Uppdaterades senast: augusti 2017 Observera att Desktop API inte längre stöds fullt ut.

LÄS IGENOM FÖLJANDE VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER SKYPES DESKTOP API DESSA VILLKOR (”API-VILLKOREN”) REGLERAR ANVÄNDNINGEN AV SKYPES DESKTOP API DESSA API-VILLKOR UTGÖR ETT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH SKYPE. SKYPE BEVILJAR DIG ENDAST LICENS FÖR SKYPES DESKTOP API UNDER FÖRTUSÄTTNING ATT DU GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL. GENOM ATT ANVÄNDA SKYPE DESKTOP API BEKRÄFTAR DU ATT DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER ALLA VILLKOR I AVTALET. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I AVTALET, BEVILJAR INTE SKYPE DIG LICENS TILL SKYPES DESKTOP API.

1. Definitioner

Utöver de begrepp som står i versaler i dessa API-villkor, ska alla andra definitioner ha den betydelse som anges för dem i villkoren för Microsofts Serviceavtal som de är publicerat på Skypes Webbplats. www.skype.com/go/tou.

Följande begrepp ska ha följande betydelse:

Skypes Märke: Ordmärket SKYPE och den immateriella och industriella äganderätten och intressen runt om i världen (registrerat eller oregistrerat) som finns i begreppet och ägs av koncernen Microsoft Corporation.

Skypes Varumärkesriktlinjer: De bindande riktlinjerna som utfärdats av Microsoft Corporation i samband med användning av bland annat Skypes Märke finns tillgängliga på https://www.skype.com/legal/brand-guidelines/ eller på efterföljande webbplats och som kan komma att ändras emellanåt.

Skype: Skype Communications S.A.R.L., 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg.

Skype-Inloggningsuppgifter: Användarnamnet på Skype och lösenordet som används för att logga in på ett Användarkonto på Skype.

Skypes Desktop API: Gränssnittet på programmet som publicerats, visas eller tillgängliggjorts av Skype som aktiverar vissa funktioner för Skype för Windows-skrivbordsprogram (”Program för Internetkommunikation”) och associerad dokumentation (inklusive i elektronisk form) och framtida versioner, förbättringar, utvecklingar, programfixar, uppdateringar och uppgraderingar.

Användarkonto på Skype: Kontot som registrerats för Skype eller Microsoft och som används för att komma åt funktioner i Programmet för Internetkommunikation.

Skypes Webbsida : www.skype.com, http://developer.skype.com eller annan URL som kan komma att meddelas av Skype emellanåt.

Du eller dig: Personen eller enheten som använder Skypes Desktop API. Om du använder Skypes Desktop API i din anställning eller åt ett företag, syftar ”du” eller ”dig” på företaget och betyder att du representerar och garanterar att du har behörighet att binda företaget.

2. Tillämplighet

För att använda Skypes Desktop API måste du först skapa ett Användarkonto på Skype.

3. Licens

3.1 Under förutsättning att du följer dessa API-villkor ger dig Skype en begränsad, icke-exklusiv, icke-återlicensierbar, icke-överförbar rätt att använda Skypes Desktop API i tillåtet syfte så som det beskrivs i paragraf 3.3 nedan.

3.2 Denna licens ger dig inte rätt till någon form av förbättring, uppdatering eller garanti om att Skypes Desktop API eller Programvaran för Internetkommunikation fortsatt ska vara tillgängliga. Skype kan revidera, modifiera eller upphöra att tillhandahålla, kräva att du omedelbart slutar använda Skypes Desktop API, Programmet för Internetkommunikation eller dess funktioner eller någon del därav, vilket kan resultera i förlust av kompabilitet eller förlorad åtkomst till funktionen för Programmet för Internetkommunikation. Skypes Webbsida och relaterad affärsverksamhet, emellanåt utan förvarning.

