ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ SKYPE

Βασικά σημεία

Είναι σημαντικό να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν έγγραφο και να το κατανοήσετε. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια βασικά σημεία στα οποία θα θέλαμε να δώσουμε έμφαση:

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: Το Λογισμικό δεν αντικαθιστά τη συμβατική γραμμή σταθερού τηλεφώνου ή τη σύνδεση κινητού τηλεφώνου σας. Και ειδικότερα, με εξαίρεση τις πολύ συγκεκριμένες περιστάσεις που ορίζονται στην παράγραφο 5.6 των παρόντων Όρων (ισχύουν μόνο για το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών της Skype), το Λογισμικό δεν σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Για να εξασφαλίσετε ότι θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να επιλέξετε μια εναλλακτική μορφή επικοινωνίας.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ: Σε ορισμένες περιοχές ισχύουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό στην τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε.

ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ: Εάν η Skype σάς εκχωρήσει Αριθμό Skype ή αριθμό Skype To Go, ο αριθμός αυτός δεν σας ανήκει και δεν έχετε το δικαίωμα να τον διατηρήσετε για πάντα. Η Skype μπορεί κατά καιρούς να χρειαστεί να αλλάξει ή να αποσύρει τους αριθμούς που σας έχει εκχωρήσει. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η απόπειρα μεταβίβασης του Αριθμού Skype ή του αριθμού Skype To Go σε άλλο πρόσωπο. Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλες τις απαιτήσεις εκχώρησης οι οποίες υποδεικνύονται κατά την αγορά ενός Αριθμού Skype, καθώς τυχόν μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει στην απόσυρση του αριθμού. Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 19.1.

Η ΠΙΣΤΩΣΗ SKYPE ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 180 ΗΜΕΡΕΣ: Εάν αγοράσετε Πίστωση Skype, πρέπει να γνωρίζετε ότι μετά από 180 ημέρες αδράνειάς της θα καθίσταται ανενεργή. Ανατρέξτε επίσης στις παραγράφους 9.2 και 21.7.

1. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ SKYPE

1.1 Οι εφαρμογές λογισμικού διαδικτυακής επικοινωνίας της Skype ("Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών"), άλλες εφαρμογές λογισμικού με την επωνυμία "Skype" (συνολικά καλούμενες "Λογισμικό Skype"), και κάθε σχετική τεκμηρίωση (είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή) συμπεριλαμβανομένων τυχόν βελτιώσεων, τροποποιήσεων, διορθώσεων, ενημερώσεων, αναβαθμίσεων και μελλοντικών εκδόσεών τους ("Ενημερώσεις"), είτε διατίθενται δωρεάν είτε έναντι αμοιβής, (συνολικά καλούμενες "Λογισμικό") σάς παραχωρούνται με δικαίωμα άδειας χρήσης (δεν πωλούνται) από την Skype Software S.àr.l εκτός εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στα Windows 8.1 ή σε νεότερη έκδοση. Εάν χρησιμοποιείτε μια έκδοση του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στα Windows 8.1 ή σε νεότερη έκδοση, το Λογισμικό σάς παραχωρείται με δικαίωμα άδειας χρήσης βάσει των Όρων άδειας χρήσης για λογισμικό της Microsoft για την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε. Οι παρόντες Όροι (πέραν της άδειας χρήσης του λογισμικού στην Ενότητα 4.1) θα εξακολουθούν να ισχύουν για τη χρήση του Λογισμικού και των Προϊόντων από εσάς.

1.2 Οι δυνατότητες και τα Προϊόντα που παρέχονται δωρεάν μέσω του Λογισμικού (εξαιρουμένων των προϊόντων ή των δυνατοτήτων που παρέχονται δωρεάν μόνο σε δοκιμαστική βάση) ("Δωρεάν Προϊόντα") σάς παρέχονται από την Skype Software S.àr.l.

1.3 Τυχόν πρόσθετα προϊόντα ή δυνατότητες του Λογισμικού Skype ή άλλα προϊόντα με την επωνυμία "Skype" τα οποία διατίθενται κατόπιν πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ή των δυνατοτήτων που παρέχονται δωρεάν μόνο σε δοκιμαστική βάση) ("Προϊόντα επί πληρωμή") σάς παρέχονται από την Skype Communications S.à r.l.

1.4 Ως "Τοποθεσίες Web της Skype" νοούνται οι τοποθεσίες www.skype.com (τις οποίες διαχειρίζεται η Skype Communications S.àr.l), καθώς και οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web εγκεκριμένη από την Skype, η οποία συνδέεται με τους παρόντες Όρους.

1.5 Ως "Skype" νοείται η Skype Communication S.à r.l., 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg ανάλογα με την περίπτωση. Ως "Προϊόντα" νοούνται συνολικά τα Δωρεάν προϊόντα και τα Προϊόντα επί πληρωμή.
Με τις λέξεις "εσείς" ή "εσάς", "σας" νοείστε εσείς, ο εγγεγραμμένος κάτοχος Λογαριασμού χρήστη (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.1) και κάτοχος της άδειας χρήσης βάσει των παρόντων Όρων.

1.6 Η συμφωνία σας με την Skype συνίσταται στους όρους και στις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν έγγραφο, καθώς και σε τυχόν πολιτικές εύλογης χρήσης οι οποίες περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και σε Πρόσθετους Όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 14 (συνολικά καλούμενοι "Όροι"). Στο βαθμό που υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές εύλογης χρήσης ή οποιονδήποτε Πρόσθετο Όρο και στο παρόν έγγραφο, θα υπερισχύει το παρόν έγγραφο.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

2.1 Για να κάνετε λήψη ή/και χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους. Θεωρείται ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους α) όταν κάνετε κλικ για αποδοχή ή συμφωνία με τους Όρους ή β) όταν κατεβάζετε ή/και χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype. Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων για το αρχείο σας. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη αντιγράφου των Όρων που ισχύουν για τις αγορές σας από τη σελίδα του λογαριασμού σας στη διεύθυνση www.skype.com. Οι παρόντες Όροι παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής τους έως τη λύση της συμφωνίας από εσάς ή από την Skype σύμφωνα με την παράγραφο 11.

2.2 Δεν μπορείτε να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους: (α) εάν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype στη χώρα που βρίσκεστε ή διαμένετε ή (β) εάν δεν είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάψετε μια δεσμευτική συμφωνία με την Skype.

2.3 Σε ορισμένες χώρες, τα Προϊόντα μπορεί να σας παρέχονται από τον τοπικό συνεργάτη της Skype. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συγκεκριμένος τοπικός συνεργάτης μπορεί να ζητήσει την αποδοχή των δικών του όρων υπηρεσίας ("τοπικοί όροι"). Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στους εν λόγω τοπικούς όρους και στους παρόντες Όρους, οι τοπικοί όροι θα είναι καθοριστικοί ως προς αυτήν την ασυμφωνία.

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

3.1 Η Skype μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους παρόντες Όρους. Η Skype δημοσιεύει τις αλλαγές στη διεύθυνση www.skype.com/go/tou. Οι αλλαγές στις πολιτικές εύλογης χρήσης ή/και στους Πρόσθετους Όρους θα αναρτώνται στην αντίστοιχη Τοποθεσία Web της Skype. Οι αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους. Επανεξετάζετε τους Όρους σε τακτική βάση. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι η ρητή αποδοχή των Όρων ή η χρήση από μέρους σας του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype μετά την ημερομηνία δημοσίευσης θα συνεπάγεται τη συμφωνία σας με τους ενημερωμένους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους, μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με την Skype σύμφωνα με την παράγραφο 11 παρακάτω.

4. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

4.1 Άδεια χρήσης. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με τους παρόντες Όρους, σας παραχωρείται περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη εκχωρήσιμη, δωρεάν άδεια χρήσης, η οποία δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο παραχώρησης υπο-άδειας χρήσης, για τη λήψη και την εγκατάσταση του Λογισμικού σε προσωπικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή, και για προσωπική χρήση του Λογισμικού μέσω του ατομικού σας λογαριασμού χρήστη Skype, υπό την ιδιότητα του ατομικού διαχειριστή και όχι ως επιχειρηματική οντότητα ("Λογαριασμός χρήστη"). Προς αποφυγή αμφιβολιών, (α) οι διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων που εργάζονται για λογαριασμό μιας εταιρείας μπορούν να κατεβάζουν και να εγκαθιστούν το Λογισμικό Skype σε προσωπικούς υπολογιστές ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό αυτής της εταιρείας και (β) επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό σε πανεπιστήμια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή στην εργασία σας. Η Skype διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν σας παραχωρούνται ρητά βάσει των παρόντων Όρων.

4.2 Περιορισμοί. Δεν επιτρέπεται και συμφωνείτε ότι δεν θα προβαίνετε στις εξής ενέργειες:

(α) περαιτέρω παραχώρηση υπο-άδειας χρήσης, πώληση, εκχώρηση, ενοικίαση, μίσθωση, εξαγωγή, εισαγωγή, διανομή ή μεταφορά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων ως προς το Λογισμικό προς οποιαδήποτε τρίτα μέρη,

(β) ανάληψη της διεξαγωγής, πρόκληση, άδεια ή εξουσιοδότηση για τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων, μετάφραση, αντίστροφη μηχανική, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση, αποκρυπτογράφηση, προσομοίωση, αθέμιτη παραβίαση, ανακάλυψη ή απόπειρα ανακάλυψης του πηγαίου κώδικα ή πρωτοκόλλων του Λογισμικού ή οποιουδήποτε τμήματος ή δυνατοτήτων του (παρά μόνο στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία),

(γ) αφαίρεση, απόκρυψη ή αλλοίωση τυχόν επισημάνσεων περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ειδοποιήσεων αποκλειστικότητας που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό,

(δ) χρήση του Λογισμικού ή πρόκληση χρήσης του Λογισμικού (ή οποιουδήποτε τμήματός του) ως μέρους εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών, ή για την παροχή αυτών σε τρίτους. Τα παραπάνω δεν αποκλείουν τη χρήση του Λογισμικού εκ μέρους σας για τη δική σας επαγγελματική επικοινωνία, με την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 4.1,

(ε) χρήση του Λογισμικού για άλλους σκοπούς πέραν της λήψης και της εγκατάστασής του, και με άλλα μέσα εκτός του λογαριασμού χρήστη σας.

4.3 Άλλα τεχνολογικά προϊόντα. Εάν χρησιμοποιείτε Λογισμικό που έχει φορτωθεί εκ των προτέρων, είναι ενσωματωμένο, συνδυάζεται, διανέμεται ή χρησιμοποιείται ή λαμβάνεται μαζί με άλλα προϊόντα, υλικό, εφαρμογές λογισμικού, προγράμματα ή συσκευές ("Άλλα τεχνολογικά προϊόντα"), συμφωνείτε και αποδέχεστε τα εξής: (α) μπορεί να σας ζητηθεί (i) να συνάψετε ξεχωριστή συμφωνία άδειας χρήσης με, ή/και (ii) να αγοράσετε μια συνδρομή από, ή/και (iii) να πληρώσετε κάποια χρέωση στον αντίστοιχο ιδιοκτήτη ή κάτοχο της άδειας χρήσης των εν λόγω Άλλων τεχνολογικών προϊόντων, (β) κάποια λειτουργικότητα ή/και Προϊόντα ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα μέσω των Άλλων τεχνολογικών προϊόντων και (γ) η Skype δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Λογισμικό θα είναι πάντα διαθέσιμο στα εν λόγω Άλλα τεχνολογικά προϊόντα ή σε συνάρτηση με αυτά. Επιπλέον, το Λογισμικό μας ενδέχεται να περιλαμβάνει λειτουργίες οι οποίες σας επιτρέπουν να υποβάλετε στοιχεία σε μια χαρτογραφική υπηρεσία ή να εντοπίσετε τη θέση σας σε χάρτη μέσω μιας χαρτογραφικής υπηρεσίας. Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αυτές, αποδέχεστε τους όρους που ισχύουν για τις εν λόγω χαρτογραφικές υπηρεσίες, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι Όροι χρήσης τελικού χρήστη της εφαρμογής Χάρτες Bing, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση http://www.microsoft.com/maps/assets/docsκαι οι όροι χρήσης της εφαρμογής Χάρτες Google, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση http://www.google.com/intl/en_ALL/help.

4.4 Γνωστοποιήσεις τρίτων. Το Λογισμικό και οι Τοποθεσίες Web της Skype ενδέχεται να περιλαμβάνουν κώδικα τρίτων, τον οποίο σας παραχωρεί με άδεια χρήσης η Skype, και όχι ο τρίτος, βάσει της παρούσας συμφωνίας. Οι γνωστοποιήσεις για τον κώδικα τρίτων, εάν υπάρχουν, διατίθενται μόνο προς ενημέρωσή σας. Οι δέσμες ενεργειών τρίτων, οι οποίες σχετίζονται με το Λογισμικό και καλούνται ή αναφέρονται από αυτό σάς παραχωρούνται με άδεια χρήσης από τον τρίτο στον οποίο ανήκει ο εν λόγω κώδικας, όχι από την Skype.

5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ SKYPE

5.1 Εξοπλισμός: Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό και τα Προϊόντα, θα χρειαστείτε μια σύνδεση ευρείας ζώνης στο Internet. Είστε υπεύθυνοι να παρέχετε το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο Internet ή για την επικοινωνία, όπως ακουστικά, μικρόφωνα και διαδικτυακές κάμερες. Η σύνδεση στο Internet μέσω ενός εταιρικού ή άλλου ιδιωτικού δικτύου το οποίο αποκρύπτει την τοποθεσία σας ενδέχεται να συνεπάγεται διαφορετικές χρεώσεις από εκείνες που εμφανίζονται για την πραγματική τοποθεσία σας.

