har angivits av Skype, eller från det datum du först använder tjänsten, beroende på vilket som inträffar först, och ska fortsatt vara gällande fram till definitionen i paragraf 7.4, såvida inte det inte sägs upp tidigare av antingen Skype eller dig enligt vad som uppges nedan.

11.2 Uppsägning av dig. Du kan säga upp avtalet när som helst, enligt villkoren häri.

11.3 Uppsägning av DNA. Utan att begränsa andra ersättningsmöjligheter och utan att vara ansvarigt för konsekvenser av detta kan DNA eller dess dotterbolag säga upp tjänsten med omedelbar verkan, automatiskt och utan stöd från domstolar, och även begränsa, upphäva eller avbryta din användning av tjänsten: Om en behörig lokal tillsynsmyndighet eller domstol kräver att DNA ska avbryta tillhandahållandet av tjänsten, om DNA inte kan fortsätta tillhandahålla tjänsten på grund av ändrade bestämmelser för tjänsten, om något avtal mellan Skype och DNA om det fortsatta tillhandahållandet av tjänsten avslutas eller om vi anser att du bryter mot villkoren för tjänsten, orsakar problem, medför möjliga rättsliga skyldigheter, agerar i strid mot villkoren eller andan i DNA:s eller Skypes policyer, kränker någon annans immateriella rättigheter, deltar i bedrägliga, omoraliska eller olagliga aktiviteter eller andra liknande orsaker. DNA säger upp denna tjänst genom att förhindra din åtkomst till ditt konto, tjänsten och Skype-programmet. Om du har uppgett en giltig e-postadress kan DNA eller Skype underrätta dig via e-post. Vid uppsägning av Skypes användningsvillkor avslutas omedelbart detta avtal.

11.4 Konsekvenser av uppsägning. I och med att avtalet sägs upp, oavsett skäl, ska alla licenser och rättigheter att använda nummer och tjänster upphöra och du ska sluta att använda dessa.

11.5 Överlevnad. Alla bestämmelser som måste överleva för att ge verkan till dess mening ska överleva avtalets utgång och uppsägning, inklusive, men utan begränsning till, alla dina utfästelser, garantier och gottgörelseskyldigheter.

12 DIVERSE

12.1 Nya versioner av avtalet. DNA förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta avtal genom att tillhandahålla ett sådant omarbetat avtal eller genom att publicera det omarbetade avtalet på webbplatsen där nummer erbjuds. Ändringar träder i kraft när de har publicerats. Din fortsatta användning av tjänsten utgör ditt godkännande av villkoren och bestämmelserna i det omarbetade avtalet. Om du inte vill godkänna det omarbetade avtalet har du rätt att säga upp ditt konto, skriftligen eller genom att skicka e-post till billing@skype.net, och uppsägningen träder då i kraft det datum då det omarbetade avtalet träder i kraft.

12.2 Hela avtalet: Villkoren och bestämmelserna i dessa villkor avseende tjänster utgör det enda avtalet mellan dig och DNA med avseende på DNA-ämnet i avtalet och det ersätter alla tidigare villkor och avtal, oavsett form, avseende ämnet. Ingenting i denna klausul ska exkludera eller begränsa ansvaret för vare sig dig eller DNA som uppkommer från bedrägeri eller bedrägliga förvrängningar. Skypes användningsvillkor gäller även som beskrivs häri och ingenting i denna paragraf utesluter dess giltighet som avses.

12.3 Ändring av tjänsten. DNA förbehåller sig rätten att när som helst ändra tjänsten, till exempel för att uppfylla rättsliga skyldigheter och andra bestämmelser, utan att detta medför ett ansvar för eventuella konsekvenser. Om du inte vill godkänna den ändrade tjänsten har du rätt att säga upp ditt konto, skriftligen eller genom att skicka e-post till billing@skype.net, och uppsägningen träder i kraft det datum då den ändrade tjänsten tillhandahålls.

12.4 Delvis ogiltighet. Om någon del av villkoren avseende tjänster, eller någon del av bestämmelserna, av någon domstol eller administrativ myndighet med behörighet uppfattas som olaglig, ogiltig eller ogenomförbar och bestämmelserna (eller delar därav) i fråga inte är grundläggande för villkoren avseende tjänsten i sin helhet, ska legaliteten, giltigheten och genomdrivbarheten för resten av villkoren avseende tjänsten (inklusive resten av den bestämmelse som innehåller den relevanta bestämmelsen) inte att påverkas.

12.5 Inget upphävande av rättigheter. Underlåtelse att utöva eller försening i utövandet av rättigheter, medel eller gottgörelser enligt villkoren avseende tjänsten eller enligt lag ska inte innebära ett upphävande av rättigheten, medlet eller gottgörelsen. Om DNA avsäger sig rätten att söka gottgörelse för brott mot någon bestämmelse i villkoren avseende tjänsten ska detta inte utgöra en avsägelse av framtida brott mot den bestämmelsen, eller som en avsägelse av rätten att söka gottgörelse för brott mot andra bestämmelser.

12.6 Ingen överlåtelse av dig. Du får inte överlåta detta avtal eller rättigheterna i detta avtal.

12.7 Överlåtelse av DNA. DNA har rätt att efter eget gottfinnande överlåta detta avtal eller rättigheterna i detta avtal till valfritt dotterbolag, Skype eller tredje part utan föregående meddelande.

12.8 Tillämplig lag. Detta avtal lyder under och ska tolkas i enlighet med gällande lag i Sverige utan att vara underkastat lagvalsreglerna i Sverige.

12.9 Behörig domstol. Alla eventuella domstolsförhandlingar som uppstår på grund av eller i samband med detta avtal är underkastade jurisdiktionen hos domstolarna i Stockholm.

12.10 Klagomål till konsumentverket. Som konsument kan du lämna in ett klagomål hos Konsumentverket. Anvisningar om att lämna in ett klagomål finns på Konsumentverkets webbplats http://www.konsumentverket.se/Other-languages/English-Engelska/This-is-how-you-file-a-complaint/

12.11 Språk. Den engelska originalversionen av detta avtal kan ha översatts till andra språk. I händelse av att den engelska versionen skiljer sig från eller är inkonsekvent jämfört med eventuella andra versioner av detta avtal på annat språk ska den engelska versionen gälla.

DU GODKÄNNER HÄRMED UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH ATT DU FÖRSTÅR RÄTTIGHETERNA, SKYLDIGHETERNA, VILLKOREN OCH KRAVEN SOM UPPGES HÄR. GENOM ATT KLICKA PÅ GODKÄNN-KNAPPEN OCH/ELLER GENOM ATT FORTSÄTTA ANVÄNDA TJÄNSTEN GODTAR DU UTTRYCKLIGEN ATT DU BINDS AV AVTALETS VILLKOR OCH KRAV OCH ERKÄNNER DNA:S RÄTTIGHETER UNDER AVTALET.