3.3 Vad gäller dessa API-villkor betyder ”tillåtet syfte” antingen:

(a) Syfte att utveckla program eller kod och ansluta till en programtillämpning med Programmet för Internetkommunikation (”Programtillämpningen”) FÖRUTOM vad som beskrivs i paragraf 3.3 (b) nedan, "Programtillämpningens syfte"; eller

(b) Syfte att utveckla program eller kod för gränssnitt till en maskinvaruenhet eller annan fysisk utrustning (inklusive däri inbyggd programvara) (”Maskinvaruenhet”) med Programmet för Internetkommunikation och distribueras tillsammans med eller göras tillgänglig för sådan Maskinvaruenhet, ”Maskinvarutillämpningssyfte".

4. Begränsningar

4.1 Din Programtillämpning eller Maskinvaruenhet (som tillämpligt) ska inte på något sätt, vare sig direkt eller indirekt allvarligt påverka, hämma eller på annat sätt hindra funktionen eller prestandan i Programmet för Internetkommunikation eller produkter eller tjänster tillhandahållna av Skype.

4.2 Utan begränsning till det som står ovan, ska du försäkra dig om att din Programtillämpning eller Maskinvaruenhet (som tillämpligt):

(i) Inte allvarligt påverkar samtalskvaliteten hos Programmet för Internetkommunikation

(ii) Inte allvarligt påverkar stabiliteten hos Programmet för Internetkommunikation

(iii) Inte allvarligt påverkar beteendet hos andra tillämpningar som använder Skypes Desktop API

(iv) Inte försöker installera spionprogram eller skadlig programvara på klientdatorn

(v) Inte försöker återdistribuera information om användandet av Programmet för Internetkommunikation eller Skype-tjänster utan uttryckligt godkännande från användaren

(v) På ett korrekt sätt identifierar sig själv till Skype vid begäran om behörighet

(vii) Inte försöker skicka meddelanden eller ringa samtal till eller kommunicera med andra användare av Skypes Program om detta inte specifikt ombeds av användaren

(Viii) Inte försöker att förändra användargränssnittet i Programmet för Internetkommunikation på något sätt (”Användargränssnitt)

(Ix) Inte använder, aktiverar eller tillåter åtkomst till några av funktionerna i Programmet för Internetkommunikation förutom genom det enskilda Skype-användarkontot genom att använda Skype-Inloggningsuppgifter.

(x) Inte begära, samla in, lagra, cachelagra eller på annat sätt komma åt Skype-Inloggningsuppgifter eller att förmedla autensieringsuppgifter i syfte för automatisk inloggning på användarkonton på Skype.

4.3 Utan skriftligt godkännande från Skype får du inte ta bort eller dölja (spara som tillåten i API-kommandot ”slå på tystläge”), modifiera, ta över eller på annat sätt förändra användargränssnittet. Du måste alltid följa kraven och specifikationerna relaterade till programdesignen, -användningen och -presentationen som framgår av paragraf 5 nedan.

4.4 Förutom vad som annars uttryckligen skriftligen godkänts av Skype, får du inte distribuera Programtillämpningen eller Maskinvaruenheten (som tillämpligt) online på webbplats(er) som på något sätt liknar Skypes webbplats eller inkräktar på dess immateriella rättigheter, eller använda Skypes varumärken eller ord som beskriver Skypes produkter eller tjänster som registrerad URL för webbplats(er).

4.5 Du måste alltid upprätthålla värdet och det goda rykte som ligger i Skypes program, Skypes Desktop API och Skypes märke efter bästa förmåga.

4.6 Du får inte använda Skypes API i någon Programtillämpning eller Maskinvaruenhet (som tillämpligt) som enligt Skype faktiskt eller potentiellt är bedräglig eller olämplig eller i strid med Microsofts Serviceavtal.

4.7 Du får inte samla in någon personlig information eller personuppgifter om användarna på ett missledande, illegalt, obehörigt eller orättvist sätt. Utan begränsning av den generella tillämpningen i det tidigare får du aldrig samla in, lagra eller registrera Skype-lösenord som används av användare på att logga in på sitt Användarkonto (”Skype-lösenord”). Om användare behöver ett separat lösenord för att använda din programtillämpning eller maskinvaruenhet (som tillämpligt), ska du antingen (i) automatiskt generera ett automatiskt lösenord och säkert kommunicera det till användaren eller (ii) inte tillåta användare att använda lösenord som användarens Skype-lösenord. Du godkänner att tjänsterna och produkterna som tillhandahålls genom din programtillämpning eller maskinvaruenhet som tillhandahålls av dig måste följa tillämpliga lagar och förordningar (inklusive utan begränsning till de som relaterar till skydd av sekretess och bearbetning av personuppgifter eller datatrafik).