5.2 Χρήση του εξοπλισμού σας: Το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών χρησιμοποιεί τις δυνατότητες επεξεργασίας, τη μνήμη και το εύρος ζώνης του υπολογιστή σας (ή άλλης κατάλληλης συσκευής) μόνο για το σκοπό της διευκόλυνσης της επικοινωνίας και τη δημιουργία της σύνδεσης μεταξύ των χρηστών του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών. Εάν η χρήση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών από μέρους σας εξαρτάται από τη χρήση επεξεργαστή και εύρους ζώνης που ανήκει σε τρίτους ή τελεί υπό τον έλεγχό τους, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι έχετε την άδεια να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών εφόσον εξασφαλίσετε τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω χρήση. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι κατά την αποδοχή των παρόντων Όρων έχετε εξασφαλίσει την εν λόγω συγκατάθεση.

5.3 Ενημερώσεις στο Λογισμικό: Η Skype μπορεί να ελέγχει αυτόματα την έκδοση του Λογισμικού Skype που χρησιμοποιείτε. Κατά καιρούς, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιείται αυτόματη λήψη αλλαγών στις ρυθμίσεις παραμέτρων και ενημερώσεων στο Λογισμικό. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να ενημερώσετε το Λογισμικό, προκειμένου να συνεχίσετε τη χρήση του Skype. Συμφωνείτε με την αποδοχή των εν λόγω ενημερώσεων βάσει των παρόντων Όρων, εκτός εάν οι ενημερώσεις συνοδεύονται από άλλους όρους. Αν δεν συμφωνείτε, διακόψτε τη χρήση ή καταργήστε την εγκατάσταση του Λογισμικού. Η Skype δεν είναι υποχρεωμένη να διαθέτει ενημερώσεις και δεν εγγυάται ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή τη συσκευή για την οποία σας παραχωρήθηκε άδεια χρήσης του Λογισμικού ούτε ότι το ενημερωμένο Λογισμικό θα είναι συμβατό για χρήση από τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις του Λογισμικού. Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ενημερώσεις της Microsoft, ενδέχεται επίσης να πραγματοποιείται αυτόματη λήψη ενημερώσεων στο Λογισμικό Skype για Windows από την Microsoft Corporation ή από τους συνεργάτες και τις θυγατρικές της. Οι εν λόγω ενημερώσεις ενδέχεται να είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της συμβατότητας του λογισμικού, την παροχή ενημερώσεων ασφαλείας ή κρίσιμων ενημερώσεων ή για την προσφορά νέων δυνατοτήτων, εκδόσεων ή λειτουργικότητας.

5.4 Αναστολή λειτουργίας, τεχνική βελτίωση και συντήρηση: Κατά καιρούς, η Skype μπορεί να χρειάζεται να πραγματοποιεί συντήρηση ή να αναβαθμίζει το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τις Τοποθεσίες Web της Skype, ή την υποκείμενη υποδομή που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τις Τοποθεσίες Web της Skype. Για το λόγο αυτό, μπορεί να χρειαστεί να αναστείλει προσωρινά ή να περιορίσει τη χρήση σας σε κάποιο τμήμα ή στο σύνολο του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Τοποθεσιών Web της Skype, έως ότου μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η συντήρηση ή/και η αναβάθμιση. Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό και εφόσον δεν απαιτείται επείγουσα παρέμβαση, η Skype θα δημοσιεύει εκ των προτέρων την ώρα και την ημερομηνία της εν λόγω αναστολής ή του εν λόγω περιορισμού χρήσης στην Τοποθεσία Web της Skype. Δεν θα έχετε το δικαίωμα να αξιώσετε αποζημίωση για τέτοιου είδους αναστολή ή περιορισμό χρήσης για οποιοδήποτε Λογισμικό, Προϊόν ή Τοποθεσία Web της Skype.

5.5 Δεν παρέχεται πρόσβαση σε Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης: Τα Προϊόντα και το Λογισμικό δεν προορίζονται για να υποστηρίξουν ή να μεταφέρουν κλήσεις έκτακτης ανάγκης προς νοσοκομεία, αστυνομικές αρχές, μονάδες ιατρικής φροντίδας ή προς οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που συνδέει το χρήστη με προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ή κέντρα κλήσης δημόσιας ασφάλειας ("Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης"). Υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις συμβατικές τηλεφωνικές υπηρεσίες και στα Προϊόντα. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι: (i) η Skype δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βάσει οποιουδήποτε ισχύοντα τοπικού ή/και εθνικού κανόνα, κανονισμού ή νόμου, (ii) είναι δική σας ευθύνη να αγοράσετε, ξεχωριστά από τα Προϊόντα, συμβατικές υπηρεσίες ασύρματης (κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας που παρέχουν πρόσβαση σε Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και (iii) το Λογισμικό και τα Προϊόντα δεν αντικαθιστούν την κύρια υπηρεσία τηλεφωνίας σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις προς τον αποκλειστικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 που ισχύει για την ΕΕ θα βρείτε στη διεύθυνση www.skype.com/go/emergency.

5.6 Περιορισμένες κλήσεις έκτακτης ανάγκης (μόνο για το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών)

5.6.1 Σε έναν περιορισμένο αριθμό χωρών και μόνο για συγκεκριμένες εκδόσεις και πλατφόρμες του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών, η Skype προσπαθεί να παρέχει τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης ως μεμονωμένη δυνατότητα, ωστόσο δεν μπορεί να αναλάβει καμία απολύτως δέσμευση σχετικώς. Ανατρέξτε στην πλήρη λίστα με τις χώρες ("Χώρες όπου παρέχεται η δυνατότητα"), τις εκδόσεις λογισμικού και άλλες πλατφόρμες ("Εκδόσεις για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα") όπου παρέχεται η δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης Skype. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης Skype δεν διατίθενται για καμία άλλη χώρα, έκδοση ή πλατφόρμα. Για τις κλήσεις σας προς Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να φροντίζετε να έχετε διαθέσιμες τις συμβατικές υπηρεσίες ασύρματης (κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας, και να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης της Skype μόνο ως έσχατη λύση. Ειδικότερα, λάβετε επίσης υπόψη σας ότι:

(i) τυχόν διακοπή παροχής ρεύματος, αστοχία μπαταρίας ή αστοχία σύνδεσης στο Internet μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία μιας κλήσης Skype, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεών σας προς τις Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους περιορισμούς ποιότητας που ορίζονται στην παράγραφο 5.9 παρακάτω μπορεί να επηρεάσει με άλλον τρόπο την επιτυχή σύνδεση της κλήσης.

(ii) στις περιπτώσεις όπου είναι διαθέσιμες, οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται μέσω του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών σε μια χώρα όπου παρέχεται η δυνατότητα ενδέχεται να μην λάβουν την ίδια προτεραιότητα στο δίκτυο σε σχέση με τις κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω των συμβατικών υπηρεσιών ασύρματης (κινητής) ή σταθερής τηλεφωνίας.

(iii) εάν πραγματοποιηθεί η σύνδεση μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης με τον οποίο μιλάτε για την τοποθεσία σας, προκειμένου ο κατάλληλος οργανισμός έκτακτης ανάγκης να μπορέσει να ανταποκριθεί στην έκτακτη ανάγκη σας και να γνωρίζει πού μπορεί να σας βρει. Εάν δεν παράσχετε αυτές τις πληροφορίες όταν σας ζητηθούν, αναγνωρίζετε ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί και έτσι δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία έκτακτης ανάγκης που ζητήσατε μέσω του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών. Η Skype δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την αποτυχία της κλήσης έκτακτης ανάγκης υπό αυτές τις περιστάσεις.

(iv) εκτός από τις Χώρες όπου παρέχεται η δυνατότητα και τις Εκδόσεις για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα, η Skype δεν παρέχει τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε χώρα ή για ή σε σύνδεση με οποιοδήποτε Προϊόν ή μέσω οποιασδήποτε πλατφόρμας, συσκευής, υπηρεσίας ή λειτουργικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προϊόντων, πλατφορμών, συσκευών, υπηρεσιών ή λειτουργικών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους μέσω των API του Skype, οποιουδήποτε κιτ ανάπτυξης λογισμικού του Skype ή με άλλον τρόπο).

5.6.2 Στις Χώρες όπου παρέχεται η δυνατότητα, θα πρέπει να διαμορφώνετε τη λειτουργικότητα των περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης, ορίζοντας την προεπιλεγμένη τοποθεσία σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης στη σελίδα "Ρυθμίσεις κλήσεων" του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών στον υπολογιστή σας (εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση 4.1 για Windows (ή μεταγενέστερη) ή την έκδοση 2.8 για Mac OS X (ή μεταγενέστερη)). Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της τοποθεσίας σας είναι σωστά και να τα ενημερώνετε, εάν αλλάξει η ταχυδρομική σας διεύθυνση. Η Skype δεν υποστηρίζει κλήσεις έκτακτης ανάγκης στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Όπου υποστηρίζεται η δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης, η Skype δεν θα σας χρεώνει για την πραγματοποίηση μιας κλήσης έκτακτης ανάγκης και δεν χρειάζεται να έχετε υπόλοιπο Πίστωσης Skype. Εάν, ωστόσο, η χώρα σας δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης, τότε δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών και συμφωνείτε ότι δεν θα το κάνετε. Εάν, με την άδειά σας, κάποιος άλλος χρήστης χρησιμοποιήσει το Λογαριασμό χρήστη σας, αποτελεί δική σας ευθύνη να τον ενημερώσετε για τις περιορισμένες συνθήκες υπό τις οποίες διατίθεται η δυνατότητα περιορισμένων κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

5.7 Περιεχόμενο επικοινωνιών: Η Skype δεν αποτελεί την πηγή του περιεχομένου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του Λογισμικού, όπως είναι, ενδεικτικά, οποιοδήποτε πολυμέσο που κοινοποιείται μέσω των δυνατοτήτων επικοινωνίας που παρέχει, δεν το ελέγχει, δεν το εγκρίνει και δεν αναλαμβάνει ευθύνη γι' αυτό. Με τη χρήση του Λογισμικού, παραχωρείτε στην Skype μια άδεια χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των επικοινωνιών για την παροχή των Προϊόντων, για παράδειγμα τη μετάδοση της επικοινωνίας σας στον προοριζόμενο παραλήπτη.

Για το σκοπό της εφαρμογής των παρόντων Όρων, η Skype διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει το περιεχόμενο που υποβάλετε στο Λογισμικό, τα Προϊόντα και τις Τοποθεσίες Web της Skype ή μέσω αυτών. Η Skype μπορεί, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείει ή να αποτρέπει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο την παράδοση τυχόν άμεσων μηνυμάτων, μηνυμάτων SMS, βίντεο, πολυμέσων ή άλλων επικοινωνιών από ή προς το Λογισμικό, τα Προϊόντα και τις Τοποθεσίες Web της Skype, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προστατεύσει το Λογισμικό, τα Προϊόντα, τις Τοποθεσίες Web ή τους πελάτες της Skype ή να επιβάλει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τους παρόντες Όρους. Όταν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα και τις Τοποθεσίες Web της Skype, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες ως προς τη συμπεριφορά και το περιεχόμενό σας:

(α) Μην χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τις Τοποθεσίες Web της Skype για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα. Για τις πράξεις σας και τις συνέπειές τους την ευθύνη φέρετε εσείς.

(β) Μην αποστέλλετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή μην χρησιμοποιείτε το λογαριασμό σας για να βοηθήσετε άλλα άτομα να αποστείλουν ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία νοούνται αυτόκλητα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλήσεις, άμεσα μηνύματα, άλλες επικοινωνίες και μαζικά αιτήματα επαφής.

(γ) Μην πραγματοποιείτε αποστολή, λήψη ή κοινή χρήση ακατάλληλων εικόνων (π.χ. γυμνό, κτηνοβασία, πορνογραφία).

(δ) Μην πραγματοποιείτε αποστολή ή κοινή χρήση εικόνων και μην συμμετέχετε σε τυχόν δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται ή βλάπτουν παιδιά.

(ε) Μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που έχουν ψευδή ή παραπλανητικό χαρακτήρα (π.χ. απόπειρες απόσπασης χρημάτων μέσω ψευδών προσχημάτων ή πλαστοπροσωπίας).

(στ) Μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τις Τοποθεσίες Web της Skype ή για τους χρήστες τους (π.χ. αποστολή ιών, παρακολούθηση, εκφράσεις μίσους, υποστήριξη της διάπραξης βίας εις βάρος άλλων).

(ζ) Μην παραβιάζετε τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη κοινή χρήση μουσικής, φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου που προστατεύεται μέσω πνευματικών δικαιωμάτων).

(η) Μην συμμετέχετε σε δραστηριότητες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων.