4.8 Du får inte använda Skypes Desktop API för att skapa en Programtillämpning eller Maskinvaruenhet som skickar oombedda meddelanden (kommersiella eller andra) till tredje part i syfte att: Utföra phishing- eller pharmingattacker, imitera eller förtala dotterbolag med en annan person eller enhet eller göra massutskick eller annan kommunikation till en eller fler tredje parter.

4.9 Marknadsföring: (a) Du får inte placera ut reklam: (I) I, eller som ett överlägg på, eller ram längs med, under, över eller omkring ett video- eller röstsamtal eller en session för Skype-video eller -ljudsamtal eller visningsfönstret för Skype-video eller -ljudsamtal; eller (ii) I alla ljudströmmar via Programmet för Internetkommunikation; (iii) Ialla skickade och mottagna snabbmeddelanden av användare för Program för Internetkommunikation; (iv) I eller omkring en användare av Programmet för Internetkommunikations profilfönster; (b) Du får inte lämna ut (direkt eller indirekt) några data erhållna från Skypes Desktop API, inklusive sammanslagna och anonyma data till något reklamnätverk, datamäklare eller annan reklamrelaterad tredje part.

4.10 Du godkänner att du är enskilt ansvarig för (och att Skype inte har något ansvar gentemot dig eller tredje part för) de tjänster och/eller produkter som du tillhandahåller via din Programtillämpning eller Maskinvaruenhet.

5. Varumärket och marknadsföring

5.1 Du får endast använda Skypes Märke i syfte att visa att din Programtillämpning är kompatibel med Programmet för Internetkommunikation och strikt i enlighet med Skypes Varumärkesriktlinjer. /p>

Inga rättigheter till att använda Skypes Profilelement beviljas i avtalet och du har inte tillstånd att använda Skypes Profilelement. Du måste säkerställa att all marknadsföring och reklam av funktioner i Programmet för Internetkommunikation är tillgängliga via din Programtillämpning strikt följer Skypes Riktlinjer.

5.2 Du måste använda följande meddelande på alla förpackningar, programsidor och/eller dokumentation associerad med din Programtillämpning och/eller Maskinvaruenhet (som tillämpligt) bär Skypes Märke används:

5.3 Skypes Märke, associerade varumärken och logotyper är varumärken ägda av Microsoft Corporation group of companies och skyddas genom varumärkesregistreringar och -ansökningar i många länder världen över. Förutom den begränsade licensen i förhållande till Skypes Märke som beviljas av dessa API-villkor har du inte tillstånd och får inte registrera eller använda något firmanamn, logotyp, domännamn, underdomän eller URL-sökväg eller något annat märke som innefattar Skypes befintliga Märke, eller annat varumärke ägt av Microsoft Corporation group eller är förvirrande likt märken utan en uttrycklig, skriftlig licens från Skype eller dess dotterbolag. Obehöriga referenser eller användning av Skypes Märke innebär, utöver varumärkesintrång, överträdelse av dessa API-villkor och resulterar omedelbar avslutning därav, så väl som andra tillämpliga ytterligare villkor du har ingått med Skype. En sådan uppsägning sker utan att begränsa Skypes rätt till skadestånd, ansöka om förbudsföreläggande eller andra liknande skadestånd och erhålla andra former av ersättning från dig.

6. API-ändringar

Du måste alltid övervaka Skypes Webbsida för att säkerställa att du är medveten om förändringarna av API-villkoren. Om du inte kan godkänna API-villkoren, måste du omedelbart upphöra att använda Skype Desktop API och, om tillämpligt, all användning av Programmet för Internetkommunikation.

7. Auktorisering

Du utfäster och garanterar att du är auktoriserad att godkänna och följa villkoren i API-villkoren

8. Användning av Skype Desktop API

Du medger och accepterar att din användning av Skypes Desktop API sker på egen risk och för egen räkning. Du godkänner på begäran att ersätta, försvara och hålla Skype, dess Dotterbolag och personal ansvarsfria från alla anspråk och omkostnader, inklusive skäliga advokatkostnader åsamkade i samband med eller hänförliga till (a) din användning av Skypes API eller (b) någon överträdelse av bestämmelserna i dessa API-villkor och andra tillämpliga ytterligare villkor och (c) ditt tillhandahållande av Programtillämpning eller Maskinvaruenhet som du utvecklar med användning av Skypes Desktop API.

9. Revidering av villkor

Skype förbehåller sig rätten att ändra dessa API-villkor när som helst, på allmän och individuell basis, genom att publicera de reviderade API-villkoren på Skypes Webbsida eller på annat sätt meddela dig om de reviderade API-villkoren. Alla eventuella modifikationer av API-villkoren som förändrar Skypes rätt att ta ut licensavgifter måste meddelas tre (3) månader i förväg. Din fortsatta användning av Skypes Desktop API utgör ditt godkännande av villkoren och bestämmelserna i de reviderade API-villkoren.

10. Förbjuden API-användning

Om du vill använda Skypes Desktop API på annat sätt än vad som uttryckligen anges i dessa API-villkor är sådan användning uttryckligen förbjuden tills dess att Skype upprättar en särskild licens till dig.

11. Immateriella rättigheter

11.1 När du använder Skypes Desktop API i ett tillåtet syfte behåller du de immateriella rättigheter du eventuellt äger i Programtillämpningen och/eller Maskinvaruenheten

11.2 I utbyte mot gratis licens (som definieras nedan) måste du (eller företaget) följa API-villkoren för att få använda Skypes Desktop API. Du förbinder dig att du inte nu eller i framtiden hävda intrång, hota om eller utföra någon handling, anspråk eller rättegångsförfarande för intrång av, kontroll av eller att genomdriva något patent du skapar, utvecklar, förvärvar, licensierar eller äger som använder Skypes Desktop API som kan vara åsidosatt genom användningen eller utnyttjandet av Programmet för Internetkommunikation inklusive Skypes Desktop API mot (a) Skype eller Skypes Dotterbolag (eller några av deras licensierade, tilldelade eller efterföljande) eller (b) någon av Skypes utvecklare som använder Skypes Desktop API för ett tillåtet syfte i enlighet med API-villkoren. Denna begränsning måste du ålägga alla som tilldelats, fått överfört eller licensierats de rättigheterna som omfattas av paragraf 11.2 i förekommande fall och inte tillåta eller hjälpa en tredje part att göra någonting som om du hade gjort det, hade varit en överträdelse av denna paragraf 11.2.

11.3 Som mellan dig och Skype, Skype och dess licensgivare behåller de immateriella upphovsrätterna med avseende på Skypes program (inklusive Skypes API) och eventuella därav härledda program som skapas av eller för Skype eller dess licensgivare.

11.4 Om du är anställd eller chef i ett företag och du använder Skypes Desktop API åt företaget (”företaget”), medger du och godkänner att: (i) genom att acceptera dessa API-villkor och använda Skypes Desktop API, gör du det åt företaget och med företagets uttryckliga godkännande att du och företaget som du och företaget ska bindas av dessa API-villkor avseende din och företagets användning av Skypes Desktop API. (ii) licensen som beviljats av Skype att använda Skypes Desktop API är under förutsättning att du erhåller alla de nödvändiga medgivanden, behörigheter och auktoritet för dig att agera åt företaget och lagligen binda företaget till dessa API-villkor. Du representerar och garanterar att du har erhållit sådana medgivanden, behörigheter och auktoritet för att använda Skypes Desktop API åt företaget. Om du inte har sådan auktoritet, har du ingen licens för att använda Skypes Desktop API.

12. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

12.1 Dessa API-villkor träder i kraft vid första användningen av Skypes Desktop API och kommer att avslutas när antingen Skype eller du säger upp avtalet. Skype ansvarar inte för eventuell förlust eller skada som orsakas av förändring av API-villkoren.