(θ) Μην παρακάμπτετε, απενεργοποιείτε ή άλλως παρεμβαίνετε στις δυνατότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Τοποθεσιών Web της Skype ή στις δυνατότητες που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Σε περίπτωση που το περιεχόμενό σας παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τη νομοθεσία, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να το καταργήσετε. Η μη συμμόρφωσή σας ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια πρόσβασης στο Λογαριασμό χρήστη που διαθέτετε ή σε ακύρωσή του. Επιπλέον, η Skype μπορεί να καταργήσει περιεχόμενο χωρίς να σας ρωτήσει, εάν κρίνει ότι το εν λόγω περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή το νόμο ή στην περίπτωση όπου λάβει ειδοποίηση από τρίτο μέρος σχετικά με παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

5.8 Ειδοποίηση και αφαίρεση περιεχομένου: Εάν η Skype λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση ότι κάποιο υλικό που έχετε αναρτήσει, αποστείλει, επεξεργαστεί, φιλοξενήσει, κοινοποιήσει ή/και δημοσιεύσει στην Τοποθεσία Web της Skype ή μέσω του Λογισμικού (εξαιρουμένων των ιδιωτικών σας επικοινωνιών) ("Υποβεβλημένο υλικό") είναι ακατάλληλο, παραβιάζει τυχόν δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, ή εάν η Skype επιθυμεί να καταργήσει για οποιονδήποτε λόγο το Υποβεβλημένο Υλικό, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην αυτόματη κατάργησή του αμέσως ή εντός του χρονικού διαστήματος που η ίδια κατά καιρούς αποφασίζει κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Το Υποβεβλημένο Υλικό θα πρέπει να αφαιρείται χωρίς καμία παραδοχή ευθύνης και με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων, διορθωτικών ή υπερασπιστικών ενεργειών, τα οποία εκφράζονται ρητά. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Skype δεν έχει καμία υποχρέωση να επανατοποθετήσει το εν λόγω Υποβεβλημένο Υλικό οποιαδήποτε στιγμή. Εάν το Υποβεβλημένο Υλικό παραβιάζει ή εάν πιστεύετε ότι παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμά σας (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) ή είναι παράνομο, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, ακολουθώντας τη διαδικασία ειδοποίησης και αφαίρεσης. Για να δείτε τη Διαδικασία ειδοποίησης και αφαίρεσης περιεχομένου, κάντε κλικ εδώ. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να ζητάει την επαλήθευση της ταυτότητάς σας και να αναζητά περαιτέρω στοιχεία προκειμένου να επαληθεύσει τα παράπονά σας. Συμφωνείτε ότι φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τις συνέπειες που προκύπτουν από τα παράπονά σας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της αφαίρεσης ή του αποκλεισμού του υποβεβλημένου υλικού) και αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλα τα παράπονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δικαστικές διαδικασίες. Τυχόν ψευδείς, παραπλανητικές ή ανακριβείς πληροφορίες από μέρους σας μπορεί να εγείρουν αστικές και ποινικές ευθύνες.

5.9 Ποιότητα: Η Skype δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή οι Τοποθεσίες Web της θα λειτουργούν πάντα χωρίς διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Πολλοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των επικοινωνιών σας και τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων (ανάλογα με τα Προϊόντα που χρησιμοποιούνται) ή των Τοποθεσιών Web της Skype και ενδέχεται να οδηγήσουν σε αστοχία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: του τοπικού σας δικτύου, του τείχους προστασίας σας, της υπηρεσίας παροχής Internet, του δημόσιου Internet, του ιδιωτικού τηλεφωνικού σας δικτύου και της παροχής ρεύματός σας. Η Skype δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν διαταραχές, διακοπές ή καθυστερήσεις που προκαλούνται από αστοχία ή ανεπάρκεια οποιουδήποτε από αυτά τα στοιχεία ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πέραν του ελέγχου της.

5.10 Αλλαγές στα Προϊόντα: Η Skype βελτιώνει διαρκώς το Λογισμικό και τα Προϊόντα και ενδέχεται να επιφέρει ανά πάσα στιγμή αλλαγές σε αυτά. Επιπλέον, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η Skype ενδέχεται να διακόψει την παροχή του Λογισμικού και των Προϊόντων (ή τμημάτων αυτών), όπως (ενδεικτικά) επειδή δεν είναι πλέον εφικτή η παροχή τους λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, επειδή χρειάζεται κάποια αλλαγή σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της, επειδή προκύπτουν εξωτερικά προβλήματα που καθιστούν τη συνέχιση μη συνετή ή μη πρακτική, ή για οποιονδήποτε λόγο ορίζεται στην παράγραφο 11.2. Λόγω των συγκεκριμένων αλλαγών, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια αναβαθμισμένη έκδοση του Λογισμικού. Οι τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση των Προϊόντων και του Λογισμικού και οι περιγραφές χαρακτηριστικών διατίθενται στην Τοποθεσία Web της Skype. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιαδήποτε αλλαγή στο Λογισμικό και τα Προϊόντα, μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με την Skype σύμφωνα με την παράγραφο 11. Μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση σε μια νέα έκδοση προκειμένου να απολαύσετε τα οφέλη ορισμένων Προϊόντων. Επιπλέον, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ορισμένα Προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε όρια χρήσης ή γεωγραφικούς περιορισμούς, τα οποία μπορεί να διαφέρουν κατά καιρούς. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Τοποθεσία Web της Skype για λεπτομέρειες σχετικά με τους πιο πρόσφατους περιορισμούς χρήσης που ισχύουν για τα Προϊόντα που χρησιμοποιείτε.

5.11 Αυτόκλητες ιδέες Η Skype δεν λαμβάνει υπόψη και δεν αποδέχεται αυτόκλητες προτάσεις ή ιδέες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ιδεών για νέα προϊόντα, τεχνολογίες, προωθητικές ενέργειες, ονομασίες προϊόντων, σχολίων για προϊόντα και βελτιώσεων των προϊόντων ("Αυτόκλητα σχόλια"). Εάν στείλετε οποιοδήποτε Αυτόκλητο σχόλιο στην Skype μέσω της τοποθεσίας Web της Skype ή με διαφορετικό τρόπο, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Skype δεν θα έχει καμία υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας αναφορικά με το Αυτόκλητο σχόλιο.

5.12 Αναφορές Για ορισμένα τμήματα των Τοποθεσιών Web ή του Λογισμικού της Skype ενδέχεται να ζητείται από το χρήστη η υποβολή έγγραφων προτάσεων ή αναφορών προβλημάτων, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας αναφοράς προβλημάτων ("Αναφορές"). Διαβάζετε προσεκτικά τυχόν συγκεκριμένους όρους οι οποίοι διέπουν τις εν λόγω Αναφορές. Οι Αναφορές θα θεωρούνται ιδιοκτησία της Skype. Η Skype θα έχει την αποκλειστική ιδιοκτησία του συνόλου της τεχνογνωσίας ή των από τούδε και στο εξής υφιστάμενων δικαιωμάτων σχετικά με τις Αναφορές σε ολόκληρο τον κόσμο και για πάντα και θα δικαιούται να χρησιμοποιεί τις Αναφορές για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αποζημίωση προς τον πάροχο των Αναφορών. Όλες οι Αναφορές που αποστέλλετε στην Skype δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές και η Skype δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν αποκάλυψή τους.

5.13 Συνδέσεις Μπορείτε να αναρτάτε συνδέσεις προς την τοποθεσία Web της Skype από άλλη τοποθεσία Web που σας ανήκει, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάρτηση πραγματοποιείται κατά τρόπο δίκαιο και νόμιμο και ότι δεν θίγει ή εκμεταλλεύεται τη φήμη της Skype. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε συνδέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να υπονοείται οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, έγκρισης ή υιοθέτησης από την Skype, εφόσον δεν υφίσταται. Δεν επιτρέπεται να τοποθετείτε την Τοποθεσία σε πλαίσιο μέσα σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. Η Skype μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει την άδεια για συνδέσεις προς τις Τοποθεσίες Web της, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, και θα σας ενημερώσει ως προς αυτό.

6. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

6.1 Λογαριασμός χρήστη. Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά του Λογισμικού Skype, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα Λογαριασμό χρήστη και να επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Σας συνιστούμε να επιλέγετε κωδικούς πρόσβασης που δεν είναι εύκολο να παραβιαστούν και που αποτελούνται από γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μόνο μέσω του Λογαριασμού χρήστη σας. Εσείς οι ίδιοι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται μέσω του Λογαριασμού χρήστη σας. Για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και να μην τον κοινοποιείτε σε οποιονδήποτε τρίτο ή να μην τον χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε τοποθεσίες web ή υπηρεσίες τρίτων. Εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει αμέσως να τον αλλάζετε προκειμένου να προστατεύσετε την ασφάλεια του Λογαριασμού χρήστη σας. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι δεν θα απαντάτε σε αυτόκλητα αιτήματα για στοιχεία πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης ή άλλα δεδομένα. Η Skype δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή σας με τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου 6.1.

6.2 Νόμιμη χρήση: Η χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων και των Τοποθεσιών Web της Skype πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της περιοχής στην οποία βρίσκεστε. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη λήψη και τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίζετε ότι σας επιτρέπεται από το νόμο να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

6.3 Απαγορευμένη χρήση: Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε στα εξής:

(α) αναχαίτιση ή παρακολούθηση, καταστροφή ή τροποποίηση οποιασδήποτε επικοινωνίας η οποία δεν προορίζεται για εσάς,

(β) χρήση οποιουδήποτε είδους προγράμματος (αράχνη, ιός, ιός τύπου worm, δούρειος ίππος, ωρολογιακή βόμβα (time bomb)) ή οποιωνδήποτε άλλων κωδικών ή οδηγιών που έχουν σχεδιαστεί για παραμόρφωση, διαγραφή, καταστροφή, απομίμηση ή αποσυναρμολόγηση του Λογισμικού, των Προϊόντων, των Τοποθεσιών Web της Skype, της επικοινωνίας ή των πρωτοκόλλων,

(γ) αποστολή αυτόκλητων επικοινωνιών (γνωστές και ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία ("SPAM", "SPIM" ή "SPIT") ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Τοποθεσιών Web της Skype για σκοπούς ηλεκτρονικού "ψαρέματος" ή παραπλάνησης (pharming), ή απομίμησης ή ψευδούς ισχυρισμού συνεργασίας με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

(δ) έκθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους σε υλικό το οποίο είναι προσβλητικό, ακατάλληλο για ανηλίκους, απρεπές ή άλλως επιλήψιμο με οποιονδήποτε τρόπο,

(ε) χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Τοποθεσιών Web της Skype για την πρόκληση ή με την πρόθεση πρόκλησης αμηχανίας ή δυσαρέσκειας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή για απειλή, παρενόχληση ή παραβίαση προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή

(στ) χρήση (ακόμα και στο πλαίσιο του αναγνωριστικού χρήστη ή/και της εικόνας προφίλ σας) οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου το οποίο υπόκειται σε δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, εκτός εάν έχετε άδεια χρήσης ή έγκριση από τον κάτοχο αυτών των δικαιωμάτων, ή

(ζ) συλλογή ή αποκόμιση οποιωνδήποτε αναγνωρίσιμων προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων λογαριασμών, από το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή τις Τοποθεσίες Web της Skype,

(η) αρνητική επίδραση ή απόπειρα αρνητικής επίδρασης στη διαθεσιμότητα του Λογισμικού, των Προϊόντων ή των Τοποθεσιών Web της Skype, όπως επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας ή κατανεμημένη άρνηση υπηρεσίας,

(θ) χρήση ή εκκίνηση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, robot, αραχνών ή προγραμμάτων ανάγνωσης εκτός σύνδεσης που αποκτούν πρόσβαση στο Λογισμικό, στα Προϊόντα ή στις Τοποθεσίες Web της Skype. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αποδέχεστε ότι η Skype παραχωρεί στους φορείς λειτουργίας δημοσίων μηχανών αναζήτησης άδεια να χρησιμοποιούν προγράμματα αράχνες για την αντιγραφή υλικού από την Τοποθεσία Web της Skype, για τον αποκλειστικό σκοπό της δημιουργίας δημόσια διαθέσιμων δεικτών του υλικού με δυνατότητα αναζήτησης, αλλά όχι μνημών cache ή αρχείων του εν λόγω υλικού. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει αυτές τις εξαιρέσεις ανά πάσα στιγμή.

6.4 Υποβεβλημένο Υλικό Σας ζητούμε η συμπεριφορά σας να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, όταν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δυνατότητα των Τοποθεσιών Web ή του Λογισμικού της Skype, όπως φόρουμ, ιστολόγια, λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλοξενία βίντεο, κοινή χρήση ή/και δημοσίευση, ή σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία των Τοποθεσιών Web της Skype ή του Λογισμικού Skype που σας επιτρέπει να προβαίνετε στην ανάρτηση, αποστολή, επεξεργασία, φιλοξενία, κοινή χρήση ή/και δημοσίευση περιεχομένου. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι: (i) χρησιμοποιώντας τις Τοποθεσίες Web ή/και το Λογισμικό της Skype μπορεί να εκτεθείτε σε περιεχόμενο το οποίο ενδέχεται να θεωρήσετε προσβλητικό ή απρεπές και αναλαμβάνετε τη σχετική ευθύνη, (ii) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι, και η Skype δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο δημιουργείτε, υποβάλλετε, αναρτάτε ή δημοσιεύετε στις Τοποθεσίες Web ή μέσω του Λογισμικού της Skype, (iii) η Skype δεν εγγυάται καμία εμπιστευτικότητα αναφορικά με Υποβεβλημένο Υλικό, είτε έχει δημοσιευτεί είτε όχι, (iv) η Skype δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω της χρήσης των Τοποθεσιών Web ή του Λογισμικού της Skype από μέρους σας και κάθε Υποβεβλημένο Υλικό αποτελεί ευθύνη του ατόμου από το οποίο προέρχεται το εν λόγω Υποβεβλημένο Υλικό. Η Skype δεν υιοθετεί κανένα Υποβεβλημένο Υλικό ή καμία άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζεται σε αυτό και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη σε σύνδεση με το Υποβεβλημένο Υλικό.