12.2 Du kan säga upp API-villkoren med omedelbar effekt när som helst. Utan begränsning till andra åtgärder, kan Skype begränsa, inaktivera eller avsluta API-villkoren och din användning av Skypes Desktop API när som helst, om vi tror att du bryter mot dessa API-villkor eller om vi tror att du har agerat på ett sätt som visar att du inte har för avsikt att följa API-villkoren. Dessutom kan Skype säga upp API-villkoren med omedelbar verkan när som helst, oavsett anledning, inklusive men inte begränsat till, om du medverkar till att enligt Skypes åsikt nedvärdera Skypes varumärke eller ryktet för Programmet för Internetkommunikation eller Skypes Desktop API.

12.3 Vid uppsägning av dessa API-villkor av dig eller Skype oavsett orsak: (a) alla licenser och rättigheter att använda Skypes Desktop API och Skypes Märke upphör omedelbart och (b) du måste omedelbart att upphöra att använda Skypes Desktop API och Skypes Märke.

13. Garantifriskrivning och ansvarsbegränsning

13.1 Inga garantier: SKYPES DESKTOP API OCH SKYPES MÄRKE TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER. SKYPE UTFÄRDAR INGA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE GARANTIER, ANSPRÅK ELLER REPRESENTATIONER AVSEENDE SKYPES DESKTOP API ELLER SKYPES MÄRKE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR KVALITETSFÖRHÅLLANDEN, PRESTANDA, ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ANVÄNDNING I ETT SPECIFIKT SYFTE. SKYPE GARANTERAR INTE HELLER ATT SKYPES DESKTOP API ALLTID KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG, NÅBAR, OAVBRUTEN, PUNKTLIG, SÄKER, KORREKT, KOMPLETT OCH FELFRI ELLER KOMMER ATT FUNGERA UTAN PAKETFÖRLUSTER.

13.2 Inget ansvar: Skypes Desktop API och Skypes Märke (som tillämpligt) tillhandahålls kostnadsfritt till dig. HÄRMED BEKRÄFTAR DU OCH GODKÄNNER ATT SKYPE, DESS DOTTERBOLAG, DESS LICENSGIVARE OCH SKYPES PERSONAL INTE HAR NÅGOT ANSVAR I SAMBAND MED ELLER TILL FÖLJD AV DIN ANVÄNDNING AV SKYPES DESKTOP API ELLER SKYPES MÄRKE, SOM ÅTERGES NEDAN. DIN ENDA RÄTTIGHET ELLER ÅTGÄRD FÖR ALLA FORMER AV PROBLEM ELLER MISSNÖJE MED SKYPES DESKTOP API ELLER SKYPES MÄRKE ÄR ATT OMEDELBART UPPHÖRA ATT ANVÄNDA SKYPES DESKTOP API ELLER SKYPES MÄRKE.

13.3 Ansvarsbegränsning: SKYPE, DESS DOTTERBOLAG, DESS LICENSGIVARE OCH SKYPES PERSONAL ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA, VARE SIG AVSEENDE AVTAL, GARANTI, SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET) ELLER ANNAN FORM AV ANSVAR, FÖR:

13.3.1 INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD ELLER FÖLJDSKADA (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ALL FÖRLUST AV ELLER FÖRVANSKADE DATA, AVBROTT, DATORFEL ELLER MATERIELLA FÖRLUSTER) SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, SKYPES DESKTOP API ELLER SKYPES MÄRKE.

13.3.2 EVENTUELL FÖRLUST AV INKOMST, VERKSAMHET OCH VINST (OAVSETT OM DET ÄR DIREKT ELLER INDIREKT) SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, SKYPES API.

13.3.3 EVENTUELL FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU UTSÄTTS FÖR TILL FÖLJD AV:

(I) STÖRNINGAR ELLER FÖRDRÖJNINGAR I KOMMUNIKATIONEN VID ANVÄNDNING AV SKYPES DESKTOP API.

(II) UPPSÄGNINGEN AV DETTA AVTAL AV DIG ELLER AV SKYPE OAVSETT ANLEDNING.

(III) UTGIVNINGEN ELLER BESLUTET ATT INTE UTGE DEN SENASTE VERSIONEN AV SKYPES DESKTOP API TILL DIG.