Αναφορικά με το Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό, δηλώνετε και εγγυάστε ότι εσείς ο ίδιος

(i) είστε ιδιοκτήτης ή κατέχετε τις απαραίτητες άδειες χρήσης, τα δικαιώματα, τις συγκαταθέσεις και τις εγκρίσεις για να χρησιμοποιείτε και να εξουσιοδοτείτε την Skype να χρησιμοποιεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα εμπορικά μυστικά, τις ευρεσιτεχνίες και άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας για και προς κάθε Υποβεβλημένο Υλικό, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και

(ii) έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, παραχώρηση ή/και άδεια κάθε ξεχωριστού ατόμου που μπορεί να αναγνωριστεί στο Υποβεβλημένο Υλικό για να χρησιμοποιείτε το όνομά του ή/και να παραπέμπετε σε αυτό, ώστε να σας επιτρέπεται να το εντάσσετε και να το χρησιμοποιείτε με τον τρόπο που αναφέρεται στους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπεται να αντιγράφετε, να αναρτάτε ή να χρησιμοποιείτε κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, μουσική, ήχους, εικονίδια ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο από οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή πηγή ("Περιεχόμενο τρίτων"), χωρίς συγκεκριμένη άδεια από τον κάτοχο του εν λόγω υλικού. Το εν λόγω Περιεχόμενο τρίτων μπορεί να προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και οι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω περιεχομένου μπορεί να αντιτίθενται στη χρήση του. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε Περιεχόμενο τρίτων, χωρίς να έχετε πρώτα εξασφαλίσει την άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω περιεχομένου.

Με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που διέπονται από τους Πρόσθετους όρους (όπως καθορίζεται παρακάτω), εάν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε να φορτώσετε ή να αναρτήσετε Υποβεβλημένο Υλικό στις Τοποθεσίες Web ή μέσω του Λογισμικού της Skype (εξαιρουμένων των Αναφορών και του περιεχομένου των επικοινωνιών σας), παραχωρείτε αυτόματα στην Skype μια μη αποκλειστική, παγκόσμια άδεια χρήσης για πάντα, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων, με δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους και μεταφοράς για όλα τα δικαιώματα χρήσης, επεξεργασίας, τροποποίησης, ένταξης, ενσωμάτωσης, προσαρμογής, καταγραφής, δημόσιας εκτέλεσης, προβολής, μετάδοσης και αναπαραγωγής του Υποβεβλημένου Υλικού, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εμπορικών σημάτων που σχετίζονται με αυτό, σε σχέση με τις Τοποθεσίες Web της Skype και το Λογισμικό και τα Προϊόντα της Skype, ακόμα και για τον σκοπό της προώθησης ή της αναδιανομής τμήματος ή ολόκληρων των Τοποθεσιών Web της Skype ή/και του Λογισμικού ή των Προϊόντων, σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα που είναι γνωστά επί του παρόντος ή θα επινοηθούν εφεξής. Επίσης, παραχωρείτε δια του παρόντος σε κάθε χρήστη της Τοποθεσίας Web της Skype ή/και του Λογισμικού ή των Προϊόντων της Skype μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης για πρόσβαση στο Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό μέσω της Τοποθεσίας Web της Skype ή/και του Λογισμικού ή των Προϊόντων, και για χρήση, αντιγραφή, διανομή, προετοιμασία παράγωγων έργων, προβολή, εκτέλεση και μετάδοση του εν λόγω Υποβεβλημένου Υλικού αποκλειστικά όπως επιτρέπεται μέσω της λειτουργικότητας των Τοποθεσιών Web της Skype ή/και του Λογισμικού ή των Προϊόντων και δυνάμει των παρόντων Όρων χρήσης. Επιπλέον, παραιτείστε οποιουδήποτε επονομαζόμενου "ηθικού δικαιώματος" για και προς το Υποβεβλημένο Υλικό, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν επιτρέπεται να υποβάλλετε ή να δημοσιεύετε μέσω της Τοποθεσίας Web ή του Λογισμικού της Skype οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, απεχθές, αποτελεί παραβίαση προσωπικών δεδομένων, είναι άσεμνο, καταχρηστικό, παράνομο, ρατσιστικό, προσβλητικό, ακατάλληλο για ανηλίκους ή αποτελεί παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού μυστικού τρίτου, ή το οποίο θα παραβίαζε με διαφορετικό τρόπο τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου ή θα ενέγειρε αστικές ή ποινικές ευθύνες. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να υποβάλλετε ή να δημοσιεύετε Υποβεβλημένο Υλικό το οποίο περιέχει ψεύδη ή παραπλανητικές δηλώσεις, προσελκύει κεφάλαια ή υπηρεσίες, περιέχει διαφημίσεις, προωθητικά υλικά, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές (chain letter) ή οποιαδήποτε μορφή προσέλκυσης, δηλώνει ψευδή προέλευση ή περιλαμβάνει προγράμματα τα οποία περιέχουν ιούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα σχεδιασμένο να βλάψει τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε υπολογιστή. Συμφωνείτε να μην προσεγγίζετε, για εμπορικούς σκοπούς, οποιονδήποτε χρήστη της Τοποθεσίας Web ή του Λογισμικού της Skype, αναφορικά με το Υποβεβλημένο από εκείνον Υλικό. Συμφωνείτε να μην παρακάμπτετε, απενεργοποιείτε ή άλλως παρεμβαίνετε στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ασφάλεια της Τοποθεσίας Web ή του Λογισμικού της Skype ή στα χαρακτηριστικά που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου τους.

6.5 Τα στοιχεία σας: Κατά καιρούς, η Skype ενδέχεται να σας ζητά πληροφορίες με σκοπό να σας παράσχει Λογισμικό ή Προϊόντα. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των πληροφοριών χρέωσης) είναι πλήρεις, ενημερωμένες και ακριβείς.

6.6 Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση. Το Λογισμικό και τα Προϊόντα προορίζονται για δική σας ατομική χρήση. Δεν επιτρέπεται να μεταπωλείτε ή να εμπορεύεστε το Λογισμικό ή/και τα Προϊόντα σε οποιονδήποτε τρίτο.

6.7 Περιορισμοί εξαγωγής: Το Λογισμικό ενδέχεται να υπόκειται σε διεθνείς κανονισμούς που διέπουν την εξαγωγή λογισμικού. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες που ισχύουν για το Λογισμικό, καθώς και με τους περιορισμούς για τον τελικό χρήστη, την τελική χρήση και τους προορισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από εθνικές κυβερνήσεις ή παρόμοιους φορείς και τους περιορισμούς σχετικά με τα έθνη όπου ισχύει απαγόρευση εξαγωγών (εμπάργκο).

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

7.1 Το Λογισμικό, τα Προϊόντα και οι Τοποθεσίες Web της Skype περιέχουν πληροφορίες αποκλειστικής κυριότητας και εμπιστευτικές πληροφορίες που προστατεύονται από Νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

7.2 Το περιεχόμενο και η σύνθεση περιεχομένου που περιλαμβάνεται στις Τοποθεσίες Web της Skype (εξαιρουμένου του Υποβεβλημένου Υλικού), όπως ήχοι, κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, αποσπάσματα ήχου, ψηφιακές λήψεις και λογισμικό, αποτελούν ιδιοκτησία της Skype, των συνεργατών ή των αδειοδόχων της και προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του εν λόγω προστατευμένου με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου χωρίς τη ρητή άδεια της Skype. Η Skype διατηρεί όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στις Τοποθεσίες Web της Skype.

7.3 Η Skype ή/και οι αδειοδόχοι της διατηρούν την αποκλειστική κυριότητα του Λογισμικού, των Προϊόντων και των Τοποθεσιών Web της Skype και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επ' αυτών (παγκοσμίως, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι). Δεν θα προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο, περιορίζει ή παρεμβαίνει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Skype ως προς το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype.

7.4 Η επωνυμία "Skype", τα αντίστοιχα εμπορικά σήματα και λογότυπα, καθώς και το λογότυπο "S" αποτελούν εμπορικά σήματα της Skype. Η Skype έχει καταθέσει και υποβάλει αιτήσεις για την καταχώρηση των εμπορικών σημάτων της σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Τα εμπορικά σήματα και η εμπορική μορφή παρουσίασης της Skype δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε σύνδεση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι της Skype, με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι πιθανό να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος διασύρει ή δυσφημεί την Skype. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που δεν ανήκουν στην Skype ή σε κάποια από τις σχετιζόμενες με αυτήν εταιρείες και εμφανίζονται στην παρούσα Τοποθεσία αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Δεν επιτρέπεται και δεν θα καταχωρείτε ή χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εμπορική ονομασία, εμπορικό σήμα, λογότυπο, όνομα τομέα ή οποιοδήποτε άλλο όνομα ή σήμα που ενσωματώνει κάποια πνευματική ιδιοκτησία της Skype (εν όλω ή εν μέρει) ή που είναι παρόμοιο και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των σημάτων της Skype, ανατρέξτε επίσης στις Κατευθυντήριες γραμμές για τα εμπορικά σήματα της Skype .

8. ΧΡΕΩΣΕΙΣ

8.1 Κλήση τηλεφώνων και αριθμών ειδικής χρέωσης με Πίστωση Skype:

(i) Κλήσεις προς σταθερά και κινητά δίκτυα: Οι χρεώσεις που ισχύουν για κλήσεις προς τηλεφωνικούς αριθμούς (εκτός συνδρομής) περιλαμβάνουν χρέωση σύνδεσης (η οποία ισχύει άπαξ ανά κλήση) και χρέωση ανά λεπτό. Οι εν λόγω χρεώσεις παρατίθενται στη διεύθυνση www.skype.com/go/allrates. Όλες οι κλήσεις θα αποσυνδέονται και θα απαιτείται εκ νέου κλήση μετά το πέρας 4 ωρών, για την οποία θα επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση σύνδεσης.

(ii) Αριθμοί ειδικής χρέωσης: Οι χρεώσεις που ισχύουν για κλήσεις προς αριθμούς ειδικής χρέωσης περιλαμβάνουν χρέωση ανά λεπτό, η οποία παρατίθεται στη διεύθυνση www.skype.com/go/rates-premium. Δεν επιβάλλεται χρέωση σύνδεσης.

(iii) Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές στις χρεώσεις για κλήσεις προς τηλεφωνικούς αριθμούς και αριθμούς ειδικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση προς εσάς, αναρτώντας τις εν λόγω αλλαγές στη διεύθυνση www.skype.com/go/allrates. Η νέα χρέωση θα ισχύει για την επόμενη χρήση σας, μετά τη δημοσίευση των νέων χρεώσεων. Ελέγχετε τις τελευταίες χρεώσεις προτού πραγματοποιήσετε την κλήση σας. Εάν δεν αποδέχεστε τις νέες χρεώσεις, μην πραγματοποιείτε την κλήση σας.

(iv) Η διάρκεια μιας κλήσης θα βασίζεται σε προσαυξήσεις του ενός λεπτού. Τα λεπτά με δεκαδικά ψηφία θα στρογγυλοποιούνται στο επόμενο λεπτό. Η χρέωση σύνδεσης, όπου ισχύει, θα εφαρμόζεται στην αρχή της κλήσης. Οι χρεώσεις με τρία δεκαδικά ψηφία θα στρογγυλοποιούνται στην επόμενη ελάχιστη χρέωση με δύο δεκαδικά ψηφία, για παράδειγμα μια συνολική τιμή κλήσης 0,034 € θα στρογγυλοποιείται στα 0,04 €. Οι χρεώσεις που προκύπτουν θα αφαιρούνται αυτόματα από το υπόλοιπο Πίστωσης Skype στο Λογαριασμό χρήστη σας.

8.2 Χρεώσεις για άλλα Προϊόντα επί πληρωμή: Για τις χρεώσεις για άλλα Προϊόντα Επί Πληρωμή, θα χρειάζεται η επιβεβαίωσή σας πριν από την ολοκλήρωση μιας αγοράς από την Skype. Η Skype μπορεί να αλλάζει τις πληρωτέες χρεώσεις για την αγορά των εν λόγω Προϊόντων ανά πάσα στιγμή, χωρίς να σας ειδοποιεί. Προτού ολοκληρώσετε την επόμενη αγορά του συγκεκριμένου Προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε αν θα αποδεχθείτε ή όχι τις νέες χρεώσεις. Οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν για την επόμενη αγορά σας, μετά τη δημοσίευση των νέων χρεώσεων. Οι χρεώσεις για τα SMS με τρία δεκαδικά ψηφία θα στρογγυλοποιούνται στην επόμενη ελάχιστη χρέωση με δύο δεκαδικά ψηφία. Για παράδειγμα, αν στείλετε τρία SMS ταυτόχρονα στον ίδιο παραλήπτη με χρέωση 0,056 €, θα χρεωθείτε 0,17 €.

8.3 Προωθητικές προσφορές: Κατά καιρούς, η Skype μπορεί να προσφέρει Προϊόντα επί πληρωμή για μια δοκιμαστική περίοδο. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώνει για τα εν λόγω Προϊόντα (με την κανονική χρέωση), στην περίπτωση που κρίνει (υπό την εύλογη διακριτική της ευχέρεια) ότι κάνετε κατάχρηση των όρων της προσφοράς, όπως για παράδειγμα εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε υπηρεσία, διακομιστή μεσολάβησης ή άλλη συσκευή ή ανώνυμη διεύθυνση IP που δεν μας επιτρέπουν να σας εντοπίσουμε.

8.4 Φόρος: Όλες οι τιμές για τα Προϊόντα επί πληρωμή περιλαμβάνουν τους ισχύοντες φόρους, όπως το ΦΠΑ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Παραιτείστε ρητά οποιουδήποτε δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ από την Skype, εάν το τελικό πληρωτέο από την Skype ποσό του ΦΠΑ προς τις φορολογικές αρχές είναι για οποιονδήποτε λόγο χαμηλότερο από το ποσό του ΦΠΑ που εισπράττεται από εσάς. Οι επικράτειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται παρακάτω βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της Οδηγίας του Συμβουλίου 2006/112/ΕΚ για το κοινό σύστημα ΦΠΑ, όπως έχει τροποποιηθεί. Η Τοποθεσία Web της Skype δεν επιτρέπει στους χρήστες σε αυτές τις επικράτειες να επωφελούνται από τη συγκεκριμένη απαλλαγή ΦΠΑ και, κατά συνέπεια, δεν παρέχουμε τα Προϊόντα στις εν λόγω επικράτειες: Άγιο Όρος, Κανάριοι νήσοι, Γαλλικά Υπερπόντια Διαμερίσματα, Νήσοι Ώλαντ, Αγγλονορμανδικές Νήσοι, Νήσος Ελιγολάνδης, Επικράτεια Μπούσινγκεν, Θέουτα, Μελίλια, Λιβίνιο, Καμπιόνε ντ' Ιτάλια και Ιταλικά Νερά της Λίμνης Λουγκάνο.

8.5 Χρεώσεις τρίτων: Με τη χρήση του Λογισμικού σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται κάποιο μέρος των διαθέσιμων χορηγούμενων δεδομένων στο πακέτο δεδομένων της συνδρομής που έχετε αγοράσει από τον πάροχο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας. Η χρήση στο εξωτερικό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες χρεώσεις από την κανονική χρήση, και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να ενημερώνεστε και να πληρώνετε για πιθανή περιαγωγή και για άλλες ισχύουσες χρεώσεις τις οποίες σας επιβάλλει ο πάροχος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας.

9. ΠΛΗΡΩΜΗ

9.1 Πίστωση Skype. Μπορείτε να πληρώνετε για επιλεγμένα Προϊόντα επί πληρωμή χρησιμοποιώντας την Πίστωση Skype. Μπορείτε να αγοράζετε Πίστωση Skype με οποιονδήποτε τρόπο πληρωμής σάς παρέχει κατά καιρούς η Skype. Η Πίστωση Skype που αγοράζετε θα πιστώνεται στο Λογαριασμό χρήστη σας τη στιγμή της αγοράς (ή εάν χρησιμοποιείτε κουπόνι Πίστωσης Skype τη στιγμή της εξαργύρωσης του συγκεκριμένου κουπονιού).

9.2 Ανενεργή Πίστωση Skype. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την Πίστωση Skype που έχετε στη διάθεσή σας για περίοδο 180 ημερών (συμπεριλαμβανομένης της Πίστωσης Skype που σας έχει εκχωρηθεί από διαχειριστή της Διαχείρισης Skype (σε περίπτωση που δεν είστε χρήστης Συνδεδεμένου λογαριασμού, ανατρέξτε στην Ενότητα 21) ή άλλο χρήστη του Skype), η Skype αλλάζει την κατάσταση της Πίστωσης Skype σε ανενεργή. Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε την Πίστωση Skype κάνοντας κλικ στη σύνδεση επανενεργοποίησης στην ενότητα "Ο λογαριασμός μου" στη διεύθυνση https://secure.skype.com/account/credit-reactivate. Δεν επιστρέφονται χρήματα για Πίστωση Skype που επανενεργοποιείται. Εάν βρίσκεστε στην Ιαπωνία και αγοράσετε Πίστωση Skype από την Τοποθεσία Web της Skype, η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για εσάς και η Πίστωση Skype σας θα λήξει 6 μήνες μετά την ημερομηνία αγοράς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε Πίστωση Skype κατά την ημερομηνία λήξης της ή μετά από αυτήν.

9.3 Άλλοι τρόποι πληρωμής. Η Skype δεν εγγυάται ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο της Πίστωσης Skype για την αγορά όλων των Προϊόντων. Στις περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Πίστωση Skype για την πληρωμή ενός Προϊόντος, η Skype θα σας παρέχει έναν άλλον τρόπο πληρωμής. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να καταργεί ή να τροποποιεί τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής υπό την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

9.4 Τακτικές πληρωμές. Στις περιπτώσεις όπου προβαίνετε στην αγορά προϊόντων βάσει συνδρομής (μηνιαίας, τριμηνιαίας ή ετήσιας, (ανάλογα με την περίπτωση)), αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι πρόκειται για μια τακτική πληρωμή καθώς και ότι οι εν λόγω πληρωμές θα πραγματοποιούνται προς την Skype με τον τρόπο και κατά τα τακτά διαστήματα που έχετε επιλέξει, έως ότου η συνδρομή για το συγκεκριμένο προϊόν διακοπεί από εσάς ή την Skype.

9.5 Αυτόματη ανανέωση.

(α) Η δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης μπορεί να ενεργοποιείται αυτόματα κατά την αγορά Πίστωσης Skype, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο. Εάν ενεργοποιηθεί, το υπόλοιπο Πίστωσης Skype θα ανανεώνεται με το ίδιο ποσό και με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επιλέξατε κατά την πρώτη εγγραφή σας για τη χρήση της δυνατότητας Αυτόματης ανανέωσης. Για παράδειγμα, εάν αγοράσετε 10 ευρώ Πίστωσης Skype με την πιστωτική σας κάρτα, το ποσό ανανέωσης που θα χρεωθεί στην πιστωτική σας κάρτα θα είναι επίσης 10 ευρώ Πίστωσης Skype. Στο μέλλον, θα χρεώνεται στην πιστωτική σας κάρτα το ίδιο ποσό κάθε φορά που το υπόλοιπο του λογαριασμού Skype θα μειώνεται κάτω από το όριο που ορίζει κατά καιρούς η Skype.

(β) Εάν έχετε αγοράσει μια συνδρομή με κάποιον άλλον τρόπο πληρωμής εκτός της πιστωτικής κάρτας, του PayPal ή του Moneybookers (Skrill), και έχετε ενεργοποιήσει την Αυτόματη ανανέωση, το υπόλοιπο Πίστωσης Skype θα ανανεωθεί με το ποσό που απαιτείται για την αγορά της επόμενης τακτικής συνδρομής σας.

(γ) Η απενεργοποίηση της Αυτόματης ανανέωσης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων του Λογαριασμού χρήστη που διαθέτετε.

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

10.1 Όταν αγοράζετε Προϊόντα επί πληρωμή απευθείας από την Skype, διαθέτετε το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς εντός δεκαπέντε (15) ημερών ("Περίοδος υπαναχώρησης"). Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε προβεί στην κατ' οποιονδήποτε τρόπο χρήση των Προϊόντων Επί πληρωμή, οπότε η Περίοδος υπαναχώρησης παύει να ισχύει και δεν είναι δυνατή η ακύρωση της αγοράς σας ή η επιστροφή χρημάτων.

10.2 Η επιστροφή χρημάτων εκτός της Περιόδου υπαναχώρησης είναι δυνατή μόνο για συνδρομές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ή λήξει.

10.3 Η δαπάνη Πίστωσης Skype, η εκχώρηση ενός Αριθμού Skype ή η χρήση οποιουδήποτε χαρακτηριστικού μιας συνδρομής θα θεωρείται "χρήση" ενός Προϊόντος Επί Πληρωμή. Με το παρόν συμφωνείτε ρητά ότι η εκχώρηση Αριθμών Skype είναι δυνατή πριν από τη λήξη της Περιόδου υπαναχώρησης.

10.4 Η Περίοδος υπαναχώρησης και οι επιστροφές χρημάτων δεν ισχύουν για Προϊόντα επί πληρωμή τα οποία (i) αγοράζονται μέσω τρίτου συνεργάτη της Skype (επικοινωνείτε απευθείας με το συνεργάτη, ο οποίος μπορεί να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια εάν θα επιστρέψει τα χρήματα ή όχι), (ii) δεν έχουν αποκτηθεί μέσω Internet απευθείας από την Skype (π.χ. κουπόνια ή προπληρωμένες κάρτες), (iii) έχουν πληρωθεί με μετρητά με τη χρήση τρόπων πληρωμής τρίτων (για παράδειγμα πορτοφόλι πληρωμών με μετρητά) και (iv) έχουν πληρωθεί και εκχωρηθεί στο Λογαριασμό Skype που διαθέτετε από το διαχειριστή της Διαχείρισης Skype ή από άλλο χρήστη του Skype. Επίσης, δεν ισχύουν για συνδρομές μελών στο Skype Developer.

10.5 Εάν επιθυμείτε, εντός της Περιόδου υπαναχώρησης, να ακυρώσετε την αγορά Προϊόντος επί πληρωμή και να λάβετε επιστροφή χρημάτων για τη συγκεκριμένη αγορά εφόσον το προϊόν (i) δεν έχει "χρησιμοποιηθεί" σύμφωνα με την παράγραφο 10.3 και (ii) δεν υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 10.4, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμη εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας υπαναχώρησης κάντε κλικ εδώ.

10.6 Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η Skype σάς έχει χρεώσει με κάποιο ποσό εκ παραδρομής, επικοινωνήστε μαζί της εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω χρέωσης. Δεν καταβάλλονται επιστροφές χρημάτων για τυχόν χρεώσεις που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες.

10.7 Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην απόρριψη αιτήματος επιστροφής χρημάτων εάν έχει την εύλογη πεποίθηση (i) ότι προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε καταχρηστικά την παρούσα πολιτική επιστροφής χρημάτων, υποβάλλοντας, παραδείγματος χάριν, επανειλημμένα αιτήματα επιστροφής χρημάτων για το ίδιο προϊόν, (ii) ότι παραβαίνετε τους παρόντες Όρους ή (iii) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα ή το Λογισμικό της παρανόμως ή ότι ο Λογαριασμός χρήστη σας χρησιμοποιείται παρανόμως από κάποιον τρίτο.

10.8 Η παρούσα πολιτική επιστροφής χρημάτων δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

11. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ SKYPE

11.1 Μπορείτε να διακόψετε τη σχέση σας με την Skype ανά πάσα στιγμή και χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο, ζητώντας απλώς το κλείσιμο του Λογαριασμού χρήστη που διαθέτετε, παύοντας τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype και ακυρώνοντας τυχόν τακτικές πληρωμές.

11.2 Η Skype μπορεί να διακόψει τη σχέση της μαζί σας ή να παύσει ή να αναστείλει την εκ μέρους σας χρήση του Λογισμικού, του Λογαριασμού ή των Λογαριασμών χρήστη, των Προϊόντων ή των Τοποθεσιών Web της Skype ανά πάσα στιγμή και χωρίς προσφυγή σε δικαστήριο:

(α) εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους,

(β) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype για να παραβείτε το νόμο ή να παραβιάσετε δικαιώματα τρίτων,

(γ) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε με αθέμιτο τρόπο ή να κάνετε κατάχρηση της πολιτικής επιστροφής χρημάτων ή οποιασδήποτε από τις πολιτικές μας,

(δ) εάν η Skype έχει την εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείτε τα Προϊόντα, το Λογισμικό ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype παρανόμως ή ότι ο Λογαριασμός χρήστη σας χρησιμοποιείται παρανόμως από κάποιον τρίτο,

(ε) εάν έχετε αγοράσει Πίστωση Skype από μη εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή,

(στ) αναφορικά με ένα συγκεκριμένο Προϊόν, με ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, εάν η Skype αποφασίσει να διακόψει την προσφορά αυτού του Προϊόντος,

(ζ) αμέσως, εάν (υπό την εύλογη διακριτική ευχέρεια της Skype) αυτό απαιτείται λόγω κάποιας αλλαγής στη νομοθεσία/στους κανονισμούς ή λόγω αντίθετης ερμηνείας αυτών, ή όταν απαιτείται από μια ρυθμιστική αρχή ή μια αρχή με νόμιμη εντολή ή από οποιονδήποτε συνεργάτη της Skype,

(η) με ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών, εάν η Skype αποφασίσει να διακόψει την προσφορά του Λογισμικού προς χρήστες στη δική σας επικράτεια γενικότερα.

11.3 Η Skype προβαίνει στην εν λόγω διακοπή της μεταξύ σας σχέσης αποκλείοντας την εκ μέρους σας πρόσβαση στο Λογαριασμό χρήστη που διαθέτετε, στο Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και στις Τοποθεσίες Web της Skype (ανάλογα με την περίπτωση). Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώνουμε τους Λογαριασμούς χρήστη που παραμένουν ανενεργοί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.

11.4 Συνέπειες της διακοπής: Μετά τη διακοπή της σχέσης σας με την Skype: (α) όλες οι άδειες και τα δικαιώματα σχετικά με τη χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype θα διακοπούν άμεσα, (β) θα σταματήσετε αμέσως κάθε χρήση του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype και (γ) θα αφαιρέσετε άμεσα το Λογισμικό από όλους τους σκληρούς δίσκους, τα δίκτυα και τα υπόλοιπα μέσα αποθήκευσης και θα καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού που βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό σας.

12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

12.1 Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 12, ο όρος "Skype" περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες και τα συνδεδεμένα με αυτήν νομικά πρόσωπα, και όλους τους διευθυντές, τα στελέχη, τους εκπροσώπους, τους αδειοδόχους και τους εργαζομένους αυτών.

12.2 Μη παροχή εγγυήσεων: ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ SKYPE ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η SKYPE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΑΞΙΩΣΗ Ή ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗΣ Ή ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ SKYPE, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, Η SKYPE ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή/KAI ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ SKYPE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΟΥΤΕ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ INTERNET Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

12.3 Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της Skype για (α) θάνατο ή τραυματισμό, (β) ζημία λόγω εκούσιου σφάλματος ή βαριάς αμέλειας της Skype, (γ) απάτη ή σκόπιμη ψευδή εκπροσώπηση ή (δ) οποιαδήποτε ευθύνη, η οποία δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από την ισχύουσα νομοθεσία.