13.4 BEGRÄNSNINGARNA AV SKYPES ANSVAR TILL DIG ENLIGT PARAGRAF 13.3 OVAN SKA GÄLLA OAVSETT OM SKYPE, DESS DOTTERBOLAG ELLER SKYPES PERSONAL HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER OCH SKADOR KAN UPPSTÅ ELLER INTE.

13.5 INGET I DETTA AVTAL AVSER ATT EXKLUDERA ELLER BEGRÄNSA ELLER SKA TOLKAS SOM EN BEGRÄNSNING AV SKYPES ANSVAR FÖR (I) DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA PÅ GRUND AV OAKTSAMHET FRÅN SKYPE, SKYPES PERSONAL ELLER DESS REPRESENTANTER, ELLER (II) ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER EXKLUDERAS ENLIGT LAG.

13.6 Begränsningar för jurisdiktion: Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter ovanstående undantag och begränsningar, kan vissa av undantagen och begränsningarna inte gälla dig. I sådant fall begränsas ansvaret i största möjliga utsträckning enligt tillämplig lagstiftning.

14. Diverse

14.1 Hela avtalet: Villkoren och bestämmelserna i dessa API-villkor avseende tjänster utgör det enda avtalet mellan dig och Skype med avseende på ämnet i avtalet och det ersätter alla tidigare villkor och avtal, oavsett form, avseende ämnet. Ingenting i denna klausul exkluderar eller begränsar ansvaret för vare sig dig eller Skype som uppkommer från bedrägeri eller bedrägliga förvrängningar.

14.2 Om någon del av dessa API-villkor, eller någon del av bestämmelserna, av någon domstol eller administrativ myndighet med behörighet förklaras som olaglig, ogiltig eller ogenomförbar och bestämmelserna (eller delar därav) i fråga inte är grundläggande för villkoren avseende tjänsten i sin helhet, påverkas inte lagligheten, giltigheten eller genomförbarheten för de övriga villkoren avseende tjänsten (inklusive återstoden av villkoret som innehåller den relevanta bestämmelsen).

14.3 Ingen ansvarsbefrielse: Underlåtelse att utöva eller försening i utövandet av rättigheter, medel eller gottgörelser enligt API-villkoren avseende tjänsten eller enligt lag ska inte innebära ett upphävande av rättigheten, medlet eller gottgörelsen. Om Skype avsäger sig rätten att söka gottgörelse för brott mot någon bestämmelse i API-villkoren avseende tjänsten ska detta inte utgöra en avsägelse av framtida brott mot den bestämmelsen, eller som en avsägelse av rätten att söka gottgörelse för brott mot andra bestämmelser.

14.4 Tilldelning Du har inte tillåtelse att tilldela API-villkoren eller några av dess rättigheter. Enbart Skype har tillåtelse att tilldela dessa API-villkor till tredje part, utan föregående underrättelse.

14.5 Tillämpbar lag och behörig domstol: API-villkoren lyder under och ska tolkas i enlighet med gällande lag i staten Washington, USA och är underkastade den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i staten Washington, USA.

14.6 Språk: Den engelska originalversionen av dessa API-villkor kan ha översatts till andra språk. I händelse av att den engelska versionen skiljer sig från eller är inkonsekvent jämfört med eventuella andra versioner av detta avtal på annat språk gäller den engelska versionen.

14.7 Överlevnad: Villkoren i paragraferna 8, 11, 12, 13 och 14 i dessa API-villkor och alla andra bestämmelser i dessa API-villkor som är uttryckta för att överleva och gälla i händelse av upphävning, ska överleva en upphävning av dessa API-villkor oavsett anledning.

DU GODKÄNNER HÄRMED UTTRYCKLIGEN ATT DU HAR LÄST SKYPES DESKTOP API-VILLKOR AVSEENDE TJÄNSTER OCH ATT DU FÖRSTÅR RÄTTIGHETERNA, SKYLDIGHETERNA OCH VILLKOREN I AVLTALET. GENOM ATT SKICKA IN DIN REGISTRERING, GODKÄNNER DU UTTRYCKLIGEN ATT FÖRBINDA DIG TILL AVTALETS VILLKOR OCH BEVILJAR DÄRMED SKYPES RÄTTIGHETER ENLIGT AVTALET.