12.4 Δεν αναλαμβάνεται ευθύνη: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η SKYPE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ SKYPE ΕΙΤΕ ΟΧΙ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ SKYPE Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή/KAI ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΗΣ SKYPE ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή/KAI ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ SKYPE.

12.5 Περιορισμός ευθύνης: Δυνάμει των ως άνω παραγράφων 12.3 και 12.4, η Skype δεν είναι υπεύθυνη απέναντί σας, βάσει σύμβασης ή αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιασδήποτε άλλης θεωρίας περί ευθύνης, είτε η πιθανότητα των εν λόγω ζημιών ή απωλειών έχει κοινοποιηθεί στην Skype είτε όχι, για τα εξής:

(α) οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, παρεπόμενη ή συνεπαγόμενη ζημιά, ή

(β) οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, πελατών, πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών, ευκαιρίας, υπεραξίας ή φήμης (άμεσης ή έμμεσης), ή

(γ) οποιαδήποτε ζημιά ή καταστροφή δεδομένων (άμεση ή έμμεση),

(δ) οποιαδήποτε αξίωση, ζημιά ή απώλεια (άμεση ή έμμεση) που προκύπτει από ή σε σχέση με:

(i) τη μη δυνατότητα εκ μέρους σας για χρήση του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων Εκδόσεων για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα, με στόχο την επικοινωνία με Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης,

(ii) την αποτυχία σας να αποκτήσετε μια εναλλακτική μορφή επικοινωνίας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 5.5,

(iii) τους περιορισμούς που ορίζονται στην παράγραφο 5.6,

(iv) την μη παροχή εκ μέρους σας ακριβών στοιχείων για τη φυσική τοποθεσία σας στον εκπρόσωπο Υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης, ή

(v) τη συμπεριφορά εκπροσώπων και τηλεφωνικών κέντρων Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης τρίτων με τα οποία ενδέχεται να συνδεθείτε.

(ε) οποιαδήποτε αξίωση, ζημιά ή απώλεια (άμεση ή έμμεση) που προκύπτει από ή σε σχέση με:

(i) οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από τρίτο μέρος βάσει δικών του όρων υπηρεσίας,

(ii) οποιοδήποτε Άλλο τεχνολογικό προϊόν,

(iii) οποιαδήποτε τοποθεσία Web τρίτων.

12.6 Δυνάμει των ως άνω παραγράφων 12.3 - 12.5, η συνολική ευθύνη της Skype προς εσάς με βάση ή σε σύνδεση με τους παρόντες Όρους (βάσει σύμβασης ή αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή οποιασδήποτε άλλης θεωρίας περί ευθύνης)) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

12.7 Εάν οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει κάποια αξίωση κατά της Skype η οποία συνδέεται με ή προκύπτει από (i) την παραβίαση από μέρους σας των παρόντων Όρων, (ii) την παράβαση από μέρους σας οποιουδήποτε ισχύοντα νόμου ή κανονισμού, (iii) την παραβίαση ή καταστρατήγηση από μέρους σας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), (iv) το Υποβεβλημένο από εσάς Υλικό, (v) παράπονο από μέρους σας σε σχέση με οποιοδήποτε Υποβεβλημένο Υλικό, θα αποζημιώνετε και θα αποκαθιστάτε την Skype έναντι όλων των ζημιών, ευθυνών, απωλειών, εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων νόμιμων χρεώσεων και εξόδων), σε σχέση με την εν λόγω αξίωση.

13. ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

13.1 Είναι δυνατή η προσφορά από τρίτους, μέσω του Λογισμικού ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype, Προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων παιχνιδιών, εφαρμογών, εικόνων, ήχων κλήσης ή avatar. Ενώ η Skype δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα εν λόγω προϊόντα ή τις εν λόγω υπηρεσίες, εάν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη λήψη ή την πληρωμή για τη χρήση ή την εγκατάσταση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, η Skype θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να βοηθήσει ή να επιλύσει το πρόβλημα. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τρίτων ενδέχεται να διέπονται από τους όρους και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του τρίτου, τα οποία ενδέχεται να πρέπει να αποδεχθείτε κατά τη λήψη ή την εγκατάσταση. Θα πρέπει να εξετάζετε τους εν λόγω όρους προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αγορά ή προτού χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία τρίτου, και η Skype δεν θα είναι υπεύθυνη εάν δεν το κάνετε.

13.2 Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οποιαδήποτε στοιχεία προϊόντων και τιμολογήσεις τρίτων που εμφανίζονται στις Τοποθεσίες Web της Skype σχετικά με Προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, παρέχονται στην Skype από τον αντίστοιχο τρίτο έμπορο ("Έμπορος"). Ο Έμπορος έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις τιμές του ή να διακόπτει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων του ανά πάσα στιγμή. Η Skype δεν εμπλέκεται σε καμία συναλλαγή ανάμεσα σε εσάς και οποιονδήποτε Έμπορο, τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες του οποίου παρατίθενται στις Τοποθεσίες Web της Skype. Η Skype δεν ελέγχει, δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται τα εξής: (i) τιμολόγηση, ποιότητα, απόδοση, διαθεσιμότητα ή όρους και προϋποθέσεις αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τον Έμπορο, (ii) οποιαδήποτε συναλλαγή πληρωμής, παράδοση, επιστροφή ή δραστηριότητα μετά την πώληση σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται στις τοποθεσίες Web του Εμπόρου, (iii) διαθεσιμότητα των τοποθεσιών Web του Εμπόρου, (iv) πληρότητα, ειλικρίνεια ή ακρίβεια οποιασδήποτε διαφήμισης ή άλλου υλικού που βρίσκεται στις τοποθεσίες Web του Εμπόρου ή διατίθεται μέσω αυτών, ούτε οποιαδήποτε καταχώρηση ή άλλο περιεχόμενο σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στις Τοποθεσίες Web της Skype, (v) συνδέσεις προς τις τοποθεσίες Web του Εμπόρου που εμφανίζονται στις Τοποθεσίες Web της Skype. Οποιαδήποτε απορία, παράπονο ή αξίωση σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από έναν Έμπορο θα πρέπει να απευθύνεται στον εν λόγω Έμπορο.

13.3 Το Λογισμικό και οι Τοποθεσίες Web της Skype μπορεί να περιέχουν υπερ-συνδέσεις προς άλλες τοποθεσίες Web τρίτων. Η Skype δεν φέρει ευθύνη για τις εν λόγω τοποθεσίες Web τρίτων ή για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω τοποθεσιών Web και δεν υιοθετεί οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό περιλαμβάνεται σε αυτές. Η χρήση από μέρους σας κάθε τέτοιας τοποθεσίας Web τρίτου διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν αναρτηθεί στην αντίστοιχη τοποθεσία Web.

14. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

14.1Οι Κανόνες συμπεριφοράς της Skype παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιείτε το Skype και με το πώς να συμπεριφέρεστε στα άλλα μέλη της κοινότητας του Skype με τον κατάλληλο τρόπο και με σεβασμό. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες οι οποίες αποτελούν τμήμα των Όρων.

14.2 Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό Διαδικτυακών Επικοινωνιών σε σχέση με κάθε μετάδοση, οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους Όρους υπηρεσίας μετάδοσης που παρατίθενται στη διεύθυνση http://www.skype.com/legal/broadcast

14.3 Κιτ ανάπτυξης λογισμικού και API. Τα κιτ ανάπτυξης λογισμικού που παρέχονται μέσω του Skype Developer στην Τοποθεσία Web της Skype (συμπεριλαμβανομένου του "SkypeKit") και η χρήση οποιασδήποτε διασύνδεσης προγράμματος εφαρμογής ("API") που εκτίθεται ή διατίθεται από την Skype υπόκεινται στους δικούς τους όρους παραχώρησης άδειας χρήσης, στην οποία περίπτωση οι εν λόγω όροι παραχώρησης άδειας χρήσης θα διέπουν τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού από μέρους σας. Σε περίπτωση χρήσης οποιουδήποτε κιτ ανάπτυξης λογισμικού ή API (ανάλογα με την περίπτωση), συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και ότι θα συμμορφώνεστε προς τους ισχύοντες όρους παραχώρησης άδειας χρήσης, οι οποίοι παρατίθενται στη διεύθυνση http://developer.skype.com/.

15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Skype δεσμεύεται να τηρεί το προσωπικό σας απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών. Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, τα δεδομένα κίνησης και το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας σύμφωνα με την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε: http://www.skype.com/go/privacy.

16. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Λογισμικό και η Τεκμηρίωση αντιστοιχούν στους όρους "εμπορικό λογισμικό υπολογιστών" και "τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστών" αντίστοιχα, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στους Ομοσπονδιακούς Κανονισμούς περί Απόκτησης των ΗΠΑ, παράγραφος 12.212. Οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή ή κοινοποίηση του Λογισμικού ή της Τεκμηρίωσης από ή για λογαριασμό της κυβέρνησης των ΗΠΑ υπόκειται σε περιορισμούς, όπως ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία.

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ SKYPE

17.1 Για να επικοινωνήσετε με την Skype σχετικά με το Λογισμικό Skype ή με τα Προϊόντα που φέρουν την επωνυμία "Skype", υποβάλετε ένα αίτημα υποστήριξης στη διεύθυνση support.skype.com.

17.2 Εάν επικοινωνήσετε με την Skype με κάποιο άλλο μέσο εκτός από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 17.1, το αίτημά σας ενδέχεται να μην καταχωρηθεί.

18. ΔΙΑΦΟΡΑ

18.1 Αποδέχεστε τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τη σύναψη συμβάσεων, την υποβολή παραγγελιών και τη δημιουργία άλλων αρχείων, και την ηλεκτρονική παράδοση ειδοποιήσεων, πολιτικών και αλλαγών σε αυτές, και αρχείων συναλλαγών με την Skype.

18.2 Προς διευκόλυνσή σας, η Skype παρέχει μετάφραση της αγγλικής έκδοσης των παρόντων Όρων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας ανάμεσα σε μια μη αγγλική έκδοση των παρόντων Όρων και στην αγγλική έκδοση, η αγγλική έκδοση είναι εκείνη που θα διέπει τη σχέση σας με την Skype.

18.3 Οι παρόντες Όροι (και, όπου εφαρμόζεται, η Άδεια χρήσης λογισμικού της Microsoft) αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Skype αναφορικά με τη χρήση από μέρους σας του Λογισμικού, των Προϊόντων ή/και των Τοποθεσιών Web της Skype και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την Skype αναφορικά με το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype.

18.4 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων (ή μέρος αυτής) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό φορέα αρμόδιας δικαιοδοσίας ή διαιτητή ως παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η εν λόγω διάταξη (ή το μέρος αυτής) εξαλείφεται από τους Όρους χωρίς να επηρεάζει τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων Όρων. Στην παράγραφο 20.3 (i) αναφέρεται τι ισχύει εάν διαπιστωθεί ότι τμήματα της παραγράφου 20.3 (διαιτησία και παραίτηση από δικαίωμα συλλογικής αγωγής) είναι παράνομα, άκυρα ή μη εφαρμόσιμα. Η παράγραφος 20.3 (i) υπερισχύει της παρούσας παραγράφου, εάν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των δύο παραγράφων. Σε περίπτωση άμεσης διένεξης ανάμεσα στους παρόντες Όρους και την Άδεια χρήσης λογισμικού της Microsoft, θα ισχύει η Άδεια χρήσης λογισμικού της Microsoft, εάν χρησιμοποιείτε έκδοση του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στα Windows 8.1 ή σε νεότερη έκδοση.

18.5 Η μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση εκ μέρους της Skype νόμιμου δικαιώματος ή μέσου αποκατάστασης που προβλέπεται από τους παρόντες Όρους ή από τη νομοθεσία δεν συνεπάγεται παραίτηση της Skype από το εν λόγω δικαίωμα ή μέσο αποκατάστασης. Εάν η Skype παραιτηθεί από μια παραβίαση των παρόντων Όρων, αυτό δεν θα συνεπάγεται παραίτηση από μια επακόλουθη παραβίαση των Όρων.

18.6 Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των παρόντων Όρων ή κάθε δικαιώματος ή υποχρέωσης που περιέχεται σε αυτούς. Η Skype μπορεί, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να εκχωρεί τους παρόντες Όρους ή οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις περιέχονται σε αυτούς, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

18.7 Η παράγραφος 18, από κοινού με τις παραγράφους 4.2, 12, 20.3 και οποιαδήποτε άλλη διάταξη, η οποία ορίζεται ρητώς ή σαφώς ότι παραμένει ισχυρή ή εφαρμόσιμη σε περίπτωση καταγγελίας, παραμένει ισχυρή και μετά την καταγγελία των Όρων.

18.8 Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι εάν η Skype αδυνατεί να παράσχει το Λογισμικό, τα Προϊόντα ή/και τις Τοποθεσίες Web της Skype ως αποτέλεσμα συμβάντος ανωτέρας βίας, η Skype δεν θεωρείται ότι έχει προβεί σε αθέτηση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της απέναντί σας που απορρέουν από τους παρόντες Όρους. Ως συμβάν ανωτέρας βίας ορίζεται οποιοδήποτε συμβάν πέραν του ελέγχου της Skype.

18.9 Οι παρόντες Όροι, εκτός από την παράγραφο 20.3, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της περιφέρειας του Λουξεμβούργου. Η παράγραφος 20.3 διέπεται από τον Ομοσπονδιακό Νόμο περί Διαιτησίας των ΗΠΑ.

18.10 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ AVC/H.264: Εάν το Λογισμικό χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων (i) ανάμεσα σε έναν προσωπικό υπολογιστή και σε μια συσκευή που δεν είναι προσωπικός υπολογιστής ή (ii) ανάμεσα σε συσκευές που δεν είναι προσωπικοί υπολογιστές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικοποιητής AVC/H.264 για τη διευκόλυνση της λειτουργικότητας του βίντεο, στην οποία περίπτωση ισχύει η ακόλουθη ειδοποίηση: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ AVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ (i) ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC ("ΒΙΝΤΕΟ AVC") Ή/ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ MPEG LA, L.L.C. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.mpegla.com.

19. ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

19.1 Αριθμοί Skype και αριθμοί Skype To Go

(α) Διαθεσιμότητα και χρήση. Στις περιπτώσεις όπου σας παρέχουμε έναν Αριθμό Skype ή έναν αριθμό Skype To Go, αποδέχεστε ότι:

(i) δεν σας ανήκει ο αριθμός και δεν έχετε δικαίωμα να διατηρήσετε αυτόν τον αριθμό για πάντα,

(ii) ο αριθμός που σας παρασχέθηκε διέπεται από τους ισχύοντες κανόνες αριθμοδότησης και τις ισχύουσες ρυθμιστικές πρακτικές,

(iii) θα συμμορφώνεστε σε συνεχή βάση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις εκχώρησης συγκεκριμένου αριθμού τις οποίες θα σας γνωστοποιούμε, ή με οποιεσδήποτε εύλογες οδηγίες τις οποίες η Skype ή οι συνεργάτες της Skype μπορεί να σας δώσουν αναφορικά με τη χρήση των αριθμών και των Προϊόντων,

(iv) δεν θα μεταβιβάσετε ή δεν θα προσπαθήσετε να μεταβιβάσετε τον αριθμό σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Συγκεκριμένα, εσείς οι ίδιοι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε απαιτήσεις ισχύουν στον τόπο διαμονής ή/και στην τοποθεσία που βρίσκεστε και

(v) θα μας παρέχετε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες όταν τις ζητάμε και θα μας ενημερώνετε, όταν αυτές αλλάζουν. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους όρους που σχετίζονται με τους Αριθμούς Skype ή/και τους αριθμούς Skype To Go, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της επιβολής ή της τροποποίησης τυχόν απαιτήσεων τόπου διαμονής ή/και της απαίτησης για παροχή περαιτέρω στοιχείων χρήστη για τη συνέχιση της πρόσβασης στους εν λόγω αριθμούς. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να σας διατεθεί ένας αριθμός από κάποιον συνεργάτη της Skype και όχι από την ίδια την Skype, και μπορεί να χρειαστεί να συνάψετε ξεχωριστή συμφωνία με τον εν λόγω συνεργάτη.

(β) Άλλες αλλαγές σε αριθμούς. Εάν η Skype χρειάζεται να αποσύρει ή να αλλάξει τον αριθμό που σας έχει διατεθεί, θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας την ημερομηνία εφαρμογής της αλλαγής και, όπου είναι δυνατόν, τον νέο σας αριθμό. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε αυτόν τον νέο αριθμό, δικαιούστε να διακόψετε τη λειτουργία του αριθμού σας.

19.2 Λογαριασμός χρήστη στη Διαχείριση Skype

α) Μπορείτε να ανήκετε μόνο σε μία Διαχείριση Skype τη φορά.

β) Οποιοσδήποτε Αριθμός Skype που σας έχει εκχωρηθεί από το διαχειριστή μιας Διαχείρισης Skype θα αποσυρθεί από το διαχειριστή της Διαχείρισης Skype, εάν για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσετε από το λογαριασμό της Διαχείρισης Skype. Το δικαίωμα χρήσης του αριθμού και η ακύρωση του εν λόγω δικαιώματος εναπόκειται στο διαχειριστή της Διαχείρισης Skype υπό την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, και όχι σε εσάς.

γ) Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα κίνησης – Μέλη. Ως μέλος σε ένα λογαριασμό Διαχείρισης Skype αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο διαχειριστής της Διαχείρισης Skype μπορεί, εάν συμφωνείτε, να βλέπει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα στο Λογαριασμό χρήστη σας, όπως την ώρα, την ημερομηνία, τη διάρκεια και τον αριθμό προορισμού κλήσεων και μηνυμάτων SMS που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και στοιχεία για τις αγορές και τις λήψεις σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο Λογαριασμό χρήστη σας. Εάν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα και τη θέση εργασίας σας, ώστε αυτά να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της Διαχείρισης Skype, αναγνωρίζετε ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι ορατά από άλλα μέλη της Διαχείρισης Skype.

19.3 Συνδρομές

(α) Πολιτική εύλογης χρήσης. Στην Skype, θέλουμε όλοι μας οι πελάτες να χρησιμοποιούν τα καλύτερα προγράμματα –γνωστά ως "συνδρομές"– στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτή η Πολιτική εύλογης χρήσης αποσκοπεί στην αποτροπή απάτης και κατάχρησης των συνδρομών της Skype από έναν μικρό αριθμό χρηστών.

Στα πλαίσια της Πολιτικής εύλογης χρήσης, οι συνδρομές απεριόριστων κλήσεων του Skype επιτρέπουν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά (και κινητά σε κάποιες χώρες) στις χώρες όπου ισχύουν οι εν λόγω συνδρομές (εξαιρούνται οι ειδικοί αριθμοί, οι αριθμοί αποκλειστικής χρέωσης, οι αριθμοί εξυπηρέτησης και οι μη γεωγραφικοί αριθμοί). Οι χώρες που περιλαμβάνονται στη συνδρομή σας καθορίζονται κατά την αρχική αγορά και παραμένουν οι ίδιες μετά από τυχόν ανανέωση. Όλες οι κλήσεις θα αποσυνδέονται και θα απαιτείται εκ νέου κλήση μετά το πέρας 2 ωρών.

Οι συνδρομές της Skype προορίζονται μόνο για ατομική χρήση (προσωπική ή επαγγελματική επικοινωνία), σε συμμόρφωση με τους Όρους Χρήσης μας και την παρούσα Πολιτική εύλογης χρήσης ("Νόμιμη χρήση"). Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα των πρακτικών που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια της Νόμιμης χρήσης:

(i) Χρήση των συνδρομών για τηλεπωλήσεις ή τηλεφωνικά κέντρα.

(ii) Μεταπώληση του χρόνου ομιλίας των συνδρομών.

(iii) Κοινή χρήση των συνδρομών μεταξύ των χρηστών, μέσω PBX, τηλεφωνικού κέντρου, υπολογιστή ή άλλων μέσων.

(iv) Κλήση αριθμών (μεμονωμένα, διαδοχικά ή αυτόματα) για τη δημιουργία εισοδήματος για προσωπική χρήση ή για τρίτους το οποίο απορρέει από την απλή πραγματοποίηση μιας κλήσης, εκτός κλήσεων που αφορούν την προσωπική επαγγελματική επικοινωνία ενός χρήστη (και εμπίπτουν στην παράγραφο 4.1 των Όρων Χρήσης) και

(v) Ασυνήθιστη χρήση της λειτουργίας κλήσεων η οποία δεν συνάδει με τη συνηθισμένη, προσωπική χρήση μιας συνδρομής. Για παράδειγμα, τακτικές κλήσεις μικρής διάρκειας ή κλήσεις σε πολλούς αριθμούς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες πρακτικές οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της Νόμιμης χρήσης, και ως εκ τούτου η Skype διατηρεί το δικαίωμα να λάβει υπόψη τυχόν παράνομη, απαγορευμένη, άτυπη ή ασυνήθιστη συμπεριφορά προκειμένου να προσδιορίσει τη νομιμότητά τους. Η Skype μπορεί, κατ' επιλογή της, να διακόψει τη σχέση της μαζί σας ή να αναστείλει άμεσα τη συνδρομή σας, εάν κρίνει ότι χρησιμοποιείτε τη συνδρομή σας με τρόπο που αντίκειται στην παρούσα Πολιτική εύλογης χρήσης ή στους Όρους Χρήσης του Skype. Όπως αρμόζει, προτού αναστείλει ή διακόψει τη συνδρομή σας, η Skype θα σας ενημερώνει σχετικά με τη μη ενδεδειγμένη χρήση στην οποία έχετε προβεί και, εάν απαιτείται, ενδέχεται να σας προτείνει μια εναλλακτική συνδρομή.

(β) Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να αλλάξει τις συνδρομές ανά πάσα στιγμή. Εάν η Skype αλλάξει τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται στη συνδρομή σας, θα σας ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας τις αλλαγές και την ημερομηνία εφαρμογής τους. Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε αυτές τις αλλαγές, έχετε το δικαίωμα να διακόψετε τη συνδρομή σας, με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

(γ) Η συνδρομή "Απεριόριστες Διεθνείς Έξτρα" έχει ελάχιστη σταθερή διάρκεια 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Δεν επιτρέπεται να τη διακόψετε πριν από τη λήξη της 2ετούς ελάχιστης διάρκειας, εκτός εάν η Skype παραβιάσει τους Όρους. Αυτή η συνδρομή χρεώνεται μηνιαίως ως τακτική πληρωμή.

19.4 Μηνύματα SMS

Κάθε μήνυμα SMS μπορεί να περιέχει έως 160 χαρακτήρες. Εάν πληκτρολογήσετε ένα μεγαλύτερο μήνυμα, αυτό θα διαχωριστεί σε αρκετά μηνύματα SMS και θα χρεωθείτε για κάθε ξεχωριστό μήνυμα που θα σταλεί. Εάν στείλετε μηνύματα SMS σε περισσότερα από ένα άτομα, θα χρεωθείτε για κάθε μήνυμα SMS που στείλατε σε κάθε παραλήπτη. Εάν το Skype δεν μπορεί (για οποιονδήποτε λόγο) να στείλει το μήνυμα SMS σας, θα συνεχίσει να προσπαθεί να στείλει το μήνυμα για 24 ώρες. Μετά από αυτό το διάστημα, εφόσον το μήνυμα δεν έχει παραδοθεί, η χρέωση του μηνύματος SMS θα επιστραφεί αυτόματα στην Πίστωση Skype.

19.5 Ομαδικές βιντεοκλήσεις

(α) Ισχύει πολιτική εύλογης χρήσης, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση www.skype.com/go/terms.gvc.fairusage και ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής. Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική εύλογης χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στην Τοποθεσία Web της Skype. Η συνέχιση της χρήσης των ομαδικών βιντεοκλήσεων μετά τη δημοσίευση στην Τοποθεσία Web της Skype συνεπάγεται την αποδοχή από μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων της αναθεωρημένης πολιτικής εύλογης χρήσης.

(β) Αριθμός συμμετεχόντων. Ο επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων σε μια ομαδική βιντεοκλήση κυμαίνεται από 3 έως 10 άτομα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη διεύθυνση www.skype.com/go/gvc.

(γ) Μετατροπή σε ήχο. Εάν η ομαδική βιντεοκλήση σας υπερβεί το όριο εύλογης χρήσης, η κλήση θα μετατραπεί από βιντεοκλήση σε κλήση ήχου.

(δ) Εκδόσεις Λογισμικού. Εάν ένας από τους συμμετέχοντες μιας ομαδικής βιντεοκλήσης δεν διαθέτει μια έκδοση του Λογισμικού Διαδικτυακών Επικοινωνιών που υποστηρίζει ομαδικές βιντεοκλήσεις, τότε η βιντεοκλήση θα μετατρέπεται σε ηχητική κλήση μόνο για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τις ομαδικές βιντεοκλήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.skype.com/go/gvc

19.6 Βιντεομηνύματα Skype ("Βιντεομηνύματα")

Σύμφωνα με την Πολιτική εύλογης χρήσης που ακολουθεί, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των βιντεομηνυμάτων που μπορείτε να στείλετε. Εάν δεν είστε συνδρομητής σε πακέτο Skype Premium, τα βιντεομηνύματα θα διατηρούνται για τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία αποστολής τους και ενδέχεται να λήξουν μετά το πέρας αυτού του διαστήματος.

Πολιτική εύλογης χρήσης: Η παρούσα Πολιτική εύλογης χρήσης έχει σχεδιαστεί για την αποτροπή της απάτης και της κατάχρησης των Βιντεομηνυμάτων. Τα Βιντεομηνύματα προορίζονται μόνο για προσωπική, ατομική και μη εμπορική χρήση και διέπονται ανά πάσα στιγμή από τους παρόντες Όρους ("Νόμιμη χρήση"). Η Skype διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει υπόψη της τυχόν παράνομη, απαγορευμένη, μη κανονική ή ασυνήθιστη συμπεριφορά, προκειμένου να συμπεράνει τη νομιμότητά τους. Η Skype μπορεί, κατ' επιλογή της, να διακόψει τη σχέση της μαζί σας ή να αναστείλει άμεσα τη συνδρομή σας, εάν κρίνει ότι χρησιμοποιείτε τα Βιντεομηνύματα με τρόπο που αντίκειται στην παρούσα Πολιτική εύλογης χρήσης ή στους παρόντες Όρους.

19.7 Κλήση με επιβάρυνση του καλούμενου: Οι κλήσεις με επιβάρυνση του καλούμενου είναι διαθέσιμες για τους εξής προορισμούς μέσω συνεργάτη της Skype. Δεν υπάρχουν χρεώσεις για εσάς, ενώ δεν απαιτείται υπόλοιπο Πίστωσης Skype ή άλλη συνδρομή. Χρειάζεται, ωστόσο, να δώσετε το όνομά σας μέσω φωνητικού μηνύματος στο άτομο που καλείτε και αυτό με τη σειρά του θα πρέπει να δεχτεί την επιβάρυνση με τις σταθερές χρεώσεις που αφορούν την κλήση με επιβάρυνση του καλούμενου, όπου αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από τον τοπικό πάροχο επικοινωνιών. Οι κλήσεις με επιβάρυνση του καλούμενου έχουν διάρκεια έως και 60 λεπτά, έπειτα από την οποία θα πρέπει να επαναλάβετε την κλήση.

20. ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ

20.1 Η παρούσα ενότητα ισχύει εάν επιλέξετε ένα σύστημα πληρωμής τρίτου που σας δίνει τη δυνατότητα να πληρώνετε για Πίστωση Skype και για ορισμένα Προϊόντα επί πληρωμή μέσω του λογαριασμού του κινητού σας τηλεφώνου, όπου παρέχεται αυτή η υπηρεσία ("Πληρωμή μέσω κινητού").

20.2 Με την επιλογή ή χρήση της πληρωμής μέσω κινητού:

(α) Εξουσιοδοτείτε τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας να χρεώνει τις αντίστοιχες χρεώσεις απευθείας στο λογαριασμό του κινητού σας τηλεφώνου και

(β) Δηλώνετε ότι εσείς είστε το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για το λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου που συσχετίζεται με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο παρέχετε, όταν χρησιμοποιείτε την Πληρωμή μέσω κινητού, ή είστε εξουσιοδοτημένοι από το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επιβαρύνεστε με τις εν λόγω χρεώσεις.

21. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ SKYPE ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

21.1 Ευθύνη ως προς τους συνδεδεμένους λογαριασμούς. Ως "Συνδεδεμένος λογαριασμός" νοείται ένας προσωπικός λογαριασμός Microsoft τον οποίο δημιουργεί ένας Χρήστης και στον οποίο συνδέεστε εσείς υπό την ιδιότητα του ατομικού διαχειριστή της δικής σας Διαχείρισης Skype και όχι ως επιχειρηματική οντότητα. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε επιπρόσθετους διαχειριστές στη δική σας Διαχείριση Skype υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχτούν τους όρους αυτούς. Ευθύνεστε για την πάσης φύσεως χρήση των Προϊόντων Skype και του Λογισμικού Skype αναφορικά με τους Συνδεδεμένους λογαριασμούς σας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των πράξεων ή παραλείψεων των επιπρόσθετων διαχειριστών ή χρηστών των Συνδεδεμένων λογαριασμών. Οφείλετε να διασφαλίζετε ότι οι επιπρόσθετοι διαχειριστές και οι χρήστες των Συνδεδεμένων λογαριασμών συμμορφώνονται με αυτούς τους Όρους

21.2 Αποσύνδεση των Συνδεδεμένων λογαριασμών. Προτού αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό, μπορείτε να ζητήσετε να σας επιστραφούν οι Αριθμοί Skype τους οποίους αντιστοιχίσατε σε Συνδεδεμένους λογαριασμούς, ώστε να τους αντιστοιχίσετε σε άλλους Συνδεδεμένους λογαριασμούς. Σε περίπτωση που επιλέξετε να αποσυνδεθείτε από ένα Συνδεδεμένο λογαριασμό θα χάσετε τόσο τις συνδρομές όσο και την Πίστωση Skype αλλά και τους Αριθμούς Skype που αντιστοιχούν σε αυτόν. Δεν θα έχετε πια πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων και μηνυμάτων SMS που συνδέονται με το Συνδεδεμένο λογαριασμό που έχετε διαγράψει.

21.3 Αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Οι Συνδεδεμένοι λογαριασμοί προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση τους.

21.4 Δεδομένα των χρηστών Συνδεδεμένων λογαριασμών. Οφείλετε να ενημερώσετε καθέναν από τους χρήστες Συνδεδεμένων λογαριασμών ότι τόσο εσείς όσο και τυχόν διαχειριστές της Διαχείρισης Skype ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και τα δεδομένα κίνησης τους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οφείλετε να επεξεργάζεστε (και θα διασφαλίσετε ότι και οι διαχειριστές σας θα επεξεργάζονται) τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

21.5 Αριθμοί Skype.Σύμφωνα με την ενότητα 19.1, έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε και να εκχωρήσετε Αριθμούς Skype σε ένα Συνδεδεμένο λογαριασμό. Ευθύνεστε προσωπικά για τη συμμόρφωση με τυχόν απαιτήσεις που συνδέονται με τη μόνιμη κατοικία ή/και την τοποθεσία που βρίσκονται οι χρήστες του Συνδεδεμένου λογαριασμού σας. Οι Αριθμοί Skype που εκχωρούνται σε ένα Συνδεδεμένο λογαριασμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως CLI για το συγκεκριμένο Συνδεδεμένο λογαριασμό. Δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης αριθμού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου ως CLI για τους Συνδεδεμένους λογαριασμούς.

21.6 Πίστωση Skype. Με εξαίρεση την Ιαπωνία, η Πίστωση Skype που έχετε αγοράσει μέσω της Διαχείρισης Skype και δεν έχει εκχωρηθεί σε κάποιο λογαριασμό Skype δεν λήγει. Ανατρέξτε στην ενότητα 10 για την Πολιτική επιστροφής χρημάτων. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρετε την Πίστωση Skype που έχετε εκχωρήσει σε Διαχειριζόμενο λογαριασμό και να την εκχωρήσετε εκ νέου στο υπόλοιπο Πίστωσης της Διαχείρισης Skype. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αποσύρετε την Πίστωση Skype που εκχωρείτε σε ένα λογαριασμό Skype ο οποίος δεν είναι Διαχειριζόμενος λογαριασμός. Σε περίπτωση που βρίσκεστε στην Ιαπωνία, ανατρέξτε στην ενότητα 9.2.

21.7 Προϊόντα Skype. Οι χρήστες Διαχειριζόμενων λογαριασμών δεν μπορούν να αγοράζουν Προϊόντα Skype προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν μέσω των Διαχειριζόμενων λογαριασμών τους, καθώς μπορούν μόνο να χρησιμοποιούν προϊόντα Skype που εσείς έχετε εκχωρήσει στο Διαχειριζόμενο λογαριασμό τους.

22. SKYPE CONNECT

22.1 Επιτρεπόμενη χρήση και περιορισμοί.

(α) Το Skype Connect διατίθεται προς χρήση μόνο μέσω Διαχειριζόμενου λογαριασμού που έχει δημιουργηθεί μέσω της Διαχείρισης Skype. Πριν χρησιμοποιήσετε το Skype Connect, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα Προφίλ SIP και να αγοράσετε μια συνδρομή καναλιού Skype Connect. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να συνδέσετε έναν ή περισσότερους Διαχειριζόμενους λογαριασμούς σε ένα Προφίλ SIP που θα δημιουργήσετε προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε φωνητικές κλήσεις στο PBX καθώς και σε εξοπλισμό πιστοποιημένο για το Skype Connect.

(β) Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να διαγράψετε το Προφίλ SIP. Σε περίπτωση που διαλέξετε να διαγράψετε το Προφίλ SIP, θα χάσετε τις τρέχουσες λεπτομέρειες διαμόρφωσης και το ιστορικό κλήσεων που συνδέεται με το συγκεκριμένο Προφίλ SIP ενώ δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις μέσω του συγκεκριμένου Προφίλ SIP. Πριν από τη διαγραφή του Προφίλ SIP, μπορείτε να ανακτήσετε και να εκχωρήσετε εκ νέου τους Αριθμούς Skype και την Πίστωση Skype που είχατε αντιστοιχίσει στο συγκεκριμένο Προφίλ SIP. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επιστραφούν στη Διαχείριση Skype οι συνδρομές καναλιού, οι οποίες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες μετά από τη διαγραφή του Προφίλ SIP.

(γ) Σύμφωνα με την ενότητα 19.1, μπορείτε να αγοράσετε και να εκχωρήσετε αριθμούς Skype σε ένα Προφίλ SIP. Μπορείτε να εκχωρήσετε έως 99 Αριθμούς Skype σε ένα Προφίλ SIP. Οι Αριθμοί Skype που εκχωρούνται σε ένα Προφίλ SIP μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως CLI για το συγκεκριμένο Προφίλ SIP. Δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης αριθμού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου ως CLI για τους Συνδεδεμένους λογαριασμούς και για τα Προφίλ SIP.

(δ) Οι Συνδεδεμένοι λογαριασμοί που χρησιμοποιούν Skype Connect μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το PBX, δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν σε προσωπικό υπολογιστή, κινητό ή άλλη συσκευή παρά μόνο εάν και έως ότου σταματήσετε να τους χρησιμοποιείτε με το Skype Connect.

(ε) Το Skype Connect δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αυτόνομη υπηρεσία αλλά ως δευτερεύον κανάλι επικοινωνίας που θα συνδέεται με παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες. Όταν χρησιμοποιείτε το Skype Connect θα πρέπει να διαμορφώνετε το PBX καθώς και τον πιστοποιημένο εξοπλισμό Skype Connect κατά τρόπο τέτοιο ώστε όλες οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης να ολοκληρώνονται μέσω συμβατικής σύνδεσης σταθερού τηλεφώνου ή άλλης τηλεφωνικής υπηρεσίας που υποστηρίζει τις κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

22.2 Συνδρομές καναλιού

(α) Οφείλετε να αγοράσετε μια μηνιαία συνδρομή καναλιού προκειμένου να δημιουργήσετε ένα Προφίλ SIP και να χρησιμοποιήσετε το Skype Connect. Θα πρέπει να διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο στην Πίστωση Skype της Διαχείρισης Skype προκειμένου να αγοράσετε μια συνδρομή καναλιού.

(β) Η συνδρομή καναλιού καταβάλλεται σε μηνιαία βάση μέσω της Πίστωσης Skype στη Διαχείριση Skype. Πρόκειται για τακτική πληρωμή η οποία θα πραγματοποιείται προς την Skype σε μηνιαία βάση μέσω της Πίστωσης Skype έως ότου εσείς ή η Skype διακόψετε τη συνδρομή καναλιού. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε επαρκή Πίστωση Skype, τότε δεν θα είστε σε θέση να αγοράσετε τη συνδρομή καναλιού ή να χρησιμοποιήσετε τη συνδρομή καναλιού με το συγκεκριμένο Προφίλ SIP έως ότου καταθέσετε επαρκή Πίστωση Skype στη Διαχείριση Skype. Οφείλετε να αγοράσετε ξεχωριστή συνδρομή καναλιού για καθένα από τα Προφίλ SIP που θα δημιουργήσετε.

(γ) Το ποσό που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για τη συνδρομή καναλιού ποικίλλει ανάλογα με τον αριθμό των καναλιών ταυτόχρονων κλήσεων που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε στο Προφίλ SIP. Τα Προφίλ SIP υποστηρίζουν από 1 έως 300 κανάλια ταυτόχρονων κλήσεων. Τα Προφίλ SIP μπορούν να διαθέτουν πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονων κλήσεων και κάθε κανάλι επιτρέπει ανά πάσα στιγμή μία εισερχόμενη ή μία εξερχόμενη κλήση.

(δ) Πέραν του ποσού που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση για μια συνδρομή καναλιού, υπάρχουν και χρεώσεις της Skype για τις κλήσεις προς τηλέφωνα, οι οποίες αφορούν όλες τις εξερχόμενες κλήσεις που πραγματοποιούνται μέσω Skype Connect. Οι χρεώσεις αυτές θα εξοφλούνται μέσω της Πίστωσης Skype στο δικό σας Προφίλ SIP. Προκειμένου να πραγματοποιήσετε αλλά και να πληρώσετε κλήσεις προς τηλέφωνα, θα πρέπει να διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο στην Πίστωση Skype του Προφίλ SIP. Η ελάχιστη διάρκεια χρέωσης μιας κλήσης με Skype Connect είναι 30 δευτερόλεπτα. Μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα, η χρέωση των κλήσεων με Skype Connect θα βασίζεται, στη συνέχεια, σε προσαυξήσεις των 6 δευτερολέπτων. Τα κλάσματα που θα είναι μικρότερα των 6 δευτερολέπτων θα στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. Οι κλήσεις με Skype Connect δεν επιβαρύνονται με κόστος σύνδεσης.

(ε) Δεν υπάρχουν επιπλέον χρεώσεις για τη λήψη εισερχόμενων κλήσεων στο Skype Connect, πέραν της μηνιαίας χρέωσης για τη συνδρομή καναλιού.

(στ) Το ποσό που καταβάλλεται για τη συνδρομή καναλιού εμφανίζεται στη Διαχείριση Skype.

(ζ) Εάν δεν έχετε αγοράσει συνδρομή καναλιού δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Skype Connect. Σε περίπτωση που δεν αγοράσετε συνδρομή καναλιού, τα ήδη υπάρχοντα Προφίλ SIP θα απενεργοποιηθούν και δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις μέσω Skype Connect.

(η) Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε, ανά πάσα στιγμή, τον αριθμό καναλιών ταυτόχρονων κλήσεων που περιλαμβάνονται στη συνδρομή καναλιού ακυρώνοντας τον τρέχοντα αριθμό και ορίζοντας μια νέα τακτική πληρωμή βάσει του αριθμού καναλιών ταυτόχρονων κλήσεων. Η Skype θα επιστρέψει το υπόλοιπο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το πλέον πρόσφατο ποσό μηνιαίας συνδρομής το οποίο καταβλήθηκε για την τρέχουσα συνδρομή καναλιού. Η νέα τακτική πληρωμή θα ξεκινήσει την ημερομηνία κατά την οποία θα αλλάξετε τον αριθμό των καναλιών ταυτόχρονων κλήσεων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ WEB ΤΗΣ SKYPE, ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ SKYPE ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

© Skype ή/και Microsoft – Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2018